Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Jesús E. Martínez Marín

Descripció


En aquesta assignatura, s'analitza l'estructura, el funcionament i l'operativitat d'una empresa naviliera, així com la seva importància en la cadena logística. També identificarà la importància de les noves tendències en la gestió naviliera, així com l'avanç tecnològic que han experimentat en els últims temps.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


A l'acabar l'assignatura, l'estudiant coneixerà, l'estructura, el funcionament i l'operativitat d'una empresa naviliera, així com la seva importància en la cadena logística. També identificarà la importància de les noves tendències en la gestió naviliera, així com l'avanç tecnològic que han experimentat en els últims temps. Finalment, es coneixeran detalladament la relació entre ports (i els seus terminals) i empreses navilieres, en funció de la seva especialització.

Metodologia de trabajo


A les sessions presencials es combinaran les classes magistrals amb activitats pràctiques a l'aula, s'obriran debat sobre temes relacionats amb l'assignatura i es treballarà en l'anàlisi estructural intern empresarial navilieres.

A les sessions semipresencials, es duran a terme treballs, fòrums al campus virtual, dirigits a la investigació de l'negoci navilier, de les consignatàries, armadors i ports en el negoci marítim internacional.

En termes cronològics l'adequat seguiment de el curs d'un alumne implica, de forma general, les següents etapes:

a) Assistència a les sessions lectives
L'assistència a classe és obligatòria, encara que, tot el material didàctic serà proporcionat a través de Moodle; Sense l'assistència a les classes no forma part de l'avaluació i no influeix la nota final de l'assignatura.
b) Treball individual
L'aprenentatge de l'assignatura implica l'estudi de l'material explicat en cada sessió, la realització de treballs pràctics i la participació en tallers i seminaris adreçats a lectura, comentari i discussió crítica de casos, informes, vídeos, presentacions i articles de caràcter macroeconòmic. En qualsevol cas el síl·labes • Labus penjat a l'aulari virtual (Moodle) explica detalladament tot el contingut de el curs.
c) Moodle
Moodle és un entorn virtual que reuneix totes les característiques més importants d'una aula virtual. Moodle és el lloc on es pengen tots els materials docents (diapositives, apunts, vídeos, articles de premsa, fonts RSS de notícies etc.). A l'Moodle també es troben tots els exercicis que cada estudiant haurà de lliurar durant el transcurs de l'assignatura.
d) Contacte amb el professor
El contacte amb el professor de l'assignatura és vital perquè els estudiants puguin resoldre dubtes i aclarir tots els problemes relacionats amb l'assignatura. Per facilitar aquest contacte tenim diverses eines de contacte. Principalment concertant tutoria via correu electrònic, reservant el moment en què els estudiants poden trobar-se directament amb el professor durant les hores de tutories.

Continguts


CONTINGUTS

1. La Maritimitzaciò de l'economia contemporània.

1.1. Evolució històrica del Transport Marítim Internacional.

1.2. Consideracions sobre el transport marítim actual

1.3. El denominat "Cicle marítim" en l'economia.

1.4. Tràfics marítims

2. Rutes Comercials Marítimes

2.1. Principals Rutes comercials marítimes

2.2. Tipus de Rutes marítimes

2.3. Factors determinants de les rutes a seguir

2.4. passos estratègics

2.5. Distribució geogràfica dels tràfics marítims

2.6. Canals interiors i Oceànics.

2.6.1. Definicions,

2.6.2. Canal de Corint

2.6.3. Canal de Kiel

2.6.4. Canal de Panamà

2.6.5. Canal de Suez

2.6.6. Canal de Sant Llorenç

3. Trànsit de contenidors:

                3.1 Evolució Històrica de la càrrega en contenidors.

3.1.1. Conceptes bàsics

3.1.2. El negoci del contenidor.

3.1.3. El cicle del contenidor a terra.

3.1.3.1. Contenidor en terminals portuàries

3.1.3.2. Contenidor en el dipòsit de contenidors

3.1.3.3. La importància del manteniment i reparació dels contenidors

3.1.3.4. L'oferta de serveis de contenidors segons els seus tipus.

3.1.3.5. Gestió d'avaries i incidències en el transport en contenidor.

3.2. Cicle documental del transport en contenidor.

3.2.1. Transmissió d'informació entre navilieres, terminals i ports de destinació

3.3. Relació de les navilieres amb les transitàries.

3.4. Inspeccions i controls en el tràfic de contenidors.

3.5. Gestió de la seguretat i la protecció en el tràfic marítim internacional.

4. El comerç a granel.

4.1. El negoci a granel en general- càrrega general.

4.2. Rutes i tràfic internacional

4.3. La importància de l'OPEP al mercat del petroli

4.4. Transport de cru i els seus derivats.

4.5. Transport a Bucs Quimiquers.

4.6. Negocis derivats dels vaixells petroliers.

4.7. Tipologies de terminals petrolieres

4.8. Estudi de terminals de granels sòlids.

5. Estructura interna d'una empresa naviliera

5.1. Divisions i departaments

5.2. Estructures i funcions

5.3. Responsabilitats enfront dels altres actors de la cadena logística

5.4. Evolució històrica de l'agent consignatari

5.5. Estudi econòmic l'agent consignatari

5.6. La utilització de les noves tecnologies en el negoci navilier:

5.6.1. Convenis internacionals relacionats

6. Certificacions actuals en el negoci de les empreses navilieres

6.1. Convenis relacionats amb la Seguretat i la Protecció

6.2. ISO27000

6.3. ISO 28000

6.4. L.O.P.D

6.5. CTPAT -PBIP

6.6. L'Operador Econòmic Autoritzat

Activitats d'aprenentatge


 • A les Sessions presencials es combinen les classes magistrals amb activitats pràctiques a l'aula, es va obrir debat sobre temes relacionats amb l'assignatura i es treballarà en l'anàlisi estructural intern empresarial navilieres.

 • En les Sessions semi presencials, es treu a cabo Treballs, fòrums al campus virtual, dirigits a la investigació de l'negoci navilier, de les consignatàries, armadors i ports en el negoci marítim internacional.

 • Addicionalment, els estudiants realitzes les sessions presencials es combinaran les classes magistrals amb activitats pràctiques a l'aula, s'obriran debat sobre temes relacionats amb l'assignatura i es treballarà en l'anàlisi estructural intern empresarial navilieres.

 • A les sessions semi presencials, es duran a terme treballs, fòrums al campus virtual, dirigits a la investigació de l'negoci navilier, de les consignatàries, armadors i ports en el negoci marítim internacional.
  Addicionalment, els estudiants realitzaran un curs a bord d'un vaixell de la naviliera Grimaldi Lines, am l'Escola Europea de Intermodal Transport. (MOST- Motorways of the Sea Training) ran un curs a bord d'un vaixell de la naviliera Grimaldi Lines, am l'Escola Europea de Intermodal Transport. (MOST)

Sistema d'avaluació


 • La nota final serà la ponderació de les qualificacions de les activitats realitzades al llarg de l'trimestre. Per superar l'assignatura, caldrà que la nota final sigui superior o igual a 5 punts sobre 10

 • L'avaluació tindrà en compte els següents aspectes amb les valoracions que s'indiquen:

 

 •  Exercicis pràctics d'avaluació virtual total:20% - (Tots els exercicis són de realització obligatòria, si falten com a màxim dos exercicis, la nota corresponent a l'avaluació contínua serà "Zero", és a dir, no comptarà per a la mitjana amb la resta de l'assignatura. Aquests Exercicis pràctics es realitzaran via campus virtual)
 • Curso MOST: 10% (si es por fer, en cas contrari, la avaluacio continuada tindra aquest 10 % adicional)- S'atorga a funcions de l'acompliment en el curs, avaluada pel professor de l'assignatura, haura demostrar l'interès, compromís, treball de qualitat i bons resultats.
 •  Un treball escrit (Com Evaluació Parcial): 20%

 •  Un examen final, on s'avaluarà la comprensió dels alumnes de les matèries de l'assignatura:50%

 • Per poder configurar la nota amb el seguiment de l'avaluació contínua haurà d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts en el treball escrit de 20% i de 5 punts en l'examen final. Si no s'obté algun dels ítems anteriors i / o la mitjana dels 3 ítems és inferior a 5 punts, s'haurà de realitzar la prova de recuperació que tindrà lloc després de el període d'exàmens finals.

 • Els estudiants que no es presentin a l'examen final no tindran dret a l'examen de recuperació i per tant perden tota la nota.

Bibliografia


Bàsic

4. INSTITUTO MARÍTIMO ESPAÑOL. Economía del Sector Marítimo. Madrid. Ed. IME,2009

3. Manual del Transporte Marítimo. (Montori, Martínez, Escribano), Editorial Marge Books https://www.amazon.es/dp/8415340311 

5. FREIRE S, M & GONZÁLEZ, F. Economía del Transporte Marítimo. Instituto Universitario de Estudios Marítimos, A Coruña,  2003

1. Martínez Marín, Jesús. (2021) Fundamentos de Logística y Operatividad Portuaria. Ediciones JMM. ISBN13-978-8409278633 (Disponible via. https://n9.cl/xnvdo )

2. Martínez, Montori, Badell (2021) Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas. Editores JMM ISBN13979-8749391299 . Disponible vía: https://n9.cl/42dew