Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació

SQAI és un servei transversal a les 3 Escoles universitàries. La seva activitat es desenvolupa al voltant de quatre àrees de treball, totes elles vinculades a l'assegurament de la qualitat i la millora contínua dels centres i titulacions de Tecnocampus:

Us expliquem quines són aquestes àrees de treball a partir d'exemples d'algunes accions específiques:

1. Innovació docent: El servei dóna suport i/o impulsa projectes del professorat que es planteja la seva assignatura com a una experiència d'aprenentatge en continu moviment.

 • Elaborem materials multimèdia dels continguts bàsics d'una assignatura i donem suport al professorat per convertir aquests materials en una estratègia d'aprenentatge invertit a l'aula, convertint a l'estudiant en el màxim protagonista de l'experiència d'aprenentatge.
 • Organitzem una dinàmica participativa en la qual els estudiants, professors i empreses es posen cara a cara i exposen projectes i idees i en reben diferents feedbacks que els permeten madurar i dissenyar una millor proposta.
 • Plantegem la necessitat de passar de la idea de què volem ensenyar a què volem que aprenguin els estudiants, i ho apliquem en assignatures en les quals treballem quines activitats presencials i no presencials es poden fer per aconseguir-ho, i com avaluem ho han après.
 • Som part de l'equip de treball que disseny una MOOC i n'elaborem els materials, configurem la plataforma i en fem el seguiment per a poder aplicar un pla de millores a la pròxima edició.

2. Formació al professorat: El professorat necessita formació de forma contínua per a capacitar-se en la seva tasca. Les universitats catalanes defineixen les capacitats dels professors universitaris i és a partir d'aquestes, que es presenta una oferta de formació a la qual el professorat s'inscriu, de forma voluntària.

 • L'oportunitat de les sessions de formació és posar en contacte a professors i compartir les experiències a les seves assignatures.
 • Cursos relacionats amb el multimèdia, amb plataformes i amb didàctica (infografies, Nearpod, activitats en equip a Moodle, semipresencialitat, com mantenir l'interès a les aules, Aprenentatge Basat en Problemes...)
 • Elaborem masterclass online per a facilitat l'accés al ritme i prioritats del professorat.

3. Planificació acadèmica: Es defineixen una sèrie de processos que garanteixen la qualitat dels estudis i SQAI intervé en la definició d'aquests processos, i de les eines necessàries per poder valorar que els processos s'actualitzen, que es mesura de forma coordinada, segons la definició d'indicadors els resultats d'aquests processos, que tant calculen la satisfacció del professorat, com la dels estudiants.

 • Participem i impulsem un Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ) que defineix i concreta els processos, indicadors i procediments del funcionament de cada Escola.
 • Participem en un Sistema d'informació a la Direcció (SID)

4. Qualitat: Treballem per a promoure la qualitat educativa per mitjà de l'anàlisi de processos, activitats i projectes vinculats a la millora de l'organització i de la qualitat de la docència.

 • Actuem en el sistema d'avaluació de la docència
 • Promovem noves eines institucionals de gestió de les titulacions
 • Fem el seguiment dels plans de millora que cada any aproven les Escoles en els seus informes de seguiment.

Projectes SQAI 2017

Cada un dels membres de l'equip SQAI treballa anualment en el context de diferents objectius estratègics pel Servei i per les Escoles. Una mostra dels objectius en els quals estarem treballant en aquest any 2017 és:

 • Podcast

  Projecte en desenvolupament conjuntament amb l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus. Després de cinc exitoses edicions del MOOC d’Emprenedoria Innotools es contempla la necessitat de crear un nou MOOC amb noves eines per a l’Emprenedoria, tant per aquells alumnes que ja van cursar Innotools com per a noves persones amb una idea de negoci. La data prevista de publicació d’aquest MOOC és el Gener del 2018.

 • Formats

  Aquest projecte té com a objectiu realitzar un anàlisi de les ultimes tendències en materials educatius, les noves formes d'aprendre dels estudiants i les seves necessitats. Amb aquests resultats SQAI farà una proposta de nous formats que es puguin aplicar a l'educació al Tecnocampus i que sigui escalable.

 • Aconseguir dades estadístiques del Moodle, tant de l'ús que el professorat fa de les eines de Moodle, amb la idea de millorar contínuament les seves possibilitats com per fer un seguiment de l'activitat de l'estudiant al llarg de les assignatures en les que està matriculat. 

 • Innova Baner

  Les assignatures semipresencials tenen particularitats respecte a les assignatures presencials que predominen en els nostres estudis. La combinació de les dues modaliats ens fa concretar molt al detall el que suposa fer una assignatura d'un tipus o d'un altre, tant pel professorat com pels estudiants, així com tenir clar les accions que des d'SQAI es poden organitzar.