Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maider Véliz Ramas

Idiomes d'impartició


Les classes s'impartiran en català i castella, amb documentació en anglès.

Competències


Competències específiques
  • V8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs.

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

     

Descripció


A Introducció a l'expressió artística, assignatura de la matèria de Creació Artística, els alumnes aprendran a utilitzar el dibuix com a mètode expressiu i de comunicació. Des d’esbossar un personatge fins a dissenyar un escenari en perspectiva a mà alçada o definir un storyboard que expliqui una cinemàtica del joc. L’assignatura consta de classes magistrals, càpsules de video i presentacions, i estudi de casos.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’alumne és capaç de:

  • E8.1: Idear l'aspecte gràfic d'un videojoc segons el tipus d'usuari, tipus de joc i context cultural i històric.
  • E8.2: Representar gràficament els elements d'un videojoc: escenes, personatges, nivells, etc.
  • E8.3: Representar de forma visual informació i dades mitjançant infografies i d'altres tècniques d'avantguarda.

 

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Aquesta assignatura es desenvolupa mitjançant classes magistrals, presentacions,  capsules de video I estudi de casos

Continguts


Tema 1. Creació i representació: el paisatge, l’entorn i el disseny d’escenaris.

1.1.  Dibuix al natural de paisatge.

1.2. La perspectiva.

1.3. Definir les regles estètiques d'un món i els seus objectes.

1.4. Tècniques d'esbós ràpid en color.

Tema 2. Comunicació i expressió: de l’esbós a la creació de personatges.

2.1. El dibuix a mà alçada: la importància del croquis i els apunts ràpids.

2.2. La morfologia de la figura humana

2.3. Espai i volum. Composició gràfica.

2.4. Apunts i representació d'accions i moviment.

 

Tema 3. Seqüències i acció: el storyboard i la narració figurativa.

3.1. Anàlisis de grans autors del storyboard.

3.2. Blocking i seqüències cinemàtiques.

3.3. Plans de càmera.

3.4. Dibuix de personatge i escenari com a conjunt.

 

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1: Exercici individual: Creació d'un món: esbossos, il·lustració (Evidència del resultats d'aprenentatge E8.1, E8.2 )

L'alumne s'enfrontarà a la creació d'un nou món i a la representació pictòrica dels elements característics que ho formen. D'aquesta manera entendrà la representació ràpida d'escenaris, esbossos de paisatges i regles bàsiques de la perspectiva a mà alçada mentre aprèn a buscar referències iconogràfiques i estètiques per crear un món coherent.

 A2: Exercici individual: Creació d'un personatge principal: esbossos i poses d'acció (Evidència del resultats d'aprenentatge E8.1 i E8.2)

Esbossant primer i després de realitzar un estudi de la silueta, la forma i el posat l'estudiant haurà de dissenyar un personatge principal que podria protagonitzar un videojoc. El dibuix final ha de ser prou representatiu com perquè un artista 3D pugui entendre-ho i crear un model tridimensional a partir d'ell. Activitat individual.

A3: Treball en grup: Storyboard d'una seqüència cinemàtica (Evidència del resultats d'aprenentatge E8.1, E8.2 i 8.3)

Dissenyar una seqüència cinemàtica d'uns 40 segons i preparar els storyboards necessaris per l'equip d'art i animació. Utilitzar un format estandaritzat en la indústria .

A4. Examen final (Evidència de tots els resultats d'aprenentatge)

Es realitza un únic examen final on s'avaluen els coneixements adquirits durant el curs. La prova consta d'un exercici pràctic de dibuix que posarà a prova la creativitat, la capacitat expressiva i comunicativa, i la capacitat per resoldre un procés creatiu en un temps determinat.

 

Criteris generals de les activitats:
- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

 

Sistema d'avaluació


A1. Exercici: Creació d'un món: esbossos, il·lustració 10%

A2. Exercici: Creació d'un personatge principal: esbossos i poses d'acció  10%

A3. Treball en grup: Storyboard d'una seqüència cinemàtica 30%

A4. Examen Final : 50%

Nota final: A1 0,1 + A2 0,1 + A3 0,3 + A4 0,5

Consideracions:
- Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

- Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final de recuperació per a aprovar l’assignatura.

- La nota de l’examen de recuperació s’aplicarà només a la nota de l’activitat A4.

Bibliografia


Bàsic

Halligan, F. (2015). The art of movie storyboards: Visualising the action of the world's greatest films. Lewes: Ilex Gift.

Loomis, A. (2012). Creative illustration. London: Titan Books.

Rinzler, J. W. (2014). Star Wars storyboards. Harry N. Abrams.

Complementary

http://www.safestyle-windows.co.uk/secret-door/

http://www.posemaniacs.com/

http://www.osfcostumerentals.org/stock/index.html

Gurney, J. (2009). Color and Light – A Guide for the realist painter. Andrews McMeel Publishing.