Renúncia a l'Avaluació UPF

Finalitat

Anul·lar una convocatòria d’examen per a que no es tingui en compte dins del còmput de convocatòries per a la permanència.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants matriculats a estudis de Grau de la UPF

Documentació que cal aportar

Obligatòria:
Instància específica
* Si es fa fora de termini per causa justificada caldrà portar documentació justificativa (justificant mèdic, etc.)

Termini per sol·licitar-ho

Últim dia de classe del trimestre segons calendari lectiu.

En cas de causa justificada es pot fer 7 dies naturals amb posterioritat a la data d’examen.

Cost

Aquest tràmit no implica cap taxa.

IMPORTANT!
- No es farà devolució del cost de l’assignatura
- La renúncia no eximeix del recàrrec econòmic per repetició a la matrícula següent de la mateixa assignatura.

Resposta que obtindrà

En cas d’acceptació de la renúncia es modificarà l’expedient acadèmic.
En cas de denegació de la renúncia l’alumne rebrà un correu electrònic motivant la denegació. 

Temps de resposta

En cas d’acceptació de la renúncia en menys de 48 hores.

En cas de denegació de la renúncia en menys de 5 dies. 

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa de  Graus UPF
IMPORTANT!

  • No es farà devolució del cost de l’assignatura

  • La renúncia no eximeix del recàrrec econòmic per repetició a la matrícula següent de la mateixa assignatura.

On adreçar-se

Sol·licitur presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant