Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Pedro Casariego Vales

Descripció


La finalitat de l’assignatura Expressió Gràfica és la formació dels estudiants del grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i del grau en Enginyeria Mecànica per tal que siguin capaços d’entendre, interpretar i realitzar representacions gràfiques en els àmbits de les Enginyeries Mecànica, Elèctrica, Electrònica i Automàtica tenint en compte la norma industrial.

Aquesta assignatura proporciona la base imprescindible per donar suport a la representació gràfica al llarg de tota la carrera.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 1. Conèixer i posar en pràctica el llenguatge gràfic propi dels sistemes de representació a l'enginyeria.
 2. Conèixer i posar en pràctica aplicacions d'expressió gràfica i dibuix assistit per ordinador en 2D i 3D.
 3. Demostrar destresa manual en el traçat d'esbossos i croquis.
 4. Capacitat per interpretar plànols industrials.

Metodologia de trabajo


 • Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor.
 • Tutories presencials. Realització d'exercicis pràctics a l´aula teòrica sense ordinador.
 • Pràctiques reglades a l´aula d'ordinadors.
 • Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor. A realitzar fora de l'aula.

Continguts


Genèricament els continguts de l'assignatura d'Expressió Gràfica es poden agrupar en:

 1. Fonaments i tècniques de representació gràfica.
 2. Concepció espacial.
 3. Normalizació industrial.
 4. Representació i interpretació de plànols industrials i arquitectònics.
 5. Aplicacions assistides per ordinador.

Específiicament els continguts de l'assignatura d'Expressió Gràfica són els següents:

Tema 1 - Sistema Dièdric.

1 - Sistema Dièdric. Definició.
2- Què és una Projecció.
3 - Vistes dièdriques.
4 - Presentació en 2D de la vista Lateral.
5 - Sistema Europeu i Sistema Americà.
6 - Economia de Vistes.
7 - Sistema axonomètric.

Tema 2 - Expressió gràfica i normalització.

2.1. - Necessitat dels gràfics a l´enginyeria.
2.2. - Normalització.
2.3. - Tipus de dibuixos en enginyeria.
2.4. - Vocabulari tècnic.
2.5. - Normalització de plànols

Tema 3 - Talls i seccions.

3.1. - Objectiu dels talls i seccions.
3.2. - Procediment per generar un tall.
3.3. - Diferències entre tall i secció.
3.4. - Normativa de representació de talls i seccions.
3.5. - Tipus de tall.
3.6. - Seccions transversals.
3.7. - Elements no seccionables longitudinalment.

Tema 4 - Acotació.

4.1. - Cotes funcionals, no funcionals i auxiliars.
4.2. - Principis generals d'acotació.
4.3. - Elements d'una cota.
4.4. - Acotació d'elements circulars.
4.5. - Disposició de les cotes.
4.6. - Acotació simplificada de peces simètriques.
4.7. - Acotació de característiques repetides.
4.8. - Acotació de superfícies còniques, piramidals i inclinades.
4.9. - Casos particulars d'acotació.

Tema 5 - Toleràncies Dimensionals.

5.1. - Introducció.
5.2. - Toleràncies dimensionals. Definició.
          5.2.1. - Representació de les toleràncies.
          5.2.2. - Qualitat de toleràncies.
          5.2.3. - Posició de la zona de tolerància.
5.3. -Ajustaments.
          5.3.1. - Representació d'ajustos.
          5.3.2. - Sistemes ISO d'ajustos.
5.4. - Toleràncies generals dimensionals.
5.5. - Verificació de les toleràncies dimensionals.

Tema 6 - Toleràncies Geomètriques.

6.1. - Introducció.
6.2. - Símbols.
6.3. - Indicacions en els dibuixos.
          6.3.1. - Cotes teòricament exactes.
          6.3.2. - Rectangle de tolerància.
          6.3.3. - Referències i elements de referència.
          6.3.4. - Referències múltiples.
          6.3.5. - Elements associats.
          6.3.6. - Aplicació a longituds parcials d'elements.
          6.3.7. - Zones individuals amb la mateixa tolerància.
          6.3.8. - Indicació de "Zona comú".
          6.3.9. - Zona de tolerància projectada.
          6.3.10. - Referències parcials
6.4. - Exemples de toleràncies geomètriques.
6.5. - Toleràncies generals geomètriques.

Tema 7 - Estats superficials.

7.1. - Introducció.
7.2. - Símbols utilitzats en els plans.
7.3. Indicació de rugositat superficial.
7.4. - Indicacions de les característiques especials de l'Estat de la superfície.
7.5. - Indicacions en els dibuixos.

Tema 8 - Unions.

8.1. - Introducció.
8.2. - Característiques d'una rosca. Definicions.
8.3. - Perfils de rosca. Tipus.
8.4. - Representació convencional i acotació de les rosques.
8.5. - Cargols.
8.6. - Femelles.
8.7. - Perns.
8.8. - Espàrrecs metàl·lics.
8.9. - Volanderes.
8.10. - Passadors.
8.11. - Immobilització de cargols i femelles.
8.12. - Qualitats dels materials de cargols.

Tema 9 - Mecanismes de Transformació de gir.

9.1. - Tipus de mecanismes de transformació de gir.
          9.1.1. Rodes de fricció.
          9.1.2. Sistema politja - corretja.
          9.1.3. Engranatges.
          9.1.4. Sistema cadena - pinyó.
          9.1.5. Cargol sense fi.
9.2. - Engranatges.
          9.2.1. Tipus d'engranatges.
          9.2.2. Càlcul d'engranatges de dents rectes.

Tema 10 - Rodaments.

10.1. - Definició de rodament.
10.2. - Tipus de rodament.
10.3. - Representació simplificada.
10.4. - Sistemes de fixació dels rodaments.
10.5. - Lubricació. obturacions fregants i no fregants.

Activitats d'aprenentatge


Presencialitat:

 • Exposició de continguts teòrics.
 • Resolució d'exercicis, problemes i casos, amb o sense suport d'ordinador.

No presencialitat:

 • Realització d'exercicis i projectes teòrics pràctics fora de l'aula, individuals o en grup.
 • Estudi, treball i anàlisi personal.
 • Tutorització i avaluació formativa del procés d'aprenentatge.

Les hores mínimes recomanades que un alumne ha d'emprar per superar l'assignatura són les següents:

Tipologia Activitat

Hores

Presencialitat

Exposició de continguts

30

100%

Treball pràctic individual o en grup

30

100%

Realizació d'exercicis i projectes teòrics o pràctics fora de l'aula

60

0%

Preparació i realització d'activitats avaluables

30

0%

Total

150 horas

Sistema d'avaluació


L'assignatura està repartida en tres trimestres, que s'avaluaran de forma independent. La qualificació final de l'avaluació ordinària serà la mitja ponderada de les qualificacions dels tres trimestres:

 • Trimestre 1: 33.33%
 • Trimestre 2: 33.33%
 • Trimestre 3: 33.33%

La nota mitjana final per superar l'assignatura és de 5.

S'estableix una nota mínima de 4,0 en la qualificació de cada trimestre per poder fer la mitja.

En cas de que la qualificació d'algun trimestre sigui inferior a 4, l´assignatura quedrà suspensa, amb independència que la mitja final arribi a 5.


Cada trimestre serà avaluat de la següent manera:

 • Part teòrica: Les activitats formatives d'adquisició de coneixements i d'estudi individual de l'estudiant seran avaluades mitjançant proves pràctiques i escrites (50%).
 • Part pràctica: Les activitats formatives en què els estudiants realitzin algun tipus de treball individual o en grup, seran avaluades mitjançant l'anàlisi dels treballs realitzats, la documentació lliurada (plànols, renders ...) així com l'habilitat i actitud mostrada durant les avaluacions i el seguiment del procés per part de l'alumne (50%).

La qualificació s´efecturà d´acord a la normativa vigent.

 

Bibliografia


Bàsic

Preciado Barrena, Cándido y Moral García, Francisco Jesús. 2006. Normalización del Dibujo Técnico. San Sebastián: Donostiarra. ISBN: 9788470633096.

Félez Mindán, Jesús y Martínez, María Luisa. 2008. Ingeniería Gráfica y Diseño. Madrid: Síntesis; Colección: Síntesis ingeniería. ISBN: 8497564995.

Ruiz Vassallo, Francisco. 2005. Esquemas Eléctricos y Electrónicos. Lectura e Interpretación. Ed. Creaciones Copyright. ISBN: 84-96300-02-1