Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Juan José Pons López

Idiomes d'impartició


L'assignatura s'imparteix en català/castellà, però tant les aportacions a classe com els treballs es poden fer en català o en castellà.

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Competències


Competències específiques
 • V2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència de joc possible.

 • V3. Identificar el tipus de jugador i dissenyar l'experiència de joc segons les característiques psicològiques del mateix.

 • V4. Dissenyar un joc i la seva monetització, tenint en compte els diferents paràmetres i variables que regeixen el model de negoci del producte.

 • V5. Escriure les especificacions d'un joc i comunicar-les eficaçment a l'equip d'artistes i desenvolupadors i d'altres membres involucrats en la creació i desenvolupament del joc.

 • V8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs.

Descripció


L’assignatura Disseny de Jocs I és la via d’entrada de l’alumne en el rol del dissenyador de jocs. Els continguts estan orientats a ampliar l’horitzó creatiu de l’alumne per a poder començar a documentar correctament i de forma professional les idees que més tard es convertiran en un joc. Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb treballs individuals i grupals i un examen escrit.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

 • E1.6 Avaluar els punts forts i febles d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.
 • E2.1 Dissenyar mecàniques i regles de jocs que en el seu conjunt es denomina jugabilitat.
 • E3.1 Descriure la tipologia de jugador per al qual es dissenya el joc.
 • E5.1 Escriure i mantenir el conjunt de documents que íntegrament es coneix com "Game design document GDD".
 • E5.2. Comunicar eficientment a l'equip d'artistes i desenvolupadors i a altres membres les especificacions del projecte, a partir del GDD.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, Estudi de casos, Aprenentatge basat en preguntes i Laboratori en grup reduït
 

Continguts


Tema 1. Els gèneres del videojoc

1.1. Els gèneres: conceptes i elements centrals

1.2. Propostes de taxonomies

1.3. Gèneres i tipologies de jugadors

Tema 2. Disseny i documentació de videojocs

2.1. El procés de disseny de videojocs

2.2. El Game Concept i el Game Proposal

2.3. El Game Design Document

2.4. Altres documents de disseny rellevants

Tema 3. Mecàniques de jocs segons gèneres (I): Plataformes

3.1. Evolució històrica del gènere des de la perspectiva del disseny

3.2. Mecàniques centrals del gènere

3.3. Estudi de casos

Tema 4. Mecàniques de jocs segons gèneres (II): Rol

4.1. Evolució històrica del gènere des de la perspectiva del disseny

4.2. Mecàniques centrals del gènere

4.3. Estudi de casos

Tema 5. Mecàniques de jocs segons gèneres (III): Estratègia i Simulació

5.1. Evolució històrica del gènere des de la perspectiva del disseny

5.2. Mecàniques centrals del gènere

5.3. Estudi de casos

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1. Pràctiques de laboratori (I): Game Proposal d'un joc de Plataformes (Evidència del resultat d’aprenentatge E5.1 i E5.2)

Per parelles els alumnes realitzaran diversos documents i presentacions davant dels seus companys i professor en què descriguin un projecte dissenyat entre tots ells seguint el format estàndard de la indústria.

 

A2. Pràctiques de laboratori (II): Game Proposal d'un joc tipus Rol (Evidència del resultat d’aprenentatge E5.1 i E5.2)

Per parelles els alumnes realitzaran diversos documents i presentacions davant dels seus companys i professor en què descriguin un projecte dissenyat entre tots ells seguint el format estàndard de la indústria.

 

A3. Treball individual: Realització d'un Game Design Document (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6, E2.1, E3.1 i E5.1)

Els alumnes, de manera individual, han de desenvolupar un Game Design Document a partir d'un dels Game Proposals realitzats en les activitats A1 i A2.

 

A4. Examen Final:  (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació.
 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà en base als següents percentatges:

 • A1: 15%
 • A2: 15%
 • A3: 40%
 • A4: 30%

Nota final = A1 0,15 + A2 0,15 + A3 0,4 + A4 0,3

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final (A4) per a aprovar l’assignatura.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Direcció la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen de recuperació per a aprovar l’assignatura.
 • La recuperació utilitzarà el mateix sistema que la convocatòria ordinària, sent A3 la nota de l'examen de recuperació. En aquest cas, les pràctiques no es poden recuperar i cal obtenir igualment una nota superior a 5 a l'examen de recuperació per a aprovar l'assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Ernest Adams & Joris Dormans (2012), Game Mechanics, Advanced game design.
Berkeley: New Riders Games.

Jesse Schell (2011), The Art of game design: a book of lenses. Amsterdam:
Elsevier/Morgan Kaufmann.

Wesley Addison (2006), Level Design for Games: Creating Compelling
Experience. Berkeley: New Riders Games.

Katie Salen (2005), The Game Design Reader. A Rules of Play Anthology.
Massachuset: The MIT Press.

Katie Salen (2003), Rules of Play: Game Design Fundamentals. Massachuset: The MIT Press.

Scott Rogers, Level Up!: The Guide to Great Video Game Design,  Wiley; 2 edition (April 28, 2014)

Tracy Fullerton, Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Third Edition, A K Peters/CRC Press; 3 edition (March 5, 2014). 

Anna Anthropy & Naome Clark (2014), A Game Design vocabulary. Boston:
Addison-Wesley.

Complementary

Brenda Brathwaite and Ian Schreiber, Challenges for Game Designers, Cengage Learning; 1 edition (August 21, 2008)