La Comissió de Recerca és l’òrgan de participació encarregat de definir l’activitat de recerca al Tecnocampus, la qual es desenvolupa a partir d’una actuació transversal que supera l’àmbit dels centres. 

La comissió de recerca està formada pels següents membres:  

Un president o presidenta de la Comissió, nomenat pel director o directora general entre el col·lectiu de PDI catedràtic o titular.  

  • Un investigador/a amb categoria de catedràtic i amb el reconeixement d’un sexenni viu de recerca, representant de cada centre, nomenat per la Junta de Govern de cada centre.
  • Fins a un màxim de tres investigadors/es més amb categoria de catedràtic o titular, amb un sexenni viu reconegut, designats pel Director de Recerca a proposta de la Junta de Govern de cada centre.
  • Secretaria. Exercirà de secretari o secretària de la Comissió una persona designada pel director o directora general. Són funcions del secretari o secretària de la Comissió: aixecar les actes de les sessions, custodiar-les, comunicar els acords i, quan escaigui, estendre certificats dels acords. Quan el secretari o secretària no sigui vocal de la comissió, tindrà dret a veu però no de vot.  

 

 

Són funcions de la Comissió de Recerca:  

a) Validació de les propostes elaborades pel president de la Comissió de recerca previ a ser elevades a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació.  

b) Proposar millores i iniciatives que impulsin l’activitat general de recerca de la institució.  

c) Totes aquelles que se li atribueixin en el pla de recerca.  

Presidència

La composició actual de la Comissió de Recerca és la següent:  

Sr. Josep Maria Raya Vilchez

Catedràtic de l'ESCSET i Director de recerca

Vocals

Dr. Salvador Alepuz

Professor titular de l’ESUPT

Dra. Esther Cabrera

Catedràtica de l'ESCST

Dr. Marcos Faúndez Zanuy

Catedràtic de l'ESUPT

Dra. Carolina Chabrera

Professora titular de l’ESCST

Dr. Aleksander Kucel

Professor titular de l’ESCSET

Secretària

Sra. Anna Gabriel

Cap del servei de projectes i suport a la recerca de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

UBICACIÓ I CONTACTE

Servei de Projectes i Suport a la Recerca
Edifici Universitari TCM6 – Primera Planta

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)

Telèfon: 93 757 46 12
recerca@tecnocampus.cat