Presentació i membres del grup

Coordinador: Dr. Josep Maria Raya Vilchez

Nascut al 2008 i Grup reconegut emergent per AGAUR desde 2009


El GRABET realitza una recerca econòmica aplicada en diverses àrees que tenen a veure amb el benestar social i econòmic, realitzant una especial èmfasi amb el turisme entès com a concepte proper al lleure. Aquestes àrees són, principalment: turisme, transport (aeri i marítim), habitatge/urbanisme i economia laboral, tot i que, de forma puntual també es faci altra recerca econòmica aplicada. Àrees, totes elles, de vital importància en el nostre context i molt relacionades entre elles i amb altres aspectes com la conjuntura econòmica, la salut i la sostenibilitat.


Àrees de recerca: turisme, transport, benestar, habitatge, mercat laboral.

Línies de recerca

- Determinants econòmics de les satisfaccions del turista i del resident
- Comportament econòmic del turista (lleialtat, durada i localització de l'estada, estacionalitat, preferències, despesa)
- Turisme residencial versus altres formes d’allotjament
- Eficiència (productivitat) en subsectors turístics, destinacions, transports, esports, etc.
- Impacte econòmic del turisme i d'esdeveniments esportius i culturals
- Anàlisi del preu de l’habitatge (equacions de demanda, desigualtats..., negociació)
- Anàlisi de la decisió de tinença en l’habitatge.
- Anàlisi del mercat hipotecari (determinants, efectes de la immigració...)
- Mercat laboral: durada de l’atur, segregació, desigualtats en salaris, immigració..
 

Membres (7 doctors i dos doctorands)

Coordinador: Dr. Josep Maria Raya Vilchez
— Dra. Catia Nicodemo
— Paula Garda
— Dr. Francesc Sastre i Alberti
— Dra. Catalina Juaneda Sampol
— Dr. Carlos Pestana Barros
— Dr. Joan Ripoll
_ Dra. Esther Martinez
_ Dolors Celma