Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació

SQAI és un servei transversal a les 3 Escoles universitàries. La seva activitat es desenvolupa a l’entorn de quatre àrees amb objectius específics però tots ells vinculats a l'assegurament de la qualitat i la millora contínua, en especial dels centres i titulacions de Tecnocampus:  

Innovació Docent:

 • Objectiu: Impulsar les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i, en particular, donar suport a la gestió dels projectes vinculats a la innovació i la millora de la docència a Tecnocampus. Això s'aconsegueix mitjançant l’assessorament del professorat en aspectes de planificació docent i en la promoció de la introducció de noves metodologies i aplicacions tecnològiques a les aules i en l'activitat docent

Planificació acadèmica:

Objectius:

 • Definir i implantar el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels centres universitaris

 • Contribuir a què els plans d'estudi dels ensenyaments oficials dels centres universitaris de Tecnocampus garanteixin en la planificació, el disseny, l'aplicació a les aules i en l'acreditació, els criteris de qualitat establerts per la pròpia institució, la Universitat Pompeu Fabra i altres agents d'avaluació de la qualitat.

 • Assessorar en la definició, manteniment i validació dels indicadors com a eina de seguiment del desenvolupament institucional

 • Dissenyar, elaborar i coordinar enquestes i sondejos d'avaluació institucional com a part informacional del sistema intern de garantia de qualitat.

Formació del professorat:

 • Objectiu: Contribuir a la formació del professorat dels centres universitaris de Tecnocampus organitzant un conjunt d'activitats formatives, de caràcter divers i relacionades amb l'activitat docent que aquests desenvolupen.

Qualitat

Objectius:

 • Promoure la qualitat educativa per mitjà de l'anàlisi de processos, activitats i projectes vinculats a la millora de l'organització i de la qualitat de la docència.

 • Donar suport als processos d’Avaluació i Acreditació dels centres i titulacions de TecnoCampus.

 • Organitzar i fer el seguiment i actualització del Sistema d’Informació a la Direcció (SID), tot procurant que la informació sigui verídica, puntual i constantment actualitzada i a disposició dels òrgans que han de fer les anàlisis i valoracions a partir de les evidències incorporades en aquest sistema.

 • Fer el seguiment dels Plans de Millora establerts en els Informes de Seguiment anuals de les titulacions.

 • Vetllar perquè la informació d’interès que es posa a l’abast dels diferents agents implicats en els centres i titulacions dels centres universitaris de Tecnocampus sigui completa i actualitzada (web, intranet, Moodle).

 

Projectes SQAI

 • Podcast
  Podcast com a material docent Cap de projecte: Aitor Ruiz

  Aquest projecte, encara en desenvolupament, consisteix en la recerca d’una nova línia de material multimèdia per la docència a part de la que ja s’utilitza a Tecnocampus, els podcast. S’analitzaran els usos dels podcast tant a nivell global com la seva utilització en els estudis superiors, per poder concretar propostes concretes per assignatures de diferents estudis del Tecnocampus.

 • Formats
  Nous formats de continguts educatius Cap del projecte: Carles García

  Aquest projecte té com a objectiu realitzar un anàlisi de les ultimes tendències en materials educatius, les noves formes d'aprendre dels estudiants i les seves necessitats. Amb aquests resultats SQAI farà una proposta de nous formats que es puguin aplicar a l'educació al Tecnocampus i que sigui escalable.

 • Innova Baner

  El repte consisteix en elaborar una estratègia de publicació d'entrades al blog d'aprenentatge.tecnocampus.cat que repercutirà en la periodicitat de publicació de la revista #InnovaTecnocampus. Després de sis números publicats de la revista #Innova, més de 50 entrades al blog i 6400 visites d'usuaris únics i creient en el potencial i el valor de publicar notícies, experiències i novetats sobre metodologia, multimèdia i Moodle en l'ecosistema d'aprenentatge, volem definir un projecte que ens permetin presentar el què és la publicació, què suposa participar-hi i quina difusió i repercussió té. Concretar els objectius, ens ajudará a valorar si els aconseguim, ens mantenim o els superem, que és el repte.