Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pedro Casariego Vales

Competències


Competències específiques
 • Calcular i dissenyar estructures i construccions industrials

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


- Proporcionar una introducció als mètodes habituals emprats per al disseny, càlcul i dimensionat d’estructures industrials projectades amb diferents materials de construcció.
- Anàlisi d’estructures a un nivell teòric i pràctic mitjançant software de càlcul d'estructures i de manera manual.

 

Resultats d'aprenentatge


 • Identifica i avalua les accions, esforços i estats tensionals a què estan sotmesos els elements resistents i les estructures.
 • Dimensiona elements resistents, d'estructures i unions.
 • Coneix diferents tipus d'estructures i mètodes d'anàlisi.
 • Coneix programes de simulació i de càlcul d'elements resistents i d'estructures.

 

Metodologia de treball


 - A l'aula s'alternaran l'exposició de conceptes teòrics i la resolució d'exercicis. Al laboratori els estudiants treballaran en grups de dos o tres alumnes.
- Els estudiants disposaran de la documentació necessària per seguir l'assignatura.
- Els estudiants han de dedicar el temps no presencial a l'estudi, la resolució d'exercicis, treballs i informes de pràctiques, així com la preparació de les proves escrites.

Continguts


 1. Teoria d'estructures.
 2. Mètodes per al càlcul d'estructures.
 3. Estructures d'acer i de de formigó armat.
 4. Construcció i arquitectura industrial.
 5. Estudi general d'estructures i instal·lacions industrials.

 

Activitats d'aprenentatge


Presencials.

- Exposició teòrica i pràctica dels principis, lleis, conceptes i fonaments dels diferents temes inclosos en la matèria.
- Realització d'exercicis, pràctiques de laboratori i elaboració de la documentació corresponent.
- Tutorització i avaluació formativa del procés d'aprenentatge.

No presencials.
- Realització d'exercicis individualment i en equip.
- Estudi individual, proves i exàmens.

Sistema d'avaluació


- Part teòrica: Les activitats formatives d'adquisició de coneixements i d'estudi individual de l'estudiant seran avaluades mitjançant proves escrites. (70%).

- Part pràctica: Les activitats formatives relacionades amb les pràctiques de laboratori s'avaluaran segons els següents paràmetres: assistència a les sessions de pràctiques, actitud personal, treball individual desenvolupat al laboratori, realització d'informes individuals o en equip sobre les activitats realitzades. (30%)

- Com altres activitats de treball individual es farà un control per curs mitjançant prova escrita amb un valor entre +10% i -10%.

El professor es reserva el dret d'avaluar o no avaluar les pràctiques de laboratori i/o el treball final depenent de l'evolució i de l'adquisició de coneixements per part l'alumnat durant el curs. En cas de no avaluar les practiques, les proves escrites (control + examen) tindran un valor del 100% sobre la nota final. 

L'avaluació serà continuada i contemplarà les propostes i mecanismes de recuperació dels coneixements i competències. Tot això dins del període que comprèn la matèria.

La qualificació s'efectuarà d'acord amb la normativa vigent:

Mètode d’avaluaciò. Ponderació.
Exàmens 70%
Treball pràctic 30%
Pràcticques,  control, treball individual o en equip. +10% i -10%