Información general


 • Tipo de asignatura: Optativa
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 1
 • Créditos: 5
 • Profesorado:

Idiomas de impartición


 • Català
 • Castellano

Descripción


 

La asignatura de Terapias Naturales, muestra e introduce al alumno en el estudio de algunas terapias manuales y naturales. Este curso ofrece al estudiante una visión holística de la persona, como ser biopsicosocial, que constituye uno de los aspectos básicos de las acciones de salud y/ o en el campo de la actividad física en la actualidad, los conocimientos y las técnicas de las terapias naturales y manuales, que son recursos adicionales que los estudiantes tengan para la atención y cuidado de los pacientes o personas atendidas dentro de la función autónoma de los graduados en enfermería y otros grados de Ciencias de la Salud.

La asignatura incluye el estudio y conocimiento de las diversas terapias naturales que permiten a los estudiantes identificar las situaciones en que la aplicación de estas terapias puede ser útil para la elaboración de planes de actuación en el campo de la salud.

Resultados de aprendizaje


 

La evaluación de la asignatura consistirá en una evaluación continuada mediante el uso de diferentes herramientas, orientadas a evaluar la adquisición de las competencias establecidas para la superación de la materia. Y la superación de un examen final (práctico-teórico).

Los criterios de evaluación de las actividades serán presentados en los primeros días de clase y añadidos en el aula virtual donde los alumnos podrán consultar para la claridad y transparencia de los créditos.

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (0-10) i cualitativa (suspenso, aprobado, notable, excelente i matrícula de honor) según RD 1125/2003.

La evaluación de las competencias genéricas se realizará de forma continua durante las diferentes actividades formativas.

La evaluación de las competencias específicas se realizará mediante:

            -Participación, asistencia, trabajos de casos, dos seminarios finales ( radio y un trabajo individual). Tendrá un valor, el total de estos ítems, de un 50 % de la asignatura.

-Un examen Teórico-práctico fijado en calendario académico, al final de la assignatura.

Donde seran evaluadas de las habilidades aprendidas. Tendrá un valor de un 50 % de la assignatura

Metodologia de trabajo


Interes per conèixer què ens reporten les olors. Aquesta memòria olfactiva que ens produeix emocions, sentiments, records, agradables i desagradables.

 

És un tema important, per donar a conèixer i poder valorar el que per nosaltres representant els sentits, en aquest cas l’olfacte.

 

 

 

 M Àngels Piñol (mangelspt@gmail.com)

 

Durant la meva vida professional a la universitat, he estat professora de neurofisiologia dels sentits. Ara el meu objectiu, és tenir un recull d’experiències sobre el sentit de l’olfacte. Dons sembla ser que és el més desconegut.

 

“L’olfacte, és el nostre sistema sensorial més primitiu i l’únic què juntament amb els altres sentits, vetlla per nosaltres, donant al cervell la informació necessària per sobreviure i moure’ns en el món que ens envolta.

Les olors queden a la memòria, i sobre tot van lligades a les emocions.

 

Per poder fer aquest recull d’experiències, es necessari  tenir una mostra significativa de persones, que em parlin de la seva experiència de vida. I la teva opinió, sobre aquest tema pot ser essencial”

 

El teu relat, és important què comenci des de la infantesa al moment actual.

 

Serà totalment confidencial, ja que no es redacta en primera persona, i queda lliurat per correu a la  professora Núria Sàez, que marcarà el temps en què tens que lliurar-l’hi.

 

S´ha de signar el Consentiment Informat, per cedir l´escrit del Seminari de les olors.

 

Idioma: Català i/o Castellà

El Nº de pàgines: les què necessitis, màxim 10, lletra Verdana, 12

Tria un pseudònim, si vols.

 

 

La teva edat:                  Dona               Home

 

 

 

 

 

Signa el consentiment informat:

 

 

 

 

 

 

 

Frases què et poden ajudar a pensar com fer el relat:

 

 1. És a la infantesa quan aprenem a reconèixer les olors per primer cop. Per això hi ha olors que poden evocar una situació passada.

 

 

 1. A més és un sentit amb nombroses interconnexions amb els centres de la memòria i de les emocions. Si penses en una situació concreta, segur que recordes l’olor que senties...en aquell moment, per temps que hagi passat.

 

 1. Convé diferenciar, la dona de l’home, doncs existeixen importants variacions en quant a intensitat de percepció, llindar i preferències de les olors.

 

 1. Les dones i homes, poden escollir al seu company sentimental en base a la seva forma de besar, segons Sheril Kirshenbaum. Confien més en el seu olfacte, i escullen als seus companys amb un codi genètic diferent al seu i així assegurar una millor descendència.

 

 1. L'olfacte és també una de les majors fonts de atracció i plaer sensual.

 

 1. A més, l'olor és un dels factors que intervenen més intensament en la alimentació.

 

 1. En totes les cultures, des de temps remots, s'han utilitzat perfums. El cervell olfactiu està connectat a la memòria emocional. Quina és la teva cultura, i com ha influït en el tema de les olors.

 

 1. Les olors t’ajuden a estar millor o pitjor segons el cas en que et trobis, les olors et poden canviar la vida...

 

 1. Quines olors t’han influït més a la vida i perquè?

 

Pots parlar a part de les impressions escrites, sobre el que tu creguis convenient, del tema.

 

 

 

 

 

 

Contenidos


La asignatura se estructura en sesiones plenarias, para el desarrollo de los contenidos teóricos. Tutorías grupales. Seguimiento y supervisión del trabajo asignado, orientación pedagógica para mejorar el aprendizaje.

 

Tema 1. Introducción. Terapias naturales y/o complementarias

Conceptos y clasificaciones

Estilo de vida saludable (dieta, ejercicio y actitudes). Terapias naturales. Clasificación de los diferentes tipos de terapias naturales

 

Tema 2. Quiromasaje

Breve descripción de la teoría (Historia, Efectos sobre el organismo, Condiciones generales, Material, Indicaciones y contraindicaciones)

 •  

Protocolos de Masaje (Básicos y Específicos)

 

Tema 3. Drenaje linfático

Breve descripción de la teoría (Historia, Efectos sobre el organismo, Dirección general de los flujos linfáticos, Linfedemas linfáticos primarios y secundarios).

Maniobras básicas

Protocolo por zonas

 

Tema 4. Reflexología

Breve descripción de la teoría (Historia, Efectos sobre el organismo, Técnica de trabajo, Mapa de los diferentes puntos reflexológicos, Indicaciones y contraindicaciones)

Práctica básica sobre Reflexología Podal, autogestión de las emociones, y del estrés.

 

Tema 5. Coach salud, y la enfermera como gestora de la imagen corporal

-Introducción al coach salud. Cómo incide en su entorno. Cómo ayuda a las personas con sus métodos. Desarrollo de habilidades comunicativas asertivas. Acompañamiento en los estadios de salud

Tema 6. Mesoterapia y bases de homeopatía.

Como enfermera gestora de la imagen corporal: autoconcepto, autoestima y percepción de la imagen corporal. Cómo ayudar en la gestión de oncología, en el envejecimiento prematuro, en aproximar expectativas de la mejora de la imagen. Mesoterapia para la mejora de la salud y de la imagen corporal.

Seminarios: Radio y “significado del olor”.

Actividades de aprendizaje


Actividad

ECTS

Metodología

Competencias

Sesiones teóricas

1

Clases magistrales dirigidas a desarrollar los contenidos de la asignatura, clarificar los  contenidos y discusión de lecturas.

.G2,G3,G4,G9,G10,G16,G20,G26,G29

P1,P2,P5,P7,P9,P18

E3,E18,E19,E28,E30,E53

Trabajo individual

3

Actividades de seguimiento y evaluación formativa para orientar sobre el aprendizaje de conceptos, habilidades y actitudes. Orientación pedagógica para mejorar el aprendizaje cooperativo e individual.

G4,G9,G10,G14,G16,G19,G20,Ga23,G26

P1,P2,P5,P7,P9,P18

E12,E18,E19,E30,E33

Estudio y trabajo autónomo

1

Lectura de libros y artículos recomendados

Realización de trabajo bibliográfico

 

 

Sistema de evaluación


Actividad evaluadora

Ponderación

Competencias evaluadas

     

Trabajo individual de las sesiones ( casos), prácticas, asistencia, participación y seminarios (Evaluación continuada)

50%

G2,G3,G9,G10,G16,G18,G19,G20,G23,G24,G29

P1,P2,P3,P7,P18

E3,E12,E18

Examen final (Práctico teórico)

50%

G2.G3.G9.G23

P2,P5,P9,P18

E3,E33

 

El informe tutorial evalúa la asistencia, la actitud y la implicación del alumno/a en todas las actividades: 50%  (G14,G16,G18,G22,G23,G24,G26,G29 i E34). En este sentido, se evaluará al alumnado que haya superado el 80% de la asistencia, sino tendrá que hacer un trabajo extra para demostrar el seguimiento de la asignatura.

 

Actividad evaluadora en periodo de recuperación

Ponderación

Competencias evaluadas

 Examen pràctic

50%

G2.G3.G9.G23

P2,P5,P9,P18

E3,E33

Bibliografía


Básica

Byers, Dwight C (1995). Masaje reflexológico de los pies, el método Ingham original. Barcelona. Editorial Ibis

 

Consell de Col·legis d´Infermeres i Infermers de Catalunya, (2014). Guia de bones pràctiques basada en l´evidència. Millorem la qualitat de vida i el benestar de les persones mitjançant les teràpies naturals i complementàries. Barcelona

Davis, Ph K (1998). El poder del tacto. Barcelona. Editorial Paidós

Sagrera Ferrandiz, J (2008). Quiromasaje: Técnica y Sensibilidad. 4ª ed. Editorial Meteora. Barcelona