Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Cristina Steegmann Pascual

Competències


Competències bàsiques
 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E1_Capacitar per a la resolució dels problemes matemàtics que es puguin plantejar en la enginyeria. Capacitar per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; goemetria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


És la darrera assignatura de matemàtiques i proporciona eines bàsiques en la formació de l'enginyer. L'assignatura capacita l'estudiant per a la comprensió i/o resolució de problemes matemàtics, que poden plantejar-se en enginyeria, relacionats amb l´anàlisi i l'àlgebra lineal.

 

 

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d'aprenentatge especifiquen la mesura concreta de les competències treballades.
Aquesta assignatura contribueix als següents resultats de l'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual pertany:

 • RA1: Aplica correctament els conceptes fonamentals de càlcul diferencial i integral, l'àlgebra lineal i la geometria, desenvolupant la capacitat d'aplicar-los als problemes en l'enginyeria.
 • RA2: Utilitza adequadament les equacions diferencials en la modelització i resolució de problemes en l'enginyeria.
 • RA3: Utilitza les eines matemàtiques necessàries en la resolució de problemes analítics i numèrics.
 • RA4: Utilitza els conceptes fonamentals de l'anàlisi no determinista i de l'estadística, en problemes d'enginyeria.
 • RA5: Analitza i critica els resultats dels problemes de l'enginyeria.

Metodologia de treball


Les classes seran magistrals (desenvolupament de la teoria i exemples pràctics) i participatives (preguntes conceptuals, resolució guiada d'exercicis i exposició d'exercicis per part dels estudiants).
1. La professora explicarà a classe els conceptes teòrics i pràctics (exemples), posant l'accent en els aspectes més importants i deixant alguns continguts per a l'estudi individual. La professora plantejarà també preguntes conceptuals referents als conceptes explicats.
2. Els exercicis proposats és convenient que els estudiants els intentin resoldre individualment o en parelles. Alguns seran resolts per la professora i / o els estudiants a classe de forma participativa.
3. Els alumnes poden completar els continguts de classe i dels apunts amb els llibres de la bibliografia.

Continguts


Tema 1: Introducció als nombres complexos

 1. Origen dels nombres C i operacions amb C
 2. Forma polar dels C
 3. Forma trigonomètrica – exponencial
 4. Arrels complexes d´una equació

Tema 2: Límits i derivades en els complexos

 1. Funcions complexes
 2. Derivabilitat de funcions complexes
 3. Integració de funcions complexes. Primitives

Tema 3: Funcions elementals

 1. Funció polinòmica complexa
 2. Funció exponencial complexa
 3. Funció logarítmica complexes
 4. Funcions trigonomètriques complexes

Tema 4: Diagonalització de matrius

 1. Aplicació lineal
 2. Polinomi característic, vaps i veps
 3. Diagonalització de matrius_I
 4. Diagonalització de matrius_II

Tema 5: Equacions Diferencials Ordinàries (EDO)

 1. Equacions diferencials ordinàries separables
 2. Equacions diferencials ordinàries lineals
 3. Equacions diferencials ordinàries exactes
 4. Exercicis EDO I
 5. Exercicis EDO II
 6. Models matemàtics
 7. Exercicis de models matemàtics

Tema 6: Transformada de Laplace (TL)

 1. Transformada de Laplace
 2. Transformada de Laplace inversa

Activitats d'aprenentatge


Classe magistral: desenvolupament de la teoria i exemples pràctics.
Classe participativa: instrucció col·laborativa amb preguntes conceptuals i resolució d'exercicis guiats (recullen evidències d'aprenentatge de gairebé tots els resultats esperats, serveixen de guia d'autoavaluació de l'estudiant i de la seva participació activa a classe).
Resolució i presentació d'exercicis: resolució i exposició d'exercicis per part dels estudiants (recullen evidències de tots els resultats esperats).
Exercicis d'avaluació que recullen evidències d'aprenentatge generals i més específiques.

Sistema d'avaluació


70% proves

S'efectuaran dos exàmens durant el curs (35% cada prova), un primer parcial (3 primers temes) i un examen final amb 5 preguntes cada un d'ells. Els que hagin suspès el primer examen s'hauran d'examinar d'aquesta part en l'examen final. Els que  hagin aprovat el primer parcial no caldrà que es presentin, d´aquesta part, a l´examen final (el primer parcial és alliberador de matèria). Els alumnes que suspenguin l'examen final aniran a la recuperació. La nota màxima a la recuperació és de 6 punts i a la recuperació no es compatibilitzen els exercicis avaluables. Per optar a fer mitjana entre els dos exàmens, cal treure un mínim de 5 punts al primer examen i 4 punts al segon examen. A la nota mitjana obtinguda entre els dos exàmens, sempre i quan sigui una nota mínima de 4, se li afegirà la puntuació obtinguda dels exercicis avaluables (30%).


30% Participació activa a classe

S'avaluarà a partir de la participació a classe i de les respostes a les qüestions que la professora proposarà durant el desenvolupament de les classes.

 

Bibliografia


Bàsic

Krasnov, m et al. 1990. Curso de matemáticas superiores para ingenieros. Mir. Moscou

Apunts de l'assignatura

Boyce, W.; DiPrima, R. (1990). Ecuaciones diferenciales. México: Limusa Noriega Editores.

Schaum (1971). Variable Compleja. Madrid: Mc Graw-Hill