Introducció

El punt d’informació circular del TecnoCampus Mataró – Maresme té l’objectiu de donar resposta a les preguntes més freqüents sobre l’Economia Circular i ajudar en l’aplicació del model alternatiu en l’entorn de l’acadèmia i l’empresa en un format digital.

En els següents apartats podràs trobar diversa informació sobre el concepte de circularitat. A més a més, s’especifica com empreses consolidades poden implementar el nou paradigma econòmic sostenible, o com ho poden fer les persones emprenedores per aplicar els valors i les metodologies en la seva nova empresa.

 

Què és l'economia circular?

L’economia circular és un model de producció i consum que té com a objectiu aconseguir un model de producció i consum més eficient a partir de la generació de cicles continus i regeneratius.

 

Què has de tenir en compte?

Per fer una bona transició cap a l’economia circular, cal tenir en compte diversos factors que són determinants a l’hora d’aplicar la circularitat als nostres projectes. És per això que et proporcionem un breu resum dels àmbits més importants perquè et serveixin de referència.

L’augment de la preocupació per part de les institucions públiques de la insostenibilitat del sistema es pot observar gràcies als reptes que s’han marcat a escala mundial i nacional.

Les Nacions Unides van proposar unes fites lligades a l’Agenda 2030 on alguns dels reptes estaven relacionats amb el medi ambient i amb l’aplicació de la circularitat, arran d’aquest neguit en l’àmbit europeu va sorgir el 2019 el “European Green Deal“.

D’acord amb el creixent de la inquietud, els diversos països han anat incorporant la sostenibilitat en el seu pla d’acció, com ho va fer Espanya amb la “Estrategia Española de Economía Circular y Planes de Acción“. A part d’incorporar la sostenibilitat a escala estratègica de país, les lleis també han anat incorporant límits legals per la reducció de la contaminació, com per exemple, l’aparició de la normativa europea sobre la prohibició de venda de plàstics d’un sol ús.

Així doncs, la tendència de les administracions i la regulació pública és fomentar la sostenibilitat i penalitzar les pràctiques no sostenibles.

Segons el “Estudio sobre Consumo Responsable de los españoles” la tendència cap a la sostenibilitat és clara, al voltant de la meitat de les persones enquestades han canviat els hàbits de consum en els últims 3 anys per fer-los més sostenibles, per exemple, un 46% ha incrementat l’adquisició de productes reciclats. A més a més, un 42% de les persones va contestar que la reputació de la marca pesa en la decisió de compra.

No obstant això, més de la meitat de les persones enquestades no creu en les promeses de marca i empreses sobre la seva sostenibilitat.

Per tant, tot i que el nou consumidor cerca la sostenibilitat, no ho fa des d’un punt de vista superficial, sinó que ho fa de manera conscienciada.

Amb l’objectiu d’ajudar les empreses i entitats a fer el pas cap a aquesta transició, periòdicament sorgeixen convocatòries de suport per cofinançar aquests projectes.

Actualment, hi ha diversos programes circulars com el Programa europeu LIFE o la línia de subvencions de la Generalitat de Catalunya que impulsen la implementació de processos de disseny i desenvolupament ambiental entre d’altres.

De manera que, les institucions faciliten a les empreses obtenir finançament pel canvi de model cap a la circularitat.

La innovació i la tecnologia són els pilars en què se sustenta l’economia circular. Les noves tecnologies ofereixen un ampli ventall d’oportunitats que permeten ampliar el cicle de vida dels productes per a una major eficiència i un consum més responsable.

Amb la digitalització de la gestió de residus es promou la competència i augmenta la productivitat laboral. Els canvis a la indústria associats amb la digitalització també canviaran el mercat laboral, ja que les tecnologies tenen un gran potencial d’innovació i creixement.

És per això que la incorporació de la tecnologia a escala empresarial és essencial per facilitar els processos i implementar la sostenibilitat.

Quins són els beneficis?

Economia restaurativa

Com que és restaurativa redueix la desforestació i l’esgotament dels nostres recursos naturals.

Reducció de les emissions de carboni

Reducció de la contaminació amb gasos d’efecte d’hivernacle i les emissions que inevitablement es produeixen.

Reducció de residus sòlids

Reducció de la quantitat i/o perillositat dels residus generats.

Menor inversió de capital i costos operatius

Amb la implementació de la circularitat estalviem en inversions de capital i costos operatius.

Potencial per innovar

El redisseny de materials, sistemes i productes per a ús circular és un requisit fonamental de l’EC que representa una gran oportunitat per a les empreses.

+ Vida útil

Productes de més durada, en contraposició amb l’obsolescència ràpida i planificada vinculada a l’economia lineal de “vendre més, vendre més de pressa”.

+ Valor

Valor superior per al client que comporta mantenir la seva lleialtat i satisfacció, així com protecció de la marca.

Nous mercats

Creació de nous mercats per a treballs circulars que cada cop comencen a representar un percentatge més alt.

Reducció de la matèria primera

Reducció de l’ús de matèria primera (recursos naturals), estalviant-la.

Itineraris

A continuació trobaràs informació sobre els dos itineraris que s’han desenvolupat per poder aplicar els conceptes de circularitat a diferents projectes o empreses. La funció principal dels itineraris és guiar i donar suport a aquelles persones que vulguin generar accions no únicament d’impacte econòmic sinó també social i/o mediambiental.

Ets una empresa?

Si ets una empresa, consulta a continuació aquest apartat per conèixer el teu itinerari empresarial que va des de la diagnosi inicial a l’avaluació final d’objectius.

Ets un emprenedor?

Si ets un/a emprenedor/a, consulta a continuació aquest apartat per conèixer el teu itinerari emprenedor a través del programa d’emprenedoria del TecnoCampus.

Itinerari empresa

Dins aquest itinerari enfocat específicament a empreses, trobaràs totes les eines necessàries per dur a terme el procés cap a la transformació circular. Aquesta transformació consta de 7 fases que estan perfectament explicades en els següents capítols.

Si vols optar a tenir alguna formació més específica, posa’t en contacte amb la Càtedra d’Economia Circular.

Per tal de poder incorporar l’economia circular a l’empresa primer de tot s’ha de generar una diagnosi empresarial. Aquesta diagnosi serveix per entendre quines àrees són més importants pel negoci, comparar l’acompliment actual amb el desitjat o amb el futur i així veure els canvis generats en cada àrea,  descobrir el grau de maduresa de la seva empresa pel que fa a sostenibilitat i circularitat per poder marcar objectius factibles i realistes i també per entendre el que necessita realitzar-se i en quin departament o procés.

Per poder generar aquesta diagnosi circular hi ha moltes eines que s’han creat, us proposem algunes:

El canvi de model de negoci en l’àmbit organitzatiu consisteix en la implementació de paradigmes alternatius diferents de la visió del món econòmic neoclàssic que configuren la cultura, l’estructura i les rutines de les organitzacions i, per tant, canvien la manera de fer negocis cap al desenvolupament sostenible, un model de negoci sostenible és l’agregat d’aquests diversos aspectes organitzatius.

Hi ha diversos models de negoci circulars que les empreses poden aprofitar – per separat o en combinació – per generar millores en la productivitat dels recursos de manera innovadora que també redueixen els costos, generen ingressos i milloren el valor i la diferenciació del client.

Alguns exemples en són:

  • Subministraments circulars: Empreses que tracten amb béns escassos, en què els escassos recursos es van reemplaçar amb les aportacions de recursos totalment renovablesreciclables o biodegradables.

 

  • Prolongació de la vida del producte: Estendre el cicle de vida dels seus productes i actius per garantir que segueixin sent econòmicament útils. El material que d’altra manera es desaprofitaria, es manté o fins i tot es millora, per exemple, mitjançant la remanufacturareparacióactualització o comercialització. En estendre la vida útil del producte durant el temps més gran possible, les empreses poden mantenir el material fora de l’abocador i descobrir noves fonts d’ingressos.

 

  • Plataforma col·laborativa: El model de plataforma d’intercanvi se centra en l’intercanvi de productes i actius que tenen una baixa taxa de propietat o ús. Les empreses que aprofiten aquest model poden maximitzar l’ús dels productes que venen, millorar la productivitat i la creació de valor.

 

  • Recuperació de Recursos: Aprofita les innovacions tecnològiques i capacitats per recuperar les sortides de recursos, eliminant les fuites de material i maximitzant el valor econòmic.

 

  • Servitització (Producte com a servei): Els clients utilitzen els productes a través d’un contracte d’arrendament o de pagament per ús en lloc de l’enfocament convencional de compra amb opció de compra. Aquest model és atractiu per a empreses que tenen alts costos operatius i la capacitat d’administrar el manteniment d’aquest servei i recuperar el valor residual a la fi de la seva vida útil.

Per tal de generar una bona transició empresarial cap a la circularitat, és necessari, un cop es tingui clar del punt del qual es parteix, saber els passos a seguir i els ítems a tenir en compte per generar una reorganització del pla empresarial tenint en compte els diversos factors que intervenen en les accions necessàries.

Pel que fa als aspectes a tenir en compte, internament és molt important conèixer l’estructura de l’empresa i tenir en compte el departament de recursos humans, perquè se sàpiga qui són els empleats i els seus càrrecs, obtenint informació sobre les capacitats de cada un per poder reubicar-los en altres llocs o fins i tot, ascendir-los, juntament amb conèixer les capacitats de lideratge de cadascú.

També s’han d’establir els desafiaments, els objectius que vols assolir i la planificació de com s’ha d’aconseguir, relacionant-ho amb el departament de Recursos Humans per posar a la persona adequada en cada lloc del projecte perquè siguin capaços d’exercir bé la seva feina, en cas contrari, per molt bona que sigui l’estratègia, fracassarà.

A part de tot això, és molt rellevant fer que els empleats se sentin part d’aquest procés, ja que finalment són aquests els que ajuden a potenciar-la. Per això, és molt valuós crear una cultura empresarial perquè es comprometin en aquesta nova etapa que emprenen.

Respecte a l’entorn extern s’ha de tenir un bon coneixement del mercat i dels consumidors (els actuals i els potencials) per generar una transició que sigui eficient quant a les necessitats reals i que estigui lligada als valors dels consumidors, no perdent mercat, sinó guanyant-lo.

Una eina que permetrà obtenir informació sobre els clients és el Customer Journey:

https://circitnord.com/wp-content/uploads/2020/04/T05_Customer-Journey-Tamplate_A0_ref.pdf

Un cop es tingui clar el camí a seguir s’ha de determinar quina tipologia d’innovació es vol portar a terme per tal de generar el camí que es vol seguir. Algunes idees d’eines d’innovació circular es poden idear en eines com:

 

Per tal de generar una bona transició, tenir una base de coneixement és essencial per poder optar a tenir un ventall de possibles accions a portar a terme de la millor manera possible. La formació és essencial per millorar la transició i per això us proposem alguns enllaços on poder obtenir formacions concretes:

Si vols optar a tenir alguna formació més específica, et pots posar en contacte amb la Càtedra d’Economia Circular (https://catedraeconomiacircular.tecnocampus.cat/)

Un cop acabat el projecte, s’ha de generar una avaluació dels diversos indicadors marcats, i així, tornar a portar a terme una diagnosi que permetrà fer una comparació entre l’empresa que va començar el procés i la que fet la transició.

Per tal de poder generar una bona avaluació s’han de tenir en compte tant els aspectes econòmics com els aspectes mediambientals perquè en el cas de la circularitat, la sostenibilitat és un pilar.

Si s’escau s’haurà de justificar la subvenció rebuda i, per tant, s’haurà de fer l’avaluació amb els documents i passos que marqui l’entitat subvencionadora.

L’últim pas en la transició cap a la circularitat és generar una revisió dels resultats i produir els canvis necessaris per rectificar si es considera alguna part del procés i així millorar la metodologia en qüestió i poder aconseguir millors resultats.

Itininerari emprenedor/a

En cas de voler crear una nova empresa et recomanem visitar el programa d’emprenedoria del TecnoCampus, l’àrea d’innovació i emprenedoria on tenen itineraris específics per cada part del procés.

A més, pots participar en el programa InnoEmprèn destinat a transformar la teva idea de negoci en un projecte d’empresa real.

Comptem amb la Càtedra d’Economia Circular per si vols més informació relacionada amb l’Economia Circular i Sostenibilitat.