PAP

- CAFE
- CAFE i Fisioteràpia

 

Informació general

Per accedir al grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport (CAFE), tots els centres de les universitats públiques catalanes (INEFC-UB, INEFC-UdL, EUSES Girona-UdG, EUSES Terres de l'Ebre-URV, Tecnocampus de Mataró-UPF) i de la Universitat de UVic-UCC que ofereixen aquest ensenyament, faran una prova d'aptitud personal (PAP) única. L'aspirant que sigui apte de la prova, podrà sol.licitar l'admissió a qualsevol dels centres que imparteix el grau de CAFE.
 

Convocatòries i preinscripció

Els estudiants que volen accedir a alguns estudis de grau amb prova d'aptitud personal han d'efectuar, a més de la preinscripció, una prova d'aptitud personal, i per això han de formalitzar-ne la matrícula. L'imprès de pagament d'aquesta matrícula es pot obtenir per Internet al web https://accesnet.gencat.cat.

Preu de les proves (curs 2017-2018):

Les taxes d’inscripció són les que estableix l’Ordre ECO/115/2015, de 22 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement. L’import serà de 95,25 € (35,75 €, en concepte de drets d’examen més 59,50 € en concepte de quota de la prova específica, LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017).

En cas de gaudir d'exempció o bonificació de taxes el dia de la prova l'estudiant haurà de presentar el document que ho acrediti.

Calendari procediment

Per obtenir informació detallada sobre les proves, el calendari, etc. consulta el següent enllaç.
 
Els resultats de les proves es faran públics abans que finalitzi el procés de preinscripció universitària.

A la convocatòria de setembre es podran sol·licitar centres d'estudi amb PAP si hi resten places vacants. En aquest cas, es convocarien altres proves d'aptitud i s'obriria un nou termini de matrícula de la prova.