Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pablo Migliorini

Idiomes d'impartició


L'idioma d'impartició de el curs és el castellà a l'igual que la major part de l'material docent utilitzat. També es treballarà amb material docent en anglès.

Els estudiants podran expressar-se lliurement en castellà, català o en anglès.

Els treballs i exercicis també podran ser realitzades en castellà, català o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • V13. Aplicar la visió sobre el negoci, el màrqueting i les vendes, l'anàlisi econòmic i el coneixement tècnic per a la producció de videojocs.

 • V14. Liderar equips de dissenyadors, artistes o desenvolupadors per a la consecució dels objectius especificats en el temps previst, de forma estructurada segons la metodologia establerta per a la gestió del projecte.

Descripció


(106414) ANÀLISI COMPTABLE I FINANCER és una assignatura obligatòria de quart curs Grau en Disseny i Producció d'Videojocs que pertany a la matèria de Producció i Negoci.

L'assignatura està pensada i adaptada per als alumnes en últim any de l'grau en disseny i producció de videojocs i cal comptar amb coneixements bàsics de comptabilitat i un bon maneig de l'eina Excel. Aquesta assignatura abasta els principals conceptes de comptabilitat financera i de l'anàlisi econòmica / financer de les empreses. El principal objectiu de l'assignatura és proveir als alumnes amb les eines necessàries per poder comprendre els estats comptables de les empreses i per poder realitzar una anàlisi econòmica / financer de les mateixes. Com a objectiu complementari de l'assignatura, els estudiants aprendran a realitzar el pla econòmic i financer de projectes empresarials en el sector dels videojocs.

La metodologia docent es basa en dos tipus de sessions: (i) sessions teòriques on s'expliquen els conceptes relacionats amb la comptabilitat i l'anàlisi financer i (ii) sessions de treball on es posen en ús els conceptes explicats per a la resolució de problemes i per el desenvolupament de el pla financer dels projectes empresarials.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Resultats d'aprenentatge


Els objectius d'aprenentatge relacionats amb la competència E.13 són:

 • E13.1. Demostrar coneixements sobre l'estructura i organització d'una empresa.
 • E13.2. Utilitzar eines de previsió i planificació empresarial.
 • E13.6. Dissenyar un model de negoci i monetització d'un videojoc
 • E13.7. Analitzar la viabilitat econòmica d'un negoci o línia de negoci.

Els objectius d'aprenentatge relacionats amb la competència E.14 són:

 • E14.1. Aplicar les metodologies de gestió de el projecte per a la consecució d'objectius en el temps previst.
 • E14.3. Contribuir a generar una cultura d'aprenentatge, gestió dels errors, feedback i gestió de les crítiques.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

 • Classe magistral
 • Presentacions
 • Càpsules de vídeo
 • Estudi de casos
 • Jocs de rol
 • Resolució de problemes

Continguts


TEMA 1. INTRODUCCIÒ

1.1 Empreses, transaccions i informació comptable/financera.

1.2  Conceptes bàsics de comptabilitat financera.

 

TEMA 2. ELS COMPTES ANUALS 

2.1 Introducció i criteris generals.

2.2. Balanç de Situació.

2.3 Compte de pèrdues i guanys.

2.4 Estats de Fluxos d'Efectiu.

2.5 Memòria i altres estats e informes comptables i financers.

 

TEMA 3. ANÀLISI FINANCER

3.1 Liquiditat, Cobraments i pagaments i fons de maniobra.

3.2 Anàlisi de capitalització, endeutament i despeses financeres.

3.3 Anàlisi de rendiment, rendibilitat i eficiència operativa.

3.4 Anàlisi d'autofinançament i política de dividends.

 

TEMA 4. PLA FINANCER 

4.1 Introducció i conceptes bàsics.

4.2 Pla d’Inversions.

4.3 Projecció d'ingressos.

4.4 Pressupost de despeses.

4.5 El pressupost de tresoreria i les necessitats financeres.

4.6 El finançament del projecte empresarial.

4.7 Anàlisi econòmic i financer del projecte empresarial..

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A.1 Exercicis a fer a classe i a casa. Evidència relacionada amb els objectius d'aprenentatge E13.1, E13.2 i E13.7.

Resoldre exercicis i problemes pràctics relacionats amb la comptabilitat, les finances i l'anàlisi financera de l'empresa. Realitzar una simulació empresarial i comptable. Realitzar una anàlisi econòmica / financer comparatiu entre dues empreses espanyoles desenvolupadores de videojocs.

A.2 Treball en grup. Evidència relacionada amb tots els objectius d'aprenentatge.

Confeccionar i presentar el pla financer d'un projecte empresarial propi dins de el sector dels videojocs.

A.3 Examen final. Evidència relacionada amb els objectius d'aprenentatge E13.1, E13.2 i E13.7.

Realitzar l'anàlisi econòmica / financer d'una empresa sobre la base de la informació financera i de negoci. 

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A.1 Exercicis a fer a classe o a casa  =  30%

A.2 Treball individual o en grup  =  30%

A.3 Examen parcial i / o final  =  40%

Nota final = A1 · 0,3 + A2 · 0,3 + A3 · 0,4

Consideracions generals:

És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

La nota final resultant del càlcul de la mitjana entre les pràctiques, el treball final i l'examen final ha de ser igual o superior a 5 per aprovar l'assignatura. Per tal de fer la mitjana amb la resta de notes,  l'estudiant ha de treure com a mínim un 5 a l'examen final. Si no és així, l'estudiant s'haurà de presentar a un examen de recuperació. 

Recuperació de l’assignatura:

La recuperació de l’assignatura es basa en un examen de recuperació on s'examinarà de nou el contingut teòric (realitzar l'anàlisi econòmica / financer d'una empresa en base als seus estats financers). La nota de les pràctiques i del treball final no es podrà recuperar donat que formen part de les activitats d’avaluació contínua de l'assignatura.

A l'examen de recuperació, la nota mínima per fer la mitjana és també d'un 5. En cas de superar la recuperació, la nota final màxima de l’assignatura serà de 7.

És important remarcar que un alumne que tingui un NP (no presentat) a l’examen final, NO té dret a realitzar la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Muñoz Cabrera, J. (2019). "Análisis contable". (1ª edición). Editorial Elearnings S.L.

Llorente Olier, J. I. (2017). "Análisis de los estados económicos-financieros". (2ª edición). Ediciones CEF.

Complementary

Diéguez Soto, J. (2015)."Contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad". (1ª edición). Ediciones Pirámide.