L'Escola Superior Politècnica (ESUPT) aposta per la qualitat de la formació. L'any 2010, l'ESUPT va adoptar el compromís d'implantar un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) dins el marc del programa AUDIT amb l'acreditació de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).

El SIGQ dissenyat segueix les directrius recomanades per l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), basades en la millora contínua i la rendició de comptes dels resultats dels programes formatius. En el mes de desembre de 2011 va rebre una avaluació positiva tal com figura en el següent enllaç.


El SIGQ consta dels següents documents:


SIGQ: Document base

Annex 1: Protocols d'anàlisi

Annex 2: Enquestes de satisfacció

Annex 3: Processos (Pendent)


Propostes d'actuació de millora


Actuacions de millora a desenvolupar en el curs 2012/2013
 (aprovades per la Comissió Docent el 7/11/2012)

Actuacions de millora a desenvolupar en el curs 2013/2014 (aprovades per la Comissió Docent el 6/11/2013)

Revisió i millora del sistema de gestió de qualitat de l'ESUPT i actuacions de millora a desenvolupar en el curs 2014/2015 (aprovades per la Comissió Docent el 26/11/2014)


Documents complementaris

Pla d'acció tutorial

Pla d'acollida
 

Contacte

Si voleu contactar amb nosaltres, escriviu a esupt@tecnocampus.cat