Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Moisès Burset Albareda

Competències


Competències bàsiques
  • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

     

Competències específiques
  • E1_Capacitar per a la resolució dels problemes matemàtics que es puguin plantejar en la enginyeria. Capacitar per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; goemetria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

     

Descripció


Es tracta d'un curs introductori d'àlgebra lineal i càlcul diferencial amb el propòsit d'anivellar els coneixements matemàtics dels estudiants i assentar una base metodològica ferma per a desenvolupar els càlculs necessaris en una enginyeria.

Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i de l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial, si fos necessaria.


 

Resultats d'aprenentatge


-Aplicar correctament conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral, àlgebra lineal i geometria, desenvolupant la capacitat d'aplicar-los a problemes en l'enginyeria.

-Capacitat per a utilitzar eines matemàtiques necessàries en la resolució de problemes analítics i numèrics.
 

Metodologia de treball


Classes magistrals combinades amb classes pràctiques, on es resoldran problemes principalment aplicats a l'enginyeria. Docencia presencial.

 

Continguts


Espais vectorials
  Sistemes de coordenades
  Espai vectorial euclidià
  Generalització del concepte de vector
  Dependència lineal de vectors. Bases
  Valors i vectors propis d’una matriu quadrada

Sistemes d'equacions lineals
  Operacions amb matrius
  Metode de Gauss i Gauss-Jordan
  Definició i propietats dels determinants
  Regla de Cramer

Funcions reals
  Definició i gràfica
  Transformació de funcions
  Exemples de funcions
  Límit d’una funció
  Continuïtat d'una funció

Derivació de funcions reals
  Definicio de derivada
  Regles bàsiques de derivació
  Conceptes associats a la segona derivada
  Formes indeterminades de límits (Regla de l'Hôpital)

Successions i sèries
  Concepte de successió
  Límit d'una successió
  Sèries
  Sèries de potències
  Aproximació polinòmica de funcions
 

Activitats d'aprenentatge


Classes: desenvolupament de la teoria i exemples pràctics intercalats (classes teorico-pràctiques). L'ultim dia de la setmana el dedicarem a resoldre exercicis.

Examens: dues proves. Un primer parcial (de caràcter alliberador de matèria) i un final (amb només una part o amb tota la matèria de l'assignatura, si s'ha suspès el parcial).

Exercicis avaluatius: sis exercicis per entregar (es realitzaran a classe)
 

Sistema d'avaluació


70% - Examens (parcial i final)

30% - Avaluació d'exercicis individuals
 

Bibliografia


Bàsic

M.Krasnov et al. (1990) Curso de matemáticas superiores para ingenieros. Ed. Mir.

Lay, David C; Murrieta Murrieta, Jesús Elmer (2007). Algebra lineal y sus aplicaciones. 3ª ed. Pearson Educación.

Smith, Robert; Minton, Roland. Cálculo. 2ª ed. McGraw-Hill 2003. ISBN 978-84-481-3861-5

Apunts de l'assignatura