Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Aina Fernández Aragonés
Aida Martori Muntsant 
Jordi Codó Martínez 

Idiomes d'impartició


La llengua d'impartició de l'assignatura serà el català. 

Competències


Competències específiques
  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

  • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Descripció


Assignatura que prepara i avança la realització del treball de final de grau, construïnt, a classe i de manera progressiva, les diferents competències, pautes i punts que construeixen el TFG, i confegint, al final del trimestre, un avantprojecte que establirà les línies generals i preliminars del treball de final de grau. Des de la introducció i justificació de la idea o tema, objectius, l'estudi previ i l'anàlisi de referents, l'estudi i aplicació del marc teòric, organització i gestió de les eines metodològiques, passant per la concepció global, fins la viabilitat econòmica i temporal del projecte, i la legalitat en la que s'emmarcarà.

 

Resultats d'aprenentatge


Al final de l'assignatura, el / la alumne / a haurà de ser capaç d'assolir els següents resultats d'aprenentatge (RA):

RA1: Emprar la terminologia bàsica de la producció audiovisual

RA2: Conèixer les implicacions jurídiques de la producció audiovisual

RA3: Aplicar les tècniques, mètodes i eines tecnològiques que permeten el disseny, planificació i organització dels recursos humans i mitjans tècnics i pressupostaris per a produir obres audiovisuals

RA4: Valorar l'interès i viabilitat d'un projecte audiovisual i multimèdia avaluant diferents possibilitats de resolució.

RA5: Comprendre i aplicar tècniques de planificació i seguiment de projectes audiovisuals i multimèdia fent servir eines informàtiques de suport.

RA6: Defensar i justificar el treball realitzat correctament tant de forma escrita com oral.

RA7: Conèixer i aplicar les tècniques de qualitat per a un projecte audiovisual i / o multimèdia.

RA8: Conèixer i aplicar la legislació audiovisual vigent en casos concrets

Metodologia de treball


L'assignatura estableix sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor (3 hores per setmana) on s'estableixen les bases teòriques que després l'alumne haurà de desenvolupar en les sessions de pràctica (2 hores quinzenals). A les sessions de teoria es realitzaran presentacions de temes per part de / les alumnes / as que s'hagin vist prèviament en teoria. A aquestes presentacions els correspon la realització de treballs individuals. Finalment, es produiran conferències d'antics estudiants que explicaran el desenvolupament de la seva proposta de projecte, des de la ideació fins a la presentació final.

Continguts


1. Començant el projecte

Introducció i objectius del projecte: justificació del tema, interès de la proposta, originalitat del tema

2. Estudi Previ

Estudi i anàlisi de referents i antecedents

3. Marc Teòric de la recerca

Contextualització del tema, estat de la qüestió, àrea d'estudi, aplicació teòrica al projecte

4. Metodologia: Tècniques i Models d'Anàlisi

Eines d'estudi i documentació

5. Concepció global/desenvolupament

Processos i workflows de treball aplicats (Fases de producció audiovisual, Briefing, Pla de comunicació o marketing, Dossier de producció...)

6. Viabilitat i planificació del projecte

Planificació del projecte; Viabilitat del projecte: Estudi econòmic, pla de finançament, pressupost...

7. Conclusions, Referències i Citacions Bibliogràfiques

Criteris APA de citació

8. Marc legal

Aspectes legals: Drets d'autor, permisos i cessions...

Difusió i distribució del projecte.

9. Presentar el TFG

Eines i recursos per a la correcta exposició oral del TFG

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1 - Exposicions i presentacions a classe (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA3, RA4, RA5, RA6):

L'alumne,en diferents sessions pràctiques, haurà de presentar i defensar davant el professor l'evolució del seu projecte personal en les següents categories, i en un marc temporal determinat pel docent:

-Introducció i objectius del projecte

-Estudi previ: anàlisi de referents i antecedents

-Marc teòric i metodologia

-Concepció global / desenvolupament del tema

Activitat 2 - Speed Dating (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA4, RA6):

Aquesta activitat  implica l'assistència i participació activa de l'alumne en un Speed Dating de projectes. Els alumnes tindran un temps limitat per explicar davant dels altres alumnes el seu projecte personal i per rebre les crítiques i aportacions dels seus companys.

Activitat 3 - Lliuraments d'activitats puntuals a classe

El professorat realitzarà lliuraments i activitats dins de la classe o bé com a tasca pendent, per tal de millorar aspectes concrets de la citació i l'escriptura acadèmica.

Activitat 4- Elaboració i lliurament del Treball Final (TF) (es correspon amb els següents resultats d'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8):

L'alumne haurà de presentar, en temps i forma, un Treball Final de l'assignatura que contempli tots els continguts teòrics i la seva resolució pràctica (a partir dels resultats millorats i ampliats de l'Activitat 1) en un document únic.

Consideracions generals:

-Per cada activitat, el docent informarà de les normes i condicions particulars.

-Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de forma individual.

-Qualsevol activitat no lliurada o presentada es considerarà puntuada amb 0 punts.

Sistema d'avaluació


Activitats 1 i 3 - Exposicions i presentacions a classe (mètode d'avaluació "Participació en les activitats plantejades dins de l'aula")

-Introducció i objectius del projecte: 10%

-Estudi previ: anàlisi de referents i antecedents: 10%

-Marc teòric i metodologia: 10%

-Concepció global / desenvolupament del tema: 10%

Altres activitats a classe - 10%

 

Activitat 4 - Elaboració i lliurament del Treball Final (TF) (mètode d'avaluació "Examen")

Redacció i lliurament del projecte complet sobre el tema triat: 50% de la nota final.

Important:

-És imprescindible obtenir un 5 sobre 10 com a nota mínima en l'Activitat 4 (l'avantprojecte del TFG). Qualsevol treball que no arribi a 5 no farà mitjana amb la resta de notes, es considerarà no apte i suposarà el suspens immediat de l'assignatura . Aquesta normativa de nota mínima és igualment aplicable a la convocatòria de recuperació de l'assignatura.

-L'ortografia i la redacció es tindran molt en compte en la correcció del projecte. Una mala redacció i / o faltes ortogràfiques suposaran penalitzacions importants en l'avaluació.

- Un 0 en algun dels apartats de la rúbrica (és a dir, un apartat no fet) implica un suspens automàtic de l'avantprojecte i per tant, de l'assignatura.

-Si es detecta plagi en algun dels exercicis o en l'Activitat 4, l'assignatura quedarà automàticament suspesa i el Treball Final serà considerat no apte.

 

Estudiants repetidors de l'assignatura

En el cas dels estudiants que repeteixen l'assignatura, es contemplen dues casuístiques:

- Els estudiants que repeteixen l'assignatura tenint el TFG aprovat: estan exempts de fer les pràctiques i la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota del TFG.
- Els estudiants que repeteixen l'assignatura i no tenen el TFG aprovat (no l'han presentat o l 'han suspès): no estan exempts de fer les pràctiques. Han de repetir tant les pràctiques com el lliurament de l'avantprojecte i els altres possibles lliuraments. 

Bibliografia


Bàsic

Muñoz-Alonso, G. Cómo elaborar y defender un trabajo académico en Humanidades. Del trabajo de fin de grado al trabajo de fin de máster. Bubok Editorial, 2015.

Matamoros, D. (coord.)  Distribución y marketing cinematográfico. Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB, 2009.

Ferrer, V.; Carmona, M.; Soria, V. (Eds.) El trabajo de fin de grado. Mc Grawhill, 2012.

Complementary

Millerson, G. Realización y producción en televisión. Barcelona: Omega, 2000.

Cabezón, l. A.; Gomez-Urdá, F. G. La producción cinematográfica. Madrid: Cátedra, 1999.

Violan, E. Com fer un programa per a televisió: l'elaboració del projecte. De la idea a l'emissió. Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB, 2009.

Fernández, F.; Martínez Abadia, J. La dirección de producción para cine y televisión. Barcelona: Paidós, 1994.