Des del 9 de març del 2018 trobareu tots els processos de licitació de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat.

 

Podeu accedir a totes les licitacions del TecnoCampus fent clic en el següent enllaç:

Plataforma de contratació pública

Licitacions anteriors (fins el 9 de març de 2018)

 

Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i varis criteris d'adjudicació, del contracte de serveis de neteja de l'edifici TCM6 de Tecnocampus.(Expedient núm. 24/2017)
Anunci. Data de publicació 11/01/2018
Data límit de presentació de les proposicions: 29/01/2018 a les 18:00 h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions TècniquesAnnex 1Annex 2Annex 3.
Visites opcionals a les instal·lacions18/01/2018 a les 10:00 hores o a les 16:00 hores, prèvia petició a licitacions@tecnocampus.cat .
Diligència d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 01/02/2018
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: 15/02/18 a les 9:30h, sala juntes (planta baixa) edifici universitari del Tecnocampus (TCM1).
Informe Tècnic
Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres 3 de data 15 de febrer de 2018 
Resolució d'adjudicació de data 14 de març de 2018

 

Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i varis criteris d'adjudicació, del contracte de serveis d'assegurances: accidents col·lectiu (Lot 1) i Vida (lot 2) de la Fundació Tecnocampus (Expedient núm. 50/2017)
Anunci. Data de publicació: 26/10/2017
Data límit de presentació de proposicions: 10/11/2017 a les 14:00 h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
R
esolució núm. 39/2017, per la qual es declara deserta la licitació

Licitació del servei aliè de Prevenció de Riscos Laborals per a les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, i Vigilància de la Salut, que afecten al personal i a les dependències Tecnocampus (Expedient núm. 49/2017)
Anunci. Data de publicació: 22/06/2017
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Visita opcional a les instal·lacions: 28/06/17 a les 10:00h., prèvia petició a licitacions@tecnocampus.cat
Data límit de presentació de proposicions: 07/07/2017 a les 14:00 h.
Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 14/07/17
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: NOVA DATA  20/07/17 a les 10:00h, sala juntes (planta baixa) edifici universitari del Parc Tecnocampus (TCM1).
Informe tècnic
Acta de la mesa de contractació d'obertura sobres 3 de data 20/07/2017
Acta de la mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 26/07/2017
Resolució d'adjudicació de data  26/07/2017

Licitació per procediment obert d'un contracte d'obres del projecte de despatxos del professorat de Tecnocampus i dels espais d'oficines d'empreses. Aquesta actuació podria ser cofinançada pel Pla Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 (Expedient núm. 35/2017)
Anunci. Data de publicació: 28/04/2017
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques (part 1)
Plec de Prescripcions Tècniques (part 2: plànols)
Data límit de presentació de proposicions: 15/05/2017 a les 18:00 h.
Avís: El proper dia 10/05/2017 a les 10:00h. està programada una visita a les instal·lacions. Els interessats cal que envïin un correu a licitacions@tecnocampus.cat .
Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 18/05/2017
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: Dijous 25/05/17, 17:00h., sala juntes (planta baixa) edifici universitari del Parc Tecnocampus (TCM1).
Informe tècnic
Acta de la mesa de contractació d'obertura sobres 3 de data 25/05/2017
Acta de la mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 25/05/2017
Resolució d'adjudicació de data 13/06/2017
Resolució de readjudicació de data 07/07/2017

Licitació del servei d'impartició d'idiomes de diferents assignatures en els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols de grau en els centres universitaris titularitat de la Fundació Tecnocampus (Expedient núm. 25/2017)
Anunci. Data de publicació: 05/05/2017
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Data límit de presentació de proposicions: 15/05/2017 a les 18:00 h.
Acta de la mesa de contractació d'obertura sobres A de 17 de maig de 2017
Acte públic d'obertura de sobres B: dia 15/06/17, 17:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acta de la mesa de contractació d'obertura sobres B de 15 de juny de 2017
Acte públic d'obertura de sobres C: dia 26/06/17, 09:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Informe tècnic
Acta de la mesa de contractació d'obertura sobres C de 26 de juny de 2017
Resolució d'adjudicació de data 3 de juliol de 2017

Licitació, per procediment d’adjudicació directa, d’un contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament i redacció del pla estratègic del Tecnocampus. Exp. núm. 53/2016. 
Anunci
Acord de confidencialitat
Data de publicació: 07/07/2016
Data màxima per a obtenir informació i documentació: 15/07/16
Data límit de presentació d'ofertes: 28/07/16
Resolució d'adjudicació. Data publicació: 05/10/16

Licitació per a la contractació de les assegurances de responsabilitat civil, danys, accidents i vida de Tecnocampus (Expedients núm. 5/2015 (EPEL Parc Tecnocampus Mataró) i  núm. 48/2015 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme)
Anunci. Data publicació: 17/6/16
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 1. Danys patrimonials
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 2. Responsabilitat civil i patrimonial
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 3. Accidents col·lectiu i vida
Data límit de presentació de sobres: dia 4 de juliol de 2016 fins les 18:00h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 22/7/16, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  12/9/16, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 22/07/16
Acta de la Mesa de contractació de data 12/09/16
Informe tècnic
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 12/9/16
Acord d'adjudicació condicionada. Data publicació: 27/9/16

Licitació per a la contractació del subministrament, muntatge i instal·lació del mobiliari del nou aulari de l'edifici TCM6 de la fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Exp. núm.  41/2016)
Anunci. Data publicació: 16-06-16
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Data límit per a la presentació de sobres: dilluns 27/6/16, fins a les 18:00h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 30/6/16, 11:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 5/7/16, 11:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acta de la Mesa de contractació de data 28/06/16
Acta de la Mesa de contractació de data 30/06/16
Acta de la Mesa de contractació de data 05/07/16
Informe tècnic
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 05/07/16
Acord d'adjudiació condicionada. Data publicació: 06/07/16

Licitació per a la contractació de les obres del projecte d'ampliació d'aularis Tecnocampus (Exp. núm. 67/2015)
Anunci. Data publicació: 21/12/15
Data límit de presentació de proposicions: 5/1/16, a les 14h.
Plec de Clàusules administratives particulars.
Plec de Prescripcions Tècniques -Part 1.
Plec de Prescripcions Tècniques -Part 2.
Annex plànols.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 19/1/16, 12:00h., sala de Juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic d'informe de valoració relativa als criteris tècnics sotmessos a judici de valor i obertura de sobres 3: dia 27/1/16, a les 11:30h., sala de Juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 14/1/16
Acta de la Mesa de contractació de data 19/1/16
Acta de la Mesa de contractació de data 27/1/16
Informe tècnic
Acta de la Mesa de contractació de data 29/1/16Acord d'adjudiació condicionada. Data publicació: 5/2/16

SEGONA CONVOCATÓRIA - Licitació del servei d’impartició d’idiomes de diferents assignatures en els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols de grau en els centres universitaris titularitat de la Fundació TecnoCampus (Exp. núm. 8/2015)
Anunci. Data publicació: 19/6/15
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Plec de Prescripcions TècniquesAnnex I
Acte públic d'obertura de sobres B: dia 16/7/15, 16:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres C: dia 23/7/15, 16:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Actes de la mesa de contractació
Acord d'adjudicació condicionada. Data publicació: 29/7/15

CONVOCATÒRIA ANUL·LADA- Licitació del servei d’impartició d’idiomes de diferents assignatures en els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols de grau en els centres universitaris titularitat de la Fundació TecnoCampus (Exp. núm. 8/2015)
Anunci. Data publicació: 5/6/15
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions TècniquesAnnex I

Licitació del manteniment i suport a la infraestructura del centre de processament de dades i explotació econòmica de deu armaris mitjançant la provisió de serveis cloud. Exp. núm 2/2015 
Anunci. Data publicació: 25/02/15
Plec de Clàusules Administratives Particulares   
Plec de Prescripcions TècniquesAnnex Iannex IIannex III
Anunci de pròrroga del termini de lliurament d'ofertes fins el dia 11/05/2015 a les 18h. Data publicació 16/04/2015

Licitació del servei de neteja de les instal·lacions del Parc Tecnocampus. Exp. núm 1/2014 (EPE Parc Tecnocampus) i 78/2014 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
Data pubicació: 17/11/14
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Diligència d'esmenes als plecs de clàusules publicats. 
Data límit de presentació de proposicions: 9 /2/15, a les 14h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 23/2/15, 12:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 11/3/15, 12:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acord d'adjudicació condicionada
Acord d'adjudicació condicionada
Adjudicació del contracte

Licitació del servei de conservació, manteniment preventiu, normatiu i correctiu del Parc Tecnocampus mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada. Exp. núm 8/2014 (EPE Parc Tecnocampus) i 40/2014 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
Data publicació: 13/11/14
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Planells
Diligència d'esmenes als plecs de clàusules publicats
Data límit de presentació de proposicions: 9 /2/15, a les 14h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 23/2/15, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 20/3/15, 13:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acord d'adjudicació condicionada
Adjudicació del contracte

Licitació del servei aliè de Prevenció de Riscos Laborals per a les especialitats de Seguretat en el Treball, d'Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Vigilància de la Salut de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 92/2013.
Descarrega. Data publicació: 03/03/14

Contracte de servei pel disseny, coordinació i execució del programa “Èxit d’Acceleració Empresarial”.
Data publicació: 09/06/2011
Descarrega

Contracte d’obres de condicionament del local 8 del TCM1
Data de publicació: 18 de març de 2011.
Descarrega

Acord d'adjudicació del servei financer d'assegurances.
Data de publicació: 23 de setembre de 2010
Descarrega