Finalitat

Aquests ajuts tenen com a objectiu compensar parcialment l'estudiant dels costos de la matrícula universitària d’estudis oficials de grau.

Entitat convocant

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat convoca cada curs acadèmic beques per als estudiants universitaris de grau.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants universitaris de grau. En resten exclosos els alumnes d’estudis de màster, postgrau, cursos d’especialització i títols propis reconeguts per les universitat. Els estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics detallats en la convocatòria.
Resten excloses d'aquesta convocatòria l'alumnat que:
- Procedeixi de la via d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
- Tingui alguna titulació universitària (o altres estudis equivalents), excepte quan es tracti de primer cicle i quan es cursi una titulació de segon cicle.
- Hagi superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d'estudis corresponent i al qual només li resti pendent, a l'inici del curs objecte de la convocatòria, el projecte de fi de carrera.

Documentació que cal aportar

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets detallats a la convocatoria.

Termini sol·licitud convocatòria

Convocatòria curs 2016-17: Convocatòria oberta.

El termini de presentació de sol·licitud és de l'1 al 28 de març del 2017

On adreçar-se

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de “Tràmits gencat” de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web  Sol·licitar

Com pots consultar l’estat de la teva beca

En general, les actuacions d’aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’AGAUR i, a títol informatiu, a la seva pàgina web.

Consulta

Temps de resposta

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria. 


Estat convocatòria

Curs 2016-17: Convocatòria oberta.

Curs 2015-16: Convocatòria tancada . Consulta la resolució (22 de desembre de 2016)

 


Com presentar un recurs

Termini: Un mes a partir de la publicació de la resolució.

On adreçar-se: Els estudiants han de fer arribar  una instància amb les dades personals, dades de la resolució i la justificació del recurs,  per correu certicat o  personalment a l'AGAUR ó a algunes de les  Oficines de registre d'entrada i sortida de documents

Normativa i documentació de referència

Ampliar informació de la convocatòria a Gencat