Información general


 • Tipo de asignatura: Optativa
 • Coordinador: Maddalena Fedele
 • Trimestre: 3
 • Créditos: 4
 • Profesorado:

Idiomas de impartición


 • Castellano
 • Català

Professor: Luca Saavedra (pendent de donar d'alta a l'aplicatiu).

Descripción


Els avenços tecnològics impulsen l'evolució dels mitjans audiovisuals creant noves formes d'expressió i nous sistemes i canals de comunicació. Entendre i conèixer l'estat de la tecnologia relacionada amb el món audiovisual i dominar-la suposa un coneixement molt enriquidor tant al desenvolupament artístic com professional.

L'objectiu de l'assignatura és entendre com s'ha arribat a l'estat de l'art actual recorrent el progrés tecnològic fins a l'actualitat, estudiant exemples d'usos pràctics dels descobriments i avenços tecnològics al món audiovisual, realitzant anàlisi de peces audiovisuals referents.

S'analitzaran les últimes publicacions científiques i provaran els últims avanços en I.A., Realitat Virtual, Realitat Augmentada, Vídeo 360, Interactivitat, etc.

Finalment es posaran en pràctica els conceptes treballats estudiant en profunditat un tema en concret en grups. L'objectiu és realitzar projectes complets de forma conjunta, per exposar-los al final del curs. Es tracta de crear un projecte ambiciós utilitzant noves tecnologies que encara no estan consolidades, entenent les seves limitacions establint uns objectius i prioritzant l'entrega del resultat final.

Aquesta matèria permet conèixer diferents mètodes de producció en el disseny de productes audiovisuals que utilitzen tecnologia innovadora, i els diferents operadors que intervenen.

L'assignatura capacita l'estudiant a analitzar i comprendre l'enorme potencialitat que els nous formats ofereixen al mercat audiovisual actual, mitjançant l'estudi, l'anàlisi i la pràctica.

Resultados de aprendizaje


Resultats d’Aprenentatge (RA)

RA1: Treballar en equip i de forma autònoma en el desenvolupament d'un producte audiovisual assumint els rols dins del grup.

RA2: Conèixer els elements tècnics i estètics necessaris per aconseguir l'impacte emocional proposat.

RA3: Estimular i descobrir les seves aptituds per relacionar-se amb el món professional.

RA4: Comunicar idees personals, punts de vista i opinions sobre un tema donat.

RA5: Desenvolupar la creativitat de l'estudiant.

RA6: Saber utilitzar els recursos tècnics i humans necessaris per a crear i produir un projecte professional de forma integral.

RA7: Adquirir una visió global de la necessitat de la matemàtica i del llenguatge matemàtic com a eina instrumental bàsica de la ciència social.

 

Resultats d’Aprenentatge Complementaris (RAC):

RAC1: Conèixer i aprendre l'ús de les tecnologies en l'era digital.

RAC2: Organitzar i temporalitzar de les tasques, realitzant-les de manera ordenada adoptant amb lògica les decisions prioritàries en els diferents processos de producció audiovisual.

RAC3: Capacitar l'anàlisi crítica adequada en l'ús de la tecnologia i la seva aplicació a la cultura audiovisual.

RAC4: Consolidar les habilitats i coneixements necessàris per expressar i trobar mètodes creatius i innovadors a través de l'ús de les tendències tecnològiques emergents en la creació i difusió de continguts audiovisuals.

RAC5: Oferir solucions innovadores i transformadores dins del marc de l'audiovisual adaptades a la nova era digital, brindant una oportunitat única de crear noves narracions adaptades als actuals hàbits de consum.

RAC6: Comprendre els principis que fonamenten les noves narratives i tecnologies.

RAC7: Reconèixer els instruments, funcions i importància dels elements que concerneixen els processos tecnològics i la seva imbricació amb els mitjans audiovisuals.

Metodologia de trabajo


A l'assignatura es treballarà de forma principalment pràctica mitjançant els diferents conceptes i eines explicades en classe.  Les activitats relacionades amb l'assignatura es divideixen en:

- Teòriques: explicacions, visionats, lectures i visites de professionals 

- Pràctiques: lliuraments, activitats i exercicis 

 • Lliuraments avaluables obligatoris (individual i en grup). Al llarg del curs l'alumne realitzarà dos lliuraments segons enunciat i dates establertes. L'explicació dels lliuraments s'informarà  durant el transcurs de l'assignatura. 

 • Activitats (individuals). Al llarg del curs l'alumne realitzarà dos exercicis pràctics avaluables. 

 • Exercicis no avaluables (individuals). Es realitzaran en classe per a explicar els conceptes pràctics. 

 • Exàmen.

En classe s'explicarà la teoria i s'utilitzaran tècniques per a fomentar la creativitat i la innovació, el brainstorming, debats i estudis de casos concrets. L'alumne haurà de realitzar un aprenentatge autònom fora de l'aula per a aprofundir els seus coneixements dels continguts explicats. Els alumnes hauran de llegir, investigar i realitzar els exercicis per a després en classe presentar els dubtes i preguntes. 

Funcionament a l'aula: 

- El professor no està obligat a pujar anotacions al campus virtual. Es penjaran enllaços en relació als temes, amb lectures i visionats, així com recursos per ampliar informació.

Contenidos


1. Storytelling interactivo

 • 1.1. Introducción a la narrativa no lineal
 • 1.2. Fundamentos del diseño interactivo
 • 1.3. Planificación para la ideación y creación de material audiovisual interactivo
 • 1.3. Procesos para la ideación y creación de material audiovisual interactivo

2. Realidad virtual

 • 2.1. Introducción a la realidad virtual
 • 2.2. Narrativas y tecnologías de realidad virtual
 • 2.3. Planificación para la ideación y creación de contenido audiovisual 360 interactivo
 • 2.4. Procesos para la ideación y creación de contenido audiovisual 360 interactivo

3. Audiovisual extendido

 • 3.1. Introducción a la narrativa plural
 • 3.2. Entornos de experimentación
 • 3.3. Planificación para la ideación y creación de contenido audiovisual expandido
 • 3.4. Procesos para la ideación y creación de contenido audiovisual expandido

Actividades de aprendizaje


 • Lliurament 1 (individual): Anàlisi de l’ús de l’enginy al món audiovisual. (E14, RA4, RA7, RAC1, RAC3, RAC7)

 • Lliurament 2 (individual): Estudi i plantejament d’aplicacions de noves tecnologies. (E14, RA2, RA4, RA5, RA7, RAC1, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6, RAC7)

 • Activitat 1 (individual): Recerca i experimentació, Video essay. Peça audiovisual (30s-60s).(E4, E5, E10, E13, RA2, RA3, RAC2 ) I memòria d’anàlisi i recerca. (E14, G2,RA4, RA5, RAC3, RAC6, RAC7)

 • Activitat 2 (grupal) : Projecte Final. Produir un projecte complet assolint els objectius marcats. I exposició individual.(E4, E5, E10, E13, G2, G4, T2, RA1, RA2, RA3,RA4, RA5, RA6, RAC2, RAC5,  RAC7)

Sistema de evaluación


El sistema d'avaluació és el següent: 

 

Teoria (40%)

- Lliurament 1 Anàlisi (5%) 

- Lliurament 2  Estudi (5%)

- Exàmen (30%)

 

Pràctica (60%)

- Activitat 1 Recerca i Experimentació:

Memòria (10%)

Audiovisual (10%)

- Activitat 2 Projecte Final:

Treball en grup (30%)

Presentació (10%)

 

Normes per a l'avaluació: 

L'assignatura avalua els coneixements pràctics i els resultats obtinguts. 

És obligatori realitzar tots els lliuraments en les dates establertes. 

Consideracions:

- Es requereix un nivell fluid d’anglès per seguir els visionats i les lectures a classe.

- És necessari lliurar les dues activitats pràctiques per a poder fer mitjana de la part pràctica. 

- No s'admet cap treball lliurat fora de termini. 

- Lliurament no realitzat o suspès passa a lliurar-se en recuperació. La recuperació consistirà a realitzar els canvis dels lliuraments suspesos o realitzar les no lliurades.

- Al final del trimestre es podràn lliurar les activitats individuals i lliuraments a recuperar (la data d’entrega màxima s’indicarà al iniciar el trimestre). Aquestes entregues recuperades comptaran amb una penalització del 20% a la correció de la pràctica. La nota final de l’activitat serà la més alta, entre la nota original i la nota de la recuperació.

- La nota màxima d'un treball en recuperació és un 5. 

- Les faltes d'ortografia, gramaticals i de presentació restaran nota, podent arribar a suposar el suspens d'un treball. Més de 15 faltes d'ortografia impliquen el suspens. 

- Els plagis impliquen suspendre qualsevol treball amb un 0. Un segon plagi per part d'un mateix estudiant implica el suspens de l'assignatura sense dret a recuperació. 

- La participació activa en classe es considera absolutament necessària.

Bibliografía


Básica

Domínguez, J.; Luque, R. (2011). Tecnología digital y realidad virtual. Madrid: Ed. Síntesis.

Gifreu Castells, A. (2013). El documental interactivo: evolución, caracterización y perspectivas de desarrollo. Barcelona: UOC.

Le Freak, Christian (2017). Animación visual en vivo. Barcelona: Altaria.

Mercader, A; Suárez, R. (2013). Interacciones en el audiovisual. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto.

Scolari, C.(2018). Las leyes de la interfaz: Diseño, ecología, evolución, complejidad. Barcelona: Gedisa.

Ustarroz, César (2010). Teoría del Vjing. Madrid: Ediciones Libertarias.


Complementaria

Almenara J., García F. (2016). Realidad aumentada: tecnología para la formación. Madrid: Editorial Síntesis.

Aparici, R.; García, D. (2018). ¡Sonríe, te están puntuando! Narrativa digital interactiva en la era Black Mirror. Barcelona: Gedisa.

Bailenson J. (2019) Realidad virtual: Cómo aprovechar su potencial para las empresas y personas. Madrid: LID Editorial.

Barnwell, Jane. (2018). Diseño de producción para pantalla: Storytelling visual en el cine y televisión. Barcelona: Parramon.

Elwes, C. (2015). Instalation and the moving image. London: Wallflower Press.

Lacasa, Pilar. (2018). Expresiones del futuro: Cómo se comunicarán las próximas generaciones. Madrid: Morata.

Tustain, J. (2016). Guia completa de Realiad Virtual y fotografía 360º. Barecalona: Hoaki Books.

VV.AA. (2017). Territorios transmedia y narrativas audiovisuales. Barcelona: UOC.

VVAA. (2018) Realidad Virtual y Realiad Aumentada: Desarrollo de aplicaciones. Madrid: Ra-ma.