El centre Mataro In oferta places d'alumne/s en pràctiques

El centre Mataro In, que imparteix Cursos de Formació Ocupacional subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, oferta places d'alumne/s en pràctiques.
Els punts més importants a tenir en compte:

• Per a la realització de les pràctiques s’haurà de signar prèviament un conveni de col•laboració entre el centre docent, l’empresa col•laboradora (que ens haurà de facilitar les dades necessàries per a cumplimentar-ho) i la Generalitat, facilitant una còpia una vegada estigui signat i segellat per l’Oficina de Treball (OTG).

• Els alumnes faran entre 5 - 6 hores de pràctiques al dia, ja sigui en horari de matí o tarda i hores que dependrà del tipus de curs que realitzi.

• Les pràctiques no impliquen despeses per a l’empresa tot el contrari aquest any la Generalitat ofereix una subvenció** de 6€/hora per cada alumne de pràctiques.(Limitat a 30h = 180€)

• Els alumnes compten amb una pòlissa d'assegurança per accident tramitada pel centre que cobreix el període de pràctiques.

Perfils dels alumnes d’acollida immediata:
1.  Informàtica de l’usuari/ària: tasques d’utilització del paquet office, entrada de dades, realització de documents administratius, recerca d’informació, bases de dades…
Periode de pràctiques 17/01/2012 fins el 13/02/2012 – 5 hores diàries – 96h.
Altres periodes també disponibles:
30/01/2012 fins el 24/02/2012
01/02/2012 fins el 28/02/2012

2.  Anglès gestió comercial: realització de tasques administratives utilitzant l’idioma anglès (nivell alt), a part dels coneixements obtinguts per l’alumne segon la seva experiència acadèmica i professional.
Periode de pràctiques 01/02/2012 fins el 28/02/2012 – 5 hores diàries -96 h.

També disposem de perfils d’alumnes per a incorporacions a partir del mes de febrer, març i abril:

Dissenyador/a web, gràfic, de plànols amb 2D i 3D, disseny de moda, administratiu/va...

Si necessiteu qualsevol aclariment o necessiteu més informació cal adreçar-se al
937555080 preguntant per David Anton o bé enviant un mail a david@mataroin.com

I si esteu interessats adjunto formulari a omplir:

Nom de l’empresa:

Adreça de l’empresa:
 
C.I.F:

Telèfon:

E-mail:
 
Responsable de l’empresa:
 
Càrrec que ocupa:
 
D.N.I
 
Tutor de pràctiques (pot ser el mateix responsable):
 
D.N.I.
 
Adreça on es realitzaran les pràctiques:

Nº d’alumnes:

**Mataro IN informa que aquesta subvenció no depèn del centre i que, per tant:

-  Aquest ajut es pagarà al 100% per transferència bancària una vegada finalitzades aquestes pràctiques i comprovat per la Generalitat que es reuneixen tots els requisits.
-  La concessió d’aquest ajut queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient i es concedirà fins l’exhauriment de l’esmentat crèdit.

Pel que fa a la documentació necessària i els requisitis mínims que s’han de reunir per tal de sol•licitar la subvenció, es mostren en el document que es facilitarà (en el moment d’iniciar les pràctiques segons marca la normativa).