Finalitat

Canviar una de les assignatures matriculades per una altra. No es poden canviar assignatures pendents.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2on, 3er i 4art curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

Obligatòria: Instància específica

Termini per sol·licitar-ho

D’acord amb el calendari acadèmic de cada centre. Les optatives tenen el seu calendari específic. La resta:

  • Per al 2on trimestre: últim dia de classe del 1er trimestre d’acord amb el calendari acadèmic.

  • Per al 3er trimestre: últim dia de classe del 2on trimestre d’acord amb el calendari acadèmic

Cost

Quan la modificació de matrícula comporti un increment en el preu, s'ha d'abonar la diferència resultant d’acord amb el cost dels crèdits del TecnoCampus.

Quan la modificació de matrícula suposi una disminució en la liquidació econòmica, no es tindrà dret a la devolució corresponent, excepte si la modificació és deguda a causes imputables a la Universitat.

Resposta que obtindrà

Comunicació per correu electrònic (adreça institucional) de la resolució.

Temps de resposta

Com a màxim 72 hores a comptar des de la presentació de la sol•licitud.

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa relativa al règim de permanència i progressió.

IMPORTANT!

En el canvi d'assignatures de caire optatiu, cal tenir en compte el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau a l'article 4.4.

El canvi d'assignatures de caire optatiu comportarà l'arrossegament de les convocatòries consumides en l'assignatura d'origen, és a dir, si l'any passat vas matricular una assignatura optativa i no la vas superar i enguany l'has tornat a matricular, si se't concedeix el canvi d'aquesta assignatura per una de nova, aquesta última tindrà esgotades el mateix nombre de convocatòries que la d'origen.
 

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant