Conveni col·lectiu i normativa laboral

1r Conveni col·lectiu de treball del TecnoCampus

Relació de llocs de treball

Anualitat 2016:

Anualitat 2017:

Anualitat 2018:

Retribucions

Convocatories de personal i processos de selecció

Si voleu consultar les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal de la Fundació Tecnocampus, es pot accedir al següent enllaç.

Alliberats sindicals

En aquest apartat podeu consultar el nombre de treballadors que han disposat, com a mínim, d'una hora de crèdit horari sindical durant l'any 2016, amb indicació del sindicat corresponent, el nombre d'hores sindicals utilitzades i els costos que aquests alliberaments generen a la Fundació . Aquest crèdit horari es distribueix entre les diferents organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals.
 
Tenen la consideració d'alliberat sindical, en els termes que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals a temps parcial, d'alliberament a temps total per acumulació d'hores sindicals o d'alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.
 
Les dades es mostren per col·lectius:
 
- Alliberats sindicals del cos de Personal d'Administració i Serveis (PAS).
 
- Alliberats sindicals del cos de Personal Docent i Investigador (PDI)