Borsa de treball i pràctiques

Perfil formatiu

L’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT) és un centre de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM) adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Desenvolupar una forta base científico-tecnològica, capacitar als estudiants per a la seva adaptació constant a les fortes dinàmiques de canvi en que vivim, el compromís amb un desenvolupament tecnològic sostingut i un esperit de responsabilitat humana en l'exercici professional són part dels compromisos assumits en la funció educadora de l'Escola.
Saber, saber fer i saber estar configuren els tres pilars bàsics dels Ensenyaments de TCM: Aula, Laboratori i Empresa.

En l’actualitat l’Escola imparteix els estudis universitaris de:

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEIA)

El seu objectiu és capacitar als estudiants per projectar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb l’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, fomentant l’esperit emprenedor i l’adaptació a diferents entorns de treball.

Resum de les competències adquirides:
Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes amb iniciativa, de raonament crític, de transmetre coneixements i destreses, de treballar en equip i en un context internacional i de realitzar tasques de direcció i gestió en l’empresa

Grau en Enginyeria Mecànica (GEM)

El seu objectiu és capacitar als estudiants per projectar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb l’Enginyeria Mecànica i la Mecatrònica, fomentant l’esperit emprenedor i l’adaptació a diferents entorns de treball.

Resum de les competències adquirides:
Capacitat per mantenir, automatitzar i dissenyar dispositius i sistemes a través de la integració de coneixements i i de tecnologies de la mecànica, electrònica, automàtica i sistemes computacionals. Capacitat d’anàlisi i resolució de problemes amb iniciativa, de raonament crític, de transmetre coneixements i destreses, de treballar en equip i en un context internacional i de realitzar tasques de direcció i gestió en l’empresa

Grau en Mitjans Audiovisuals (GMA)

El seu objectiu és formar professionals de la industria audiovisual en la creació, gestió i realització de productes audiovisuals linials i interactius per èsser difosos en entorns multiplataforma: directe, ràdio, televisió, internet, mitjans interactius,...

Resum de les competències adquirides:
Capacitat en l’ús de les tècniques, tecnologies i processos per a la producció de continguts audiovisulas, liderant o formant part d’equips multidisciplinaris amb l’objectiu de crear, dissenyar, produir, realitzar, donar viabilitat econòmica i difondre productes audiovisuals destinats a la informació, l’oci i l’educació.
Capacitat en la planificació i organització dels recursos humans, espais, mitjans tècnics i instal·lacions per produir obres audiovisuals

Grau en Enginyeria Informàtica (GEI)

El seu objectiu és concebre, desenvolupar, desplegar, comercialitzar i mantenir sistemes informàtics usant principis i metodologies propis de l’enginyeria i prenent decisions informades respecte de: arquitectura, plataformes de maquinari i programari, xarxes i comunicacions, nivells de qualitat i de seguretat, adequació a la legislació, accessibilitat, ergonomia i usabilitat. Gestionar i dirigir projectes relacionats amb les tecnologies de la informació (IT).

Resum de les competències adquirides:
Analitzar, dissenyar, crear i mantenir sistemes d’informació en entorns diversos tot seleccionant les solucions tecnològiques més adients. Liderar grups de treball i gestionar projectes informàtics i dirigir departaments de tecnologies de la informació (IT).