Consulta tots els ajuts i línies de finançament, estatal i europeu que pots optar per iniciar i/o fer créixer la teva empresa. Si necessites assessorament, posa’t en contacte amb serveiempresa@tecnocampus.cat

NEXT GENERATION EU

Per ajudar a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els dirigents de la UE han acordat un pla de recuperació que liderarà el camí cap a la sortida de la crisi i establirà les bases per a una Europa moderna i més sostenible.

El Pla de recuperació per a Europa (NGEU) per a projectes d'alt impacte cap a una economia més verda, digital i resilient relacionats amb la digitalització de les persones, del teixit productiu, infraestructures tecnològiques o la reforma de l'Administració Pública està dotat amb 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors.

Més informació

Consulta totes les convocatòries d'interès per empreses AQUÍ
Consulta totes les convocatòries  obertes Next Generation  AQUÍ
Consulta les convocatòries pendents de sortir AQUÍ
Consulta les convocatòries per temàtica AQUÍ
Butlletí setmanal de convocatòries AQUÍ

 

 

AJUTS PER RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

 
Doctorats Industrials

Objecte: subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en endavant, projectes DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral.

Entitat: Generalitat de Catalunya

Quantitat i condicions:

Per part de l'entorn acadèmic es poden beneficiar d'aquesta convocatòria els organismes d'investigació, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i els centres tecnològics amb seu a Catalunya.

Per part de l'entorn empresarial es poden beneficiar d'aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes d'investigació o ens dependents d'aquests, les següents entitats:

a) En els projectes DI-COFINANÇATS, les empreses amb centre de treball a Catalunya. S'exclouen els centres adscrits de les universitats, els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

b) En els projectes DI-ESPECÍFICS, les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya

Les entitats de l'entorn empresarial i l'acadèmic han d'haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d'un projecte de DI.

Els ajuts són per a un període de tres anys,

Termini:

 • 2a. resolució parcial: del 15 d’abril al 9 de juny de 2022 a les 14:00h
 • 3a. resolució parcial: del 10 de juny al 6 d’octubre de 2022 a les 14:00h
 • 4a. resolució parcial: del 7 d’octubre al 9 de desembre de 2022 a les 14:00h

Més informació
 

 

 

 

Cupons ACCIÓ a la innovació

Objecte: acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització i definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci.Una persona assessora experimentada acompanyarà a l’empresa a analitzar els canvis de l’entorn, l’efecte que poden tenir sobre el model de negoci i a identificar noves oportunitats i reptes per explorar.

Organisme: ACCIÓ

Quantia I condicions: Ajut màxim de 8.000 euros. La subcontractació dels serveis cal fer-la a vés d'algun  proveïdor acreditats per ACCIÓ. Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Termini: 29 de juliol o abans de l'exhauriment del pressupost.

Més informació

 
 
Ideas Prowered for Bussiness : Bons per ajudar a protegir la propietat intelectual

Objecte: Aquesta subvenció en forma de bons pretén ajudar a les PIMES en l’àmbit de la propietat intel·lectual, per tal d’evitar que les seves idees, productes o serveis únics es copiïn sense cap autorització. Contempla un catàleg d’actius divers, com ho són les marques, dibuixos i models, patents, identitats corporatives, productes, serveis i processos

Organisme: Oficina Propietat Intelectual UE

Quantia i condicions:.

 • El 90% per als serveis de diagnòstic previ de la propietat intel·lectual (IP Scan).
 • El 75% en taxes de sol·licitud de marques, dibuixos o models, les taxes per classes addicionals i les taxes d’examen, registre, publicació i aplaçament de la publicació tan a escala nacional i regional com a escala de la UE.
 • El 50% de les taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos o models, taxes de designació i les taxes de designació posteriors fora de la UE. S’exclouen les taxes de designació originades en els països de la UE (ES11), així com les de tramitació cobrades per l’oficina d’origen.
 • El 50% en taxes de preconcessió de patents (p.e., presentació, cerca i examen), concessió i publicació a escala nacional.

I es distingeixen dos tipus de bons:

 • Bo nº1. Es pot utilitzar per registrar patents. L’import màxim de reemborsament és de 750 euros.
 • Bo nº2. Es pot utilitzar per al diagnòstic previ de propietat intelectual, així com per registrar marques, dibuixos i models. L’import màxim de reemborsament és de 1.500 euros.

Es regula mitjançant concurrència competitiva (per ordre de sol·licitud). En primera instància s’haurà de sol·licitar i posteriorment que sigui aprovada per la EUIPO.No es pot sol·licitar per actius ja registrats.

Termini : 16 de desembre 2022

Més informació

 
Programa Misions Ciencia i Innovació

Objecte: A través d'aquestes missions, aquest programa cerca afrontar reptes com a lluita contra el canvi climàtic, l'impuls de la Transició energètica, el del Suport a l'economia circular o el desenvolupament de tecnologies que contribueixin a la propera revolució industrial.

Organisme: CDTI. Fons Next Generation

Quantia I condicions:

Categoria Missions "PIMES":

 • Agrupació constituïda per entre 3 i 6 empreses, almenys dues autònomes. Totes han de ser PIME, liderades per una Mitja Empresa. Els membres de l'agrupació han de subscriure un acord intern que en reguli el funcionament.
 • Subvenció fins als límits d'intensitat màxims: 65% Gran Empresa, 75% Mitjana Empresa i 80% Petita Empresa.
 • La quantia individualitzada de les ajudes es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de les disponibilitats pressupostàries.
 • Per a cada projecte i beneficiari, el límit d'intensitat d'ajut vindrà donat pel pes de cada tipus d'activitat (recerca industrial o desenvolupament experimental) i per la intensitat màxima que correspongui en cada cas.

Termini: 5 de setembre 2022.

Més informació

 

Nuclis d'R+D tecnològics

Objecte: donar suport a projectes de recerca i desenvolupament amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a desenvolupar nous productes, processos o serveis d’alt risc tecnològic.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions : són subvencions de fins a 250.000 euros . Aquests ajuts es dirigeixen a empreses de forma individual o en cooperació amb altres empreses locals, socis internacionals o amb agents acreditats TECNIO.

Tots els projectes han de tenir un pressupost mínim de 120.000 euros i es podran desenvolupar durant un termini de tres anys.

Termini: 27 juliol 2022

Més informació

 

 

Nuclis d’R+D: projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental en l'àmbit del canvi climàtic.

Objecte: finançar propostes de projecte de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb progrés tecnològic d’alt risc, preindustrialitzable i pre-comercial. Aquests projectes d’R+D han de tenir com a objectiu generar productes, processos o serveis que estiguin alineats a desenvolupar materials sostenibles, millora del recurs en el cicle de l'aigua, energia renovable, mobilitat sostenible i altres que vagin orientats a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i/o adaptació al canvi climàtic. Cal tenir en compte que la reducció d'emissions de Gasos de efecte hivernacle (GEH) no ha de comportar un empitjorament en la resta d'àmbits, especialment quan aquests són contaminants locals

que poden tenir una incidència en la salut.

Organisme:

Quantia i condicions: Empreses amb ànim de lucre, amb seu a Catalunya, que disposin d’una antiguitat mínima de 2 anys (a comptar en data de sol·licitud de l’ajut), amb capacitats de desenvolupar tasques de R+D empresarial.

També podran ser beneficiaris els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO i que participin en el projecte proposat cooperant amb empresa/ses.

Intensitat de l’ajut en % sobre el pressupost del projecte, dependrà de la classificació de les activitats i del tamany de l’empresa/es sol·licitants

Termini: 29 de setembre 2022

Més informació

 

EIC accelerator Open 2022: suport a pimes amb innovacions d’alt impacte

Objecte : dóna suport a les empreses (principalment pimes, incloses les start-ups) a escalar innovacions d'alt impacte amb el potencial de crear nous mercats o alterar els existents.

Organisme : Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Quantia i condicions :

L'EIC Accelerator ofereix una combinació única de finançament d'entre 0,5 i 17,5 milions d'euros i serveis d'acceleració empresarial.

L'EIC Accelerator se centra especialment en les innovacions, basant-se en el descobriment científic o els avenços tecnològics ('tecnologia profunda') i on es necessita un finançament important durant un llarg període de temps abans que es puguin generar rendiments ('capital pacient'). Aquestes innovacions sovint lluiten per atraure finançament perquè els riscos i el període de temps implicats són massa elevats. El finançament i el suport de l'EIC Accelerator estan dissenyats per permetre a aquests innovadors atraure la totalitat de les inversions necessàries per ampliar-les en un període de temps més curt.

L'EIC Accelerator dóna suport a les etapes posteriors del desenvolupament de la tecnologia, així com a l'escalada. Per tant, el component tecnològic de la vostra innovació s'ha d'haver provat i validat en un laboratori o en un altre entorn rellevant (p. ex., com a mínim Nivell de Preparació tecnològica 5/6 o superior i haver completat completament el Nivell de Preparació tecnològica 4). L'EIC Accelerator busca donar suport a les empreses on el suport de l'EIC actuarà com a catalitzador per aglutinar altres inversors necessaris per augmentar la innovació.

Més informació

 

Fons ICO-Next Tech

Objecte : Fomentarà el desenvolupament de projectes digitals d'alt impacte i la inversió en empreses en creixement mitjançant el reforçament d'instruments públics de finançament, l'atracció de fons internacionals i la potenciació del capital risc.

Organisme: MINECO-ICO

Quantia i condicions :

El fons invertirà principalment en fons i empreses per al desenvolupament de projectes digitals com intel·ligència artificial, internet de les coses, computació al núvol o algorismes verds.

A qui va dirigit?

Scale-ups: empreses en creixement, tiquet mínim superior a 3 milions d'euros

Start-ups: inversions inferiors a 1 milió d'euros

Més informació

 
Ajuts projectes PID – CDTI

Objecte: Ajuts a empreses (petites, mitjanes o grans) amb projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

Quantia i condicions:

 • Duració del projecte: 1-3 anys.
 • Pressupost: Mínim 175K€.
 • PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
 • SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 

Línia Directa innovació – CDTI

Objecte: Suport a empreses amb projectes d'innovació tecnològica de caràcter aplicat, molt pròxims al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat.

Quantia i condicions:

 • Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:
 • Amortització a 3 anys: Euribor a un any +0,2%.
 • Amortització a 5 anys: Euribor a un any +1,2%.
 • Ajuda de fins al 75% del pressupost aprovat (fins al 85% si va cofinançada amb FEDER).
 • Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% del pressupost aprovat: (Fons CDTI: 2%, Fons FEDER: 5%)
 • Bestreta del 35% de l'ajuda amb límit de 400.000 euros, sense exigència de garanties addicionals a les condicions financeres aprovades pel Consell d'Administració, i de fins al 75% amb avals considerats suficients pel CDTI per la diferència.
 • L'empresa haurà d'aportar, almenys, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis o finançament extern.
 • Ajuda subjecta al règim de minimis.l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 

CIEN

Objecte: Finançament de grans projectes de recerca industrial desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Quantia i condicions:

 • Consorci constituït per agrupacions empresarials amb les següents característiques:
 • Mínim 3 empreses- Màxim: 8 empreses
 • Mínim 2 empreses autònomes
 • Mínim 1 PIME
 • Coordinador: haurà de ser una empresa mitjana o gran.

Participació mínima organismes recerca: 15% del pressupost. Almenys 1 dels organismes de recerca subcontractats haurà de ser de titularitat pública.

Termini: obert tot l’any

Més informació

 

Enisa Joves emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inici. Elmodel de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 75.000 €, sense garanties.

 • Projectes empresarials innovadors impulsats per joves de fins a 40 anys.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,25%.Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

Enisa Emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a les a pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. El model de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 300.000 €, sense garanties.

 • Sense límit d'edat.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:- Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

Enisa Creixement

Objecte: Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

 • Buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
 • Ampliar la capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes / serveis o diversificant mercats.
 • Buscant capitalització o deute en mercats regulats.
 • Plantejant finançar un projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties.

 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 9 anys.
 • Carència de principal: màxim, 7 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació
 

Projectes Transferència Cervera

ObjecteFinançar projectes individuals d’R+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Quantia i condicions:

 • Préstec del 85% de la inversió.
 • Subvenció del 33% del préstec.
 • Amortitzable a 10 anys (3 de carència).
 • Tipus d’interès 0%.
 • Anticipi del 35% de l’ajuda amb límit de 250000€, sense exigència de garanties addicionals.
 • Termini d’execució: Entre 12 i 36 mesos.

Termini: Oberta tot l’any.

Més informació
 

HORITZÓ EUROPA #HORIZONEU

Presentació del programa d’inversió i innovació de la UE (2021-2027)

Més informació
 

Convocatòries Horizon EU 

Més informació
 

Cercador de socis:  

Busqueu socis per al vostre projecte? 

Més informació

Consulteu també l’apartat d’ajuts d´R+D+i finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea.

PROJECTES MULTILATERALS CDTI:
 
 • EUREKA: Xarxa internacional per millorar la competitivitat de les empreses mitjançant el desenvolupament de projectes d’R+D amb una orientació a mercats internacionals i basats en tecnologies innovadores:
 • EUROSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a les pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb vessant internacional i de caràcter col·laboratiu. 
 • GLOBALSTARS: Programa de suport financer a fons perdut a pimes innovadores per a desenvolupar projectes d’R+D amb països concrets que no poden optar a EUROSTARS
 • CLUSTERS EUREKA: Ajuts per a desenvolupar projectes col·laboratius d’R+D a escala internacional amb un enfocament sectorial i gestionats des de l’entorn empresarial.

Veure convocatòries 

IBEROEKA: Suport per a projectes d’R+D a Llatinoamèrica emmarcat en la iniciativa Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo (CyTED). Els països que formen part del CyTED són: Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Xile, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguai i Veneçuela.

PRIMA: Iniciativa en recerca i innovació de l’àrea de la mediterrània compta amb 19 països i que organitza convocatòries finançades per la Fundació PRIMA en diferents línies relacionades amb l’agricultura, l’alimentació, el maneig de l’aigua en entorns agrícoles i la sostenibilitat.

 

PROJECTES BILATERALS CDTI:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D mitjançant acords entre el CDTI i agències homòlogues als següents països: Algèria, Jordània, Marroc, Brasil, Corea, Cuba, Japó, Xina, Egipte, Índia, Malàisia, Mèxic, Tailàndia i Rússia.
 

PROJECTES UNILATERALS:

Cooperació Tecnològica Internacional per desenvolupar projectes d’R+D amb un seguiment unilateral per part de CDTI amb algun dels següents països: Aràbia Saudita, Algèria, Argentina, Austràlia, Bangladesh, Brasil, illes del Cap Verd, Cambodja, Qatar, Xile, Xina, Colòmbia, Corea del Sud, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, EAU, EUA, Equador, Egipte, Filipines, Ghana, Guatemala, Índia, Indonèsia, Iran, Japó, Jordània, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líban, Malàisia, Marroc, Mauritània, Myanmar, Mèxic, Perú, República Dominicana, Oman, Rússia, Senegal, Singapur, Tailàndia, Taiwan, Tunis, Uruguai i Vietnam.

Més informació
 

SERVEI DE RECERCA DE SOCIS ACCIÓ:

Des d'ACCIÓ existeix el servei de cerca de socis i estructuració de projectes amb el suport de les oficines Exteriors d’ACCIO, de la xarxa Enterprise EuropeNetwork (EEN) i la nova Plataforma de Difusió d’Oportunitats: Catalonia Open Challenge.

Més informació

 

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Si ets una empresa innovadora que pot aportar noves solucions al mercat i vols optar a les licitacions públiques obertes, demana més informació! Acció t’ajuda a trobar les licitacions on pots tenir més oportunitats, t'assessorarem en la presentació de la proposta i et facilitarem la recerca de socis per dur-la a terme.

Consulta les licitacions obertes en Compra pública d'innovació.

Descobreix licitacions destacades en Compra pública d'innovació

AJUTS A LA DIGITALITZACIÓ

 

Objecte: Subvencions  a pimes i autònoms per el  procés de transformació digital del negoci.

Organisme: Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital

Quantia i condicions: Consisteix en un bonus  digital amb una quantia econòmica perquè l'administris escollint una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors acreditats que desenvolupin els serveis del catàleg: creació web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients i proveïdors, intel·ligència empresarial i analítica, serveis i eines d’oficines virtuals, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i  ciberseguretat online.

Per sol·licitar el bonus digital cal  registrar-se  a www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic. Desprès caldrà accedir al catàleg d'agents digitalitzadors i decidir amb qui vols desenvolupar la solució digital.

Si vols ser part del Kit Digital com a proveïdor de solucions digitals, podràs sol·licitar la teva adhesió com a Agent Digitalitzador a partir de l'11 de gener a la Seu de Red.es


Han sortit les bases que podeu consultar aquí.

Termini: Hi hauran 3 convocatòries  en funció del nombre d'empleats.

 • Per empreses d'entre 10 i 50 empleats: fins a  12.OOO euros. Del 15 de març al 15 de setembre. Més informació 
 • Per empreses d' entre 9 i 3 empleats : fins a 6.000 euros . Pendent convocatòria
 • Per empreses de menys de 3 i cap empleat: fins a 2.000 euros . Pendent convocatòria

Més informació 

Esquema passos a seguir kit Digital 

 

 

Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades

Objecte: accelerar la transformació digital de la teva empresa. Contracta serveis d’assessorament expert per testar i experimentar les tecnologies digitals avançades abans d'invertir en elles a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya.

Organisme: ACCIÓ

Quantia i condicions: Amb aquests Cupons de testatge podràs fer estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d'altres. Ajut màxim de 10.000 euros.

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través de proveïdors que siguin socis o entitats tecnològiques formalment vinculades a un European Digital Innovation Hub i que compleixin determinats requisits

Termini: Pendent revisar

Més informació

 

Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0

Objecte: millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les de pimes i microempreses del sector industrial i de serveis a la producció, en un entorn de pandèmia i de transformació del sector. Les empreses han d'implementar projectes de transformació digital, com ara adquisició de maquinari i programari avançat,  o d'incorporació de tecnologies de la indústria 4.0.

Organisme: Generalitat Catalunya

Quantia i condicions: Dirigit a :

 • microempreses del sector industrial i de serveis a la producció.
 • petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció.
 • mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció.

Subvencions de fins un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000€ d’ajut per projecte.

Termini: 15 de setembre de 2022 a les 15.00 h

Més informació

 

Activa Startups

Objecte: Aquest programa donarà suport al desenvolupament de projectes de col·laboració entre pimes i startups que serveixin per a impulsar-ne el creixement empresarial. 

Organisme: Fons Next Generation EU-  La Fundació de l'Escola d'Organització Industrial (EOI), adscrita a la Secretaria General de Industria y PIME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, serà l'encarregada de gestionar el programa. Cada convocatòria regularà l’àmbit geogràfic d’aplicació concret d’aquests ajuts, els quals es concediran pel procediment de concurrència competitiva. 

Quantia i condicions:

Es finançaran projectes d'innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l'economia circular en el model de negoci de les pimes. 

S'entén per tecnologies emergents, entre d'altres: la intel·ligència artificial, internet de les coses, tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d'alt rendiment, computació al núvol, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, biometria i identitat digital, biotech i medical devices, robòtica, computació quàntica, analítica avançada de dades/edge computing, tecnologia de cadena de blocs, realitat virtual i augmentada, impressió 3D i fabricació additiva, algorismes verds o nanotecnologia. 

Les tipologies d'actuació podran ser qualsevol de les següents:

a) Projectes per a la generació d'innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d'empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per trencar bretxes socials, generacionals, i territorials. 

b) Actuacions d'assessorament en matèria d'innovació en l'àmbit tecnològic, amb l'objectiu de donar resposta a reptes plantejats a empreses que cerquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives.

c) Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents. d) Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, tests de validació, proves de concepte, producció de prototips etc. 

1- ajuts econòmics en forma de subvenció que permetin a les empreses fer front als costos derivats del procés d'innovació: màxim 40.000 euros .

2- Ajuts en espècie que consisteixen en un programa d'acompanyament per a les empreses beneficiàries, amb assessorament individualitzat i formació específica : màxim 10.000 euros,

 Termini. 31/12/2022. Pendent de convocatòria 

Més informació

 

Altres oportunitats de finançament europeu en l’àmbit digital : Aquí 

 

 

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses”

Objecte: manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya, per un període de mínim 6 mesos, en el moment que sol·licita l’ajut.

Organisme : Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions : Adreçat a microempreses i/o persones autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats (i menys de 2M facturació), així com les cooperatives i societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors. L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya, per un període de mínim 6 mesos, en el moment que sol·licita l’ajut. A més a més, aquesta persona física o jurídica ha de portar a terme una actuació que contribueixi a la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o la transformació digital.

La quantía màxima de 5.000€.

Termini: 27 de juliol de 2022

Més informació

 

AJUTS A LA INTERNACIONALITZACIÓ

 Cupons ACCIÓ a la internacionalització

Objecte: Els Cupons ACCIÓ a la internacionalització et permetran fer un pas endavant cap a l’expansió internacional de la teva empresa

Organisme: ACCIÓ

Aquests cupons es poden bescanviar per algun d’aquests serveis:

 • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecciona el millor producte o servei per vendre a l’exterior, tria els països de destí i els canals de distribució i elabora un llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros.
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Tria la persona que et donarà suport durant el procés d’internacionalització. Ajut màxim de 8.000 euros.
 • Cupó International eTrade: Aquest cupó té per objectiu facilitar la internacionalització de la teva empresa a través dels canals digitals. Per fer-ho possible, les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals. Ajut màxim: 6.000 euros.

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’experts acreditats per Acció.

Termini: 28 d'octubre o abans de l'exhauriment del pressupost

Més informació

 

Ajuts per a participar a fires internacionals

Objecte: Ajuts per participar en fires internacionals i missions directes empresarials.    

Organisme: ICEX

Quantia i condicions: s’especifiquen a la respectiva convocatòria.

Més informació
 

 
ICEX Next 2022

Objecte: consolidar el creixement internacional de les pimes espanyoles que comptin amb un projecte competitiu i/o facilitar la revisió de l’estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals. 

Organisme: ICEX

Quantia i condicions:  Per a pimes (excepte per a Startup de base tecnològica) amb producte, marca o servei propi, amb facturació mínima de 200.000 euros, amb potencial exportador que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els diferents requisits establerts a les bases reguladores. 

Les despenses subvencionables s’agrupen en dos blocs: 

 • Assessorament personalitzat d’ICEX Next 
 • Despeses de prospecció i promoció internacional, despeses de desenvolupament de la xarxa comercial exterior, despeses de contractació de personal del departament internacional

Termini: Es realitzaran 4 procediments de selecció successius segons el següent calendari de períodes de presentació de sol·licituds: 

 • Procediment 1: des del 10 al 28 de febrer al de 2022     
 • Procediment 2: del 10 al 31 de maig del 2022
 • Procediment 3: del 10 al 30 de setembre del 2022
 • Procediment 4: del 10 al 31 de desembre del 2022

   Més informació

 

AJUTS A LA CREACIO D’EMPRESES

Ajuts per l’emprenedoria de persones amb discapacitat

Objecte: millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a través de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció. A través de projectes d'emprenedoria, mitjançant la fórmula de l'autoocupació o la constitució d'empreses de l'àmbit de l'economia social,

Organisme: Fundació Once

Quantia i condicions: ajuda econòmica fixa i mínima, a fons perdut, de 3.000 euros, com a suport a la seva inserció laboral, mitjançant la fórmula de l'autoocupació. Addicionalment, s'incrementarà la quantia de l'ajuda a concedir, si el projectecompleix algun d'aquests factors:

 

·         Situació sociolaboral de la persona sol·licitant

·         Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat

·         Foment de sectors en creixement

Es podran presentar a la convocatòria persones amb discapacitat, amb grau igual o major del 33%, pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei (sempre que aquesta incapacitat sigui compatible amb eltreball que exercirà l'emprenedor). No obstant això, la suma total de l'ajut a concedir, no serà en cap cas superior a 18.000 euros.

Termini: 31 octubre 2022

Més informació

 
Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur 2022

Objecte: Ajuts per al foment de l'activitat económica a Mataró

Organisme: Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions: bonificació del 60% de la taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, per a persones que estiguin en situació d’atur, o d’una bonificació del 75% per a persones en situació d’atur menors de 30 anys.

 

Qui ho pot demanar? Les persones que iniciïn una activitat a Mataró i que siguin empresaris individuals o constitueixin una societat civil privada o comunitat de béns.

Es pot demanar :

 

Objecte: Afavorir la creació de negocis amb la bonificació a les quotes de la Seguretat Socials per a autònoms .

Quantia i condicions:

1.- Treballadors que causin alta inicial o que no haguessin estat d'alta en 2 els anys immediatament anteriors en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA).

(El període 2 d'anys serà 3 d'anys quan l'Autònom hagi gaudit de les bonificacions/reduccions en el seu anterior període d'alta.)

Que optin per la base mínima de cotització:

Quota única mensual d'euros  60 mensuals per la quota de contingències comunes i contingències professionals, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui:

Reducció mensual equivalent a el 80% de la quota,  durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podran aplicar-se sobre la quota per contingències comunes,  i per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d'efectes de l'alta, segons la següent escala:

 1. Una reducció equivalent a el 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en qualsevol dels dos primers supòsits.
 2. Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).
 3. Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal del qual actualitzat a l'inici de l'activitat constin menys de 5000 . habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d'aplicació dels beneficis en la cotització establerts als apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial contemplades a l'apartat 2.

Per beneficiar-se d'aquestes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom , deurà:

1.º  Estar empadronat en un municipi de menys de 5000 . habitants, segons les dades oficials del padró en vigor al moment de l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l'incentiu contemplat en aquest article.

2.º  Estar donat de alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5000 . habitants.

3.º  Mantenir l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en l'antedicho municipi en els dos anys següents a l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l'incentiu contemplat en aquest article; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

2.- Treballadors menors de 30 anys, o dones menors de 35 años, que causin alta inicial o no haguessin estat d'a alta en lels 2 anys immediatament anteriors en el RETA.

(El període 2 d'anys serà 3 d'anys quan l'Autònom hagi gaudit de les bonificacions/reduccions en el seu anterior període d'alta)

A més de les reduccions i bonificacions previstes amb caràcter general, una bonificació addicional equivalent a el 30% sobre la quota per contingències comunes, durant els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació previst  amb caràcter general. En aquest suposat la durada màxima de les reduccions i bonificacions serà 36 de mesos.

3.-Treballadors amb un grau de discapacitad igual o superior al 33%,( discapacitat inicial o sobrevinguda) o víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, que causin alta inicial o que no hagessin estata d' alta en els 2 anys inmediatament anteriors en el RETA.

Que optin per la base mínima de cotització:

Quota única mensual d'euros  60 mensuals per la quota de contingències comunes contingències professionals, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui:

Reducció equivalent al 80 per cent de la quota inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podrà aplicar-se una bonificació de el 50% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant 48 mesos fins a completar un període màxim d'anys 5 des de la data d'efectes de l'alta.

En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal del qual actualitzat a l'inici de l'activitat constin menys de 5000 . habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d'aplicació dels beneficis en la cotització establerts als apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial contemplades a l'apartat 2.

Per beneficiar-se d'aquestes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, deurà:

1.º  Estar empadronat en un municipi de menys de 5000 . habitants, segons les dades oficials del padró en vigor al moment de l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l'incentiu contemplat en aquest article.

2.º  Estar donat de alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5000 . habitants.

Termini: tot l’any

Més informació 

DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme : Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO- ENISA

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions

 Import mínim del préstec: 25.000 €

 Import màxim del préstec: 1.500.000 €

 Venciment: màxim 9 anys

• Carència de principal: màxim 7 anys

Requisits

 Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.

 Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.

 L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.

• L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici

Més informació

 

Subvencions a empreses de base tecnològica liderades per dones. 

Objecte: consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial. 

Organisme: Generalitat de Catalunya  

Quantia i condicions:  Poden ser beneficiàries les empreses o empreses emergents que compleixin els requisits següents:  

1. Requisits per a l'equip

- Hi ha d'haver com a mínim una dona a l'equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l'empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). L'equip de gènere femení haurà de tenir un mínim d'un 50% de la companyia en accions escripturades.  

- L'equip fundador ha d'estar compromès amb el creixement de l'empresa i dedicar la major part del temps de treball a l'empresa

2. Requisits per a l'empresa

- Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d'un any i menys de cinc de vida des de la seva constitució.  

- Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral, societat cooperativa, societat limitada unipersonal o persona autònoma.  

- Ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica.  

- No haver estat beneficiària d'aquesta mateixa subvenció en convocatòries d'anys anteriors. 

Termini: pendent de convocatòria 

Més informació 

AJUTS ESPECIFICS PER SECTORS

Subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda, 2022

Objecte: elecció de les empreses que participaran, sense cost per part d'elles, en el programa d'acceleració en estratègia i màrqueting digital per a empreses catalanes de

Organisme: Generalitat  de Catalunya

Quantia i condicions: Dirigit a :

·         Empreses del sector tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria, que tinguin disseny propi, un concepte testat i capacitat per aportar innovació al sector.

·         Persones físiques del sector tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria, que tinguin disseny propi, un concepte testat i capacitat per aportar innovació al sector.

Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement, i que tinguin potencial i voluntat per seguir creixent. Ésimprescindible que siguin empreses obertes a nous reptes i canvis, amb una estructura prou sòlida per poderli derar aquests canvis. Així mateix, cal que ja tinguin en marxa un procés de digitalització susceptible de ser escalable arran de la seva participació en el programa. Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d'uniformitat.

Termini: 7 de setembre de 2022.

Més informació

Cupons ACCIÓ per a la indústria 4.0

Objecte: incorporar tecnologies de la indústria 4.0 a l’empresa. A través d'aquests cupons podràs fer els primers passos per implementar tecnologies com la impressió 3D, el big data, la internet de les coses o la robòtica, entre d'altres, amb l'objectiu de millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa.

Organisme: ACCIÓ

Quantia I condicions:

 • Cupó de diagnosi indústria 4.0: Defineix el teu full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats per incorporar noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.Ajut màxim: 8.000 euros.
 • Cupó d'assessorament en la implantació indústria 4.0: Incorpora noves tecnologies. A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en el procés d’integració de tecnologies i solucions de la indústria 4.0 a través de la realització de projectes i proves pilot.Ajut màxim: 20.000 euros.

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun  proveïdor acreditat per ACCIÓ.

Termini: 29 de juliol o abans de l'exhauriment del pressupost.

Més informació

 

Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic

Objecte: Avançar cap a la neutralitat climàtica representa la gran oportunitat empresarial dels propers anys. Els Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic* són el primer pas per fer-ho possible. Amb ells podràs identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.

Organisme: ACCIÓ

Quantia I condicions:

Les empreses beneficiàries podran desenvolupar les següents actuacions:

 • Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
 • Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
 • Definir una estratègia en sostenibilitat.
 • Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.

Ajut màxim de 8.000 euros.

La subcontractació dels serveis cal fer-la a vés d'algun  proveïdor acreditats per ACCIÓ.

Termini:. 5 de novembre o abans de l'exhauriment del pressupost.

Més informació

 

 

Programa de Suport a l'Emprenedoria Industrial per a Pimes

Objecte : promoure l'emprenedoria, el creixement dels establiments industrials i millorar-ne la competitivitat industrial.

Organisme: Compañia espanyola de Refinaciamiento-  Secretaría General de Industria y PYME

Quantia i condicions :

Per a Pimes amb les següents Activitats Econòmiques:

 • Empreses Industrials: C10 a C32.
 • Activitats de Valorització: E38.x
 • Activitats complementàries a la producció industrial: N8292, H5210, C33 a c36.

Es bonifiquen els interessos i les comissions dels préstecs concedits amb SGRs.

 • De préstecs dun mínim de 3 anys i màxim 10 anys.
 • L'import de la garantia atorgada per la SGR no podrà superar els 1,5M€ per a operacions de creixement i els 750k€ per a operacions d'emprenedoria.
 • La bonificació màx. serà de 200k€ (ajuda de mínimis).

El període de carència de les operacions pot ser de màxim 3 anys.

Més informació

 

Nou Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Objecte: El Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP) es constitueix amb la finalitat de donar suport financer retornable per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat industrial i mantenir les capacitats industrials del territori.

Organisme: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo .

Quantia i condicions:

a. Finançament de fins al 75% del pressupost.

b. Recollir inversions realitzades des de l'1 de juliol de l'any 2020 i fins a 2 anys posteriors a la formalització.

c. Pressupost mínim de 200.000 €

d. Tipus de finançament:

 1. 1. Préstecs Ordinaris a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès entre 1,5% i 4,5%.
 2. 2. Préstecs Participatius a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès fix i variable vinculat a paràmetres d'evolució de l'activitat
 3. 3. Participació en el Capital

e. S'haurà de presentar un 10% d'aval en el cas dels préstecs.

Termini: es podran presentar sol·licituds durant l'any 2022 fins a l'esgotament dels fons.


Més informació

 

Inversions Empresarials d’alt impacte

Objecte : Finançar projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte tant d'empreses establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-se.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions: Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d’elaboració de productes carnis i de la producció primària de productes agrícoles.

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial dalt impacte de creació d’ocupació:

·         Projectes de creació d'ocupació a centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions: centres de desenvolupament programari, centres d'anàlisi de dades (Data analytics), estudis d'animació o centres de desenvolupament de videojocs

·         Projectes de creació d'ocupació a centres de decisió d'àmbit supraregional, establerts a Catalunya que tinguin capacitat decisòria sobre les funcions i l'estratègia de l'empresa o del grup d'empreses a nivell supraregional. Requisit: la creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

·         Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials amb activitats de producció de béns mitjançant l'acoblament o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. Requisit: la creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

·         Projectes de creació d'ocupació a centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25

·         Projectes de creació d’ocupació en Centres de R+D+i.La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial dalt impacte en actius fixos

·         Projectes d’inversió en actius fixos que incorporin una nova activitat per a l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. Despesa mínima 2.000.000 €

·         Projectes d'inversió en actius fixos a centres d'R+D+i. Despesa mínima 500.000 €

·         Projectes estratègics per a l’economia catalana que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments de les empreses ja existents.

Termini: 15/09/2022

Més informació

 

 

Ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzament, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

Objecte: promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un control més gran del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d'emmagatzematge darrere del comptador i l'impuls a la indústria i al sector empresarial associat.

Organisme: Generalitat Catalunya-ICAEN

Quantia i condicions: S’obren diferents programes :

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
   
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
   
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
   
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
   
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
   
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Termini: Consultar segons programa

Més informació

Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.

Objecte:  dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació  dels locals buits i incrementar l'atractiu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions: Podran ser-ne beneficiaris els autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis* amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals.

 *Serveis: Tallers mecànics, Serveis fotogràfics, Copisteries i arts gràfiques, Serveis de reparacions, Agències de viatges minoristes, Tintoreries i bugaderies, Perruqueries i salons d'estètica i bellesa, Bars, cafeteries restaurants, Serveis de menjar preparat i càterings.

L'import de la subvenció serà de fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

L'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2022

Termini: fins exhauriment del pressupost o 31 de desembre 2022.

Més informació

 

.

 

 

.

Objecte : fomentar els esdeveniments i/o activitats que promoguin impacte econòmic, que generin la dinamització del turisme, el comerç, la gastronomia, etc. a  la ciutat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Orgamisme: Ajuntament de Mataró

Termini: 30 setembre 2022

Més informació

Tramitació

FINANÇAMENT BANCARI I ALTRES

 
Microcrèdit Negocis MicroBank FEI-COVID19

Objecte: TecnoCampus ha signat una addenda al conveni que ja havia signat al 2019 amb Microbank i Caixabank amb l’ objectiu millorar el finançament d’autònoms i microempreses.

En aquesta addenda s´ha inclòs la línia de de finançament amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades del Covid-19.

Quantia i condicions: fins a 25.000 euros, destinat a autònoms i microempreses amb necessitat de circulant causat per la crisi actual, amb un interès fix de 3,9%, sense comissions d’obertura, estudi, cancel·lació parcial o total. 

Per a més informació contacteu amb Yolanda Fernández yfernandez@tecnocampus.cat


 

Finançament Restauració i Comerç (AVALIS ICF)

Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, compta amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya.

L’import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran demanar els crèdits a cinc anys amb un any de carència inclòs en el termini.

Més informació

Línia ICO Empreses i emprenedors

Objecte: Finançament per autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats empresarials i / o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses dins del territori nacional. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
 • Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència:d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 

Línia ICO Crèdit comercial

Objecte: finançar a autònoms, emprenedors i empreses que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de producció dels béns objecte de venda a Espanya.Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat de l'operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.
 • Tipus d'interès: tipus variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit.

Més informació

 

Línia ICO Internacional

Objecte: Finançament a autònoms, emprenedors i tipus d'empreses domiciliades a Espanya de necessitats d’inversió o liquiditat fora del territori nacional.També Empreses que vulguin exportar i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i Finançament complementari. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing i línia de crèdit per a inversió i Liquiditat. Préstecs per Exportadors Mitjà i llarg termini.
 • Tipus d'interès: tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència: Tram I Inversió i Liquiditat: d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 

Microcrèdit Negocis Microbank

Objecte: Línia de finançament de Microbank i Caixabank en col.laboració amb el Tecnocampus. T’ajudem en el teu pla de negoci. Posa en marxa qualsevol proposta, des d’un projecte d’auto-ocupació fins a una microempresa.

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període d’amortització fins a 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

ICF Eurocrèdit

Objecte: Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Quantia i condicions:

Préstecs a curt termini

 • Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial entre el 0,50% i el 2,25%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini

 • Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 5 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,50%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

 

Prèstec ICF-Avalis per a pimes i autònoms

Objecte: Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunya atorga l’aval.

Quantia i condicions:

 • Import: entre 25.000€ i 250.000€.
   
 • Termini:
  • Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
  • Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos
    
 • Tipus d'interès:
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.
  • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

 • Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.
 • Garanties: aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació

 

ICF – Economia social i cooperativa

Objecte: Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Quantia i condicions:

 • Préstecs per a inversions: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d'1 milió d'euros.
 • Préstecs per a circulant: mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
 • Préstecs per a capitalització: mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Més informació

 

Préstecs ICF Turisme

Objecte: Fomentar la transformació i modernització del sector turístic. Línia de préstecs per finançar projectes de modernització de les instal·lacions que millorin l’accessibilitat, l’eficiència energètica, la competitivitat i que impulsin la transició digital del sector.

Organisme: ICF

Quantia i condicions : L’import dels préstecs oscil·la entre els 60.000 € i 2 M€, sent possible finançar el 100% del projecte. Pel que fa al termini, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys.

•Tipus d'interès: Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2%.

•Empreses destinatàries: Establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats, així com les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades.

Termini: 31 de desembre de 2022

Més informació

 

Prèstec Innovació Microbank

Objecte: El Préstec Innovació permet finançar els projectes empresarials que compten amb el suport d’una entitat col·laboradora de MicroBank, com és el Tecnocampus .

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 50.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període màxim de la operació: 7 anys
 • Carència del capital fins a 24 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 
DONES EMPRENEDORES DIGITALS (Línia de finançament d’ENISA)

Objecte: Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Organisme : Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO- ENISA

Quantia i condicions:

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions

 Import mínim del préstec: 25.000 €

 Import màxim del préstec: 1.500.000 €

 Venciment: màxim 9 anys

 Carència de principal: màxim 7 anys

Requisits

 Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.

 Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.

 L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.

 L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici

Més informació

 

Préstecs participatius ICF-IFEM. Emprenedoria corporativa

Objecte: ICF gestiona a través d'IFEM el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació (start-up) mitjançant programes de capital risc i la coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius.

Quantia i condicions: Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

 • Entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.
 • Termini: fins a 5 anys.
 • Amortització: única al venciment.
 • Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.
 • Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).
 • Comissions: de gestió del 0,5%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació

 

ICF Venture Tech II

Objecte: Fons de capital risc destinat a invertir en startups que impulsin projectes tecnològics i/o d'innovació amb elevat potencial de creixement.

Quantia i condicions:

 • Tipologia d’inversió: Operacions amb instruments de deute, deute convertible i/o capital.
 • Import de l’operació: Entre 500.000 € i 2 M€.
 • Característiques del projecte: Projectes en fases de maduració early avançat i sèries A.
 • Sector Tic: TIC, digital, i de manera selectiva, ciències de la salut (exclou models amb productes que necessitin de fases clíniques).
 • Model Negoci: Eficients en capital, escalables, dirigits a mercats grans, en creixement i on s’aporti una clara diferenciació (a través de la tecnologia i/o la innovació) que permeti obtenir avantatges competitius sostenibles de manera que la companyia presenti un elevat potencial de creixement i revalorització.

Més informació

Prestecs sense interessos de la Fundació ASCA (Associació solidaria contra l’atur)

Objecte: Finançar projectes d’emprenedoria de persones que es troben a l’atur o en situacions de treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima d’aquestes persones i propiciar la creació i la consolidació de llocs de treball.

Quantia i condicions:

 • Prèstecs sense interessos.
 • Es valora el projecte, les competències de la persona emprenedora i també l’impacte social que pot generar.
 • Ventall molt ampli de modalitats, des del finançament d’eines de treball fins a la concessió de préstecs per a la creació de cooperatives.

Més informació

 

Crowfunding o micromecenatge

El micromecenatge és un mecanisme col·laboratiu de finançament de projectes desenvolupat sobre la base de les noves tecnologies. Prescindeix de la tradicional intermediació financera i consisteix a posar en contacte a promotors de projectes que demanen fons mitjançant l'emissió de valors i participacions socials o mitjançant la sol·licitud de préstecs, amb inversors o oferents de fons que busquen en la inversió un rendiment. En aquesta activitat sobresurten dues característiques: la unió massiva d'inversors que financen amb quantitats reduïdes petits projectes d'alt potencial i el caràcter arriscat d'aquesta inversió. Existeixen diverses plataformes de crowfunding.

Més informació

 

Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu és una realitat, amb multitud d’opcions i d’especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. El Recomanador de Finançament Alternatiu creat per ACCIO t’ajudarà a aconseguir-ho. Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions que millor s’adapten al teu sector, a la situació de la teva empresa i a les particularitats del teu projecte.

Més informació

PREMIS

Premi europeu Dones innovadores 2022. HORIZON-EIC-2022-WomenInnovatorsPrize.

Objecte: El premi vol reconèixer el paper de les dones en la innovació, especialment d’aquelles que hagin provocat un major impacte en l’ecosistema d’innovació transformant idees en nous productes o serveis que hagin beneficiat la població i el planeta.

Organisme: Eu Prize for Women Innovators. HORIZON-EIC-2022-WomenInnovatorsPrize.

Quantia i condicions: 3 premis de 100 mil euros i tres de 50 mil euros).

S’hi pot presentar qualsevol dona (per al premi de dona jove, haurà de tenir menys de 35 anys abans de l’any 2022), resident en un estat membre de la Unió o en un país associat al programa Horitzó 2020. Ha de ser fundadora d’una empresa innovadora, registrada almenys dos anys abans de 2022.

Hi haurà dues categories de premis:

·         Dones innovadores. S’atorgaran tres premis de 100 mil euros cadascun.

·         Innovadores emergents. S’atorgaran tres premis de 50 mil euros cadascun a innovadores emergents de menys de 35 anys.

 

Termini: Fins el 18 d’agost de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Més informació

FER FRONT A EFECTES DEL COVID

Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Objecte: La mesura vol contribuir a la competitivitat de les empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació ocasionada per les darreres restriccions decretades per pal·liar els efectes de la pandèmia.

Organisme : Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions :

Persones beneficiàries:

1.            Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques. Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

2.            Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50%per capital públic i les fundacions.

3.            L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.  Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

             1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)

             5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)

             15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

Termini: 3 de maig de 2022

Més informació