MESURES I AJUTS PER FER FRONT A EFECTES DEL COVID

 

 

 

Accedeix a aquí “Finançament Bancari i altres”

▶  Accedeix a aquí

 

 

És un servei públic gratuït que ofereix acompanyament a petits empresaris/es i persones autònomes les persones que es trobin en una situació econòmica d'insolvència actual o imminent.

Objectiu de dotar d'un marge de temps addicional perquè les empreses que estan passant per dificultats com a conseqüència de la pandèmia puguin restablir el seu equilibri patrimonial, evitant una entrada en concurs.

Si  l'autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.

Bonificació del pagament dels drets aranzelaris notarials i registrals derivades de la formalització i inscripció de la novació de préstecs, leasing i renting que inclogui la moratòria assenyalada en els articles 18 a el 23 de el Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol de 2020. Aquesta moratòria suposa una continuació a altres anteriors establertes des de l'inici de l'Estat d'Alarma per alleujar la situació de liquiditat de les empreses i autònoms afectades per la crisi de la COVID-19.

Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o l'hagin vist reduïda per l'actual crisi poden sol·licitar acollir-se a el bo social elèctric per tenir un descompte en la factura de la llum.

Consulta tots els ajuts i línies de finançament, estatal i europeu que pots optar per iniciar i/o fer créixer la teva empresa. Si necessites assessorament, posa’t en contacte amb serveiempresa@tecnocampus.cat

NEXT GENERATION EU

Per ajudar a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els dirigents de la UE han acordat un pla de recuperació que liderarà el camí cap a la sortida de la crisi i establirà les bases per a una Europa moderna i més sostenible.

El Pla de recuperació per a Europa (NGEU) per a projectes d'alt impacte cap a una economia més verda, digital i resilient relacionats amb la digitalització de les persones, del teixit productiu, infraestructures tecnològiques o la reforma de l'Administració Pública està dotat amb 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors.

Més informació

 • Consulta totes les convocatories empresarials d’ajuts i finançament Next Generation EU AQUI

AJUTS PER RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

 

 

 

 • Subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Objecte: concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents:

 • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
 • Línia 2. Subvencions per a l'evolució de noves iniciatives disruptives.
 • Línia 3. Subvencions a empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d'iniciatives disruptives en el mercat.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions:

Empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya. Les actuacions i les despeses subvencionables s'estableixen als annexes 2, 3 i 4 de les bases en funció de cada línia d'ajuts.

Termini: 5 de novembre de 2021

Més informació

 

 • Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica "Projectes Singulars (MOVES II)"

Objecte: ajudar a la investigació i el desenvolupament de noves opcions tecnològiques i models de negoci que fomentin la utilització de el vehicle elèctric.

Les actuacions susceptibles de rebre finançament són:

1. Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC.

2. Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d'hidrogen per a vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents.

3. Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per a mobilitat.

4. Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics.

Organisme:

Quantia i condicions:

 • Ajudes per a Empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa), Universitats i centres privats de recerca i desenvolupament, Consorcis i agrupacions empresarials i el sector públic institucional.
 • Pressupost mínim de el projecte de 100.000 €.
 • Subvencions de l':
  • 60% per Petita Empresa.
  • 50% per Mitjana Empresa.
  • 40% per la Resta.

Termini: 25 de novembre de 2021.

Més informació

 

 • Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari (PORTS 4.0) en Idees i Projectes Comercials

Objecte: Subvencionar dos tipos de projectes :Idees i Projectes comercials .Hauran de desenvolupar un nou producte, servei, procés, o bé millorar una tecnologia ja existent amb una nova component innovadora desenvolupant la seva aplicació per al sector logístic-portuari. Les candidatures també hauran de promoure la consecució de solucions d'avanç mesurables en una o més àrees d'activitat logístic-portuària.

Aquestes àrees són: l'eficiència logística en l'àmbit infraestructural, operacional o de prestació de serveis, la sostenibilitat ambiental i l'energia, la seguretat i protecció, la digitalització de processos i plataformes intel·ligents i qualsevol altre producte, servei o procés innovador amb impacte en el sector logístic portuari o en el sector nàutic o pesquer portuari.

Quantia i condicions:

 •  Poden demanar l’ajut empreses fisiques i jurídiques o agrupacions de persones físiques i jurídiques
  • a)Idees: ajut de 15.000 euros
  • b) Projectes en fase pre-comercial: ajuda d'una Quantitat màxima de el 60% dels costos associats en el pressupost del projecte a la component d'innovació, amb un límit màxim d'1.000.000,00 euros
  • c) Projectes en fase comercial ajuda d'una quantitat màxima de el 80% dels costos associats en el pressupost del projecte a la component d'innovació, amb un límit màxim de dos milions d'euros (2.000.000,00 euros)
 • En els tres casos la Possibilitat d'accedir als serveis d'acceleració o d'Assessorament per accelerar el Desplegament comercial, el Creixement i assegurar l'èxit empresarial del projecte, establerts a les seus territorials de la incubadora-acceleradora associada al Pla d'impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el sector portuari «Ports 4.0

Organisme: Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Terminis: Projectes idees: 30 de noviembre 2021 i Projectes comercials 30 de desembre de 2021

Més informació

 

 

 • Ajuts projectes PID – CDTI

Objecte: Ajuts a empreses (petites, mitjanes o grans) amb projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

Quantia i condicions:

 • Duració del projecte: 1-3 anys.
 • Pressupost: Mínim 175K€.
 • PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
 • SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 

 • Línia Directa innovació – CDTI

Objecte: Suport a empreses amb projectes d'innovació tecnològica de caràcter aplicat, molt pròxims al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat.

Quantia i condicions:

 • Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:
 • Amortització a 3 anys: Euribor a un any +0,2%.
 • Amortització a 5 anys: Euribor a un any +1,2%.
 • Ajuda de fins al 75% del pressupost aprovat (fins al 85% si va cofinançada amb FEDER).
 • Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% del pressupost aprovat: (Fons CDTI: 2%, Fons FEDER: 5%)
 • Bestreta del 35% de l'ajuda amb límit de 400.000 euros, sense exigència de garanties addicionals a les condicions financeres aprovades pel Consell d'Administració, i de fins al 75% amb avals considerats suficients pel CDTI per la diferència.
 • L'empresa haurà d'aportar, almenys, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis o finançament extern.
 • Ajuda subjecta al règim de minimis.l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 

 • CIEN

Objecte: Finançament de grans projectes de recerca industrial desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Quantia i condicions:

 • Consorci constituït per agrupacions empresarials amb les següents característiques:
 • Mínim 3 empreses- Màxim: 8 empreses
 • Mínim 2 empreses autònomes
 • Mínim 1 PIME
 • Coordinador: haurà de ser una empresa mitjana o gran.

Participació mínima organismes recerca: 15% del pressupost. Almenys 1 dels organismes de recerca subcontractats haurà de ser de titularitat pública.

Termini: obert tot l’any

Més informació

 

 • Enisa Joves emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inici. Elmodel de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 75.000 €, sense garanties.

 • Projectes empresarials innovadors impulsats per joves de fins a 40 anys.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,25%.Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

 • Enisa Emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a les a pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. El model de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 300.000 €, sense garanties.

 • Sense límit d'edat.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:- Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

 • Enisa Creixement

Objecte: Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

 • Buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
 • Ampliar la capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes / serveis o diversificant mercats.
 • Buscant capitalització o deute en mercats regulats.
 • Plantejant finançar un projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties.

 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 9 anys.
 • Carència de principal: màxim, 7 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

 • Projectes Transferència Cervera

ObjecteFinançar projectes individuals d’R+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Quantia i condicions:

 • Préstec del 85% de la inversió.
 • Subvenció del 33% del préstec.
 • Amortitzable a 10 anys (3 de carència).
 • Tipus d’interès 0%.
 • Anticipi del 35% de l’ajuda amb límit de 250000€, sense exigència de garanties addicionals.
 • Termini d’execució: Entre 12 i 36 mesos.

Termini: Oberta tot l’any.

Més informació

HORITZÓ EUROPA #HORIZONEU

Presentació del programa d’inversió i innovació de la UE (2021-2027)

Més informació
 

Consulteu també l’apartat d’ajuts d´R+D+i finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea.

 • CDTI Internacional

Objecte: Programes bilaterals de cooperació tecnològica ( R+D) amb diversos països. Més informació a l’enllaç de cada país per saber més de cada convocatòria especifica.

 • ESPANYA / XINA– Oberta tot l’any: Temàtiques diverses
 • ESPANYA / TURQUÍA – 3 de novembre 2021: Temàtiques diverses
 • ESPANYA / JAPÓ – Oberta tot l’any: Temàtiques diverses
 • EUREKA – Oberta tot l’any: Projectes en cooperació internacional amb diversos països. Temàtiques diverses.
 • EUROSTARS- Programa de suport a PIMES innovadores per al desenvolupament de projectes transnacionals col·laboratius i orientats a l'mercat. - 4 de novembre de 2021

Més informació

 

 • ERA.NET – CDTI

Objecte: El principal objectiu de les ERA-NET consisteix a implementar convocatòries conjuntes per al suport de projectes transnacionals de cooperació tecnològica en temàtiques estratègiques d'alt valor afegit europeu. Les convocatòries ERA-NET comprenen una fase internacional i una altra nacional. Es financen projectes transnacionals de cooperació tecnológica en diferents camps : materials, energía geotérmica, matèries primes...

Més informació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Si ets una empresa innovadora que pot aportar noves solucions al mercat i vols optar a les licitacions públiques obertes, demana més informació! Acció t’ajuda a trobar les licitacions on pots tenir més oportunitats, t'assessorarem en la presentació de la proposta i et facilitarem la recerca de socis per dur-la a terme.

Consulta les licitacions obertes en Compra pública d'innovació.

Descobreix licitacions destacades en Compra pública d'innovació

AJUTS A LA DIGITALITZACIÓ

 • Dona la volta al teu negoci

Objecte: suport per posar en marxa ràpidament negocis online.

Organisme: Polítiques Digitals, Foment del Treball, Cambra de Barcelona i Pimec

Quantia i condicions:

 • ASSESSORAMENT GRATUÏT: Un consultor TIC et resoldrà tots els dubtes i t’orientarà gratuïtament a trobar la millor estratègia per al teu projecte.
 • SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES: Tindràs accés a eines digitals per al teu negoci. Per exemple, la creació gratuïta del web o la botiga online i de les tres primeres mensualitats.
 • PROMOCIÓ A INTERNET: T’ajuden a trobar els millors canals i estratègies per promocionar el teu negoci a les xarxes i arribar als teus clients.
 • FORMACIÓ EN LÍNIA 

Més Informació
 

https://www.pimec.org/ca/joemquedoacasa-dona-volta-al-teu-negoci

https://www.cambradigital.com/dona-la-volta-al-teu-negoci

https://www.foment.com/dona-la-volta-al-teu-negoci/

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

 

 • “La Caixa” Feina Jove

Objecte: Afavorir la contractació de  persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil ( de 16 a 29 anys) i, d’aquesta manera, contribueixin a reduir l’atur.

Organisme: la Caixa

Quantia i condicions:

1. Contracte indefinit a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos- L’import màxim de l’ajut serà de 9.600€/12 mesos.

2. Contracte de durada determinada (temporal) a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 4.200€/6 mesos.

En el cas de treballadors amb discapacitat severa, es podran sol·licitar ajuts per a contractes a temps parcial (mínim, 50% de la jornada completa). En aquests casos, l’import dels ajuts és del 50% del que correspondria segons el tipus de contracte.

Termini: fins el 15 de març de 2022.

Més informació

 

 • Foment a la contractació de persones joves. 

Objecte: ajuts a contractació de persones joves menors de 30 anys com a instrument per fer front a la desocupació juvenil, i per tal d’ajudar a les empreses a que les puguin incorporar a les seves plantilles de personal.

Organisme:  SOC

Quantia i condicions: Es subvencionaran contractes de mínim d’un any per a persones joves, entre 16 i 29 anys, inscrites al SOC com a DONO.

Hi haurà una convocatòria específica per a la subvenció de contractes en pràctiques i una altra per a contractes indefinits i temporals d’un any. En el primer cas, les persones joves també hauran de complir amb els requisits demanats per aquest tipus de contracte.

I d’altra banda, el programa de FPO-DUAL. Seran subvencions per a poder qualificar a les persones entre 16 i 29 anys (en el moment d’iniciar el contracte) a través del contracte de formació i aprenentatge que es destinarà a persones joves sense la qualificació professional requerida per a desenvolupar tasques encomanades en el sector productiu on es focalitzi l’oferta. Aquestes persones estaran contractades, però al mateix temps també rebran formació de Certificat de Professionalitat (CP) i disposaran d’un acompanyament que serà tant per a la persona jove com per a les empreses.

Per poder portar a terme aquests projecte caldrà la intervenció de tres agents:1- Agent impulsor: (ESAL’s, entitats locals, Gremis, centres de formació especialitzats i acreditats): 2- Agent formador: (centres acreditats per impartir CP i empreses acreditades per a impartir formació) 3- Agent contractant: caldrà que contracti a la persona jove a través d’un contracte de formació i aprenentatge i que vetlli per a la seva formació i acompanyament a l’empresa.

Pel que fa referència a la subvenció, en el cas de l’empresa se subvencionaran els costos salarials dels contractes de formació i aprenentatge durant 12 mesos. En el cas dels agents formadors es subvencionarà la formació , i en el cas dels agents impulsors es subvencionarà l’acompanyament i seguiment.

Termini: Aquesta convocatòria serà publicada al DOGC properament

 

INTERNACIONALITZACIÓ

 • Internacionalización digital

Objecte: Concedir ajudes per a actuacions d'internacionalització digital, dins el programa International eTrade.

Organisme: Generalitat de Catalunya -Acció

Quantia i Condicions:

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:

 • Facturació mínima de 100.000 € en l'últim exercici tancat.
 • Disposar del web en un idioma estranger.
 • Disposar d'un pla de promoció internacional segons el model disponible al web de ACCIO.

Actuacions i despeses finançables:

 • Desenvolupament web i / o e-commerce i creació de continguts d'abast internacional
 • Desenvolupament d'accions de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals
 • Participació en mercats electrònics i directoris digitals internacionals
 • Desenvolupament i / o integració d'eines digitals per a l'optimització de l'negoci internacional
 • Adquisició d'eines digitals per a l'optimització de l'negoci internacional:

Subvenció fins  el 50% del gasto subvencionable aceptado con un máximo de 10.000€

Termini: 16 de novembre 2021

Més informació

 

 • ICEX Next

Objecte: Programa per a PIMES espanyoles que volen créixer internacionalment, ajudant-les en totes les fases del seu projecte.

Quantia i condicions :

 • 20.000 € d'ajuda per al pla de negoci internacional.
 • Assessorament personalitzat i expert en Espanya.
 • Assessorament personalitzat i expert en l'exterior.
 • Xarxa de pimes exportadores espanyoles.

Termini: Del 1 al 31 de decembre de 2021 (100 empresas)

Més informació

 

 • Ajuts per a participar a fires internacionals

Objecte: Ajuts per participar en fires internacionals i missions directes empresarials.    

Organisme: ICEX

Quantia i condicions: s’especifiquen a la respectiva convocatòria.

Més informació

AJUTS A LA CREACIO D’EMPRESES

 • Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE

Objecte: afavorir la incorporació al mercat de treball dels joves d'entre 18 i 29 anys mitjançant el desenvolupament d'accions de foment del treball autònom.

Organisme: Generalitat Catalunya

Quantia i Condicions:

 • Joves 18 i 29 anys
 • Cal estar donat d’alta al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat el dia anterior a l’alta d’autònoms o bé estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil
 • No s’hi poden acollir els autònoms societaris ni els socis de SCP
 • La quantia de la subvenció és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual corresponent al nombre de mesos d'alta ininterrompuda com a treballador o treballadora autònom. La referència per determinar el mòdul mensual serà el salari mínim interprofessional amb les 14 pagues prorratejades en 12 mesos.

Termini: pendent de convocatoria 

Més informació

Ajuts de suport a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d‘establiments

Objecte: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Organisme: Generalitat Catalunya

Quantia i condicions : Les persones beneficiàries son professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Termini: 31/12/2021 

Més informació

Objecte: Afavorir la creació de negocis amb la bonificació a les quotes de la Seguretat Socials per a autònoms .

Quantia i condicions:

 • Homes i dones que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys.

 

 • Homes de més de 30 anys i dones de més de 35 anys, una bonificació de màxim de 24 mesos:
  • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
  • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
  • 30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més

 

 • Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys, una bonificació de màxim 36 mesos:
  • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
  • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
  • 30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.

 

 • Comptabilització de la percepció de la prestació de l'atur amb el treball per compte propi : Les persones que estiguin rebent la prestació de l'atur i es donin d'alta com autònoms, poden compatibilitzar per un període màxim de 270 dies la percepció de la prestació amb l'alta al RETA (règim especial de treball autònom), sempre que la sol·licitud es presenti durant els 15 dies següents a l'alta.

Termini: tot l’any

Més informació 

 • Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari (PORTS 4.0) en Idees i Projectes Comercials

Objecte: Subvencionar dos tipos de projectes :Idees i Projectes comercials .Hauran de desenvolupar un nou producte, servei, procés, o bé millorar una tecnologia ja existent amb una nova component innovadora desenvolupant la seva aplicació per al sector logístic-portuari. Les candidatures també hauran de promoure la consecució de solucions d'avanç mesurables en una o més àrees d'activitat logístic-portuària.

Aquestes àrees són: l'eficiència logística en l'àmbit infraestructural, operacional o de prestació de serveis, la sostenibilitat ambiental i l'energia, la seguretat i protecció, la digitalització de processos i plataformes intel·ligents i qualsevol altre producte, servei o procés innovador amb impacte en el sector logístic portuari o en el sector nàutic o pesquer portuari.

Quantia i condicions:

 • Poden demanar l’ajut empreses fisiques i jurídiques o agrupacions de persones físiques i jurídiques
  • a)Idees: ajut de 15.000 euros
  • b) Projectes en fase pre-comercial: ajuda d'una Quantitat màxima de el 60% dels costos associats en el pressupost del projecte a la component d'innovació, amb un límit màxim d'1.000.000,00 euros
  • c) Projectes en fase comercial ajuda d'una quantitat màxima de el 80% dels costos associats en el pressupost del projecte a la component d'innovació, amb un límit màxim de dos milions d'euros (2.000.000,00 euros),
 • En els tres casos la Possibilitat d'accedir als serveis d'acceleració o d'Assessorament per accelerar el Desplegament comercial, el Creixement i assegurar l'èxit empresarial del projecte, establerts a les seus territorials de la incubadora-acceleradora associada al Pla d'impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el sector portuari «Ports 4.0

Organisme: Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Terminis: Projectes idees: 30 de noviembre 2021 i Projectes comercials 30 de desembre de 2021

Més informació


 

 • Serveis gratuïts d'assessoria per ajudar a constituir noves empreses verdes

Objecte: Promoure la posada en marxa de noves empreses viables i més resilients, que contribueixin a una recuperació verda, a la conservació de la biodiversitat i a impulsar una transició ecològica més justa

Organisme: Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)

Condicions: Els ciutadans interessats poden inscriure als diferents serveis a través de les página habilitada. Un cop rebudes les solituds, s'avaluaran les candidatures atenent a criteris com el potencial d'impacte ambiental i social positiu de les seves iniciatives, la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i de la recuperació verd o el seu grau d'innovació. En la selecció es donarà prioritat a persones que pertanyin a col·lectius prioritaris com dones, joves fins a 35 anys, majors de 45 anys, persones immigrants, persones amb discapacitat i residents en àrees protegides o zones rurals.

Termini: 3 gener 2022

Més informació

 

AJUTS ESPECIFICS PER SECTORS

 

 

 

 • Modernització de la màquina eina

Objecte :Donar suport a la realització d'inversions en l'adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les petites i mitjanes empreses industrials (PIME) i que contribueixin a la seva modernització.

Organisme: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Quantia i condicions : Inversions realitzades en territori nacional per a l'adquisició de màquines eina per a incorporar el procés productiu i suposin l'ampliació de la capacitat productiva d'un establiment existent o suposin la diversificació de la producció d'un establiment existent en nous productes addicionals; impliquin un canvi essencial en el procés general de producció d'un establiment existent.

PIMEs que desenvolupin una activitat industrial i les activitats per a les quals sol·licita ajuda s'enquadren en alguna de determinats CNAE I han desenvolupat aquestes activitats a l'almenys durant un període de tres anys .

Subvenció:  Petites empreses: Fins al 20% de les despeses subvencionables i mitjanes empreses: Fins al 10% de les despeses subvencionables. Import màxim de la subvenció:o 175.000 € / màquina o 300.000 € / empresa.

Termini: 2 novembre de  2021

Més informació


 

 • Cupons d'Indústria 4.0

Objecte :ajudes a PIMES amb almenys 2 anys de vida , per a la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ per a la transformació cap a la indústria 4.0 de dos tipus:

 • Diagnòstic Indústria 4.0
 • Implementació Indústria 4.0

Les tecnologies que estan considerades dins de la definició d'indústria 4.0 són les que tenen a veure amb: Internet de les Coses Industrial i Sistemes Ciberfísics, Analítica de dades, Big Data i Intel·ligència Artificial, Computació al Núvol, Integració Horitzontal i Vertical de sistemes , Ciberseguretat, Robòtica Avançada, Realitat Augmentada i Realitat Virtual, Tecnologies de Simulació, Fabricació additiva i Impressió 3D, Tecnologies Quàntiques o Blockchain

Organisme: ACCIÓ .Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions :

 • Diagnòstic Indústria 4.0: fins a 8.000 €
 • Implementació Indústria 4.0: fins a 20.000 €

Termini: 5 novembre  2021

Més informació

 

 • Subvencions per a projectes de Reindustrialització i projectes d'inversió

Objecte: suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió de el sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

 1. Projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.
 2. Projectes que incorporin a centres productius un mínim de 25 llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d'activitat, o deslocalització.
 3.  Projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixos amb un import mínim de 3Mill € a Catalunya i / o que comportin un increment net mínim de 25 llocs de treball.
 4. Projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que incorporin a l'almenys el 50% dels llocs de treball afectats o un mínim de 10 llocs de treball.
 5. Projectes de realització d'estudis, anàlisis estratègiques i documents de tancament de les operacions que s'elaboren amb l'objectiu d'aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses de el sector industrial i de serveis a la producció.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Condicions i quantia:

 • Subvenció de fins a 1,8Mill € per a les tipologies 1, 2, 3 i 4.
 • Subvenció de fins a 15k € per a la tipologia 5.
 • Empreses amb seu a Catalunya, o bé ser de nova implantació.
 • Pagament de el 100% de la subvenció després de la justificació. Possibilitat de realitzar pagaments parcials sense bestreta.

Termini: 31 octubre de 2021 Més informació bases Més informació tramitació

Més informació bases

Més informació tramitació

 

 • Nou Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Objecte: finançar empreses industrials, en concret a societats mercantils i societats cooperatives, que no formin part de el sector públic, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva mida.

Organisme: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo .

Quantia i condicions:

a. Finançament de fins al 75% del pressupost.

b. Recollir inversions realitzades des de l'1 de juliol de l'any 2020 i fins a 2 anys posteriors a la formalització.

c. Pressupost mínim de 200.000 €

d. Tipus de finançament:

 1. 1. Préstecs Ordinaris a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès entre 1,5% i 4,5%.
 2. 2. Préstecs Participatius a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès fix i variable vinculat a paràmetres d'evolució de l'activitat
 3. 3. Participació en el Capital

e. S'haurà de presentar un 10% d'aval en el cas dels préstecs.

Termini: es podran presentar sol·licituds durant l'any 2021 fins a l'esgotament dels fons.

Més informació

 • Programa de Comerç Minorista

Objecte: Dirigida a les empreses (micro, petites i mitjanes) del sector comerç minorista i les persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació cameral de Barcelona.

Té com a objectiu principal contribuir a les competitivitat dels comerços mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i informes de recomanacions de millora, per tal d’impulsar l’adopció de metodologies i solucions que permetin millorar la situació competitiva d’aquests comerços.

Organisme: FEDER, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara de España i Cambra de Barcelona

Quantia i condicions: Es pagaran les despeses associades a la prestació de servei de diagnòstic per part dels tutors camerals. La despesa màxima del comerç beneficiari de l’actuació ascendeix a 1.200 euros. Les despeses dels serveis prestats serà prefinançat íntegrament per la Cambra de Comerç, no suposant cap desemborsament per al comerç. Aquests serveis són gratuïts per als comerços participants.

Termini: 22/10/2021 Més informació

 

 • Convocatòria de el Programa de Comerç Minorista 2021 de selecció de PIMES i autònoms per al desenvolupament de Diagnòstics de Innovació Comercial de la Cambra de Comerç de Barcelona

 

Objecte: objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i informe de recomanacions de millora, per tal d'impulsar l'adopció, per part de els mateixos de metodologies i solucions que permetin millorar la seva situació competitiva.

Organisme: Cambra de Comerç de Barcelona

Termini: 22 octubre 2021

Més informació 

 

 

 

 

FINANÇAMENT BANCARI I ALTRES

 • Línia d'ajuts per a la reactivació industrial post-COVID-19

Objecte: Línia de préstecs participatius per donar suport financer a les empreses industrials catalanes per respondre a la situació actual del sector front a la COVID-19.

Organisme: Avança-Generalitat Catalunya

Quantia i condicions:

 • Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros.
 • Amortització única del principal al venciment.
 • Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys.
 • Tipus d'interès fix: Euríbor a un any més un diferencial màxim del 10%.
 • Tipus d'interès variable: addicional fins a un màxim d'un 10% de l'EBITDA de la Societat.
 • Amb garanties personals i/o immobiliàries.
 • Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu. Més informació

Més informació

 • Microcrèdit Negocis MicroBank FEI-COVID19

Objecte: TecnoCampus ha signat una addenda al conveni que ja havia signat al 2019 amb Microbank i Caixabank amb l’ objectiu millorar el finançament d’autònoms i microempreses.

En aquesta addenda s´ha inclòs la línia de de finançament amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades del Covid-19.

Quantia i condicions: fins a 25.000 euros, destinat a autònoms i microempreses amb necessitat de circulant causat per la crisi actual, amb un interès fix de 3,9%, sense comissions d’obertura, estudi, cancel·lació parcial o total. 

Per a més informació contacteu amb Yolanda Fernández yfernandez@tecnocampus.cat

 

 • ICF CRÈDIT - COVID-19 (LIQUIDITAT)

Objecte: Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. També pot servir per refinançar operacions.

Organisme: ICF

Quantia i condicions:

 • Import: entre 500.000€ i fins a 2,5M€.
 • Termini: fins a 10 anys amb fins a dos anys de carència inclosos al termini.
 • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 3,50% per pimes, i un diferencial de fins al 3,75% per grans empreses.
 • Comissions: d'obertura, màxima del 0,50%.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció de fins a un màxim del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament d’Economia i Hisenda.

Més informació

 • Finançament Restauració i Comerç (AVALIS ICF)

Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, compta amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya.

L’import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran demanar els crèdits a cinc anys amb un any de carència inclòs en el termini.

Més informació

 • Línia ICO Empreses i emprenedors

Objecte: Finançament per autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats empresarials i / o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses dins del territori nacional. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
 • Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència:d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 

 • Línia ICO Crèdit comercial

Objecte: finançar a autònoms, emprenedors i empreses que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de producció dels béns objecte de venda a Espanya.Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat de l'operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.
 • Tipus d'interès: tipus variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit.

Més informació

 

 • Línia ICO Internacional

Objecte: Finançament a autònoms, emprenedors i tipus d'empreses domiciliades a Espanya de necessitats d’inversió o liquiditat fora del territori nacional.També Empreses que vulguin exportar i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i Finançament complementari. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing i línia de crèdit per a inversió i Liquiditat. Préstecs per Exportadors Mitjà i llarg termini.
 • Tipus d'interès: tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència: Tram I Inversió i Liquiditat: d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 

 • Microcrèdit Negocis Microbank

Objecte: Línia de finançament de Microbank i Caixabank en col.laboració amb el Tecnocampus. T’ajudem en el teu pla de negoci. Posa en marxa qualsevol proposta, des d’un projecte d’auto-ocupació fins a una microempresa.

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període d’amortització fins a 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

 • Microcrèdit BEI Microbank

Objecte: Finançament de projectes d'inversió i circulant per a professionals autònoms, així com a microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació no superior a 2.000.000 € a l'any. Es pot finançar un projecte en qualsevol part del territori de la UE.

Quantia i condicions:

Projectes finançables:

 • Actius tangibles: adquisició, renovació o extensió d'instal·lacions i material, a excepció de la compra de terrenys.
 • Actius intangibles: costos de desenvolupament, despeses de R + D, creació o adquisició de xarxes de distribució en els mercats nacionals o en altres mercats dins de la UE, obtenció o compra de patents ...
 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix
 • Període d’amortització: entre 2 i 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

 • ICF Eurocrèdit

Objecte: Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Quantia i condicions:

Préstecs a curt termini

 • Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,95%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini

 • Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,95%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

 

 • Prèstec ICF-Avalis per a pimes i autònoms

Objecte: Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunya atorga l’aval.

Quantia i condicions:

 • Import: entre 25.000€ i 250.000€.

 

 • Termini:
  • Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
  • Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos

 

 • Tipus d'interès:
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

 • Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.
 • Garanties: aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació

 

 • ICF – Economia social i cooperativa

Objecte: Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Quantia i condicions:

 • Préstecs per a inversions: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d'1 milió d'euros.
 • Préstecs per a circulant: mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
 • Préstecs per a capitalització: mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Més informació

 

 • Prèstec Innovació Microbank

Objecte: El Préstec Innovació permet finançar els projectes empresarials que compten amb el suport d’una entitat col·laboradora de MicroBank, com és el Tecnocampus .

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 50.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període màxim de la operació: 7 anys
 • Carència del capital fins a 24 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

 • Línia ENISA Emprenedores Digitals

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d'emprenedoria digital femení i reduir la bretxa de gènere existent en aquest àmbit

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital

Quantia i Condicions: Dirigit a Pimes o Startups. Finançament sense garanties, subordinat i amb un cost variable en funció de resultats:

 • Préstecs de 25k € fins 1,5Mill €
 • Termini: a 6 anys amb carència de 2 a 3 anys.
 • Tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:
  • Tram fix: Euribor + 3,75, independentment dels resultats de l'empresa.
  • Tram variable: pagador en funció de resultats (oscil·larà entre un 3% i un 8%).
 • Sense garanties.

 

Més informació

 

 • Préstecs participatius ICF-IFEM. Emprenedoria corporativa

Objecte: ICF gestiona a través d'IFEM el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació (start-up) mitjançant programes de capital risc i la coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius.

Quantia i condicions: Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

 • Entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.
 • Termini: fins a 5 anys.
 • Amortització: única al venciment.
 • Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.
 • Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).
 • Comissions: de gestió del 0,5%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació

 

 • ICF Venture Tech II

Objecte: Fons de capital risc destinat a invertir en startups que impulsin projectes tecnològics i/o d'innovació amb elevat potencial de creixement.

Quantia i condicions:

 • Tipologia d’inversió: Operacions amb instruments de deute, deute convertible i/o capital.
 • Import de l’operació: Entre 500.000 € i 2 M€.
 • Característiques del projecte: Projectes en fases de maduració early avançat i sèries A.
 • Sector Tic: TIC, digital, i de manera selectiva, ciències de la salut (exclou models amb productes que necessitin de fases clíniques).
 • Model Negoci: Eficients en capital, escalables, dirigits a mercats grans, en creixement i on s’aporti una clara diferenciació (a través de la tecnologia i/o la innovació) que permeti obtenir avantatges competitius sostenibles de manera que la companyia presenti un elevat potencial de creixement i revalorització.

Més informació

 • Prestecs sense interessos de la Fundació ASCA (Associació solidaria contra l’atur)

Objecte: Finançar projectes d’emprenedoria de persones que es troben a l’atur o en situacions de treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima d’aquestes persones i propiciar la creació i la consolidació de llocs de treball.

Quantia i condicions:

 • Prèstecs sense interessos.
 • Es valora el projecte, les competències de la persona emprenedora i també l’impacte social que pot generar.
 • Ventall molt ampli de modalitats, des del finançament d’eines de treball fins a la concessió de préstecs per a la creació de cooperatives.

Més informació

 

 • Crowfunding o micromecenatge

El micromecenatge és un mecanisme col·laboratiu de finançament de projectes desenvolupat sobre la base de les noves tecnologies. Prescindeix de la tradicional intermediació financera i consisteix a posar en contacte a promotors de projectes que demanen fons mitjançant l'emissió de valors i participacions socials o mitjançant la sol·licitud de préstecs, amb inversors o oferents de fons que busquen en la inversió un rendiment. En aquesta activitat sobresurten dues característiques: la unió massiva d'inversors que financen amb quantitats reduïdes petits projectes d'alt potencial i el caràcter arriscat d'aquesta inversió. Existeixen diverses plataformes de crowfunding.

Més informació

 

 • Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu és una realitat, amb multitud d’opcions i d’especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. El Recomanador de Finançament Alternatiu creat per ACCIO t’ajudarà a aconseguir-ho. Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions que millor s’adapten al teu sector, a la situació de la teva empresa i a les particularitats del teu projecte.

Més informació

PREMIS

 • Premi Emprenedoria Fundació Caixa d'Enginyers 2021

Objecte: premiar el talent i a l'excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment a la nostra societat per tal de potenciar el seu negoci i així beneficiar el seu desenvolupament.

Quantia i Condicions de participació:

Es poden presentar-start-ups espanyoles constituïdes legalment a partir de gener de 2020 i pertanyents a l'àmbit de la Tecnologia, Innovació i Sostenibilitat. Seran també acceptades aquelles start-ups constituïdes amb anterioritat i que demostrin una activitat empresarial rellevant a partir de l'2019 (a nivell de facturació, equip, estratègia, etc.). L'empresa guanyadora rebrà un total de 15.000 €

Termini: 31 d'octubre de 2021

Més informació

 

 • 9a edició Premi Emprenedoria per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació,

Objecte: Premi Emprenedoria per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, amb especial atenció a indústria 4.0, mobilitat sostenible i ciutats intel·ligents, medi ambient i energia, innovació/economia circular i alta tecnologia.L'objectiu és premiar el talent i l'excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment a la nostra societat amb la finalitat de potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el desenvolupament.

Entitat: Caixa d’Enginyers

Quantia i condicions: Es premia un projecte seleccionat pel jurat, d'entre aquells que han presentat candidatura, amb 15.000 € subjectes a retenció i liquidats en un compte de Caixa d'Enginyers. Es pot presentar qualsevol empresa espanyola constituïda legalment a partir de l'any 2020 o qualsevol empresa espanyola constituïda amb anterioritat i que demostri una activitat empresarial rellevant a partir de 2020 (quant a facturació, equip, estratègia, etc.).

Termini: 31 d'octubre de 2021

Més informació

 

 

 • Premis Fet a Catalunya

Objecte : La 1a edició dels Premis “Fet a Catalunya”, amb el qual NEEC vol fer un reconeixement a totes aquelles persones que no tenen aturador en la recerca de l’emprenedoria industrial i l’excel·lència empresarial al nostre país.

Quantia i Condicions:

Iniciatives emprenedores que reinventen, innoven i desenvolupen nous productes i serveis, atorgant un segell distintiu i de qualitat al producte català. Amb un esment significatiu al producte industrial.

Per empresa de menys de 7 anys i que te un projecte, un producte o un servei desenvolupat, produït o servit a Catalunya

Si la teva empresa, o projecte emprenedor, ha desenvolupat un producte en que la majoria dels processos productius i/o components són d’origen català, no dubtis a presentar-te*: 6.000 € t’esperen!

Termini:  10 de novembre de 2021.

Més informació