Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Antonio José Planells De La Maza

Idiomes d'impartició


Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès. 

Competències


Competències específiques
 • E1. Demostrar coneixements de la història dels videojocs i analitzar els videojocs referents amb arguments fonamentats en base a criteris d'avaluació contextualitzats en el marc històric i cultural.

 • E2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència de joc possible.

Competències generals
 • G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

 • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals
 • T1. Comunicar en un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades.

Descripció


L’assignatura d’Introducció al Disseny de Jocs suposa la primera aproximació a la ideació, prototipat i creació d’un joc en el marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. Es treballa des de la perspectiva del joc analògic en aspectes com les mecàniques, les dinàmiques i l’estètica. L’assignatura consta de sessions teòriques, sessions de joc i sessions de prototipat. Per assolir els coneixements l’assignatura s’avalua per un costat la creació d’un prototip en grup i per un altre els coneixements teòrics de manera individual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E1.6. Avaluar els punts forts i dèbils d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.

E2.1. Dissenyar mecàniques i regles de joc que en el seu conjunt es denominen jugabilitat.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball: 

Classe Magistral, Càpsules de vídeo, Presentacions.

Continguts


Tema 1. El joc analògic i el dissenyador de jocs

1.1. El joc de taula contemporani: evolució i tipologies

1.2. De jugar a crear: tipologies i funcions del dissenyador de jocs.

Tema 2. Elements dels jocs

2.1. El joc com a sistema

2.1.1. Les mecàniques: les regles com accions

2.1.2. La jugabilitat o gameplay: el sistema de loops

2.1.3 L’experiència de joc: l’usuari en el centre del sistema

2.2 Elements nuclears del joc

2.2.1. Estructura i reptes

2.2.2. Torn de joc

2.2.3. Accions i recursos

2.2.4. Resolució

2.2.5. Condicions de victòria i finalització

Tema 3. Introducció a la Teoria del Joc

3.1. Segons l'estructura

3.1.1. Jocs simètrics i asimètrics

3.1.2. Jocs de suma zero i suma no zero

3.1.3. Jocs d'estratègia, incertesa i atzar

3.2. Segons el coneixement i l'estratègia guanyadora

3.2.1. Dilema del presoner i Equilibri de Nash 

3.2.2. Criteris "Maximin" i "Minimax"

3.2.3. Models d'informació

Tema 4. El disseny de jocs com a disciplina

4.1. Metodologies de disseny d’alt nivell

4.2. Mètodes o eines de disseny

Tema 5. Creació i prototipat de jocs

5.1. D'on vénen les idees? Brainstorming i altres estratègies

5.2. Escollint una perspectiva de disseny: de mecànica a tema, de tema a mecànica

5.3. El prototipat analògic

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (Relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Exercicis a realitzar a classe o a casa: Anàlisi de mecàniques i jugabilitat en jocs analògics (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)
Realització d’un anàlisi complet d’un conjunt de jocs no digitals contemporanis en grup a partir dels continguts teòrics de l’assignatura.

A2. Treball en grup: Disseny i implementació d’un prototip de joc analògic (Evidència del resultat d’aprenentatge E2.1)
Ideació i realització d’un prototip analògic de joc de taula.

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Criteris generals de les activitats:
- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercicis a realitzar a classe o a casa: Anàlisi de mecàniques i jugabilitat en jocs analògics 20%
A2. Treball en grup: Disseny i implementació d’un prototip de joc analògic 40%
A3. Examen final 40%

Nota final = A1 0,2 + A2 0,4 + A3 0,4

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final/prova equivalent per a aprovar l’assignatura.
 • Cada falta d'ortografia o incorrecció en la redacció es penalitzarà amb 0,10 punts, fins un màxim de 4 punts, en totes les activitats i els exàmens (ordinari i de recuperació)
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Direcció la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final/prova equivalent de recuperació per a aprovar l’assignatura.
 • La nota de l’examen de recuperació equivaldrà a la nota final de l'assignatura.
 • En cas de superar la recuperació, la nota final màxima de l’assignatura serà de 8.
 • En cap cas es desaran les notes de les pràctiques de cursos anteriors.

Bibliografia


Bàsic

Salen, K. & Zimmerman, E. (2003). Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge: MIT Press.

Salen, K. & Zimmerman, E. (2005). The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology. Cambridge: MIT Press.

Ham, E. (2015). Tabletop Game Design for Video Game Designers. Abingdon: CRC Press.

Fullerton, T. (2014). Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. Abingdon: CRC press. 

Rogers, S. (2014). Level Up! The guide to great video game design (2nd Edition). West Sussex: John Wiley & Sons. 

Selinker, M. (2011). The Kobold guide to board game design. Kirkland: Kobold Press.

Zubek, R. (2020). Elements of game design. Cambridge: MIT Press.

Complementary

Colleen, M. & Sharp, J. (2016). Games, Design and Play: A detailed approach to iterative game design. Boston: Addison-Wesley.

Schell, J. (2014). The Art of Game Design: A book of lenses (3rd Edition). Abingdon: CRC Press. 

Brathwaite, B. & Schreiber, I. (2009). Challenges for game designers. Boston: Nelson Education. 

Koster, R. (2013). Theory of fun for game design. Sebastopol: O'Reilly Media. 

Anthropy, A. & Clark, N. (2014). A game design vocabulary: Exploring the foundational principles behind good game design. London: Pearson Education.

Engelstein, G. & Shalev, I. (2019). Building Blocks of Tabletop Game Design: An Encyclopedia of Mechanisms. Abingdon: CRC Press.