Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Rafael Suárez Gómez

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aina Fernández Aragonés

Idiomes d'impartició


L'idioma d'impartició és el català; no obstant, els materials que s'utilitzen a classe poden utilitzar també el castellà o l'anglès, entenent que l'estudiant domina qualsevol d'aquestes dues llengües.

Competències


Competències específiques
 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

 • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

 • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

 • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Descripció


Aquesta assignatura és una aproximació a les noves narratives fruit del context actual digital, com les narratives interactives i transmèdia, on l'usuari/a té un rol més actiu en el procés i les històries es despleguen en entorns multiplataforma. Els objectius de l'assignatura són:

 • Producció de continguts pensats per a mentalitats de 360º, multiplataforma i transmèdia
 • Coneixement dels canals de distribució audiovisual
 • Eines de venda i comercialització de productes audiovisuals

A partir d'exemples i exercicis que es treballaran a classe, l'assignatura facilitarà i permetrà: Iniciativa i creativitat per a pensar i desenvolupar nous projectes.Treball en equip. Continuïtat i viabilitat d’un projecte. Professionalització en els circuits de difusió i distribució de projectes audiovisuals multimèdia.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura, l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:  

-RA1: Estimular i descobrir aptituds per a relacionar-se amb el món professional.

-RA2: Desenvolupar la creativitat de l'estudiant.

-RA3: Adquirir capacitats bàsiques per a posicionar un producte al mercat.

-RA4: Avaluar oportunitats de negoci basant-se en la informació del mercat i les capacitats pròpies.

-RA5: Identificar els diferents tipus de comunitats digitals.

-RA6: Descriure les característiques psicològiques dels usuaris.

-RA7: Conèixer les tendències del mercat audiovisual.

-RA8: Aprofundir en el coneixement dels grans grups i empreses especialitzades en la comercialització de productes audiovisuals, multimèdia i transmèdia.

-RA9: Conèixer els circuits comercials i principals mercats de compra-venda i distribució de produccions audiovisuals.

-RA10: Conèixer i saber desenvolupar la pròpia marca i la presència a xarxes per a afavorir la difusió i el coneixement dels propis productes.

Metodologia de treball


L’assignatura s’impartirà mitjançant classes teòriques (classes magistrals amb presentacions - 4h setmanals), combinades amb sessions pràctiques (2h setmanals), estudi d'articles o casos i debats. 

A cada sessió es donaran exemples actuals i vigents (que també poden ser càpsules de vídeo) que ajudaran a entendre millor els diferents conceptes teòrics, i es debatrà a classe amb tota mena de temes relacionats directament amb els conceptes teòrics.

Els esquemes de cada bloc temàtic estaran disponibles al campus virtual de l’assignatura un cop s’hagin acabat les sessions teòriques.

 

 

Continguts


BLOC 1 – ECOSISTEMA

 • Introducció
 • Estructura de la indústria audiovisual
  • Cinema
  • Televisió
  • Convergència digital
 • El nou ecosistema mediàtic
 • Indústria audiovisual i diversitat. El cas de Filmin.

BLOC 2 – NARRATIVA

 • Noves narratives audiovisuals
  • Models de ficció
  • Models de no ficció
  • Models de publicitat
 • Transmedia Storytelling

BLOC 3 – AUDIÈNCIA

 • Objectius, target i proposta de valor. Usuaris extrems, mapa d'empatia.
 • La recepció dels mitjans
 • Big Data: el cas de Netflix.
 • Audiències actives
 • Audiència social
 • Implicació de l’audiència: la gamificació.

 

BLOC 4 – PRODUCCIÓ i DISTRIBUCIÓ

 • Distribució audiovisual
 • La compra-venda de drets audiovisuals: Idees i formats.
 • Eines de comercialització: dossier de producció, pitching, tràiler, teaser, speed Markets
 • Estratègies de comercialització
 • Bíblia transmèdia
 • Drets i llicències: drets d’autor, drets de propietat, Creative Commons, Free-Royalties.
 • Nous conceptes de marca. Formes de difusió en xarxa i multiplataforma.

Activitats d'aprenentatge


ACTIVITAT 1: PITCHING TRANSMÈDIA (activitat individual - presentació) (es correspon amb els següents resultats de l'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RA6).

A partir d’una sola idea com a imput inicial, generar més idees i desenvolupar-les en diferents suports, gèneres i mitjans per a donar-los continuïtat.

Es proporcionarà el material a classe i es facilitarà també a l'e-campus.

Presentació oral a classe. Assistència obligatòria.

En finalitzar l’activitat, l’estudiant  ha de ser capaç de desenvolupar noves idees de forma ràpida i presentar-les en públic.

 

ACTIVITAT 2: SPEED MARKET (activitat en grup) (es correspon amb els següents resultats de l'aprenentatge: RA3, RA4, RA7, RA8, RA9).

Organització d’un mercat o fira que, de manera fictícia, servirà per a proposar la compra-venda d’idees o formats/drets audiovisuals i multiplataforma.

Es facilitaran les pautes a seguir a classe i a l'e-campus.

L'activitat es fa a classe. L'assistència és obligatòria.

ACTIVITAT 3: DOSSIER DE PRODUCCIÓ / BÍBLIA TRANSMÈDIA (activitat individual - portfoli) (es correspon amb els següents resultats de l'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10).

Realització del dossier de producció d’un projecte.

Es facilitarà l’índex i les pautes del dossier per a la seva realització (a classe i a l'e-campus).

El dossier es farà de manera autònoma, tot i que també es podrà treballar puntualment a classe, i es realitzarà de forma individual o per grups.

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: realitzar un dossier de producció o bíblia de venda transmèdia.

ALTRES ACTIVITATS

Treball a classe de casos pràctics. Anàlisi d'articles vinculats als temes tractats. Exemples, visionats (es correspon amb els següents resultats de l'aprenentatge: RA1, RA2, RA7).

 

En cas de confinament s'aplicaran els següents canvis:

-L'activitat 2 (Speed Market) serà substituïda per un taller pràctic d'exemples de compra-venda de drets.

-La resta d'activitats no es veurien afectades, ja que es poden presentar i lliurar en sistema online.

 

Sistema d'avaluació


Examen assignatura:

-En acabar tots els blocs de l’assignatura, hi haurà un examen sobre el temari, que tindrà un valor del 40% de la nota final (Mètode d'avaluació: Examen).

Normes de realització de les activitats pràctiques:

-S’establiran les dates d’entrega/presentació de les activitats un cop hagi començat el periode lectiu de l’assignatura.

-Totes les activitats es faran a classe, o bé s'entregaran de forma presencial, via e-mail o e-campus.

El valor de cada activitat és:

-Pitching transmèdia (Mètode d'avaluació: exposició): 10%

-Speed Market (Mètode d'avaluació: treball en grup): 10%

-Dossier de producció/ bíblia (Mètode d'avaluació: treball individual) 40%

La suma de totes les activitats és del 60% del calor de la nota final.

Nota important:

-Si s'obté una qualificació inferior a 5 a l'examen, ja no es farà mitjana amb la resta d'exercicis, i per tant l'assignatura quedarà automàticament suspesa.

-Es tindrà molt en compte l'ortografia, redacció i expressió oral.

Bibliografia


Bàsic

Tognazzi, Albert; Ripoll, Jaume; Clarés, Judith (2013). Distribución audiovisual en Internet. Barcelona: UOC.

Miñarro, Laura (2013). Cómo vender una obra audiovisual. Barcelona: UOC.

Neira, Elena (2016). La otra pantalla: redes sociales, móviles y la nueva televisión. Barcelona: UOC.

SCOLARI, C. (2013). Deusto, ed. Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Deusto.

VILCHES, L. (2013). Convergencia y Transmedialidad. La ficción después de la TDT en Europa y América Latina. Gedisa.

MARTÍNEZ ABADÍA, J. ... [et al.] Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenidos (2009) Ediciones Paidós Ibérica

MILLERSON, G. Realización y producción en televisión. Barcelona, Omega. (2000)

MATAMOROS, D. (coord.) Distribución y marketing cinematográfico. Barcelona, Publicacions i Edicions de la UB. (2009)

KAMIN, B. Introducción a la producción cinematográfica: Presupuesto - Plan financiero. Ed. Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires. 1999

JENKINS, H. Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona, Paidós. (2008)

Complementary

Gifreu, Arnau (2013). El documental interactivo. Barcelona: UOC.

CASETTI, F. El film y su espectador. Madrid, Cátedra. (1996)

RODRÍGUEZ, R. MORA, K. (2002): Frankenstein y el cirujano plástico: una guía multimedia de semiótica de la publicidad. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante

BLACKMORE, S. (2000). La máquina de los memes. Barcelona: Paidós.

SAINZ, M. El productor audiovisual. Madrid, Editorial Síntesis. (2002)

PRATTEN, R. (2011). Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners (Paperback). London, UK: Be Active Books

BARTHES, R. (1988): "La muerte del autor" (1968) y "De la obra al texto" (1971), en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Barcelona: Paidós

NUNO, B. (2011). The Producers Guide to Transmedia: How to Develop, Fund, Produce and Distribute Compelling Stories Across Multiple Platforms (Paperback). London, UK: beActive Books.