Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Maddalena Fedele

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Anna Tarragó Mussons

Competències


Competències específiques
  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

  • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Descripció


Aquesta assignatura pretén ser una aproximació a les narratives transmèdia i multiplataforma, a la Producció i la producció executiva de continguts, i a la Producció transmèdia i el “Showrunning”. Es treballarà la Distribució audiovisual i multimèdia, la Gestió d’Empreses Audiovisuals i multiplataforma i els circuïts comercials de continguts.

A partir d'exemples i exercicis que es treballaran a classe, l'assignatura facilitarà i permetrà: Iniciativa i creativitat per a pensar i desenvolupar nous projectes.Treball en equip. Continuïtat i viabilitat d’un projecte. Professionalització en els circuits de difusió i distribució de projectes audiovisuals multimèdia.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura, l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:  

-Aprofundir en el coneixement dels grans grups i empreses especialitzades en la comercialització de productes audiovisuals, multimèdia i transmèdia.

-Conèixer els circuits comercials i principals mercats de compra-venda i distribució de produccions audiovisuals.

-Conèixer i saber desenvolupar la pròpia marca i la presència a xarxes per a afavorir la difusió i el coneixement dels nostres productes.

Metodologia de treball


L’assignatura s’impartirà mitjançant classes teòriques, combinades amb sessions pràctiques, estudi d'articles o casos i algunes xerrades de professionals de diferents àmbits que complementaran la informació.

A cada sessió es donaran exemples actuals i vigents que ajudaran a entendre millor els diferents conceptes teòrics, i es debatrà a classe amb tota mena de temes relacionats directament amb els conceptes teòrics.

Els esquemes de cada bloc temàtic estaran disponibles al campus virtual de l’assignatura un cop s’hagin acabat les sessions teòriques.

Continguts


BLOC INTRODUCTORI: Glossari de Termes

BLOC 1:

-Els gegants de la Comunicació Audiovisual: Corporacions, Grups de Mitjans i Grups de Comunicació; Majors i Minors, Productores.

-Noves formes de consum audiovisual: la TV a la carta, el transmèdia i altres plataformes de consum.

BLOC 2: 

-Fires i mercats internacionals. Festivals audiovisuals, aparadors de produccions audiovisuals.

-La compra-venda de drets audiovisuals: Idees i formats.

-El dossier de producció: carta de presentació del projecte.

-Speed markets: el pitching, el trailer i el teaser com a garanties de venda.

-Les xarxes com a intermediadores de consum, coneixement i venda.

BLOC 3: 

-El negoci de la difusió i la distribució: productors, distribuïdors, exhibidors.

-Contractacions i drets d’autor. Drets de propietat. Drets del productor

-El concepte de Creative Commons i els free-royalties.

-Nous conceptes de marca. Noves formes de difusió en xarxes i multiplataformes.

-El nou productor executiu: figura reciclada. Promotor, difusor i venedor del producte.

Activitats d'aprenentatge


ACTIVITAT 1: PITCHING TRANSMÈDIA

A partir d’una sola idea com a imput inicial, generar més idees i desenvolupar-les en diferents suports, gèneres i mitjans per a donar-los continuïtat.

Es proporcionarà el material a classe i es facilitarà també a l'e-campus.

Presentació oral a classe. Assistència obligatòria.

En finalitzar l’activitat, l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de desenvolupar noves idees de forma ràpida i presentar-les en públic.

ACTIVITAT 2: SPEED MARKET

Organització d’un mercat o fira que, de manera fictícia, servirà per a proposar la compra-venda d’idees o formats/drets audiovisuals i multiplataforma.

Es facilitaran les pautes a seguir a classe i a l'e-campus.

L'activitat es fa a classe. L'assistència és obligatòria.

ACTIVITAT 3: DOSSIER DE PRODUCCIÓ / BÍBLIA TRANSMÈDIA

Realització del dossier de producció d’un projecte.

Es facilitarà l’índex i les pautes del dossier per a la seva realització (a classe i a l'e-campus).

El dossier es farà de manera autònoma, tot i que també es podrà treballar puntualment a classe, i es realitzarà de forma individual o per grups.

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: realitzar un dossier de producció o bíblia de venda transmèdia.

ALTRES ACTIVITATS

Treball a classe de casos pràctics. Anàlisi d'articles vinculats als temes tractats. Exemples, visionats.

Sistema d'avaluació


Les activitats proposades constitueixen el 60% del valor de la nota final.

En acabar tots els blocs de l’assignatura, hi haurà un examen sobre el temari, que tindrà un valor del 40% de la nota final.

Totes les activitats es faran a classe o bé s'entregaran de forma presencial (no via e-mail o e-campus).

Normes de realització de les activitats:

S’establiran les dates d’entrega/presentació de les activitats un cop hagi començat el periode lectiu de l’assignatura.

El valor de cada activitat és: Pitching transmèdia: 10% Speed Market: 10% Dossier de producció/ bíblia: 20% Exercicis a classe: 20%

Nota important:

-Si s'obté una qualificació inferior a 5 a l'examen, ja no es farà mitjana amb la resta d'exercicis, i per tant l'assignatura quedarà automàticament suspesa.

-Es tindrà molt en compte l'ortografia, redacció i expressió oral.

Bibliografia


Bàsic

SCOLARI, C. (2013). Deusto, ed. Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Deusto.

VILCHES, L. (2013). Gedisa, ed. Convergencia y Transmedialidad. La ficción después de la TDT en Europa y América Latina. Gedisa.

MARTÍNEZ ABADÍA, J. ... [et al.] Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenidos (2009) Ediciones Paidós Ibérica

CASETTI, F. El film y su espectador. Madrid, Cátedra. (1996)

MILLERSON, G. Realización y producción en televisión. Barcelona, Omega. (2000)

MATAMOROS, D. (coord.) Distribución y marketing cinematográfico. Barcelona, Publicacions i Edicions de la UB. (2009)

KAMIN, B. Introducción a la producción cinematográfica: Presupuesto - Plan financiero. Ed. Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires. 1999

SAINZ, M. El productor audiovisual. Madrid, Editorial Síntesis. (2002)

CABEZÓN, L. A.; GOMEZ-URDÁ, F. G. La producción cinematográfica. Madrid, Cátedra. (1999)

JENKINS, H. Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona, Paidós. (2008)

Complementary

RODRÍGUEZ, R. MORA, K. (2002): Frankenstein y el cirujano plástico: una guía multimedia de semiótica de la publicidad. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante

BELLER, J. The Cinematic Mode of Production, Lebanon, Dartmouth College Press. (2006)

BLACKMORE, S. (2000). La máquina de los memes. Barcelona: Paidós.

PRATTEN, R. (2011). Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners (Paperback). London, UK: Be Active Books

BARTHES, R. (1988): "La muerte del autor" (1968) y "De la obra al texto" (1971), en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Barcelona: Paidós

NUNO, B. (2011). The Producers Guide to Transmedia: How to Develop, Fund, Produce and Distribute Compelling Stories Across Multiple Platforms (Paperback). London, UK: beActive Books.