Un dels principis estratègics de Tecnocampus és garantir la qualitat, la innovació i l’excel·lència en l’oferta formativa i els serveis que ofereix. És per aquest motiu que tant des dels tres centres universitaris que el constitueixen, com des dels serveis centrals o serveis campus, la cultura de la qualitat i la innovació pedagògica i docent és un dels eixos principals de la política estratègica de la institució, la qual se centra en la consolidació d’estructures, processos i eines que permetin l’assoliment dels objectius d’excel·lència que es pretenen.

Per tal de fer efectiu aquest principi estratègic, Tecnocampus compta amb el Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació Docent (SQAI), capaç de planificar, posar objectius, fer el seguiment, avaluar, mesurar i fer propostes de millora de la qualitat en totes les activitats que es desenvolupen a la institució.

El Tecnocampus considera la docència de qualitat com un dels seus objectius prioritaris. L'SQAI contribueix a aquest objectiu afavorint la millora continuada de la docència, donant impuls i suport a la innovació docent, estimulant activitats d’intercanvi d’experiències docents, donant visibilitat als programes i grups que treballen en projectes d’innovació docent i organitzant activitats formatives adreçades al PDI que tinguin com a objectiu la innovació i la qualitat de la docència.

L’SQAI també té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat Tecnocampus els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent i l’aprenentatge, d’acord amb les directrius de la institució.Així mateix, ofereix un conjunt d’eines i serveis TIC per donar el suport necessari a docents i estudiants per tal que assoleixin els seus objectius pel que fa a la docència, la innovació, la recerca i la gestió pròpia de caràcter administratiu derivada d’aquestes activitats.

 

Jornades InnovaTecnocampus

Enguany celebrem la primera edició de les Jornades Innova TecnoCampus, unes jornades adreçades a tota la comunitat universitària, que tenen com a objectiu donar visibilitat i promoure l’activitat docent innovadora.

Aquestes jornades s’estructuren en 3 dies independents (12, 13 i 14 de juliol) amb diferents temàtiques relacionades amb la innovació i el seu impacte a l’educació superior:

 • Neuroeducació

 • Circularitat, sostenibilitat i ODS a la docència

 • Perspectiva de gènere a la docència

 • Feedback formatiu

 • Aprenentatge híbrid

Les jornades seran de forma presencial al TecnoCampus (amb aforament limitat degut a les restriccions i mesures contra la covid-19). Les inscripcions són gratuïtes i independents per cada un dels dies, de manera que podeu planificar la vostra assistència en funció del contingut de cada dia.

Podeu trobar més informació i realitzar la inscripció a través d'aquest enllaç:

Convocatòria de projectes d'innovació educativa (curs 2021-2022)

Aquesta convocatòria de Projectes d’Innovació Educativa té com a objectiu afermar el suport del TecnoCampus i les seves Escoles Universitàries a la innovació educativa, i el compromís per la qualitat i l’excel·lència de l’educació universitària. La Innovació educativa és entesa com la introducció de canvis en la docència que suposin una millora significativa, tant en l’assoliment dels objectius educatius com en els processos d’ensenyament i aprenentatge. D’altra banda, la qualitat és entesa com l’adequació dels canvis en el marc de les estratègies i els processos, de manera que tinguin un impacte positiu en els processos d’ensenyament i aprenentatge. La importància d’aquests dos aspectes s’ha vist incrementada com a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19 i el seu impacte en l’activitat universitària.

Destinataris

En aquesta convocatòria hi pot participar tot el personal docent del TecnoCampus, permanent o associat, amb docència assignada el curs acadèmic 2021-2022, podent participar en un màxim de dos projectes d’innovació i coordinar-ne un.

Dates importants

 • 14 de juny del 2021 (període finalitzat) - Presentació de sol·licituds
 • 23 de juny del 2021 - Resolució de les sol·licituds
 • 31 de juliol del 2022 - Presentació de memòria del projecte

Línes d'actuació

Aquesta convocatòria estableix cinc línies d’actuació estratègica que es prioritzaran perquè se centren en la innovació i la qualitat de la docència universitària, i estan alineades amb els eixos estratègics del TecnoCampus. Aquestes línies són les següents:

 • Projectes que promoguin les metodologies actives, la digitalització de la docència, l’avaluació competencial o el seguiment i acompanyament a l’estudiant.
 • Projectes que incorporin la perspectiva de gènere a la docència
 • Projectes d’innovació docent amb impacte directe al territori. 
 • Projectes que incorporin un o més objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència.
 • Projectes en col·laboració amb altres centres educatius d’ensenyament secundari o formació professional, que suposin un impacte de valor en els estudiants del TecnoCampus.

Modalitats

Aquesta convocatòria es vertebra en tres modalitats diferenciades de projectes:

 • Modalitat A: Projectes promoguts pel Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació
 • Modalitat B: Projectes d’innovació educativa proposats pel professorat.
 • Modalitat C: Participació en activitats de difusió d’innovació educativa.

Qualitat

El Tecnocampus sempre ha estat compromès amb la qualitat en tots els àmbits per tal d’assegurar l’excel·lència en l’educació, garantint així el rigor acadèmic de la seva oferta formativa. La millora continuada esdevé un eix vertebrador a la Institució a través de les escoles que l’integren.

L’SQAI defineix les polítiques i línies estratègiques a seguir en matèria de qualitat treballant de manera coordinada amb els centres universitaris, serveis i àrea d’empresa. Alhora, desenvolupa les accions a seguir respecte l’assegurament de la Qualitat en diferents àmbits del món acadèmic/ docent(avaluació del professorat i del PAS,  estudis analítics,…).

Consulta aquí la informació referent a la qualitat per a cada escola:

Formació al professorat

Des de l’SQAI es posa a disposició del professorat un pla de formació una àmplia oferta de cursos en el marc de la formació interna amb l’objectiu de contribuir a la millora continuada de la docència, fomentar l’ús de les eines TIC i introduir metodologies innovadores.

Les formacions destinades al professorat es classifiquen en funció de la competència que es treballa: interpersonal, metodològica, comunicativa, treball en equip, innovació i planificació i gestió de la docència. Per tal de facilitar la participació al professorat aquestes formacions es realitzen en diferents modalitats depenent de la temàtica i la data d’impartició, tant presencial com online.