Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Virginia Espinosa Duró

Descripció


L'Assignatura de Sostenibilitat, aborda bastament les àrees social, econòmica i mediambiental a partir de la Revolució Industrial fins l’actualitat des de les diferents disciplines que determinen l'experiència humana (sociologia, economia, política, tecnologia i filosofia) amb el propòsit d’analitzar i diagnosticar desencerts en aquest camp i proporcionar una base de discussió per tal de proposar solucions en cadascuna d’aquestes tres dimensions que engloba la sostenibilitat.

En una segona fase, es cristal·litzaran les solucions en accions i directrius concretes emmarcades en un nou paradigma per promoure i assegurar el desenvolupament sostenible de les generacions presents i futures.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


-RA1: Detectar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes en els àmbits social, econòmic  i ambiental.

-RA2: Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies per intervenir en la direcció de la sostenibilitat.

-RA3: Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies més sostenibles.

-RA4: Desenvolupar una tecnologia respectuosa amb l'entorn i integrar-la en els treballs de l'enginyeria.

-RA5: Conèixer les diferents tecnologies mediambientals i sostenibilistes i aplicar-les en l'enginyeria.

Metodologia de trabajo


L'assignatura consta de 6 hores setmanals: 4 de teoria amb el grup gran i 2 de pràctiques en clau més participativa; aquestes últimes seran d’assistència obligatòria com a condició necessària per poder ser avaluat de les mateixes.

El treball a l'aula amb el grup gran es basarà en classes de teoria de naturalesa expositiva on la professora explicarà els conceptes de teoria, acompanyats de múltiples exemples.

A les sessions amb el grup petit, es proposarà una experimentació tant individual com col·lectiva, per contextualitzar i per obrir també l’espectre dels temes tractats a les sessions de teoria  a partir de la generació d’espais de debat inter i intragrup, visionat de material audiovisual, plantejament d'exercicis  i tractament d'un nombre elevat de casos d'estudi.

Es proposaran també activitats addicionals d'aprenentatge, com p.e, les lectures dirigides, visualització de material audiovisual i/o la realització de comentaris tipus assaig-dissertació per tal de facilitar l'assoliment dels objectius de l'assignatura.

Els apunts lliurats en pdf responen a diapositives en PPT que s’utilitzen com a fil argumental de les sessions teòriques. No són per tant autocontinguts i caldrà conseqüentment, que l’estudiant els acabi de completar a classe amb la informació, exercicis i exemples de detall abordats en el transcurs de les diferents sessions expositives.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, les sessions teòriques s’impartiran en mode on-line. Pel que fa a les sessions de pràctiques a l’espai innolab, si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


1 INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT.

1.1 Les tres dimensions de la Sostenibilitat.

1.2 Desenvolupament Sostenible. ODSs.

1.3 El paper de la Tecnologia.

2 EL PARADIGMA del s.XX. ESTAT DEL MÓN.

2.1 Context Socio-Econòmic:

2.1.1 Revolució Industrial. Desenvolupament Tecnològic.

2.1.2 Societat del Benestar. Indicadors.

2.1.3 Consumisme: Producte-Consumidor. Publicitat&Marketing. Recursos&Residus.

2.1.4 Globalització.

2.1.5 Població.

2.2 Escenari Mediambiental. Límits Planetaris:

2.2.1 Pèrdua de Biodiversitat.

2.2.2 Contaminació: Agents Químics. Radioactivitat.

2.2.3 Reducció de la Capa d’O3.

2.2.4 Canvi Climàtic.

3 s.XXI: PARADIGMA SOSTENIBILISTA

3.1 Nous Indicadors.

3.2 Models Econòmics i Socials.

3.3 Model de Gestió de Recursos.

3.4 Individu. New Consumer.

3.5 Rethinking Science & Engineering.

3.5.1 Límits Ètics.

3.5.2 Metodologia: Sistèmica i Complexitat.

3.5.3 Green Engineering.

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats, es realitzaran les següents activitats d'aprenentatge de caràcter avaluatiu:

ACTIVITAT 1: TREBALL TEMÀTIC (25%):

[Relacionada amb les Competències CT2 i CE16; Evidència dels Resultats d’Aprenentatge RA2, RA3 i RA4].

El Treball consistirà en l'elaboració d'un Informe en grups i posterior exposició pública individual, sobre un tema relatiu a l'àmbit de l'assignatura proposat per la professora a l’inici de curs.

El treball constarà d’un informe, acompanyat d’una presentació en PPT i la corresponent explicació i defensa pública davant dels companys de classe. Els dies de les presentacions seran d'obligada assistència i estaran definits una vegada completades el conjunt d’assignacions.

ACTIVITAT 2: ESTUDI DE CASOS I DEBATS (25%):

[Relacionada amb les Competències CT2 i CE16; Evidència dels Resultats d’Aprenentatge RA1 i RA5].

Generació d’espais de reflexió i estudi de casos, que culminen en debats posteriors sobre temes per comprendre:

  • La complexitat i la interrelació entre els  fenòmens econòmics, socials i mediambientals de la societat del benestar, de les emergents i de les en vies de desenvolupament.
  • El fenomen de la Globalització i els seus agents directes i indirectes.
  • Racionalitzar i reinterpretar la tècnica, la tecnologia en un nou context de naturalesa sostenibilista.

L'assistència, la participació, l'actitud, les intervencions i el desenvolupament de les qüestions prèvies i/o posteriors dels alumnes en els debats, així com la consistència discursiva en clau sostenibilista, contribueixen a avaluar aquesta activitat.

ACTIVITAT 3 i 4: EXAMENS PARCIALS 1 I 2 (25%x2 =50%):

[Les dues activitats estan relacionades amb la Competència CE16; L’activitat 3 és evidència dels Resultats d’Aprenentatge RA1 i RA5 mentre que la 4, ho és dels Resultat d’aprenentatge RA1 i RA3].

La tipologia dels dos exàmens consta de dues parts:

• Una primera part que comptabilitza el 40% de l'examen i que correspon a un Test que consta de 20 preguntes de naturalesa teòrica i / o relacional i quatre possibles respostes amb una única possible solució correcta.

• La segona part comptabilitza el 60% de l'examen i correspon a el desenvolupament d'una qüestió teòrico-relacional amb limitació d'espai per respondre.

Caldrà una nota mínima de 3 a la primera part de test de l'examen per poder optar a ser avaluat de la segona part de l'examen. En el cas de no superar la nota mínima del test estipulada, la nota de l'examen corresponent, correspondrà a la nota del test obtinguda.

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades, com es concreta a continuació:

EXAMEN PARCIAL 1 (25%) + EXAMEN PARCIAL 2 (25%) + TREBALL TEMÀTIC (25%) + ESTUDI DE CASOS I DEBATS (25%)

Caldrà obtenir una nota mínima de 3 en les dues proves escrites, per poder optar a aplicar la ponderació corresponent.

Si la mitjana resultant de l'assignatura és inferior a 5, s'activarà el mecanisme de recuperació de la component de teoria, que consistirà en la resolució d'un Examen de Recuperació de la component de teoria i que comptabilitzarà el 50% del còmput total de la mateixa. En cas de superar el global de l'assignatura sota aquest segon supòsit, la nota final de l'assignatura restarà acotada a 5.

Bibliografia


Bàsic

CARAVAGNO E, i CURIEL G., The Three Levels of Sustainability. Ed. Greehleaf Publishing. 2012. ISBN-13:978-1906093-68-6.

ESPINOSA DURÓ, Virginia. Apunts Blocs 1 i 2 de Sostenibilitat. Publicació Interna Tecnocampus. Edició 2020.

Complementary

JONAS, HANS, El Principio de Responsabilidad. Ensayo de una Ética para la Civilización Tecnológica. Ed. Herder. 1991.

MacKAY, David JC., Sustainable Energy, Without the Hot Air. UIT Cambridge Ltd.. 2009. ISBN ISBN 978-1-906860-01-1.

TYLER MILLER G. Jr. Introducción a la Ciencia Ambiental: Desarrollo Sostenible de la Tierra. Un enfoque integrado. 5a Edició. Ed.International Thomson. 2002. ISBN:84-9732-053-0.

 

McDONOUGH, W. i BRAUNGART, M., Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. Ed: Rodale Press. 2003. ISBN-13: 978-0865475878.