Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pablo Migliorini

Competències


Competències bàsiques
  • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

     

Competències específiques
  • E6_Conèixer els conceptes d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió de les empreses

     

     

Descripció


Aquesta assignatura corresponent a la materia EMPRESA del grau i situada a primer curs pretén formar al futur enginyer en la realitat actual del funcionament d’una empresa tecnològica, de forma que s’acabi tenint una idea clara dels subsistemes funcionals de la Indústria, els seus processos i la seva gestió.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

− Conèixer les característiques dels diferents tipus d’empreses i els seus objectius econòmics

− Comprendre, analitzar, interpretar i explicar amb rigor fenòmens econòmics bàsics (microeconòmics i macroeconòmics)

− Comprendre i analitzar els problemes bàsics de les diferents àrees de gestió de l’empresa en les seves funcions d’administració, direcció de persones, logística, compres, finançament, marketing i comercialització

− Resoldre situacions en les que el factor humà té un efecte notable en els resultats, així com problemes i decisions

− Prendre iniciatives que generen oportunitats, amb una visió d’implementació de procés i de mercat

Metodologia de treball


L’assignatura consta de classes presencials a l’aula (grup gran), on es desenvoluparan els continguts teòrics i es resoldran exercicis i problemes de caire pràctic, i de pràctiques de laboratori i estudis de cas (grup petit), on es treballa la part pràctica de les activitats de l’assignatura, i s’aprofundeix en la resolució d’exercicis i problemes. És obligatòria l’assistència a totes les sessions, tant teòriques com pràctiques.

Continguts


BLOC 1: Economia

Introducció a l'economia. Microeconomia: la demanda i el consumidor. Corbes de preferències, restricció pressupostària i equilibri del consumidor. Microeconomia: l'oferta i els mercats. Eficiència, intercanvi i avantatge competitiu. Informació i especulació. Macroeconomia: el PIB i el creixement econòmic, la inflació i la desocupació. El paper del govern a l'economia.

 

BLOC 2: Empresa 

Definició d’ empresa. Organització. Tipus d’ organització. La propietat i el govern de l’ empresa. Entorn empresarial. Anàlisi econòmic de l’ empresa. Direcció d’ empresa. Direcció estratègica. Disseny de l’ organització. Cadena de valor. Gestió de la Innovació. Economia del coneixement. Industria 4.0. Sistemes gestió empresa.

 

BLOC 3: Subsistemes funcionals de l’ empresa

Subsistema de producció. Producció i serveis.  Aprovisionament. Existències. Logística. Subsistema d’ administració i recursos humans. Organització. Administració. Desenvolupament. Subsistema de direcció estratègica. Proposta de valor y model de negoci. Subsistema comercial i de màrqueting. M. Estratègic. M. Operatiu. M. Digital.

 

BLOC 4: Comptabilitat i finances

Introducció i conceptes bàsics. Els estats financers de l'empresa. Direcció financera. Inversió i finançament. Apalancament i rendibilitat. Control de gestió, costos i quadre de comandament. Indicadors. Anàlisi econòmic i financer de l'empresa. Pla econòmic-financer.

Activitats d'aprenentatge


Classes presencials a l'aula (grup gran): es desenvoluparà la matèria teòrica i es realitzaran exemples, problemes i casos pràctics.

El mètode d'aprenentatge estarà basat en la resolució de casos per part dels estudiants, interpretant-ne el resultat.

Classes pràctiques (grups reduïts):  es faran casos pràctics. La seva assistència és obligatòria.

Sistema d'avaluació


Es realitzarà un examen final, proves d’avaluació continuada i treballs pràctics.

  • Examen final  60% del valor (individual).
  • Activitats lliurables   e-campus i pràctiques 40%

Bibliografia


Bàsic

La dirección de personal en la empresa. John W. Hunt

Fundamentos de marketing. Philip Kotler

Fundamentos de dirección de empresas. Maria Iborra, et.a.

Comprender la contabilidad y las finanzas. Oriol Amat

Complementary

Cuadro de mando integral. Michale Hammer

Estrategia: de la visión a la acción. Julian Carrión

Cuadro de mando integral. Michale Hammer