Les llengües vehiculars als nostres graus són el català i el castellà, llengües oficials de Catalunya. La llengua d’ impartició estarà indicada en el programa de l'assignatura per a cada grup d'estudiants. No obstant això, amb l'objectiu de dotar els estudiants de les competències i habilitats per treballar en el món dels negocis, es requereix el coneixement d'altres idiomes estrangers, com a mínim l'anglès.

D’acord amb el previst a la Llei 1/2018 del Parlament de Catalunya, els estudiants que iniciïn els seus ensenyaments de grau a partir del curs 2018-2019 hauran d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua en la finalització dels estudis. L’ESCSET per poder garantir el compliment d’aquest requisit indispensable, inclou assignatures obligatòries i optatives de llengua estrangera en tots els plans d’estudi que permeten a l’estudiant assolir el nivell mínim exigit , amb un nivell equivalent al B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Els estudiants al finalitzar els seus estudis podran obtenir si ho desitgen un certificat oficial que acrediti el seu nivell (amb el pagament de les taxes d’expedició del certificat: preu orientatiu 30€). Aquest certificat serà expedit per Idiomes UPF (www.upf.edu/idiomes).Així, doncs, a l’ESCSET els estudiants reben 90 hores de classe anuals d’Idiomes malgrat matriculen només 6 ECTS cada any, ja que segons el MECR aquest és el nombre d’hores òptim per nivell. A més a més, l’estudiant es matricula en el nivell que li correspon independentment del curs on estigui matriculat per, d’aquesta manera, aconseguir un millor aprofitament. Per a fer-ho possible, el centre reserva franges horàries setmanals en les quals només s’ofereixen Idiomes. Pel que fa a les llengües, a l’ESCSET s’ofereixen actualment sis nivells d’anglès, dos d’alemany, un de francès i un de rus, amb la previsió que pel que fa a aquestes tres últimes cada any pugui oferir-se un nivell superior.

Per tal de diagnosticar el nivell de la llengua anglesa a l’inici dels graus, tots els estudiants de nou accés hauran de realitzar una Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) pròpia del Programa d’Idiomes UPF que s’organitza entre el mes de setembre i octubre. Segons els resultats obtinguts, els estudiants es distribuiran en els diferents nivells A2, B1, B2.1 i B2.2.

L’estudiant que pugui acreditar el nivell B2.2 o superior d’anglès cal que presenti un certificat acreditatiu juntament amb una fotocopia del mateix el dia de matrícula i està exempt de la realització de la prova, podent optar durant les seus estudis per cursar un nivell superior d’anglès o per una altra llengua estrangera.
Si l’estudiant disposa d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior d’alemany, francès o italià, cal que presenti l’original i una còpia el dia de matrícula. Aquest estudiant ja complirà amb els requisits legals d’acreditació de la tercera llengua per a l’obtenció deltítol de Grau, però caldrà que faci la PDL d’anglès per poder establir el nivell a cursar d’aquesta llengua en les assignatures de Llengua estrangera del respectiu Pla d’Estudis.

Com acreditar el nivell B2

Pots consultar en el següent enllaç: 

D’altra banda, volem ajudar a tots els estudiants a assolir un bon nivell de competència en una tercera llengua, per això l’Escola Superior de Ciències Socials i d'Empresa obre les seves aules d’idiomes a qualsevol persona major d'edat, amb preferència als estudiants i Alumni del TecnoCampus. Consulta l’Aula oberta d’idiomes, amb l’oferta de cursos.