Com pots pagar?

 
L´abonament de la matrícula es podrà fer en un pagament únic o amb préstec en entitat financera
 
 
A) Pagament  únic
 
S´imprimirà el document "abonaré" per fer el pagament en un  termini màxim de 30 dies a comptar des del moment de la matricula,  a les entitats bancàries col.laboradores de Tecnocampus  (Banc Sabadell, Caixabank, Bankia, BBVA i Banc Santander) en les seves oficines, caixers automàtics o banca electrònica.  
 
L´estudiant podrà escollir entre aquestes opcions:
1.- Presentar l´abonaré en finestreta i pagar amb diners en efectiu o, si tens compte obert en l´entitat demanar que ho descomptin del compte.
2.- Si tens compte obert en l´entitat financera, podràs fer efectiu el pagament en un caixer automàtic que tingui lector òptic. Un cop introduïda la seva llibreta o targeta, triar l´opció de pagament de rebuts i, seguir les indicacions que li doni el sistema.
3.- Mitjançant targeta de crèdit o dèbit (amb límit suficient) fent ús del servei de pagament a través de la banca electrònica que faciliten les següents entitats: CaixaBank  i BBVA , així com des d´un dispositiu mòbil baixant gratuïtament l´APP de pagaments de rebuts de CaixaBank o amb codi QR.
 
 
B) Pagament préstec en entitat financera
 
1.- Pagament mitjançant CrediCompte Estudi Sabadell Consumer
 
Tramitació a TecnoCampus en el moment de la matrícula.

Modalitat de pagament en dotze mensualitats mitjançant línia de crèdit sense interès. TIN 0,00% i TAE 5,63% sense canviar de banc. Oberta per tots els anys de la matrícula a Tecnocampus.

Per matrícules d’import superior a 1.000€, i amb un màxim de 8.000€

Exemple:

Matrícula de 1.000 euros. Import total finançat de 1.030€. 11 mensualitats de 85,83€/mes i una última de 85,87€. Import total degut  1.030€. TIN 0,00% i TAE 5,63% Despeses d’obertura del 3% finançats en  les quotes mensuals.

Finançament  ofert per Sabadell Consumer Finance SAU i subjecte a la seva  aprovació.

Cal comunicar a Gestió Acadèmica que t’aculls a aquesta modalitat de pagament en el moment de la matrícula.

(1) Per a  més informació

 

2.- Pagament mitjançant Préstec Expres Caixabank

Tramitació a qualsevol oficina de Caixabank (Oficina de referència 0476-Pla d’en Boet-Camí Ral, 630 Mataró, Sra. Laura Carreras)

Modalitat de pagament en deu  mensualitats mitjançant préstec sense interès. TAE 6,90%. Per a més informació

 

Independentment al finançament amb Sabadell Consumer o amb CaixaBank, amb la que TecnoCampus té formalitzat Conveni de Col·laboració específic amb finançament sense interès per l´estudiant, aquest podrà adreçar-se a qualsevol altre entitat financera per contractar productes de finançament d´estudis que consideri del seu millor interès.

Per a tràmits relacionats amb les formes de pagament, contacta amb l'e-Secretaria.

 

Molt important !!

 


Anul·lació de matrícula:


Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula -total o parcial- que s'efectuïn per escrit abans de la data d'inici de curs seran resoltes favorablement i l'estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l'import abonat excepte taxes.

Les sol·licituds que es presentin per escrit després de la data d'inici del curs i fins al 30 de novembre només seran resoltes favorablement si l'estudiant ha abonat un mínim de 600,00 euros i les taxes corresponents. Aquests imports no es retornaran a l'estudiant. Si la quantitat ja abonada sobrepassa aquest import, se li retornarà la diferència.

En el cas d'anul·lació de matrícula per reassignació per part de l'oficina de pre-inscripció, l'estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l'import abonat excepte taxes.

Fora d'aquests terminis, l'estudiant constarà com matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.


Quins efectes té no pagar la matrícula?


El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i, si escau, podrà donar lloc a l'anul·lació de matrícula, sense dret a cap reintegrament.

Aquesta suspensió dels drets no suposa, però, la teva baixa a la Universitat; per tant, en cas que volguessis reprendre els estudis, hauries de fer efectius els imports deguts a la Universitat i et seria d'aplicació el règim de permanència.

Qualsevol petició de trasllat o d'un altre tràmit amb la Universitat no podria ser atès mentre no es regularitzés la seva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.