Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Marcos Faundez Zanuy

Descripció


L’assignatura d’Electrònica Analògica II forma part de la matèria Sistemes Electrònics Analògics. La finalitat de l’assignatura és la formació dels estudiants del Grau Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica per tal que siguin capaços d’entendre, interpretar i realitzar càlculs en els circuits d’Electrònica Analògica més convencionals, realitzats amb amplificadors operacionals. També es pretén formar l’estudiant del coneixement bàsic dels filtres passius i actius. L’assignatura es recolza molt fortament en els continguts desenvolupats a les assignatures Electrònica Analògica I i Sistemes Elèctrics.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

Resultats d'aprenentatge


  1. Identifica i aplica els models lineals de components electrònics.
  2. Dissenya circuits amplificadors i de commutació.
  3. Analitza circuits d'aplicació dels amplificadors operacionals, lineals i no lineals.

Metodologia de trabajo


L’assignatura consta de 3 hores setmanals de classes presencials a l’aula i 1 hora setmanal (2 h/quinzena) de pràctiques de laboratori. El treball a l’aula es basarà en classes on el professor explicarà els conceptes teòrics, la resolució de problemes i, si es considera adient, la resolució col·laborativa d’exercicis per part dels estudiants. 

 

Les sessions de pràctiques seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups de 15-20 estudiants, dividits en equips de treball de 1 a 3 alumnes que realitzaran el treball indicat en el corresponent guió de pràctiques, en el laboratori assignat.

Està programada fora de l’aula Treballs de simulació de circuits en Pspice per part dels estudiants.

Els estudiants, a més, hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d’exercicis, preparació de la prova escrita, etc.

En cas de docència online a causa de la pandèmia Covid-19, la impartició teòrica serà online des de casa

Continguts


 

Títol contingut 1: AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

Descripció

Constitució física i principi de funcionament

Amplificador operacional ideal

Propietats no ideals dels amplificadors operacionals.

 

Títol contingut 2: APLICACIONS LINEALS DE L’AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

Descripció

Aplicacions lineals dels amplificadors operacionals:

Sumador.

Restador.

Sumador-restador.

Convertidors tensió-corrent i corrent-tensió.

Amplificador diferencial d'instrumentació.

 

Títol contingut 3: APLICACIONS NO LINEALS DE L’AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

Descripció

Aplicacions no lineals dels amplificadors operacionals:

Comparador.

Schmitt trigger.

Rectificador.

Retallador.

Amplificador logarítmic i antilogarÍtmic.

 

Títol contingut 4: FILTRES.

Descripció

Concepte de filtre.

Guany i fase. Diagrama de Bode.

Filtres passius.

Filtres actius.

 

Títol contingut 5: CIRCUITS MULTIVIBRADORS.

Descripció

Concepte de circuit multivibrador.

Astable i monoestable.

Multivibradors discrets.

Multivibradors integrats.

 

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge imprescindibles per superar l’assignatura, es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

Activitat avaluativa 1: Proves escrites (E1 i E2).

Descripció

Proves escrites (examens) d'avaluació dels continguts desenvolupats en l’assignatura.

E1: temes 1 i 2

E2: temes 3, 4 i 5

Material de suport

Apunts i col·lecció de problemas.

Bibliografia.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Resolució de la prova.

Representa el 70% de la nota total de l'assignatura.

Vincles amb els resultats de l’aprenentatge

Evidència de l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 1- al 3-.

 

Activitat avaluativa 2: Pràctiques de Laboratori (P).

Descripció

Simulació de circuits amb Pspice i observacions i mesures de diverses experiències fetes en el laboratori de Control i Electrònica,

Material de suport

Guió de Pràctiques i tutorial de Pspice.

Material i instrumentació de laboratori.

Programa de simulació (Pspice/Orcad dins de Cadence)

Plataforma Moodle.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Simulació del circuit i informe descriptiu lliurat a moodle.

Prova prèvia de la pràctica anterior (15 min).

Informe posterior de cada sessió pràctica.

Aquesta activitat representa un 20% de la nota final de l’assignatura.

Vincles amb els resultats de l’aprenentatge

Evidència de l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 1- al 3-.

Evidència de l’assoliment de la competència CT 2.

 

Activitat avaluativa 3: Simulacions en Pspice (SP).

Descripció

Simulació de circuits electrònics amb Pspice.

Material de suport

Guió de Simulació i tutorial de Pspice.

Programa de simulació (Pspice/Orcad dins de Cadence)

Plataforma Moodle.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Simulació del circuit i informe descriptiu lliurat a moodle.

Aquesta activitat representa un 10% de la nota final de l’assignatura.

Vincles amb els resultats de l’aprenentatge

Evidència de l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 1- al 3-.

Evidència de l’assoliment de la competència CT 2.

Normes de realització de les activitats

Tota la informació sobre les activitats a realitzar estarà publicada a Moodle (ecampus).

A les proves escrites es proporcionarà un formulari, si s’escau. L'estudiant únicament necessitarà estris per a escriure i una calculadora.

Practiques

L'avaluació de pràctiques consta de tres parts amb igual puntuació:

1. Informe previ (fet  individualment), el qual es lliurarà via MOODLE. Aquest informe serà la simulació en Pspice dels exercicis de la pràctica a realizar. És l'evidència de l’assoliment de la competència CT 2.L’informe serà avaluat en un termini màxim d'una semana.

2. Prova prèvia  individual a realitzar a l'inici de cada pràctica. Tindrà una duració de 15 minuts.

3. Informe final de la pràctica (fet en grup al laboratori i presentat individualment). Aquest informe s'haurà d'entregar via Moodle abans d'abandonar la sessió de practiques.

No s’acceptaran lliuraments fora dels terminis establerts ni a través de mitjans no previstos, excepte en casos de força major.

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final (QF) de l’assignatura es calcula de la següent manera:

QF = {(E1+E2)/2} 0,7 + P 0,2 + SP 0,1

Notes mínimes:

Examens {(E1+E2)/2}: 4,0

Pràctiques: 5,0

En cas que alguna de les qualificacions de les activitats estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final de l’assignatura serà com a màxim un 4,0.

Hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de l’activitat Ex per a aquells estudiants que no hagin superat l’assignatura en l’avaluació ordinària i hagin obtingut una nota superior a 2.5 al promig dels examens. La qualificació d’aquesta recuperació substituirà a la de l’activitat Ex dins de l’avaluació de l’assignatura, sempre que sigui superior. Les activitats P no són recuperables. En cas de realitzar la sessió de recuperació, la qualificació final máxima quedarà limitada a 5.

Bibliografia


Bàsic

Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales: Teoría y aplicación, Fiore, James M., Paraninfo, 2002.

Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits, 6th Edition. Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, Ed. Pearson, 2001.

R. Safont. Col·lecció de problemes d’Electrònica Analògica. ESUPT Tecnocampus.

R. Safont i Marcos Faúndez Zanuy. Apunts d’Electrònica Analògica. ESUPT Tecnocampus.

Pràctiques d’Electrònica Analògica II. ESUPT Tecnocampus.

Complementary

The art of Electronics. Paul Horowitz, Windfield Hill, Ed. Cambridge University Press, 3rd Edition 2015.

M. Faundez Zanuy Circuitos electrónicos para sistemas de comunicaciones. Ed. CEYSA 2004