Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Alex Araujo

Descripció


Eines TIC és una assignatura de primer trimestre de primer que introdueix als estudiants en les possibilitats (de transmetre contingut, de comunicació, de compartir experiències, de recollir coneixement, etc.) que el món digital suposa, tant en l'àmbit personal, el col.lectiu i l'empresarial. Quines són les tendències en el món digital que un estudiants de la branca de Ciències Socials ha de tenir en perspectiva a curt, mig i llarg termini.

Com l'ús de les TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació) repercuteix en el nostre dia a dia? què implica ser individus digitals i com en podem aprendre a treure el màxim profit possible? Com les TIC s'utilitzen per buscar informació, classificar-la i presentar-la? Com aprofitem la informació massiva de dades? Què són els objectes connectats i la revolució que suposen?

Tots aquests aspectes s'apliquen al camp del Turisme, tenint en compte les etapes del viatge, la cadena de valor i els diferents agents implicats.  

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Aplicar les principals eines informàtiques per subministrar la informació necessària en la presa de decisions.

Metodologia de trabajo


El seguiment de l’assignatura requerirà que l’estudiant assisteixi a classe amb el seu ordinador portàtil.

Els continguts docents i les competències es treballaran en sessions de tres tipus:

1. Classes teòriques: Sessions basades en l’exposició dels continguts més rellevants de l’assignatura. Es contemplen les següents metodologies d’impartició:

 • MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l’explicació del professor i dels estudiants, on assisteixen els estudiants matriculats a l’assignatura.

 • MD2. Conferències: Sessions presencials o retransmeses en streaming, tant a les aules de la universitat como en el marc d’una altra institució, en las que un o varis especialistes exposen les seves experiències o projectes davant dels estudiants. Visites a exposicions i/o presentacions de temes relacionats amb els continguts de l'assignatura.

 • MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

2. Aprenentatge dirigit: Sessions basades en el treball individual o de grup. Els estudiants tenen suport directe del professor a l’aula i fòra de l’aula. Es contemplen les següents metodologies d’impartició:

 • MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l’assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l’assignatura i on la participació de l’estudiant és clau.

 • MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l’assignatura persegueixi.  Els debats tenen una data d’inici i de fi i estan dinamitzats pel professor., qui també en redactarà les conclusions.

 • MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un cas, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret. El professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com  en grup, entre els seus estudiants.

 • MD8. Jocs de rol: Dinàmica de simulació en la que cada estudiant representa un rol especificat pel professor. Com a “rol”, tindrà accés a una informació específica i “jugarà” segons les característiques del seu rol, segons les regles del joc, per resoldre o vivenciar la situació de referència de la dinàmica.

3. Aprenentatge autònom: Sessions planificades com a tasques establertes i organitzades.

 • MD9.Resolució d’exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d’ exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor o el desenvolupament d’un projecte.

 • MD10.Lectures, cerques d'informació.

Per realitzar aquestes activitats, es farà un ús intensiu de les eines i tecnologies de suport necessàries pel seguiment de cada un dels temes, tenint en compte que els principals espais digitals de treball seran:

- Plataforma institucional: L'aula virtual serà el lloc de referència pel seguiment de l'assignatura. És també l'espai de comunicació i avaluació.

- Plataforma personal: L'estudiant disposarà d'un espai personal digital des d'on gestionarà la seva feina al llarg del trimestre i a més, li permetrà treballar de manera col·laborativa, segons les activitats programades.

Continguts


Tema 1. Transformació digital

 • Món digital
 • Conceptes clau de la Web 2.0
 • Continguts generats pels usuaris (UGC)
 • Les TIC i la transformació digital a l'empresa.
 • Entorn Personal d'Aprenentatge (PLE)

Tema 2. Presència digital

 • Identitat digital i privacitat
 • L'organització: Identitat, branding i reputació online de les DMO (Organitzacions Gestores de Destins)
 • L'individuu: Employer branding, personal branding i storytelling.
 • Eines per a ser individus digitals eficients.

Tema 3. Omnicanalitat

 • El rol de les TIC en el màrqueting i la comunicació digital.
 • Mobilitat, geolocalització i plataformes socials.
 • El BIG Data i la gestió de la informació.
 • Sistemes de gestió integral: ERP, CRM, PMS.

Tema 4. Tendències

 • Internet de les Coses (IOT)
 • Experiències immersives: Realitat Virtual i Realitat Augmentada
 • Destins turístics intel·ligents (DTI)

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura tenen com a objectiu que l’estudiant, individualment o en equip pugui experimentar i per tant tenir una actitud crítica sobre el temes de l’assignatura, des d’una perspectiva individual, col.lectiva o des del punt de vista d’empresa.

Cada setmana treballarem dos tipus d'activitats:

 • Les activitats que es faran a l'aula, amb l'acompanyament del professor/a. Aquestes activitats són reptes que els estudiants han de resoldre a classe, per tant amb un temps limitat, a partir dels materials que tinguin a l'aula i de les eines que hagin estat treballant.
 • Les activitats que es faran fora de l'aula serveixen a l'estudiant per preparar els temes de referència setmanal de l'assignatura. 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura es distribueix en:

 • 60% activitats d'avaluació continuada formades per:
  • 20% Activitats individuals
  • 20% Presentacions 
  • 20% Treball Grupal
 • 40% Examen final individual

Cal tenir en compte que:

 1. Per tal de fer mitjana amb les activitats d'avaluació continuada, cal treure una nota igual o superior a cinc a l'examen final individual.
 2. Al període de recuperació, només es pot recuperar la part corresponent a l'examen final individual.

Bibliografia


Bàsic

Roca, G [Vídeo] La sociedad digital. Recuperat de: https://www.youtube.com/watch?v=kMXZbDT5vm0

Andrew J.F., Alisha A. (2013). Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism. Editorial : Routledge

SEGITTUR (2021). Catálogo de soluciones tecnológicas para los Destinos Turísticos Inteligentes. 

SEGITTUR (2021). Manual para la creación de una guía digital de destino. Red DTI.

Complementary

Susskind, R; Susskind, D. (2015). The future of the professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Oxford University Press. 

Navío-Marco, J., Ruiz-Gómez, L. M., & Sevilla-Sevilla, C. (2018). Progress in information technology and tourism management: 30 years on and 20 years after the internet - Revisiting Buhalis & Law’s landmark study about eTourism. Tourism Management, 69(June 2018), 460-470. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.002

Invat-tur (2015). BIG DATA: retos y oportunidades para el turismo. Agència Valenciana del Turisme.

World Travel & Tourism Council (2020). To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19.