Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Maddalena Fedele

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Antonio José Planells de la Maza
Anna Tarragó Mussons 
Francesc Xavier Riera Hernàndez 
Jordi Codó Martínez 

Competències


Competències específiques
  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

  • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Descripció


Assignatura que prepara i avança la realització del treball de final de grau, construïnt, a classe i de manera progressiva, les diferents competències, pautes i punts que construeixen el TFG, i confegint, al final del trimestre, un avantprojecte que establirà les línies generals i preliminars del treball de final de grau. Des de la introducció i justificació de la idea o tema, objectius, l'estudi previ i l'anàlisi de referents, l'estudi i aplicació del marc teòric, organització i gestió de les eines metodològiques, passant per la concepció global, fins la viabilitat econòmica i temporal del projecte, i la legalitat en la que s'emmarcarà.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant/a ha de ser capaç de:

1. Plantejar un projecte amb rigor analitzant els requeriments inicials d'un projecte.

2. Valorar el interès i viabilitat d'un projecte avaluant diferents possibilitats de resolució.

3. Comprendre i aplicar tècniques de planificació i seguiment de projectes usant eines informàtiques de suport.

4. Defensar i justificar el treball realitzat correctament tant de forma escrita com oral.

5. Conèixer i aplicar les tècniques de qualitat per a un projecte.

6. Conèixer i aplicar la legislació vinculada al món de la comunicació i la cultura vigent a casos concrets.

L'assignatura capacita als estudiants per a la redacció d'un avantprojecte tenint en compte aspectes rellevants de legislació i viabilitat.

Metodologia de treball


Les sessions de classe de l'assignatura combinen les exposicions teòriques que realitza el professorat amb sessions pràctiques d'exposicions orals i la participació dels alumnes per resoldre dubtes, presentar solucions als exercicis demanats, defensar treballs,...

L'assignatura requereix que l'estudiant/a realitzi una tasca d'autoaprenentatge individual i si escau, en grup, indispensable per l'adquisisció i consolidació dels coneixements proporcionats.

L'assignatura demana molt treball autònom per part de l'estudiant/a, dedicat, en gran part, a la redacció de parts o la totalitat del projecte, i documentació i cerca de fonts.

Continguts


1. Començant el projecte

Introducció i objectius del projecte: justificació del tema, interès de la proposta, originalitat del tema

2. Estudi Previ

Estudi i anàlisi de referents i antecedents

3. Marc Teòric de la recerca

Contextualització del tema, estat de la qüestió, àrea d'estudi, aplicació teòrica al projecte

4. Metodologia: Tècniques i Models d'Anàlisi

Eines d'estudi i documentació

5. Concepció global/desenvolupament

Processos i workflows de treball aplicats (Fases de producció audiovisual, Briefing, Pla de comunicació o marketing, Dossier de producció...)

6. Viabilitat i planificació del projecte

Planificació del projecte; Viabilitat del projecte: Estudi econòmic, pla de finançament, pressupost...

7. Conclusions, Referències i Citacions Bibliogràfiques

Criteris APA de citació

8. Marc legal

Aspectes legals: Drets d'autor, permisos i cessions...

Difusió i distribució del projecte.

Activitats d'aprenentatge


Exposicions i presentacions a classe:

-Introducció i objectius del projecte

-Estudi previ: anàlisi de referents i antecedents

-Marc teòric i metodologia

-Concepció global/desenvolupament del tema

Activitats especials:

-Xerrades convidats (TFG Alumni)

-Speed Dating TFG

Important:

-Per a cada activitat, el docent informarà de les normes i condicions particulars que les regeixin.

-Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper
(origen o destí).

-Qualsevol activitat no lliurada o presentada es considerarà puntuada amb zero punts.

Sistema d'avaluació


Exposicions i presentacions a classe:

-Introducció i objectius del projecte: 10%

-Estudi previ: anàlisi de referents i antecedents: 10%

-Marc teòric i metodologia: 10%

-Concepció global/desenvolupament del tema: 10%

Activitats especials:

-Xerrades convidats (TFG Alumni): 10%

-Speed Dating TFG: 10%

Entrega final avantprojecte: 40%

Redacció i entrega del projecte complet sobre el tema triat.

Important:

-Cal treure un 5 sobre 10 (20 punts sobre 40) com a nota mínima a l'avantprojecte. Qualsevol treball que no arribi al 5 no farà mitjana amb la resta de notes, es considerarà no apte i suposarà el suspens automàtic de l'assignatura.

-L'ortografia i la redacció es tindran molt en compte en la correcció de l'avantprojecte. Una mala redacció i/o errades ortogràfiques suposaran una penalització important en l'avaluació.

-Si es detecta plagi en algun dels exercicis o avantprojecte, l'assignatura quedarà automàticament suspesa i l'avantprojecte considerat no apte.

Bibliografia


Bàsic

Muñoz-Alonso, G. Cómo elaborar y defender un trabajo académico en Humanidades. Del trabajo de fin de grado al trabajo de fin de máster. Bubok Editorial, 2015.

MATAMOROS, D. (coord.) . Distribución y marketing cinematográfico. Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB, 2009.

ALTMAN, R. Los géneros cinematográficos. Barcelona, Empúries, 2000.

Ferrer, V.; Carmona, M.; Soria, V. (Eds.) El trabajo de fin de grado. Mc Grawhill, 2012.

BIAFORE, B. Gestión de proyectos con Ms Project. Anaya Multimedia, 2006.

Complementary

MILLERSON, G. Realización y producción en televisión. Barcelona: Omega, 2000.

CABEZÓN, L. A.; GOMEZ-URDÁ, F. G. . La producción cinematográfica. Madrid: Cátedra, 1999.

AUMONT, J. i MARIE, M. Análisis del film. Barcelona: Paidós, 1993.

AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós,
1985.

VIOLAN, E. Com fer un programa per a televisió: l'elaboració del projecte. De la idea a l'emissió. Barcelona: Publicacions i
Edicions de la UB, 2009.

FERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ ABADIA, J. . La dirección de producción para cine y televisión. Barcelona: Paidós, 1994.