Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Antonio José Planells De La Maza
Alfredo Gonzalez-barros Camba 

Idiomes d'impartició


Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que tingui la seva base en l'educació secundaria general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, tot i que amb el suport de llibre de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • V2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència de joc possible.

 • V3. Identificar el tipus de jugador i dissenyar l'experiència de joc segons les característiques psicològiques del mateix.

 • V5. Escriure les especificacions d'un joc i comunicar-les eficaçment a l'equip d'artistes i desenvolupadors i d'altres membres involucrats en la creació i desenvolupament del joc.

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


L’assignatura de Disseny de Jocs II és l'última aproximació a la creació lúdica que es realitza dins del marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. Es treballa des de la perspectiva de la teoria de gèneres i, més concretament, des del disseny de mecàniques. L’assignatura consta de sessions teòriques, sessions de disseny a partir de casos i sessions de defensa oral. Per assolir els coneixements de l’assignatura s’avalua, per un costat, la creació de la documentació de disseny en casos específics i la seva defensa oral i, per un altre, els coneixements teòrics de manera individual.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E2.2. Dissenyar nivells incloent estratègies, definició del puzle o la missió a completar, de manera que s'aconsegueixin els objectius que marca el guió.

E3.2. Descriure les característiques psicològiques del jugador.

E5.1. Escriure i mantenir el conjunt de documents que íntegrament es coneix com el "Game design document (GDD)."

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, Presentacions, Debats i fòrums, Estudi de casos, Aprenentatge col·laboratiu, Resolució de problemes..

Continguts


Tema 1. Disseny de sistemes

1.1. Rols i tasques d'un dissenyador de videojocs

1.2. El dissenyador en la indústria de l'videojoc

1.3. Eines i mètodes de disseny

 

Tema 2. Mecàniques de jocs 3D segons gèneres (I): El rol

2.1. Evolució històrica del gènere des de la perspectiva del disseny

2.2. Mecàniques centrals del gènere

2.3. Estudi de casos

 

Tema 3. Mecàniques de jocs 3D segons gèneres (II): El shooter

3.1. Evolució històrica del gènere des de la perspectiva del disseny

3.2. Mecàniques centrals del gènere

3.3. Estudi de casos

 

Tema 4. Mecàniques de jocs 3D segons gèneres (III): els jocs esportius

4.1. Evolució històrica del gènere des de la perspectiva del disseny

4.2. Mecàniques centrals del gènere

4.3. Estudi de casos

 

Tema 5. Mecàniques de jocs 3D segons gèneres (IV): l'estratègia

5.1. Evolució històrica del gènere des de la perspectiva del disseny

5.2. Mecàniques centrals del gènere

5.3. Estudi de casos

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Pràctiques de laboratori: Workshops de definició de mecàniques (Evidència dels resultats d’aprenentatge E5.1) 

Realització en grup del disseny i la documentació de casos específics proposats pel professor.

A2. Exercicis a realitzar a classe: Defensa oral de les propostes de disseny (Evidència del resultat d’aprenentatge E2.2 i E3.2) 

Defensa argumentada dels treballs realitzats a A1 davant la resta dels alumnes i el professor des de la perspectiva de la teoria de gèneres i el disseny de jocs.

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge) 


Criteris generals de les activitats:
- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

 • A1. Pràctiques de laboratori: Workshops de definició de mecàniques 40%
 • A2. Exercicis a realitzar a classe: Defensa oral de les propostes de disseny 20%
 • A3. Examen final 40%

Nota final = A1 0,4 + A2 0,2 + A3 0,4 

Consideracions:
- Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

-Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen de recuperació per a aprovar l’assignatura.

-La recuperació utilitzarà el mateix sistema que la convocatòria ordinària: A1 0,4 + A2 0,2 + A3 0,4 , sent A3 la nota de l'examen de recuperació. En aquest cas, les pràctiques no es poden recuperar i cal obtenir igualment una nota superior a 5 a l'examen de recuperació per a aprovar l'assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Anna Anthropy & Naome Clark (2014), A Game Design vocabulary. Boston: Addison-Wesley.

Ernest Adams & Joris Dormans (2012), Game Mechanics, Advanced game design. Berkeley: New Riders Games.

Katie Salen & Eric Zimmerman (2004), Rules of Play, Game Design Fundamentals. Massachuset: The MIT Press.

Katie Salen (2005), The Game Design Reader. A Rules of Play Anthology. Massachuset: The MIT Press.

Wesley Addison (2006), Level Design for Games: Creating Compelling Experience. Berkeley: New Riders Games.

Jesse Schell (2011), The Art of game design: a book of lenses. Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann.

Scott Rogers (2014), Level Up!: The Guide to Great Video Game Design.  Wiley 2 edition

Tracy Fullerton (2014), Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Third Edition, A K Peters/CRC Press