Consulta tots els ajuts i línies de finançament, estatal i europeu que pots optar per iniciar i/o fer créixer la teva empresa.

Necessites orientació sobre ajuts i finançament?

Motiu de la recerca de finançament
Projecte de recerca, investigació o innovació
Inversió en maquinària
Creació empresa. Inversió inicial
Digitalització
Circulant
Contractació de personal
Obrir mercats internacionals
CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

NEXT GENERATION EU

Què és?

Per ajudar a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els dirigents de la UE han acordat un pla de recuperació que liderarà el camí cap a la sortida de la crisi i establirà les bases per a una Europa moderna i més sostenible.

El Pla de recuperació per a Europa (NGEU) per a projectes d'alt impacte cap a una economia més verda, digital i resilient relacionats amb la digitalització de les persones, del teixit productiu, infraestructures tecnològiques o la reforma de l'Administració Pública està dotat amb 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors.

Més informació

Consulta totes les convocatòries d'interès per empreses AQUÍ

Consulta totes les convocatòries obertes Next Generation  AQUÍ

Consulta les convocatòries pendents de sortir AQUÍ

Consulta les convocatòries per temàtica AQUÍ

Butlletí setmanal de convocatòries AQUÍ

AJUTS PER RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

Programa Investigo CAT, subvencions per a la contractació de joves investigadors

Entitat

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

Quantia i condicions: 

Adreçat a

- Empreses del sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació.

- Organismes públics de recerca.

- Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+I.

- Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d’R+D+I.

- Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.

- Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.

- Altres centres públics d’R+D+I, amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin la R+D+I com a activitat principal.

- Centres privats d’R+D+I, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida la R+D+I com a activitat principal.

 

Actuacions subvencionables: 

Contractació de persones joves (d'entre 16 i 30 anys) per al desenvolupament i l'execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació. 

La durada dels contractes a subvencionar ha de ser de 12 mesos i s'hauran de completar íntegrament com a màxim el 15 d'octubre del 2025. Els contractes han de ser a temps complet i es realitzaran d'acord amb la legislació laboral vigent. 

Les iniciatives de recerca i innovació s’hauran de desenvolupar preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda, digitalització de serveis i «data science». 

 

Quantia:

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 2.355.145,26 €. 

L’ajut serà de 33.108,92 € per persona contractada i any de contracte. 

Termini:

Des del 15 de gener i fins al 26 de gener de 2024.

Més informació

 

Torres Quevedo

Objecte: Contractació de doctors que participin a projectes concrets de recerca

industrial, desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, per un període de 3 anys.

Organisme : Ministerio Ciencia , Innovacion y Universidades

Quantia i condicions 

Beneficiaris : Empreses (incloses spin-off i JEI), centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics

Quantia:  de contractació anual (sou brut +quota empresarial de la Seguretat Social).

Sou brut mínim anual 28.000€

Pressupost màxim finançable anual 55.000 €

Subvenció a fons perdut en percentatge màxim segons el tipus de projecte.

Termini: 13 de febrer de 2024 a les 14 h.

Més informació

 

Programa Investigo

Objecte: Ajut a la contractació de persones joves (majors de 16 i menors de 30 anys) per al desenvolupament i l'execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, que siguin competència de les entitats beneficiàries.

Quantia i condicions:

• Subvenció de 33.108,92 € per persona contractada i any.

• Se subvenciona el sou brut + la seguretat social

• Centre operatiu a Catalunya.

• Per a contractació de:

o Personal investigador (mínim Doctor/a)

o Personal Tecnòleg/òloga: mínim grau universitari o titulació equivalent

o Personal tècnic d'R+D+i: mínim cicle formatiu de grau superior o grau universitari.

• Que estiguin als grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1.

• Es pot sol·licitar un màxim de 3 contractes per sol·licitud.

Termini: PENDENT DE NOVA CONVOCATORIA 

Més informació 

 
Convocatòria Col·laboració públic - privada 2024

Objecte : Donar suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, per tal d'avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis.

Les propostes s'han d'enquadrar en un únic repte dels esmentats a continuació:

1. Salut  2. Cultura, Creativitat i societat inclusiva 3. Seguretat Civil per a la societat

4. Món digital, indústria, espai i defensa  5. Clima, Energia i mobilitat 6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient

Organisme : Ministerio Ciencia , Innovacion y Universidades

Quantia i condicions: 

 • Projectes en cooperació publicoprivada.
 • El coordinador ha de ser una empresa.
 • Nombre mínim de participants: 2 entitats, una empresa i un organisme de recerca públic o privat.
 • Participació mínima per entitat: 10% del pressupost total del projecte.
 • La suma dels percentatges de participació empresarial haurà de ser, almenys, del 51% del pressupost total presentat, sense que cap entitat corri per si sola amb més del 70% del pressupost esmentat.

Termini: 20 febrer 2024

Més informació

 

Fons SME Ideas Powered for Business

Objectesistema de subvencions dissenyat per ajudar les petites i mitjanes empreses (PIME) de la UE a protegir els seus drets de propietat intel·lectual (PI). 

Organisme: UE

Condicions

Protegir la vostra IP és imprescindible en l'era digital. És una via legal per evitar que les vostres idees, productes o serveis únics es copiïn o s'utilitzin sense el vostre permís. La protecció de la PI a través del Fons SME pot cobrir molts actius diferents, com ara marques comercials, dissenys, patents i varietats vegetals.   

El Fons SME ofereix suport financer a les pimes establertes a la Unió Europea. La sol·licitud la pot presentar un propietari, un empleat o un representant extern autoritzat que actuï en nom seu. Les subvencions s'atorguen en forma de vals que els beneficiaris poden utilitzar per reclamar el reemborsament dels costos de la seva sol·licitud de PI. El reemborsament sempre es transfereix directament al compte bancari de la pime. 

Els fons són limitats i estan disponibles per ordre d'arribada. 

El Fons SME ofereix 4 vals diferents que es poden utilitzar per reclamar el reemborsament de diverses activitats relacionades amb la PI. Aquests inclouen sol·licituds de marques comercials, dissenys, patents i varietats vegetals, i serveis d'escaneig IP. Podeu estalviar fins a un 75% en aplicacions IP correctes i un 90% en una exploració IP, depenent del vostre país o regió. 

 Per a més informació tindrà lloc un webinar el dia 6 de febrer de 2024. 

Termini:  06/12/2024

Webinar informatiu : 6 /2/2024

Més informació

 

Fons ICO-Next Tech

Objecte: Fomentarà el desenvolupament de projectes digitals d'alt impacte i la inversió en empreses en creixement mitjançant el reforçament d'instruments públics de finançament, l'atracció de fons internacionals i la potenciació del capital risc.

Organisme: MINECO-ICO

Quantia i condicions:

El fons invertirà principalment en fons i empreses per al desenvolupament de projectes digitals com intel·ligència artificial, internet de les coses, computació al núvol o algorismes verds.

A qui va dirigit?

 • Scale-ups: Empreses en creixement, tiquet mínim superior a 3 milions d'euros.
 • Start-ups: Enversions inferiors a 1 milió d'euros.

Més informació

 
Ajuts projectes PID – CDTI

Objecte: Ajuts a empreses (petites, mitjanes o grans) amb projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

Quantia i condicions:

 • Duració del projecte: 1-3 anys.
 • Pressupost: Mínim 175K€.
 • PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
 • SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 
Línia Directa innovació – CDTI

Objecte: Suport a empreses amb projectes d'innovació tecnològica de caràcter aplicat, molt pròxims al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat.

Quantia i condicions:

 • Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:
  • Amortització a 4 anys i un de carència: Euribor a un any +0,75%.
  • Amortització a 6 anys i un de carència: Euribor a un any +1,5%.
 • Ajuda de fins al 75% del pressupost aprovat.
 • 4% Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% de cobertura financera).
 • Pressupost mínim del projecte: 175.000 €.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 
CIEN

Objecte: Finançament de grans projectes de recerca industrial desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Quantia i condicions:

Consorci constituït per agrupacions empresarials amb les següents característiques:

 • Mínim 3 empreses - Màxim 8 empreses.
 • Mínim 2 empreses autònomes.
 • Mínim 1 PIME.
 • Coordinador: haurà de ser una empresa mitjana o gran.

Participació mínima organismes recerca: 15% del pressupost. Almenys 1 dels organismes de recerca subcontractats haurà de ser de titularitat pública.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Enisa Joves emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inici. Elmodel de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 75.000 €, sense garanties.

 • Projectes empresarials innovadors impulsats per joves de fins a 40 anys.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,25%.Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 

Enisa Emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a les a pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. El model de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 300.000 €, sense garanties.

 • Sense límit d'edat.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:- Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Enisa Creixement

Objecte: Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

 • Buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
 • Ampliar la capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes / serveis o diversificant mercats.
 • Buscant capitalització o deute en mercats regulats.
 • Plantejant finançar un projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties.

 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 9 anys.
 • Carència de principal: màxim, 7 anys.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 
Projectes Transferència Cervera

Objecte: Finançar projectes individuals d’R+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Quantia i condicions:

 • Préstec  fins el 90% de la inversió.
 • Subvenció del 24,75% del préstec.
 • Amortitzable a 10  o 15 anys .
 • Tipus d’interès euríbor a 1 any.
 • Anticipi del 35% de l’ajuda amb límit de 250000€, sense exigència de garanties addicionals. 
 • Termini d’execució: Entre 12 i 36 mesos.

Termini: Obert tot l’any.

Més informació

 

Horitzó Europa #HorizonEU

Presentació del programa d’inversió i innovació de la UE (2021-2027)

Servei de la Generalitat de Catalunya d’assessorament sobre el Horizon EU

Més informació
 

Convocatòries Horizon EU:

Més informació
 

Cercador de socis:  

Busqueu socis per al vostre projecte? 

Més informació

Consulteu també l’apartat d’ajuts d´R+D+i finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea.

PROJECTES MULTILATERALS CDTI:

EUREKA: Xarxa internacional per millorar la competitivitat de les empreses mitjançant el desenvolupament de projectes d’R+D amb una orientació a mercats internacionals i basats en tecnologies innovadores:

 • EUROSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a les pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb vessant internacional i de caràcter col·laboratiu. 
 • GLOBALSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb països concrets que no poden optar a EUROSTARS.
 • CLUSTERS EUREKA: Ajuts per a desenvolupar projectes col·laboratius d’R+D a escala internacional amb un enfocament sectorial i gestionats des de l’entorn empresarial.

Veure convocatòries 

IBEROEKA: Suport per a projectes d’R+D a Llatinoamèrica emmarcat en la iniciativa Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo (CyTED). Els països que formen part del CyTED són: Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Xile, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguai i Veneçuela.

PRIMA: Iniciativa en recerca i innovació de l’àrea de la mediterrània compta amb 19 països i que organitza convocatòries finançades per la Fundació PRIMA en diferents línies relacionades amb l’agricultura, l’alimentació, el maneig de l’aigua en entorns agrícoles i la sostenibilitat.

 
PROJECTES BILATERALS CDTI:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D mitjançant acords entre el CDTI i agències homòlogues als següents països: Algèria, Jordània, Marroc, Brasil, Corea, Cuba, Japó, Xina, Egipte, Índia, Malàisia, Mèxic, Tailàndia i Rússia.

 
PROJECTES UNILATERALS:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D amb un seguiment unilateral per part de CDTI amb algun dels següents països: Aràbia Saudita, Algèria, Argentina, Austràlia, Bangladesh, Brasil, illes del Cap Verd, Cambodja, Qatar, Xile, Xina, Colòmbia, Corea del Sud, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, EAU, EUA, Equador, Egipte, Filipines, Ghana, Guatemala, Índia, Indonèsia, Iran, Japó, Jordània, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líban, Malàisia, Marroc, Mauritània, Myanmar, Mèxic, Perú, República Dominicana, Oman, Rússia, Senegal, Singapur, Tailàndia, Taiwan, Tunis, Uruguai i Vietnam.

Més informació

 
SERVEI DE RECERCA DE SOCIS ACCIÓ:

Des d'ACCIÓ existeix el servei de cerca de socis i estructuració de projectes amb el suport de les oficines Exteriors d’ACCIO, de la xarxa Enterprise EuropeNetwork (EEN) i la nova Plataforma de Difusió d’Oportunitats: Catalonia Open Challenge.

Més informació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Si ets una empresa innovadora que pot aportar noves solucions al mercat i vols optar a les licitacions públiques obertes, demana més informació! Acció t’ajuda a trobar les licitacions on pots tenir més oportunitats, t'assessorarem en la presentació de la proposta i et facilitarem la recerca de socis per dur-la a terme.

Consulta les licitacions obertes en Compra pública d'innovació.

Descobreix licitacions destacades en Compra pública d'innovació

AJUTS A LA DIGITALITZACIÓ

Cupons PADIH

Objecte: impulsar la innovació i l’adopció de tecnologies digitals disruptives per part de PIMEs a través del finançament dels serveis prestats per les entitats adscrites al DIH4CAT.

Organisme: La coordinació de tot el DIH4CAT es fa des d’ACCIÓ de la Generalitat de CatalunyaUnió Europea i Ministerio Industria, Comercio y Turismo

Quantia i condicions:

- Introducció d’una tecnologia a la PIME (70 h) - màx. 10.000 € 

Assessorament inicial per a la implementació de tecnologies: Servei de consultoria amb l’objectiu d’oferir a la pime idees perquè sigui més competitiva i millori el seu model empresarial gràcies a l’ús de noves tecnologies. 

- Assaig i experimentació d’una idea provinent de la PIME –  màx 20.000 €

Assaig i experimentació (incloses les proves de concepte tecnològiques): L’objectiu és permetre a la pime comprovar la viabilitat tècnica d’una idea. Inclourà tant l’anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial o social dels resultats objecte de la prova de concepte com l’obtenció de prototips, demostració a escala pilot, proves amb usuaris i altres activitats.

- Formació per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia (35 h) – màx 5.000 €. 

Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia.

- Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes de innovació (35 h) –màx 5.000 € 

Consisteix en facilitar la transferència de coneixements i experiència posant en contacte pimes establertes en una regió i EDIH establerts en altres regions. S’estima una duració de 35 hores de consultoria

- Assessorament en la recerca de finançament per a la implementació de la tecnologia (35h) – màx 5.000 €. 

L’objectiu és analitzar les necessitats financeres requerides per a la implementació de la tecnologia i la recerca dels instruments i institucions adequats als que recórrer com a fonts de finançament.

Els cupons PADIH no inclouen ajuts per compres de maquinària, llicències de programaris, materials... Aquests són elements que potser seran claus per a la implantació d’una nova tecnologia i pels quals l’empresa ha de trobar els recursos propis o en base a altres ajuts que es puguin aconseguir.

Termini: 30 de setembre del 2025, o abans en cas d’esgotar-se el pressupost previst per la convocatòria

Més informació

Kit Digital - AMPLIACIÓ DE TERMINI!

Objecte: Subvencions  a pimes i autònoms per el  procés de transformació digital del negoci.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Quantia i condicions: Consisteix en un bonus  digital amb una quantia econòmica perquè l'administris escollint una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors acreditats que desenvolupin els serveis del catàleg: creació web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients i proveïdors, intel·ligència empresarial i analítica, serveis i eines d’oficines virtuals, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat online.

Import bo digital:

 • Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats - 12.000 €  oberta.
 • Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats - 6.000 €  oberta.
 • Petites empreses o Microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació - 2.000 € oberta.

Per sol·licitar el bonus digital cal registrar-se a www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic. Desprès caldrà accedir al catàleg d'agents digitalitzadors i decidir amb qui vols desenvolupar la solució digital.

Termini: Fins el 31 de desembre de 2024

Més informació 

Esquema passos a seguir kit Digital

Demana Ajuda a l'Oficina Accelera Pime Rural ubicada a l'oficina de Pimec al Tecnocampus 

 

Convocatòria d’ajuts per a millorar els nivells de ciberseguretat de les pimes a través de la iniciativa ‘Activa Ciberseguretat’

Objecte: Programa d’assessorament orientat a pimes per a millorar els seus nivells de ciberseguretat

Quantia i condicions:

El programa ofereix l’anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per a conèixer el seu nivell de seguretat actual i l’elaboració d’un Pla de Ciberseguretat específic per a l’empresa, amb un disseny personalitzat d’accions que hauran de ser desenvolupades i implantades per l’empresa beneficiària. El termini de durada del servei d’assessorament serà d’entre 4 i 5 mesos a comptar des de la publicació de la resolució de la concessió, excepte justificació acceptada per l’EOI.  

L’entitat beneficiària rebrà un programa d’acompanyament, amb 20 hores d’assessorament, amb les següents fases

 • Diagnòstic i auditoria de ciberseguretat de l’empresa 
 • Elaboració d’un Pla de Ciberseguretat 
 • Taller grupal i tancament de la prestació del servei 

L’entitat beneficiària seleccionarà, a través del formulari electrònic de sol·licitud de l’ajut, l’entitat col·laboradora que vulgui que li ofereixi el servei.  

Podran tenir la condició de beneficiàries les empreses que tinguin la condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia a l’Estat espanyol i que estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.  

La quantia individualitzada dels ajuts en espècie que es concedeixen, entesos com l’equivalent de subvenció bruta, serà de 2.140 euros.  

Termini: fins que s’esgoti el crèdit pressupostari establert a la convocatòria.  

Més informació

DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO-ENISA.

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions:

 • Import mínim del préstec: 25.000 €.
 • Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència de principal: màxim 7 anys.

Requisits:

 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
 • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici.

Més informació

Altres oportunitats de finançament europeu en l’àmbit digital: Aquí

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Programa 30 Plus

Objecte: Facilitar la inserció laboral a persones majors de 30 anys, en situació d'atur, dificultats d’accés al mercat de treball i amb l’obligatorietat de realitzar formació per millorar les seves competències relacionades amb el lloc a cobrir.

Organisme: Generalitat de Catalunya. Gestionat per Servei Ocupació de Mataró

Quantia i condicions: 

 • Subvenció econòmica de  1.260,00 €/mes per a noves contractació.
 • Contracte de treball subvencionat com a mínim de 6 mesos; amb un mínim 20h de jornada setmanal.
 • Terminis per iniciar contractació:
 1. per a contractes de més de 6 mesos i fins a un període subvencionable de màxim 9 mesos : inicis de contracte fins a l' 01/01/2024
 2. per a contractes de 6 mesos: inicis de contracte fins a l'01/04/2024.
 • No seran compatibles els contractes d'interinitat, relleu ni substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball.
 • La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al SMI vigent.
 • No es podrá considerar com a candidata la persona proposada per l’empresa.
 • L’empresa no pot haver acomiadat ningú del mateix perfil o categoria professional de forma improcedent o nul o per acomiadament col·lectiu per l’òrgan judicial durant els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte, consultar.
 • Una mateixa empresa pot acollir fins a 5 contractes subvencionats.

Més informació

AJUTS A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Ajuts per a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives

Objecte:

Organisme: Ministeri de Cultura

Quantia i condicions:

Dirigit a microempreses, petites i mitjanes empreses amb residencia fiscal a Espanya. 

Actuacions subvencionables: 

L’organització de plataformes, fòrums, esdeveniments, jornades, fires, festivals, congressos o trobades de caràcter professional i impacte internacional relatives a les industries culturals i creatives, tant en territori espanyol com a l’estranger. Totes les activitats proposades hauran de tenir un impacte internacional i un alt interès cultural i professional. 

En concret, seran subvencionables despeses de propietat industrial i intel·lectual; lloguers de maquinaria, equipament i locals; costos corresponents a la contractació de serveis tècnics i despeses corresponents a les retribucions del personal fix o eventual dependent de les entitats beneficiaries. 

Termini:Des de l’1 de març i fins al 21 de març de 2024.

Més informació

AJUTS A LA CREACIO D’EMPRESES

.
Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur

Objecte: Ajuts per al foment de l'activitat econòmica a Mataró

Organisme: Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions: Bonificació del 60% de la taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, per a persones que estiguin en situació d’atur, o d’una bonificació del 75% per a persones en situació d’atur menors de 30 anys.

Qui ho pot demanar? Les persones que iniciïn una activitat a Mataró i que siguin empresaris individuals o constitueixin una societat civil privada o comunitat de béns.

Més informació

Bonificacions a les quotes de la Seguretat Social per autònoms

Objecte: Afavorir la creació de negocis amb la bonificació a les quotes de la Seguretat Socials per a autònoms .

Quantia i condicions:

Durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial al Règim d'autònoms podran sol·licitar l'aplicació d'una quota reduïda (tarifa  plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d'activitat. La sol·licitud es farà en el moment de tramitar l'alta.

Poden beneficiar-se d'aquestes condicions les persones autònomes que no hagin estat donades d'alta en els dos anys immediatament anteriors a la data defecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d'haver gaudit prèviament d'aquesta deducció.

Transcorregut aquests dotze primers mesos, també es podrà aplicar una quota reduïda durant els dotze mesos següents, als treballadors per compte propi que prevegin que els seus rendiments econòmics nets anuals, siguin inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquest període i així ho sol·licitin al servei que s'habilitarà a Importass.

A més, les persones autònomes amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, podran sol·licitar l'aplicació, al moment de l'alta, d'una quota reduïda de 80 euros durant els primers 24 mesos.

Així mateix, finalitzat aquest període, si el seu rendiment net previst és igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional, podran sol·licitar, a través del servei que s'habilitarà a Importass, l'aplicació d'aquesta quota reduïda durant els 36 mesos següents, per import de 160 euros .

Totes les sol·licituds d'ampliació han d'anar acompanyades d'una declaració relativa que els rendiments nets que es preveuen obtenir seran inferiors al salari mínim professional vigent.

Les reduccions en la cotització previstes als paràgrafs anteriors no són aplicables als familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció, que s'incorporin al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms.

Els treballadors per compte propi que gaudeixin d'aquests beneficis podran renunciar en qualsevol moment expressament a la seva aplicació amb efectes a partir del dia primer del mes següent al de la comunicació de la renúncia corresponent. Aquesta sol·licitud també es podrà realitzar a través del servei que s'habilitarà a Importass.

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 fossin beneficiaris de l'antiga tarifa plana continuaran gaudint de la mateixa, fins que s'esgoti el període màxim establert, en les mateixes condicions.

Termini: Tot l’any.

Més informació 

DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO- ENISA

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions:

 • Import mínim del préstec: 25.000 €.
 • Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència de principal: màxim 7 anys.

Requisits:

 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
 • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici.

Més informació

AJUTS ESPECIFICS PER SECTORS

.

ACTIVA CREIXEMENT

Objecte : programa d’assessorament especialitzat i personalitzat, realitzat per consultores acreditades i amb experiència en implantació de projectes de creixement industrial, que es realitza amb la metodologia desenvolupada per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME.

Organisme : Ministerio Industria, Comercio y Turismo

Quantia i condicions :

Aquest programa permet a les empreses tenir un diagnòstic de situació i un Pla de Creixement enfocat a una de les sis àrees de creixement potencial de l'empresa: innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances.

Termini : Fins esgotar fons

Més informació

Ajuts d'actuació integral  per a la descarbonització de la indústria manufacturera

Objecte: Concessió d’ajuts a projectes tractors d’entitats pertanyents als sectors de la indústria manufacturera d’Espanya, amb la finalitat d’impulsar la descarbonització dels seus processos productius, dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica de la Indústria Manufacturera (PERTE de Descarbonització Industrial).

Organisme: Ministeri d’Indústria i Turisme.

Quantia i condicions : 

Podran ser beneficiàries dels ajuts : 

Les societats mercantils estatals i les societats mercantils privada, sempre que realitzin alguna activitat industrial. Aquestes entitats hauran d’haver desenvolupat activitats industrials almenys durant un període de tres anys comptats des de la data de sol·licitud. 

Les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia en les quals hi participi una entitat de l’apartat anterior i que hagin establert un acord d’agrupació. 

La quantia màxima dels ajuts que podran atorgar-se serà de 499.800.000 euros en forma de subvenció i de 500.000.000 euros en forma de préstec. 

Per a cada projecte primari i entitat beneficiària, el finançament total que es podrà concedir sumant el préstec nominal i la subvenció, serà com a màxim del 80% sobre el pressupost finançable. 

El pressupost mínim de conceptes finançables per cada projecte tractor serà d’1.000.000 euros. 

Termini:  17 d’abril de 2024. 

Més informació

 
Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per als anys 2023-2024

Objecte: Bonificació de fins al 2% dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar, entre altres projectes d'inversió i desenvolupament industrial que impliquin:

 • la digitalització de la indústria
 • la inversió industrial amb impacte significatiu
 • la transformació del sector de l'automoció

Organisme: Institut Català de Finances

Quantia i condicions: Condicions dels préstecs:

 • Import: Fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 200.000 euros en cas de pimes; i de 800.000 euros en cas de grans empreses.
 • Termini: Fins a deu anys, amb fins a dos anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte. Excepcionalment, podrà ser tipus d'interès fix de mínim el 2,75%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
 • Comissions: D'obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,50% de l’import amortitzat.
 • Garanties: A determinar en funció del projecte.

Els projectes d’inversió i desenvolupament industrial han de comportar una despesa mínima d’1.000.000 d’euros en el cas de grans empreses, o de 250.000 € en el cas de les pimes, que s’ajustin ales tipologies següents:

 • Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0.
 • Projectes d’inversió industrial que tinguin un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg del temps que duri l’ajut financer sobre -almenys- tres dels set aspectes llistat a les bases.
 • Projectes d’inversió adreçats a la transformació del sector de l’automoció, inclosos en els objectius del Pla  de suport a la indústria de l’automoció i la mobilitat i que constin d’una diagnosi que orienti l’activitat cap a noves oportunitats de negoci.

Les tipologies de projectes de digitalització i de transformació del sector de l'automoció podran incloure actuacions de recerca i desenvolupament.

Termini: 30 de desembre de 2024.

Més informació 

 
Programa de Suport a l'Emprenedoria Industrial per a Pimes

Objecte: Promoure l'emprenedoria, el creixement dels establiments industrials i millorar-ne la competitivitat industrial.

Organisme: Compañia espanyola de Refinaciamiento-  Secretaría General de Industria y PYME

Quantia i condicions :

Per a Pimes amb les següents Activitats Econòmiques:

 • Empreses Industrials: C10 a C32.
 • Activitats de Valorització: E38.x
 • Activitats complementàries a la producció industrial: N8292, H5210, C33 a c36.

Es bonifiquen els interessos i les comissions dels préstecs concedits amb SGRs.

 • De préstecs d'un mínim de 3 anys i màxim 10 anys.
 • L'import de la garantia atorgada per la SGR no podrà superar els 1,5M€ per a operacions de creixement i els 750k€ per a operacions d'emprenedoria.
 • La bonificació màx. serà de 200k€ (ajuda de mínims).

El període de carència de les operacions pot ser de màxim 3 anys.

Més informació

 
Nou Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Objecte: El Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP) es constitueix amb la finalitat de donar suport financer retornable per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat industrial i mantenir les capacitats industrials del territori.

Organisme: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Quantia i condicions:

a) Finançament de fins al 75% del pressupost.

b) Recollir inversions realitzades des de l'1 de juliol de l'any 2020 i fins a 2 anys posteriors a la formalització.

c) Pressupost mínim de 200.000 €

d) Tipus de finançament:

 1. Préstecs Ordinaris a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès entre 1,5% i 4,5%.
 2. Préstecs Participatius a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès fix i variable vinculat a paràmetres d'evolució de l'activitat.
 3. Participació en el Capital.

e) S'haurà de presentar un 10% d'aval en el cas dels préstecs.

Termini: Es podran presentar sol·licituds fins a l'esgotament dels fons.

Més informació

 
Ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzament, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

Objecte: Promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un control més gran del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d'emmagatzematge darrere del comptador i l'impuls a la indústria i al sector empresarial associat.

Organisme: Generalitat Catalunya-ICAEN.

Quantia i condicions:

S’obren diferents programes:

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Termini: Consultar segons programa.

Més informació

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Objecte: concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l'audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents: 

 • Modalitat de consultoria específica
 • Modalitat de consultoria preferent, amb cinc modalitats segons l'objecte:

a) Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les estratègies i els indicadors per crear i desenvolupar públics culturals.

b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.

c) Plans de sostenibilitat ambiental, estudis per a la prevenció i la millora de la gestió dels residus, estudis d’eficiència energètica, estudis de comunicació ambiental, etc.,per reduir l’impacte ambiental de l’organització o de l’activitat.

 

d) L’elaboració d’un pla estratègic general de l’empresa o entitat..)

e) Els plans d’accessibilitat comunicativa, de continguts, d’activitats i de serveis, amb les eines i les mesures a seguir per assolir la seva implementació per a totes les diversitats de població. 

Organisme: Generalitat de Catalunya

Termini: 25 de març del 2024

Més informació

.

Subvenció Llibreries

Objecte : modernització de la llibreria, entesa com a establiment obert al públic adreçat principalment a la venda de llibres, mitjançant la realització d’obres, l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació de noves tecnologies, l’elaboració d’auditories de qualitat de servei, i la realització d’accions de promoció del llibre i la lectura. Les activitats objecte de subvenció han de tenir una repercussió directa en la qualitat del servei prestat a l’usuari i en la comercialització del llibre.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions: En el cas de llibreries de nova creació, la quantia atorgada serà d’un màxim de 20.000,00 euros amb el límit del cost de l’activitat subvencionada. Per a la resta de llibreries, l’import de la subvenció es determina en funció de la facturació anual del llibre al detall de cada establiment, corresponent a l’any anterior al de concessió de la subvenció.

Termini: 5 de març de 2024

Més informació

FINANÇAMENT BANCARI I ALTRES

Finançament Restauració i Comerç (AVALIS ICF)

Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, compta amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya.

L’import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran demanar els crèdits a cinc anys amb un any de carència inclòs en el termini.

Més informació

Línia ICO Empreses i emprenedors

Objecte: Finançament per autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats empresarials i / o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses dins del territori nacional. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
 • Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència:d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció. dels terminis.

Més informació

 
Línia ICO Crèdit comercial

Objecte: Finançar a autònoms, emprenedors i empreses que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de producció dels béns objecte de venda a Espanya. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat de l'operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.
 • Tipus d'interès: tipus variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit.

Més informació

 

Línia ICO Internacional

Objecte: Finançament a autònoms, emprenedors i tipus d'empreses domiciliades a Espanya de necessitats d’inversió o liquiditat fora del territori nacional.També Empreses que vulguin exportar i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i Finançament complementari. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing i línia de crèdit per a inversió i Liquiditat. Préstecs per Exportadors Mitjà i llarg termini.
 • Tipus d'interès: tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència: Tram I Inversió i Liquiditat: d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 
Microcrèdit Negocis Microbank

Objecte: Línia de finançament de Microbank i Caixabank en col.laboració amb el Tecnocampus. T’ajudem en el teu pla de negoci. Posa en marxa qualsevol proposta, des d’un projecte d’auto-ocupació fins a una microempresa.

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 30.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d'interès - Fins el 31/12/2023: 7,4 TIN % 
 • Període d’amortització fins a 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real, excepte si és una persona jurídica en la que es requerirà aval dels socis

Més informació

 
Microcrèdit Innovació Microbank

Objecte: Inici, consolidació o ampliació de microempreses que tinguin un projecte empresarial que tingui un caràcter innovador.

Quantia i condicions: 

 • Import màxim: 50.000 euros (amb un màxim del 80% de la inversió)
 • Beneficiari Persones físiques amb projecte d'autoocupació.
 • Autònoms i microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació anual inferior a 2.000.000 euros
 • Periodicitat Mensual
 • Terminis 84 mesos inclosos 24 mesos de carència opcional
 • Tipus d'interès - Fins al 31/12/2024: 7,40%
 • Garanties Sense garantia real, ni condició d'aval, excepte quan el titular és una persona jurídica, que es pot requerir l'aval dels socis.
 • Requisit Aportar un pla d'empresa i un informe favorable de viabilitat per part de l'entitat col·laborador (TecnoCampus ho és)

Més informació

 
ICF Eurocrèdit

Objecte: Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Quantia i condicions:

Préstecs a curt termini:

 • Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial entre el 0,50% i el 2,25%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini:

 • Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 5 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,50%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

 
Prèstec ICF-Avalis per a pimes i autònoms

Objecte: Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunya atorga l’aval.

Quantia i condicions:

 • Import: Entre 25.000€ i 250.000€.
 • Termini:
  • Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
  • Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.
 • Tipus d'interès:
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

 • Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.
 • Garanties: aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació

 
ICF – Economia social i cooperativa

Objecte: Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Quantia i condicions:

 • Préstecs per a inversions: Fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d'1 milió d'euros.
 • Préstecs per a circulant: Mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
 • Préstecs per a capitalització: Mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Més informació

 
Préstecs ICF Turisme

Objecte: Fomentar la transformació i modernització del sector turístic. Línia de préstecs per finançar projectes de modernització de les instal·lacions que millorin l’accessibilitat, l’eficiència energètica, la competitivitat i que impulsin la transició digital del sector.

Organisme: ICF

Quantia i condicions: L’import dels préstecs oscil·la entre els 60.000 € i 2 M€, sent possible finançar el 100% del projecte. Pel que fa al termini, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys.

 • Tipus d'interès: Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2%.
 • Empreses destinatàries: Establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats, així com les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades.

Termini: 31 de desembre de 2022.

Més informació

Prèstec Innovació Microbank

Objecte: El Préstec Innovació permet finançar els projectes empresarials que compten amb el suport d’una entitat col·laboradora de MicroBank, com és el Tecnocampus .

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 50.000€.
 • Finançament màxim: 100%.
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%).
 • Període màxim de la operació: 7 anys.
 • Carència del capital fins a 24 mesos.
 • Sense garantia real.

Més informació

 
Línia Joves Emprenedors (ENISA)

Objecte: Dirigida a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial a la fase inicial.

Quantia i condicions:

 • La companyia ha d'haver estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • La majoria del capital ha d'estar a les mans de persones físiques d'edat no superior a 40 anys.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     75.000 € Import màxim     7 anys Venciment màxim     5 anys Carència màxima.
 • Els socis haureu d'aportar, via capital o a través de fons propis, almenys un 50% del préstec.

Més informació

 
Línia Emprenedors (ENISA)

Objecte: Dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes promogudes per emprenedors, sense límit d'edat.

Quantia i condicions:

 • La teva companyia ha d'haver estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • Els teus fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al teu projecte empresarial.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     300.000 € Import màxim     7 anys Venciment màxim     5 anys Carència màxima.

Més informació

 
Línia Creixement (ENISA)

Objecte: Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el negoci o aconseguir una millora competitiva.

Quantia i condicions:

 • Els teus fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantia del préstec.
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al teu projecte empresarial.
 • Per a préstecs aprovats per un import superior als 300.000 € hauràs de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici tancat.
 • Condicions:     25.000 € Import mínim     1.500.000 € Import màxim     9 anys Venciment màxim     7 anys Carència màxima.

Més informació

 
DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO-ENISA.

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions:

 • Import mínim del préstec: 25.000 €.
 • Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència de principal: màxim 7 anys.

Requisits:

 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.
 • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.
 • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici.

Més informació

 
ENISA Industrias Culturales y Creativas

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes empresarials innovadors promoguts per petites i mitjanes empreses del sector audiovisual i dels videojocs, així com de les indústries culturals i creatives.

Organisme: ENISA 

Quantia i condicions: Import mínim del préstec: 25.000 €. Import màxim del préstec: 1.500.000 €.
El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

 • Primer tram: euríbor + 2% o euríbor + 3,75%, d’acord amb la qualificació (ràting) de l’operació.
 • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de la empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d’acord amb la qualificació (ràting) de l’operació.

Comissió d’obertura: 0,5 %.Venciment: màxim, 9 anys.  Carència de principal: màxim, 7 anys.

Més informació

 
Préstecs participatius ICF-IFEM. Emprenedoria corporativa

Objecte: ICF gestiona a través d'IFEM el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació (start-up) mitjançant programes de capital risc i la coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius.

Quantia i condicions: Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

 • Entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.
 • Termini: fins a 5 anys.
 • Amortització: única al venciment.
 • Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.
 • Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).
 • Comissions: de gestió del 0,5%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació

 
ICF Venture Tech II

Objecte: Fons de capital risc destinat a invertir en startups que impulsin projectes tecnològics i/o d'innovació amb elevat potencial de creixement.

Quantia i condicions:

 • Tipologia d’inversió: Operacions amb instruments de deute, deute convertible i/o capital.
 • Import de l’operació: Entre 500.000 € i 2 M€.
 • Característiques del projecte: Projectes en fases de maduració early avançat i sèries A.
 • Sector Tic: TIC, digital, i de manera selectiva, ciències de la salut (exclou models amb productes que necessitin de fases clíniques).
 • Model Negoci: Eficients en capital, escalables, dirigits a mercats grans, en creixement i on s’aporti una clara diferenciació (a través de la tecnologia i/o la innovació) que permeti obtenir avantatges competitius sostenibles de manera que la companyia presenti un elevat potencial de creixement i revalorització.

Més informació

Prestecs sense interessos de la Fundació ASCA (Associació solidaria contra l’atur)

Objecte: Finançar projectes d’emprenedoria de persones que es troben a l’atur o en situacions de treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima d’aquestes persones i propiciar la creació i la consolidació de llocs de treball.

Quantia i condicions:

 • Préstecs sense interessos.
 • Es valora el projecte, les competències de la persona emprenedora i també l’impacte social que pot generar.
 • Ventall molt ampli de modalitats, des del finançament d’eines de treball fins a la concessió de préstecs per a la creació de cooperatives.

Més informació

 
Crowfunding o micromecenatge

El micromecenatge és un mecanisme col·laboratiu de finançament de projectes desenvolupat sobre la base de les noves tecnologies. Prescindeix de la tradicional intermediació financera i consisteix a posar en contacte a promotors de projectes que demanen fons mitjançant l'emissió de valors i participacions socials o mitjançant la sol·licitud de préstecs, amb inversors o oferents de fons que busquen en la inversió un rendiment. En aquesta activitat sobresurten dues característiques: la unió massiva d'inversors que financen amb quantitats reduïdes petits projectes d'alt potencial i el caràcter arriscat d'aquesta inversió. Existeixen diverses plataformes de crowfunding.

Més informació

 
Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu és una realitat, amb multitud d’opcions i d’especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. El Recomanador de Finançament Alternatiu creat per ACCIO t’ajudarà a aconseguir-ho. Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions que millor s’adapten al teu sector, a la situació de la teva empresa i a les particularitats del teu projecte.

Més informació

PREMIS

IV Edició dels Premis Rosa Maria Garriga a l'Emprenedoria Femenina 

 

No et perdis la IV Edició dels Premis Rosa Maria Garriga a l’Emprenedoria Femenina, visibilitzant l’esforç i dedicació que fan totes les dones emprenedores de Catalunya. Està adreçat a emprenedores que estan consolidant el seu projecte a Catalunya. Inscriu-te!

 

Termini: Fins al 17 de febrer.

 

Més informació

Foodtech Innovation Awards 2024

 

PICK&PACK for Food Industry (16-18 abril 2024 – Bilbao) obre la convocatòria als FoodTech Innovation Awards 2024, el certamen anual que premia i reconeix els projectes més innovadors en tecnologia, sostenibilitat, packaging circular i logística intel·ligent de la indústria alimentària.

 

Els premis estan oberts a totes aquelles empreses, associacions, startups, universitats, centres de recerca i parcs científics i tecnològics que hagin aconseguit noves quotes d'innovació, productivitat i sostenibilitat.

 

Termini: 15 de març de 2024

 

Més informació

ALTRES