Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Pablo Alberto Genovese

Competències


Competències bàsiques
 • B2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • Tenir coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines

Descripció


L'assignatura Mecanismes i Màquines II, centrada en l'descripció, interpretació i càlcul d'accionaments i els seus elements auxiliars, completa la formació integral en el camp dels mecanismes i les màquines. La mateixa és un element clau per a la consolidació d'aprenentatges, ja que permet als / les estudiants aplicar en el disseny d'elements de màquines que s'ha treballat en altres assignatures. D'altra banda, és una font de coneixement teòric i aplicat clau per a la pràctica professional del / la enginyer / a mecànic / a pel que fa a el Disseny de Màquines.

Resultats d'aprenentatge


Com a resultat de l'activitat d'aprenentatge l'estudiant serà capaç d'assolir els següents resultats d'aprenentatge:

 • R.A.3: Modelitza i resol els mecanismes d'accionament de màquines.
 • R.A.7: Maneja la terminologia tecnicocientífica relativa a sistemes mecànics, màquines o mecanismes en diferents idiomes, especialment en anglès.

Metodologia de treball


El desenvolupament dels continguts de l'assignatura es basa en l'ús d'una metodologia que integra eines i mètodes utilitzats en la pràctica professional. Sent important per això el conèixer, comprendre i aplicar l'anàlisi i síntesi de mecanismes. L'estructura utilitzada per a l'estudi dels diferents mecanismes es basa en el coneixement dels mateixos a través de la seva identificació i descripció, la deducció seu funcionament, la comprensió de el desenvolupament teòric de les bases per al càlcul i el càlcul en funció de les seves especificacions .
La part presencial de l'assignatura està composta de 4 i 2 hores, alternades setmanalment, de classes teòriques a l'aula (grup gran) i dues hores, quinzenals, de classes pràctiques en laboratoris (grup reduït). A les classes teòriques, de caràcter expositiu i participatiu, es desenvoluparan conceptes sobre accionaments i els seus elements auxiliars. Per tal de consolidar aquests conceptes es duen a terme resolució d'exercicis. En les pràctiques de laboratori dels estudiants treballaran en grups de dos o tres persones. Per tal de consolidar els temes treballat a les classes teòriques, en les pràctiques es realitzen treballs aplicats a elements de màquines reals.
Durant el dictat de l'assignatura els estudiants disposaran de documentació dels temes desenvolupats en les classes teòriques i de laboratori, i exemples d'exercicis resolts.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, en l'estudi, resolució d'exercicis, treballs previs i informes de les pràctiques, així com la preparació de les proves escrites.

Continguts


 1. ACCIONAMENTS
 • Equació de la dinàmica d'un sistema de transmissió
 • inèrcia equivalent
 • Accionaments de potència Parell d'arrencada
 • accionaments ràpids
 1. VOLANTS
 • Grau d'irregularitat de les màquines
 • Càlcul de l'volant d'inèrcia
 1. FREGAMENT A LES MÀQUINES
 • Efectes de la fricció en les màquines
 • Fregament en els enllaços
 • Fregament entre membres rígids
 • Fregament en un membre flexible
 • Descripció, anàlisi i càlcul d'embragatges i frens
 • Descripció, anàlisi i càlcul de corretges
 1. ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ FLEXIBLES
 • Descripció, anàlisi i càlcul de corretges dentades i cadenes
 • Selecció de components de mercat
 1. TRANSMISSIONS D'ENGRANATGES
 • Engranatges i trens d'engranatges
 • Teoria de l'engranatge
 • Geometria dels engranatges
 • Rodes cilíndriques rectes i helicoïdals
 • Engranatges cònics i hiperbòlics

Activitats d'aprenentatge


A continuació, es descriuen les activitats d'aprenentatge de caràcter avaluatiu que busquen ajudar els estudiants adquirir els Resultats d'Aprenentatge de l'assignatura i al professor obtenir evidències que els estudiants van aconseguir als mateixos.
Activitat avaluativa 1: Prova parcial escrita 1 (Ex1).

 1. Descripció:
  • Prova escrita (examen) d'avaluació dels continguts teòrics i la resolució de problemes desenvolupats en els temes de l'1 a el 7.
 2. Material de suport:
  • Apunts i bibliografia de l'assignatura
 3. Lliurables i vincles amb l'avaluació:
  • Resolució de la prova.
  • Representa el 35% de la nota total de l'assignatura.
 4. Vincles amb els resultats de l'Aprenentatge:
  • En l'activitat s'obté l'evidència d'haver aconseguit els resultats d'Aprenentatge: R.A.3.

Activitat avaluativa 2: Prova parcial escrita 2 (Ex2).

 1. Descripció:
  • Prova escrita (examen) d'avaluació dels continguts teòrics i la resolució de problemes desenvolupats en els temes de el 8 a l'10.
 2. Material de suport:
  • Apunts i bibliografia de l'assignatura
 3. Lliurables i vincles amb l'avaluació:
  • Resolució de la prova.
  • Representa el 35% de la nota total de l'assignatura.
 4. Vincles amb els resultats de l'Aprenentatge:
  • En l'activitat s'obté l'evidència d'haver aconseguit els resultats d'Aprenentatge: R.A.3.

Activitat avaluativa 3: Pràctiques de Laboratoris (Pr).

 1. Descripció:
  • Reconèixer, interpretar, sintetitzar, simular i calcular diferents mecanismes.
  • L'activitat es realitza en grups de 2-3 estudiants en laboratori.
 2. Material de suport:
  • Apunts i bibliografia de l'assignatura.
  • Guió de pràctiques.
  • Equipament didàctic, màquines-eines, elements de mesura, eines i consumibles d'laboratori i taller.
 3. Lliurables i vincles amb l'avaluació:
  • Informe Experiment de Pràctica segons el que indica el guió de la mateixa.
  • Aquesta activitat representa un 20% de la nota final de l'assignatura.
 4. Vincles amb els resultats de l'Aprenentatge:
  • En l'activitat s'obté l'evidència d'haver aconseguit els resultats d'Aprenentatge: R.A.3 i R.A.7.
 5. Sessions de laboratori:
  • 5 sessions de laboratori.

Activitat avaluativa 4: Informe de Treball (Inf).

 1. Descripció:
  • Reconèixer, interpretar i calcular mecanismes.
  • L'activitat es realitza en grups de 2-3 estudiants.
  • El material lliurable de l'activitat és un informe.
 2. Material de suport:
  • Apunts i bibliografia de l'assignatura.
  • Guió d'informe.
  • Equipament didàctic, màquines-eines, elements de mesura, eines i consumibles d'laboratori i taller.
 3. Lliurables i vincles amb l'avaluació:
  • Informe segons el que indica el guió de la mateixa.
  • Aquesta activitat representa un 10% de la nota final de l'assignatura.
 4. Vincles amb els resultats de l'Aprenentatge:
  • En l'activitat s'obté l'evidència d'haver aconseguit els resultats d'Aprenentatge: R.A.3 i R.A.7.

Sistema d'avaluació


El càlcul per a la Nota Final (NF) de l'assignatura és:

NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,1 Inf + 0,2 Pr

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial (35%).
 • Ex1: 2n Examen Parcial (35%).
 • Inf: Nota d'Informe de Treball (10%) = (INF1 + INF2 + INF3) / 3
 • Pr: Nota de Pràctiques (20%) = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5) / 5

Aclariments:

 • Nota mínima de cada un dels exàmens és 3,5. En el cas que alguna de les qualificacions de les activitats Ex1 i Ex2 estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima de Pràctiques (Pr) és 4. En cas que la nota de Pràctiques estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima d'Informe de Treball (Inf) és 4. En cas que la nota d'Informe de Treball estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.

Recuperació:

 • Es podran recuperar tots els actes avaluatius per separat (1r Examen Parcial, 2n Examen Parcial i Pràctiques).

Bibliografia


Bàsic

Genovese, P. A. (2020). Apuntes de Mecanismos y Máquinas II. Mataró: ESUPT Tecnocampus.

Uicker, Jr., J. J., Pennock, G. R., & Shigley, J. E. (2017). Theory of Machines and Mechanisms. New York: Oxford University Press.

Complementary

Cardona Foix, S., & Clos Costa, D. (2008). Teoría de máquinas. Barcelona: Edicions UPC.

Norton, R. L. (2013). Diseño de Maquinaria. México D.F.: McGraw-Hill - Interamericana de Editores S.A. de C.V.

Riba Romeva, C. (1999). Selecció de motors i transmisions en el projecte mecanic. Barcelona: CPDA-UPC.