Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Ana Beatriz Pérez Zapata

Competències


Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

   

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


Aquesta assignatura introdueix l'estudiant al món dels videojocs i la seva terminologia en anglès. L'estudiant es prepara per al futur desenvolupament professional en anglès: tant amb comunicació escrita com oral. Els estudiants hauran d'escriure textos relacionats amb els videojocs, desenvolupar el seu propi concepte de videojoc i presentar-lo davant la resta de la classe i gravar un Let 's Play Video amb comentaris. Tindran llibertat per triar el videojoc sobre el qual volen treballar.

També es realitzaran activitats addicionals per assimilar nou vocabulari, es visualitzaran i comentaran vídeos i documentals sobre el sector, i es realitzaran exercicis de gramàtica com fill the gaps, rephrasing, concordance, etc. S'utilitzarà el sistema d'avaluació continua, és a dir, la nota final de l'alumne dependrà en gran mesura dels exercicis i activitats realitzats durant l'assignatura. No és possible aprovar aquesta assignatura presentant-se únicament a l'examen final.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant assolirà un nivell d'anglès que li permetrà realitzar les activitats següents en aquest idioma:

E1. Llegir, traduir i interpretar anàlisis de jocs (Reviews)

E2. Redactar aquest tipus d'articles seguint el registre propi

E3. Entendre el funcionament i l'estructura de la presentació en públic d'un projecte de videojoc (Game Concept Presentation)

E4. Elaborar i dur a terme la presentació en públic d'un projecte de videojoc

E5. Comprendre els conceptes generals del material audiovisual del sector

E6. Comunicar-se en anglès de manera adequada a certes situacions quotidianes de la indústria dels videojocs

E7. Realitzar un projecte d'expressió oral a través de l'enregistrament del Let’s Play d'un joc de lliure elecció

E8. Conèixer el conceptes i la terminologia propis del sector per comunicar-se efectivament en entorns professionals

E9. Entendre quines són les responsabilitats de cada equip en una empresa de desenvolupament de videojocs i saber quin és el nom de cada departament de l'estructura empresarial en anglès (designers, developers, data anaysts, testers, community managers, etc.)

E10. Assimilar els processos i metodologies utilitzats a les empreses del sector i el seu nom en anglès, des de la fase inicial de creació del "concept art" fins a la fase final de proves de "testing" prèvies al llançament, i l'equilibrat i actualització del joc posteriors a la seva publicació.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Lectura critica d'anàlisis de jocs i vídeo-anàlisi de jocs, documentals sobre videojocs, gamificació, jocs tipus quiz, qüestionaris, conferències d'experts del sector, exercicis de gramàtica i terminologia, aprenentatge col·laboratiu.

Continguts


1. Anàlisis de jocs (Game Reviews) - Comprensió lectora - Expressió escrita

 1. Comprensió lectora d'articles de videojocs
 2. Assimilació de la part de gramàtica i fonètica bàsica que siguin pertinents
 3. Familiarització amb la terminologia i l'estil utilitzats
 4. Capacitat d'adoptar una actitut crítica sobre les característiques específiques d'un joc
 5. Millora del nivell redaccional per realitzar aquest tipus d'escrits

 2. Presentació d'un projecte de videojoc (Game Concept Presentation) - Expressió oral

 1. Redacció i elaboració de la presentació d'un projecte de videojoc desenvolupat pels propis alumnes
 2. Assimilació de la terminologia i vocabulari relacionats amb el medi
 3. Familiarització amb l'estil i el lèxic habitual emprat en aquest tipus de presentacions
 4. Millora del coneixement bàsic sobre com fer una presentació oral efectiva
 5. Millora de les habilitats escrites per tal d'elaborar un document de presentació, i de les habilitats orals per a la presentació
 6. Disseny d'art conceptual per incloure'l en la presentació (opcional)
 7. Disseny de nivells i personatges per incloure'ls en la presentació (opcional)
 8. Desenvolupament i explicació de la història del joc, les seves mecàniques, etc.
 9. Capacitat per definir i explicar la història del joc, el gènere, les mecàniques, els personatges, el sistema de monetització, etc.
 10. Capacitat per respondre a les preguntes que puguin tenir la resta d'alumnes en finalitzar la presentació

3. Entrevistes/Documentals del sector - Comprensió oral

 1. Comprensió de continguts audiovisuals
 2. Familiarització amb la terminologia més comuna a la indústria dels videojocs
 3. Coneixement de la gramàtica i el vocabulari per poder comunicar-se d'una manera eficaç en certes situacions quotidianes i pròpies del sector
 4. Percepció de la realitat laboral de la indústria dels videojocs

4. Let’s Play (LP) i altre material audiovisual - Comprensió oral - Expressió oral

 1. Comprensió oral de diferents vídeos informals publicats per jugadors a YouTube sobre partides de jocs en directe i comentades simultàniament (Let's Play)
 2. Familiarització amb un contexte menys convencional i comparació amb els estils que trobem a les guies o reviews de jocs
 3. Assimilació de bromes i terminologia més informal: ingredients essencials per fer un LP viral
 4. Assimilació de la gramàtica i el vocabulari necessaris per poder realitzar i publicar aquest tipus de gravació
 5. Assimilació dels coneixements tècnics i ús del programari necessari per gravar i publicar el vídeo a Internet

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Lectura i anàlisi de reviews reals - Comprensió lectora - (Evidència dels resultats d’aprenentatge E1 i E8)

Lectura conjunta a classe d'anàlisis de jocs reals publicats a diversos medis en línia. Accés als articles a través d'Internet i anàlisi posterior amb explicacions gramaticals i terminològiques que permetran la comprensió dels conceptes.

A2. Entrega d'un anàlisi (crítica) original - Expressió escrita - (Evidència del resultat d’aprenentatge E2)

Presentació d'un anàlisi original i complet d'un joc de lliure elecció que demostri tots els coneixements assimilats d'aquest contingut.

Tots els exemples d'anàlisi que haurem treballat conjuntament, incloent material de referència, terminologia, guia d'estil/registre, etc.

A3. Presentació d'un projecte de videojoc (Game Concept Presentation) - Expressió oral - (Evidència dels resultats d’aprenentatge E2 i E4)

Desenvolupament i creació d'un projecte de videojoc emprant PowerPoint, Google Slides, Prezi.com o altre programa similar, i presentació del projecte a l'aula davant la resta d'alumnes. Els estudiants poden incloure imatges, art conceptual i qualsevol altre contingut creat per ells mateixos per tal d'elaborar el document de presentació. La puntuació final d'aquest exercici estarà basada en la presentació (no en el document PowerPoint) incloent-hi criteris com les capacitats a l'hora de parlar en públic, l'ús de la llengua anglesa, el vocabulari, la pronunciació, la capacitat de connectar amb el públic, mantenir la seva atenció i explicar els conceptes amb claredat. En finalitzar la presentació es realitzarà una ronda de preguntes oberta a tots els alumnes.

A4. Visualització i comentari d'entrevistes/documentals sobre referents del sector - Comprensió oral - (Evidència dels resultats d’aprenentatge E5, E8, E9 i E10)

Visualització i anàlisis d'entrevistes/documentals sobre referents del sector dels videojocs, com Indie Game, càpsules de vídeo d'Extra Credits, Core-A Gaming, etc.

A5. Activitats addicionals de comprensió i expressió oral - (Evidència dels resultats d’aprenentatge E5 i E6)

Es realitzaran diverses activitats de preguntes, gamificació, qüestionaris, jocs de tipus quiz, etc. per que els alumnes puguin demostrar que han assimilat els continguts audiovisuals que haurem vist a classe. Els alumnes treballaran en grup i tindran la possibilitat de consultar i aprendre dels seus companys.

A6. Visualització de Let’s Plays - Comprensió oral - (Evidència dels resultats d’aprenentatge E5 i E8)

Visualització i anàlisis dels Let's Play més populars que podem trobar ara mateix a la xarxa. Accés a Let's Play a través d'Internet, així com més recursos i explicacions gramaticals que facilitaran la comprensió d'aquests vídeos.

A7. Creació d'un Let's Play original - Expressió oral - (Evidència dels resultats d’aprenentatge E6 i E7)

Gravar un vídeo propi de manera individual o en grups (4 persones com a màxim) seguint l'estil dels Let's Play que haurem treballat conjuntament. Cal facilitar l'enllaç del vídeo ja publicat a YouTube, Vimeo o una altra plataforma de vídeo de 5 minuts de durada com a mínim.

A8. Examen final - (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Es realitzarà un únic examen final on s'avaluaran els coneixements adquirits en totes les activitats. Aquesta prova consta d'una part amb qüestions sobre terminologia o continguts gramaticals que haurem explicat a classe, i un conjunt d'exercicis de lectura, escriptura i comprensió oral. L'estudiant disposa de 2 hores per a la realització de la prova que tindrà lloc dintre del període d'exàmens determinat per la Direcció d'Estudis. Es considera necessària una dedicació addicional de 6 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen. Un cop realitzada la prova, el professor publicarà la resolució.

Criteris generals de les activitats:

- El professor presentarà un enunciat per a cada activitat i els criteris d'avaluació o rúbriques.

- El professor informarà de les dates i format del lliurament de cada activitat.

Aquest curs, degut a la situació generada per la Covid-19, les activitats seran adaptades. Totes les activitats podran realitzar-se des de casa amb classes i tutories online mitjançant Zoom.

Sistema d'avaluació


La nota final del curs s'obtindrà de la següent ponderació:

A1. Exercici a classe: Lectura i anàlisi de reviews reals 5%

A2. Treball a casa: Entrega d'un anàlisi (crítica) original 10%

A3. Treball a casa: Presentació d'un projecte de videojoc (Game Concept Presentation) 10%

A4. Exercici a classe: Visualització i comentari d'entrevistes/documentals sobre referents del sector 5%

A5. Exercici a classe: Activitats addicionals de comprensió i expressió oral 5%

A6. Exercici a classe: Visualització de Let’s Plays 5%

A7. Treball a casa: Creació d'un Let's Play original 10%

A8. Examen final 50%

Nota Final = A1 x 0.05 + A2 x 0.10 + A3 x 0.10 + A4 x 0.05 + A5 x 0.05 + A6 x 0.05 + A7 x 0.10 + A8 x 0.50

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final/prova equivalent per a aprovar l’assignatura.

 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació

Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final/prova equivalent de recuperació per a aprovar l’assignatura. Les activitats realitzades a classe no podran recuperar-se, només es permetrà el lliurament de treballs realitzats a casa no presentats, els treballs presentats no podran tornar a realitzar-se i la nota de l'examen de recuperació farà mitjana amb tots ells amb els mateixos percentatges.

Normes de realització de les activitats

 • La llengua vehicular i única d'aquesta matèria serà l'anglès, i s'utilitzarà obligatòriament tant per impartir les classes com per participar a classe i realitzar les activitats exigides sense excepció. També s'utilitzarà per a qualsevol comunicació escrita amb el professor, tant per correu electrònic com per qualsevol altre mitjà. Es podrà penalitzar l'ús reiterat i intencional d'un altre idioma.

Bibliografia


Bàsic

Skolnick, Evan (2014). Video Game Storytelling. Berkeley: Watson-Guptill Publications.

Anthropy, Anna and Clark, Naomi (2014) . Exploring the Foundational Principles Behind Good Game Design. Addison-Wesley Professional

Hewings, M. (2005). Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English; with answers. Ernst Klett Sprachen.