INFORMACIÓ IMPORTANT BEQUES ACA PER A ESTUDIANTS MATRICULATS AL CURS ACADÈMIC 2017/18

 

S’han publicat al DOGC les bases reguladores dels ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (Beques ACA, curs acadèmic 2017/18) i properament es publicarà la convocatòria on es fixarà el termini de presentació de sol·licituds. Us mantindrem informats.

 

Us indiquem que, com a novetat en relació a les edicions anteriors, les sol·licituds s'hauran de presentar EXCLUSIVAMENT per mitjans telemàtics i els signants s'han d'autenticar per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Us facilitem l’enllaç a la plataforma de Tràmits on teniu informació sobre els sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta informació és important per tal que, en el cas de no disposar-ne, podeu fer els tràmits d’obtenció de la vostra signatura electrònica amb anticipació suficient per poder tramitar dins de termini la sol·licitud de la vostra beca ACA.

 

Finalitat

Aquests ajuts tenen com a objectiu compensar parcialment l'estudiant dels costos de la matrícula universitària d’estudis oficials de grau.

Entitat convocant

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat convoca cada curs acadèmic beques per als estudiants universitaris de grau.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants universitaris de grau. En resten exclosos els alumnes d’estudis de màster, postgrau, cursos d’especialització i títols propis reconeguts per les universitat. Els estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics detallats en la convocatòria.
Resten excloses d'aquesta convocatòria l'alumnat que:
- Procedeixi de la via d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
- Tingui alguna titulació universitària (o altres estudis equivalents), excepte quan es tracti de primer cicle i quan es cursi una titulació de segon cicle.
- Hagi superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d'estudis corresponent i al qual només li resti pendent, a l'inici del curs objecte de la convocatòria, el projecte de fi de carrera.

Documentació que cal aportar

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets detallats a la convocatoria.

Termini sol·licitud convocatòria

Convocatòria curs 2017-18: Pendent.

El termini de presentació de sol·licitud pendent d´aprovació.

On adreçar-se

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de “Tràmits gencat” de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web (pendent).

Com pots consultar l’estat de la teva beca

En general, les actuacions d’aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’AGAUR i, a títol informatiu, a la seva pàgina web.

Pendent consulta

Temps de resposta

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria. 


Estat convocatòria

Curs 2017-18: Convocatòria pendent d´aprovació.

 

Com presentar un recurs

Termini: Un mes a partir de la publicació de la resolució.

On adreçar-se: Els estudiants han de fer arribar  una instància amb les dades personals, dades de la resolució i la justificació del recurs,  per correu certicat o  personalment a l'AGAUR ó a algunes de les  Oficines de registre d'entrada i sortida de documents

Normativa i documentació de referència

Ampliar informació de la convocatòria a Gencat