Borsa de treball i pràctiques

Les pràctiques en el pla d'estudis

La realització de pràctiques en empresa suposa, en molts casos, la primera experiència amb el món laboral dels futurs graduats. Per tant, l'adquisició d'habilitats transversals és el més important en aquesta etapa, tot i que també l'aprofundiment en tecnologies pròpies específiques de l'empresa pot ser rellevant.

Les pràctiques en empresa es poden fer després d'haver superat la meitat de crèdits de la carrera si bé la seva situació ideal per a la seva realització és durant el Q7, com a preparació a la inserció laboral dels estudiants. La seva realització pot significar l'adquisició de crèdits de la matèria optativa "Pràctiques en Empresa", sent a més compatible amb la realització del Projecte Final de Grau a l'empresa.

Estudis

Crèdits optatius que es poden adquirir

Grau en Eng. Electrònica industrial i Automàtica

Fins a 18 crèdits ECTS

Grau en Eng. Mecànica

Fins a 18 crèdits ECTS

Grau en Eng. Informàtica

Fins a 30 crèdits ECTS

Grau en Mitjans Audiovisuals

Fins a 30 crèdits ECTS
Sistema d’avaluació

Les pràctiques externes s'avaluaran a partir de la informació obtinguda pel professor durant les tutories i de la memòria de l'activitat professional exercida, en la que es reflectiran, de manera explícita, els següents aspectes:

  • Objectius inicials del treball a realitzar
  • Metodologia i desenvolupament del treball
  • Resultats i conclusions
  • Grau de compliment dels objectius inicials i valoració personal de les pràctiques realitzades.

La memòria inclourà, a més, còpies dels justificants de les pràctiques realitzades.
Aquesta avaluació suposarà el 100% de la nota.

Resum de les competències adquirides:

Les pràctiques en empresa previstes en els plans d’estudi de la EUPMT permetran l’adquisició, entre d’altres, de les següents competèncias genériques:

Comunicació eficaç oral i escrita.
Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions i participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

Treball en equip.
Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Ús solvent dels recursos d'informació.
Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Aprenentatge autònom.
Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.