Presentació

L'economia circular és un nou model de producció i consum que assegura un creixement sostenible en el temps. Amb l'economia circular, podem impulsar l'optimització dels recursos, reduir el consum de matèries primeres i recuperar els residus reciclant-los o donant-los una segona vida com a producte nou.

Des de TecnoCampus volem acompanyar a les empreses en la seva transició cap a l’economia circular.

La transformació cap a models de negoci i processos productius basats en l’economia circular té a veure amb molts àmbits:  

Consulta el nou programa d'acceleració Innoemprèn sostenible

Economia restaurativa

Com que és restaurativa redueix la desforestació i l’esgotament dels nostres recursos naturals.

Reducció de les emissions de carboni

Reducció de la contaminació amb gasos d’efecte d’hivernacle i les emissions que inevitablement es produeixen.

Reducció de residus sòlids

Reducció de la quantitat i/o perillositat dels residus generats.

Menor inversió de capital i costos operatius

Amb la implementació de la circularitat estalviem en inversions de capital i costos operatius.

Potencial per innovar

El redisseny de materials, sistemes i productes per a ús circular és un requisit fonamental de l’EC que representa una gran oportunitat per a les empreses.

+ Vida útil

Productes de més durada, en contraposició amb l’obsolescència ràpida i planificada vinculada a l’economia lineal de “vendre més, vendre més de pressa”.

+ Valor

Valor superior per al client que comporta mantenir la seva lleialtat i satisfacció, així com protecció de la marca.

Nous mercats

Creació de nous mercats per a treballs circulars que cada cop comencen a representar un percentatge més alt.

Reducció de la matèria primera

Reducció de l’ús de matèria primera (recursos naturals), estalviant-la.

Programa StartCircular

StartCircular és el programa vertical de Tecnocampus Mataró en economia circular dirigit a acompanyar a empreses en la seva transformació cap a la circularitat així com a I’impuIs de noves iniciatives emprenedores en aquest àmbit.

El programa, coordinat per l’àrea de Transferència, Innovació i Empresa compta amb el suport de la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus i s’emmarca dins l’estratègia de la ciutat de Mataró per fomentar la transició cap a una economia circular. Ofereix tota una sèrie d’activitats pel foment de l’economia circular per a empreses i emprenedors.

Programa StartCircular

El programa StartCircular ajuda a les empreses i emprenedors a repensar l'estratègia de negoci per esdevenir una empresa més sostenible i abordar els reptes socials i ambientals amb noves solucions tecnològiques i/o innovadores.

Continguts diversos per apropar les estratègies d'economia circular a emprenedors i empreses, per la incorporació d'aquesta al ser model de negoci. 

Continguts:

Anàlisi de cicle de vida

En aquesta sessió coneixeràs la perspectiva de cicle de vida i de les metodologies LCC (Life Cycle Assessment) i LCA  (Life Cycle Costing), essencials per a una correcta aplicació dels principis de l'economia circular i de la sostenibilitat.

Programa: 

 • Principis generals de LCC i LCA: descripció de les fases del cicle de vida d'un producte.
 • Descripció metodològica de LCA. Abast i Indicadors.
 • Descripció metodològica de LCC. Abast i Indicadors.
 • Normatives de referència: ISO 14040 Anàlisi del cicle de vida. Principis i marc de referència. EPDs.
 • Eines de càlcul integrat LCA / LCC i Bases de dades

 

Com fer un customer journey map

La definició de models de negoci circulars passa per una de les estratègies clau en Economia Circular: la servitització de producte. Per a poder iniciar el camí cap a la servitització caL reorientar el negoci d'oferta de productes a oferta de solucions.

En aquets webinar veurem una de les eines que es poden emprar per posar el focus en les necessitats de l’usuari o client, com és el customer journey map:

Programa: 

 • La servitització en el context de les estratègies de circularitat.
 • Servitització: definició i exemples.
 • Eines per a definir solucions a l’usuari/client: el customer journey map.
 • Altres elements que complementen l’eina per a oferir serveis circulars

Estratègies d'ecodisseny de producte

L'ecodisseny és alhora un principi i un enfocament. Consisteix a integrar criteris de protecció del medi ambient al llarg del cicle de vida d'un servei o producte. L'objectiu principal de l'ecodisseny és anticipar i minimitzar els impactes ambientals negatius (de fabricació, ús i eliminació de productes).

En aquesta sessió s'entendrà què és l'ecodisseny com a estratègia per aplicar l'economia circular i exemples d'aplicació en diverses empreses i productes.

 • Què és l'ecodisseny?
 • Metodologies d'aplicació de l'ecodisseny a les empreses. 
 • Eines per l'aplicació de l'ecodisseny. 
 • Casos i exemples d'aplicació de l'ecodisseny. 

Estratègies de simbiosi industrial.

La simbiosi industrial és el procés pel qual els residus o subproductes d'una indústria o procés industrial es converteixen en matèries primeres per a un altre. En altres paraules, és l'intercanvi mútuament beneficiós de residus i subproductes entre tres o més parts, que inclou intercanvis físics de materials, energia, aigua i subproductes entre grups diversificats d'empreses.

En aquest webinar es parlarà sobre el concepte i i l'aplicació en l'àmbit de l'economia circular, per tal integrar-ho com estratègia. Per tal de poder comprendre l'adaptació de l'estratègia de simbiosi i que es pugui portar a terme a la propia empresa, durant el webinar s'explicaran casos d'èxit, eines i metodologies concretes.

Programa: 

 • Què és la simbiòsi industrial i com aplica a l'economia circular?
 • Adaptació d'estratègies de simbiosi industrial a l'empresa. 
 • Casos d'èxit, eines i metodologies de simbiosi industrial. 

 

Estratègies de residu-recurs.

En aquesta sessió podràs conèixer l'àmbit de la recuperació i transformació de residus per a la conversió d'aquests en recursos, així com la integració d'estratègies de residu-recurs als models de negoci de les empreses.

Programa: 

 • Circuit dels residus industrials i la seva gestió.
 • Plantes de gestió i tractament.
 • Fluxos i normativa. 
 • Reptes i nous models de negocis per la minimització del residu.

Programes d'acompanyament, de la mà d’experts en sostenibilitat i economia circular, dirigits a incorporar l'economia circular als projectes emprenedors i a les empreses. 

Adreçat a:

 • Startups i pimes amb la voluntat d’incorporar elements de sostenibilitat.
 • Emprenedors amb idees o projectes vinculats a I’economia circular.

 

 

Programes d’acompanyament 

Programa d’acompanyament, de la mà dels experts de la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus, que té com a objectiu l’assessorament individualitzat a les empreses, per a la seva transició cap a la circularitat 

L'acompanyament consta de 15 hores per empresa i, a través de reunions individuals i sessions de treball, s'estructura en els següents punts: 

 1. Diagnosi i ubicació inicial de l’empresa: centrada en entendre el funcionament de l’empresa, la seva cadena de valor i el producte o servei que ofereix. 
 2. Anàlisi i oportunitats detectades: a partir de la informació recollida i a partir de les estratègies d’economia circular existents, s’identificaran les oportunitats o els punts on es podria incidir.
 3. Pla d’acció: es definirà, conjuntament amb l’empresa, les accions que podria implementar, en base als resultats anteriors i també a les estratègies implantades pel sector i l’estat tecnològic del moment. 
 4. Seguiment de la implementació

 

Adreçat a:

 • Startups i petites i mitjanes empreses que vulguin incorporar elements de circularitat en la seva estratègia de negoci

 

Important: Per poder participar d’aquest programa, és requisit indispensable haver participat prèviament en l’itinerari formatiu per a empreses.

 

Programa d’acompanyament a emprenedors dirigit a acompanyar  emprenedors/es a transformar  la seva idea de negoci en un projecte d’empresa real, incorporant la sostenibilitat com a avantatge competitiu a través de l’economia circular.

El programa consta de dues fases:

 • Primera fase: amb focus sobre la creació del model de negoci, consta de sessions de treball utilitzant la metodologia lean startup, combinant workshops impartits per professionals i experts, per descobrir, prototipar i validar el model de negoci.
 • Segona fase: amb focus sobre les estratègies per a la implementació del model de negoci i la viabilitat tècnica i financera, de la ma d'experts especialistes i I’acompanyament de mentors.

Consulta tota la informació del programa, així com el detall de les sessions, al següent enllaç.

 

Qui pot aplicar?

 • Persones emprenedores: amb una idea de negoci innovadora, de base tecnològica i/o d'aplicació de l'economia circular i sostenible.
 • Startups: de recent creació amb model de negoci innovador, tecnològic i/o d'aplicació de l'economia circular i sostenible en procés de validació.
Més informació sobre el programa Inscripcions

Sensibilització i formació

 

Itinerari formatiu en economia circular per a empreses i emprenedors

Itinerari formatiu, de la mà d’experts en el sector, dirigit a donar a conèixer els principals conceptes i estratègies que poden aplicar les startups i les petites i mitjanes empreses per a una transició cap a l’Economia Circular.

Les sessions seran impartides per professionals de la càtedra d’economia circular i sostenibilitat de TecnoCampus i experts del sector. 

Adreçat a:

 • Startups i pimes amb la voluntat d’incorporar elements de sostenibilitat.
 • Emprenedors amb idees o projectes vinculats a I’economia circular.

Accedeix a les nostres píndoles sobre Economia Circular!

 

Píndola 1. Què és l’economia circular 
Píndola 2. Models de negoci circulars 
Píndola 3. Reporting no financer 
Píndola 4. Màrqueting institucional 
Píndola 5. Com mesurar la circularitat

Finançament

 

La Unió Europea, mitjançant el Pacte Verd Europeu, va deixar clar que calen grans inversions en tots els sectors econòmics per a la transició cap a una economia climàticament neutra i per assolir els objectius de sostenibilitat ambiental de la Unió.

Per avançar cap aquest propòsit, hi ha una sèrie d’ajuts i subvencions adreçats a invertir en el desenvolupament de tecnologies respectuoses amb el medi ambient i/o implementació d’estratègies de circularitat a les empreses:

Pots accedir a la informació de la resta de subvencions al portal d’ajuts i línies de finançament de TecnoCampus

Estigues atent perquè també organitzarem jornades de finançament per apropar-te amb els proveïdors d’aquest finançament

Recursos

Per tal de poder incorporar l’economia circular a l’empresa primer de tot s’ha de generar una diagnosi empresarial. Aquesta diagnosi serveix per entendre quines àrees són més importants pel negoci, comparar l’acompliment actual amb el desitjat o amb el futur i així veure els canvis generats en cada àrea,  descobrir el grau de maduresa de la seva empresa pel que fa a sostenibilitat i circularitat per poder marcar objectius factibles i realistes i també per entendre el que necessita realitzar-se i en quin departament o procés.

Per poder generar aquesta diagnosi circular hi ha moltes eines que s’han creat, us proposem algunes:

El canvi de model de negoci en l’àmbit organitzatiu consisteix en la implementació de paradigmes alternatius diferents de la visió del món econòmic neoclàssic que configuren la cultura, l’estructura i les rutines de les organitzacions i, per tant, canvien la manera de fer negocis cap al desenvolupament sostenible, un model de negoci sostenible és l’agregat d’aquests diversos aspectes organitzatius.

Hi ha diversos models de negoci circulars que les empreses poden aprofitar – per separat o en combinació – per generar millores en la productivitat dels recursos de manera innovadora que també redueixen els costos, generen ingressos i milloren el valor i la diferenciació del client.

Alguns exemples en són:

 • Subministraments circulars: Empreses que tracten amb béns escassos, en què els escassos recursos es van reemplaçar amb les aportacions de recursos totalment renovablesreciclables o biodegradables.

 

 • Prolongació de la vida del producte: Estendre el cicle de vida dels seus productes i actius per garantir que segueixin sent econòmicament útils. El material que d’altra manera es desaprofitaria, es manté o fins i tot es millora, per exemple, mitjançant la remanufacturareparacióactualització o comercialització. En estendre la vida útil del producte durant el temps més gran possible, les empreses poden mantenir el material fora de l’abocador i descobrir noves fonts d’ingressos.

 

 • Plataforma col·laborativa: El model de plataforma d’intercanvi se centra en l’intercanvi de productes i actius que tenen una baixa taxa de propietat o ús. Les empreses que aprofiten aquest model poden maximitzar l’ús dels productes que venen, millorar la productivitat i la creació de valor.

 

 • Recuperació de Recursos: Aprofita les innovacions tecnològiques i capacitats per recuperar les sortides de recursos, eliminant les fuites de material i maximitzant el valor econòmic.

 

 • Servitització (Producte com a servei): Els clients utilitzen els productes a través d’un contracte d’arrendament o de pagament per ús en lloc de l’enfocament convencional de compra amb opció de compra. Aquest model és atractiu per a empreses que tenen alts costos operatius i la capacitat d’administrar el manteniment d’aquest servei i recuperar el valor residual a la fi de la seva vida útil.

Per tal de generar una bona transició empresarial cap a la circularitat, és necessari, un cop es tingui clar del punt del qual es parteix, saber els passos a seguir i els ítems a tenir en compte per generar una reorganització del pla empresarial tenint en compte els diversos factors que intervenen en les accions necessàries.

Pel que fa als aspectes a tenir en compte, internament és molt important conèixer l’estructura de l’empresa i tenir en compte el departament de recursos humans, perquè se sàpiga qui són els empleats i els seus càrrecs, obtenint informació sobre les capacitats de cada un per poder reubicar-los en altres llocs o fins i tot, ascendir-los, juntament amb conèixer les capacitats de lideratge de cadascú.

També s’han d’establir els desafiaments, els objectius que vols assolir i la planificació de com s’ha d’aconseguir, relacionant-ho amb el departament de Recursos Humans per posar a la persona adequada en cada lloc del projecte perquè siguin capaços d’exercir bé la seva feina, en cas contrari, per molt bona que sigui l’estratègia, fracassarà.

A part de tot això, és molt rellevant fer que els empleats se sentin part d’aquest procés, ja que finalment són aquests els que ajuden a potenciar-la. Per això, és molt valuós crear una cultura empresarial perquè es comprometin en aquesta nova etapa que emprenen.

Respecte a l’entorn extern s’ha de tenir un bon coneixement del mercat i dels consumidors (els actuals i els potencials) per generar una transició que sigui eficient quant a les necessitats reals i que estigui lligada als valors dels consumidors, no perdent mercat, sinó guanyant-lo.

Una eina que permetrà obtenir informació sobre els clients és el Customer Journey:

https://circitnord.com/wp-content/uploads/2020/04/T05_Customer-Journey-Tamplate_A0_ref.pdf

Un cop es tingui clar el camí a seguir s’ha de determinar quina tipologia d’innovació es vol portar a terme per tal de generar el camí que es vol seguir. Algunes idees d’eines d’innovació circular es poden idear en eines com:

Per tal de generar una bona transició, tenir una base de coneixement és essencial per poder optar a tenir un ventall de possibles accions a portar a terme de la millor manera possible. La formació és essencial per millorar la transició i per això us proposem alguns enllaços on poder obtenir formacions concretes:

Si vols optar a tenir alguna formació més específica, et pots posar en contacte amb la Càtedra d’Economia Circular (https://catedraeconomiacircular.tecnocampus.cat/)

Un cop acabat el projecte, s’ha de generar una avaluació dels diversos indicadors marcats, i així, tornar a portar a terme una diagnosi que permetrà fer una comparació entre l’empresa que va començar el procés i la que fet la transició.

Per tal de poder generar una bona avaluació s’han de tenir en compte tant els aspectes econòmics com els aspectes mediambientals perquè en el cas de la circularitat, la sostenibilitat és un pilar.

Si s’escau s’haurà de justificar la subvenció rebuda i, per tant, s’haurà de fer l’avaluació amb els documents i passos que marqui l’entitat subvencionadora.

L’últim pas en la transició cap a la circularitat és generar una revisió dels resultats i produir els canvis necessaris per rectificar si es considera alguna part del procés i així millorar la metodologia en qüestió i poder aconseguir millors resultats.

Amb el suport de: