Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pablo Alberto Genovese

Competències


Competències bàsiques
 • B2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • Tenir coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines

Descripció


En l'assignatura es treballen temes fonamentals de l'Disseny de Màquines. La mateixa és un element clau per a la consolidació d'aprenentatges, ja que permet als / les estudiants aplicar en el disseny d'elements de màquines que s'ha treballat en altres assignatures. D'altra banda, és una font de coneixement teòric i aplicat clau per a la pràctica professional del/l' enginyer/a mecànic/a.

Resultats d'aprenentatge


Com a resultat de l'activitat d'aprenentatge l'estudiant serà capaç d'assolir els següents resultats d'aprenentatge:

 • R.A.2: Selecciona el material i / o tractament més adequat en funció de l'aplicació.
 • R.A.4: Dimensiona els elements mecànics en funció de les especificacions donades.
 • R.A.6: Redacta quaderns d'especificacions de màquines i mecanismes.
 • R.A.7: Maneja la terminologia tecnicocientífica relativa a sistemes mecànics, màquines o mecanismes en diferents idiomes, especialment en anglès.

Metodologia de treball


El desenvolupament dels continguts de l'assignatura es basa en l'ús d'una metodologia que integra eines i mètodes utilitzats en la pràctica professional. Sent important per això el conèixer, comprendre i aplicar el Procés de Disseny de Màquines, des de la definició de les especiacions fins a la determinació de les dimensions de l'element de màquina. L'estructura utilitzada per a l'estudi dels diferents elements de màquina es basa en el coneixement dels mateixos a través de la seva identificació i descripció, la deducció seu funcionament, la comprensió de el desenvolupament teòric de les bases per al càlcul i el càlcul en funció de les seves especificacions.
La part presencial de l'assignatura està composta de 4 hores setmanals de classes teòriques a l'aula (grup gran) i dues hores, també setmanals, de classes pràctiques en laboratoris (grup reduït). A les classes teòriques, de caràcter expositiu i participatiu, es desenvoluparan conceptes sobre disseny d'elements de màquines. Per tal de consolidar aquests conceptes es duen a terme resolució d'exercicis. En les pràctiques de laboratori dels estudiants treballaran en grups de dos o tres persones. Per tal de consolidar els temes treballat a les classes teòriques, en les pràctiques es realitzen treballs aplicats a elements de màquines reals.
Durant el dictat de l'assignatura els estudiants disposaran de documentació dels temes desenvolupats en les classes teòriques i de laboratori, i exemples d'exercicis resolts.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, en l'estudi, resolució d'exercicis, treballs previs i informes de les pràctiques, així com la preparació de les proves escrites.

Continguts


 1. ELEMENTS D'UNIÓ
 • Tecnologia d'unions roscades
 • Unions soldades
 • Selecció de components de mercat
 1. CÀLCUL I DIMENSIONAT DE EIXOS I ARBRES
 • Teories per calcular i dimensionar eixos i arbres
 • Anàlisi de les concentracions de tensions
 • Càlcul d'unions per fricció i per forma
 1. LUBRICACIÓ DE COIXINETS I RODAMENTS
 • Càlcul i selecció de coixinets
 • Descripció i selecció de rodaments
 • Selecció de components de mercat
 1. RESSORTS MECÀNICS
 • Càlcul de ressorts.
 • Anàlisi de tensions i deformacions
 • Selecció de components de mercat
 1. ENGRANATGES
 • Anàlisi de sol·licitacions
 • Tipus de trencaments i càlculs dels engranatges

Activitats d'aprenentatge


A continuació, es descriuen les activitats d'aprenentatge de caràcter avaluatiu que busquen ajudar els estudiants adquirir els Resultats d'Aprenentatge de l'assignatura i al professor obtenir evidències que els estudiants van aconseguir als mateixos.

Activitat avaluativa 1: Prova parcial escrita 1 (Ex1).

a) Descripció:

 • Prova escrita (examen) d'avaluació dels continguts teòrics i la resolució de problemes desenvolupats en els temes 1 i 2.

b) Material de suport:

 • Apunts i bibliografia de l'assignatura

c) Lliurables i vincles amb l'avaluació:

 • Resolució de la prova.
 • Representa el 35% de la nota total de l'assignatura.

d) Vincles amb els resultats de l'Aprenentatge:

 • En l'activitat s'obté l'evidència d'haver aconseguit els resultats d'Aprenentatge: R.A.2 i R.A.4.

Activitat avaluativa 2: Prova parcial escrita 2 (Ex2).

a) Descripció:

 • Prova escrita (examen) d'avaluació dels continguts teòrics i la resolució de problemes desenvolupats en els temes 3, 4 i 5.

b) Material de suport:

 • Apunts i bibliografia de l'assignatura

c) Lliurables i vincles amb l'avaluació:

 • Resolució de la prova.
 • Representa el 35% de la nota total de l'assignatura.

d) Vincles amb els resultats de l'Aprenentatge:

 • En l'activitat s'obté l'evidència d'haver aconseguit els resultats d'Aprenentatge: R.A.2 i R.A.4.

Activitat avaluativa 3: Practiques de Laboratoris Experimentals (PrE).

a) Descripció:

 • Reconèixer, interpretar, simular i calcular diferents elements de màquines.
 • L'activitat es realitza en grups de 2-3 estudiants en laboratori.

b) Material de suport:

 • Apunts i bibliografia de l'assignatura.
 • Guió de pràctiques.
 • Equipament didàctic, màquines-eines, elements de mesura, eines i consumibles d'laboratori i taller.

c) Lliurables i vincles amb l'avaluació:

 • Informe Experiment de Pràctica segons el que indica el guió de la mateixa.
 • Aquesta activitat representa un 20% de la nota final de l'assignatura.

d) Vincles amb els resultats de l'Aprenentatge:

 • En l'activitat s'obté l'evidència d'haver aconseguit els resultats d'Aprenentatge: R.A.2, R.A.4, R.A.6 i R.A.7.

e) Sessions de laboratori:

 • 7 sessions de laboratori.

Activitat avaluativa 4: Pràctiques de Laboratoris Divulgatives (PrD).

a) Descripció:

 • Reconèixer, interpretar, simular i calcular diferents elements de màquines.
 • L'activitat es realitza en grups de 2-3 estudiants en laboratori.
 • El material lliurable de l'activitat és un vídeo-informe de la mateixa.

b) Material de suport:

 • Apunts i bibliografia de l'assignatura.
 • Guió de pràctiques.
 • Equipament didàctic, màquines-eines, elements de mesura, eines i consumibles d'laboratori i taller.

c) Lliurables i vincles amb l'avaluació:

 • Vídeo-Informe de pràctica segons el que indica el guió de la mateixa.
 • Aquesta activitat representa un 10% de la nota final de l'assignatura.

d) Vincles amb els resultats de l'Aprenentatge:

 • En l'activitat s'obté l'evidència d'haver aconseguit els resultats d'Aprenentatge: R.A.2, R.A.4 i R.A.7.

e) Sessions de laboratori:

 • 3 sessions de laboratori.

Sistema d'avaluació


El càlcul per a la Nota Final (NF) de l'assignatura és:

 1. NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,1 Inf + 0,2 Pr
 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial (35%).
 • Ex1: 2n Examen Parcial (35%).
 • Inf: Nota d'Informes de Treball (10%) = (Inf1 + Inf2 + Inf3) / 3
 • Pr: Nota de Pràctiques (20%) = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10) / 10

Aclariments:

 • Nota mínima de cada un dels exàmens és 3,5. En el cas que alguna de les qualificacions de les activitats Ex1 i Ex2 estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima de pràctiques (Pr) és 4. En cas que la nota de Pràctiques estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima d'Informe de Treball (Inf) és 4. En cas que la nota d'Informe de Treball estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.

Recuperació:

 • Es podran recuperar tots els actes avaluatius per separat (1r Examen Parcial, 2n Examen Parcial i Pràctiques).

Bibliografia


Bàsic

Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2021). Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. México DF: McGraw Hill.

Genovese, P. A. (2020). Apuntes de Diseño de Máquinas. Mataró: ESUPT Tecnocampus.

Complementary

Bhandari, V. B. (2010). Design of Machine Elements. Nodia: Tata McGraw-Hill.

Wittel, H., Muhs, D., Jannasch, D., & Voßiek, J. (2015). Roloff/Matek Maschinenelemente - Normung, Berechnung, Gestaltung. Wiesbaden: Springer Vieweg.

Juvinall, R. C., & Marshek, K. M. (2017). Diseño de elementos de máquinas. México DF: Limusa Wiley.

Decker, K.-H. (1980). Elementos de Máquinas. Bilbao: Urmo.