Justificació

Categoria Premi a la millor idea empresarial:

Els guanyadors dels premis hauran de justificar l'inici de l'activitat abans del 31 de març de 2017, presentant la documentació següent:

  • Declaració censal d’alta a Hisenda
  • Inscripció d’alta a la Seguretat Social
  • Aportació dels corresponents certificats positius de manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

En caso de no presentar la documentación justificativa en el plazo indicado, se considerará que el ganador renuncia al premio.

Categoría premio a la millor Start-up

Los ganadores de los premios a la mejor start-up deberán justificar el traslado de la actividad a la sede de Tecnocampus antes del 31 de marzo del 2017, y presentar la siguiente documentación:

  • Declaración censal de alta en Hacienda así como el canvio de domicilio fiscal si se opta al premio en metálico.
  • Inscripción en laSeguridad Social
  • Aportación de los correspondientes certificados positivos de ausencia de deudas emitidos por la Seguridad Social y Agencia estatal de Administración Tributaria.

En caso de no presentar la documentación justificativa dentro del plazo indicado, se entenderá que el ganador renuncia al premio.

Si tienes dudas? Consúltanos! creatic@tecnocampus.cat / +34 93 169 65 02