La Politècnica aconsegueix la certificació AUDIT de qualitat universitària

 L'agència de qualitat universitària a Catalunya, AQU Catalunya, ha finalitzat el procés d'avaluació corresponent al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) amb un resultat positiu. AUDIT és el programa desplegat conjuntament per ANECA, ACSUG i AQU Catalunya per afavorir el desenvolupament i la implementació de SGIQ de la formació universitària als centres universitaris. 

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen.