TECNOLOGIA I AUDIOVISUALS

 • 1
  T1. Assajos de materials

  Descripció: Es faran assajos de ruptura de diversos metalls i polímers utilitzant una màquina de tracció didàctica de 1500 kg i una altra professional de 5000 kg. La interfície amb l’ordinador ens permetrà obtenir les corbes tensió-deformació, el mòdul de Young, el límit elàstic, la tensió de ruptura i la ductilitat. També mesurarem la duresa Brinell i la duresa Rockwell, i l’energia absorbida en la fractura per impacte amb un martell de Charpy.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2ha3h - Batxillerat - Màxim 15 alumnes

 • 2
  T2. Pneumàtica i autòmats programables

  Descripció: Estudi de les característiques dels diferents elements d'un sistema pneumàtic, a partir de l'observació. Comprovació i manipulació de les instal·lació pneumàtica i diverses maquetes. L’objectiu és ajudar a conèixer i entendre millor les característiques dels autòmats programables com a controladors de sistemes automàtics: arquitectura, funcionament, connexió d'entrades i sortides i programació, a partir de l'observació, comprovació i manipulació d'autòmats programables.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - CFGS i Batxillerat - Màxim 15 alumnes

 • 3
  T3. Control Automàtic

  Descripció: Desenvolupen conceptes sobre un sistema real de control de posició d’un motor de contínua. Els estudiants adquireixen dades des d’un generador de funcions cap a l’interior de l’ordinador i monitoritzen aquests senyals a través de MATLAB-SIMULINK i Real Time Matlab. També experimenten el fenomen d’Aliasing produït per un mostreig a una freqüència massa baixa. Després generen un senyal en l’ordinador on l’observen en un oscil·loscopi. Seguidament es repassen els conceptes a través de MATLAB-SIMULINK . 

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - Batxillerat - Màxim 16 alumnes

 • 4
  T4. Màquines elèctriques i automatismes de control de motors

  Descripció: Les activitats que es realitzaran seran: conèixer el funcionament de diferents tipus de màquines elèctriques; conèixer el funcionament dels automatismes més bàsics de lògica cablejada elèctrica per a control de motors d'inducció trifàsics; comprovar el funcionament d'alguns  equips electrònics moderns per al control de motors.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - 2n Batxillertat - Màxim 15 alumnes

 • 5
  T5. Disseny mecànic en 3D

  Descripció: Per mitjà de tutorials s'explica la funcionalitat del programari SolidWorks en un format d'aprenentatge basat en exemples.  SolidWorks és un programari CAD (disseny assistit per ordinador) per modelatge mecànic en 3D. El programa, altament utilitzat en la indústria, permet modelar peces, conjunts de peces i realitzar els plànols tècnics necessaris per a la producció. Acabat el curs els participants hauran construït peces, utilitzat diferents tipus d'operacions i realitzat un acoblament.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - Batxillerat - Màxim 24 alumnes

 • 6
  T6. programació mòbils android

  Descripció: Aquesta sessió es base en la introducció a la programació de videojocs mitjançant el Javasript i la llibreria Jquery. Aquesta llibreria facilita molt la portabilitat de les pàgines web a diferents navegadors, així com la programació en Javascript, ja que defineix moltes funcionalitats d’ús comú. (2 tallers a l'any)

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - CFGS - Màxim 28 alumnes

 • 7
  T7. Xerrada: Biometria aplicada a la seguretat i la salut

  Descripció: Xerrada de divulgació científica on s’explica d’una manera molt planera la feina que es realitza al grup de recerca de Tractament del Senyal del TecnoCampus. Per exemple, s’explica com es poden identificar automàticament persones a través de les empremtes dactilars, de l’iris dels ulls, imatges facials i de les mans, la veu, l’escriptura, la signatura o amb mapes de calor del cos.

  Dia, hora a convenir- Durada 1h30min - Batxillerat i CFGS - Màxim 30 alumnes

 • 8
  T8. Introducció a l'arduino

  Descripció: Farem una introducció a la plataforma Arduino mitjançant aplicacions que ens permeten interactuar amb el món que ens envolta a través de les entrades i sortides analògiques i digitals que ofereix. Realitzarem diverses activitats que ens permetran introduir blocs bàsics de programació i descriure elements d’interacció com són els led i polsadors.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 28 alumnes

 • 9
  T9. Com fer un diari digital amb WordPress

  Descripció: El taller vol introduir el món de la publicació col·laborativa de continguts a la World Wide Web (WWW) i experimentar què és la Web 2.0 i el seu impacte social. En concret, es vol posar en marxa un diari o magazine digital que permeti la difusió de notícies, cròniques, reportatges sobre un tema concret. De fet el diari digital és un motiu per a l’aprenentatge de l’edició de continguts amb Content Management Systems (CMS) com el Wordpress.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - Batxillerat - Màxim 28 alumnes

 • 10
  T10. Master Linnk de Mecatrònica

  Descripció: Taller teòric-pràctic de ROBÒTICA INDUSTRIAL realitzat en el SHUNK Tec-Center on  s'utilitzen  equips industrials de darrera generació. Les activitats  programades són: Sistemes d'intercanvi de palets de punt zero. Tecnologia de subjecció magnètica Càlcul i programació d'un robot cartesià

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - CFGS - Màxim 16 alumnes

 • 11
  T11. Derivació i integració matemàtica amb MatLab

  Descripció: Per tal que l'alumne practiqui amb el conceptes de derivada i integral s'aplicarà el seu ús a la simulació de sistemes físics com són els sistemes dinàmics de desplaçament que inclouen masses, molles i esmorteïdors o friccions viscoses. Es farà servir el software Matlab i el simulador Simulink. S'introduiran conceptes bàsics de programació.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - 2n Batxillerat - 28 estudiants

 • 12
  T12. Animació 3D digital a partir del moviment d'actors (MoCap)

  Descripció: Introduir els alumnes en el món del MOTION CAPTURE, mitjançant la gravació de moviments corporals per ser aplicats posteriorment a un model digital en 3D, dotant així un personatge digital dels moviments gravats.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - Batxillerat i FP - Màxim 15 alumnes

 • 13
  T13. Rodem!

  Descripció: Aquest és un taller d’edició de vídeo amb Premiere. L’activitat està dirigida a editar una escena curta (com si formés part d’una pel•lícula), per tal de conèixer tècniques bàsiques d’un programa d’edició de vídeo i, per grups, fer el muntatge. Com a cloenda, es fa un visionat dels productes finals.

  Dia i hora a convenir - Durada de 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 25 alumnes

 • 14
  T15. Introducció al Mickeymousing

  Descripció: Es tracta d’una tècnica que combina música,  so i imatge per tal que es fongui mímicament  amb l’acció dels personatges i dels elements mòbils en una producció audiovisual. La música i la imatge Mickey Mouse formen un sistema en el qual les relacions entre els seus elements estan en perfecte sincronia. El “contrari” del “mickeymousing” és el “underscoring (emplenar simplement les  seqüències amb música relativa).

  Dia i hora a convenir - Durada de 3h - Batxillerat i CFGS - Màxim 25 alumnes

 • 15
  T16. Iniciació a la fotografia

  Descripció: Amb aquest taller es posarà a la pràctica els paràmetres bàsics de la fotografia: velocitat, diafragma, longituds focals.  Taller pràctic: realització d’imatges (paisatge i retrats) en exteriors.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - Batxillerat i FP - Màxim 15 alumnes
 • 16
  T17. Disseny de so per a videojocs

  Descripció: Mitjançant l'ús de sintetitzadors es crearan diferents tipus d'efectes especials sonors dels que es fan servir en els videojocs, com ara el so d'armes d'ones  electromagnètiques, sons alienígenes, explosions, etc.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - Batxillerat i FP - 28 estudiants

 • 17
  T18. El·laboració d'un tema musical

  Descripció: Sense necessitat de saber música, es pot crear un tema musical en l'estil que es vulgui, tan sols emprant els recursos que ens ofereix el software adient. Això és el que es farà prenent com a base el guió harmònic provis per certs loops.

  Dia i hora a convenir - Durada de 2h a 3h - Batxillerat i FP - 28 estudiants