Estatuts i normatives

Normativa general de la Fundació

·         Text refós dels Estatuts de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.Data última actualització: 31-01-2017

·         Reglament del Senat. Data última actualització: 31-01-2017

·         Selecció, designació i nomenament dels òrgans unipersonals (normativa de governança). Data última actualització: 31-01-2017

·         Normativa interna de compres i contractacions. Data última actualització: 31-01-2017

·         Sistema de gestió de la qualitat. Data última actualització: 31-01-2017

·         Conveni entre el grup Tecnocampus i l’Ajuntament de Mataró. Data última actualització: 31-01-2017

Normativa dels centres universitaris Tecnocampus

·         Normes d’Organització i Funcionament. Data última actualització: 31-01-2017

·         Reglament del règim disciplinari dels centres universitaris. Data última actualització: 31-01-2017

·         Normativa específica dels centres universitaris TecnoCampus

o   Escola Superior Politècnica Tecnocampus

§  Conveni d’adscripció a la UPF. Data última actualització: 31-01-2017

§  Conveni de desadscripció a la UPC. Data última actualització: 31-01-2017

§  Reglament del centre. Data última actualització: 31-01-2017

o   Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus

§  Conveni d’adscripció a la UPF. Data última actualització: 31-01-2017

§  Reglament del centre. Data última actualització: 31-01-2017

o   Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus

§  Conveni d’adscripció a la UPF. Data última actualització: 31-01-2017

§  Reglament del centre. Data última actualització: 31-01-2017

·         Directrius d’assignació docent. Data última actualització: 31-01-2017

Normativa dels serveis a la comunitat universitària

·         Reglament de funcionament del CRAI. Data última actualització: 31-01-2017

·         Marc normatiu per a l’organització de la recerca. Data última actualització: 31-01-2017

·         Normativa dels grups de recerca Tecnocampus. Data última actualització: 31-01-2017

·         Normativa del Programa Alumni. Data última actualització: 31-01-2017

·         Normativa de Formació Permanent. Data última actualització: 31-01-2017

Normativa laboral

·         I Conveni col·lectiu de la Fundació Tecnocampus. Data última actualització: 31-01-2017

·         Acords col·lectius signats. Data última actualització: 31-01-2017

·         Normatives de selecció de personal

o   Normativa per a la provisió de llocs de treball en el PDI. Data última actualització: 31-01-2017

o   Normativa per a la provisió de llocs de treball en el PAS. Data última actualització: 31-01-2017

·         Protocol de formació interna. Data última actualització: 31-01-2017

·         Pla d’igualtat de la Fundació Tecnocampus. Data última actualització: 31-01-2017

·         Protocol d’actuació i de prevenció de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe.Data última actualització: 31-01-2017