Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Miguel Guillén Burguillos

Idiomes d'impartició


Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • V12. Aplicar la iniciativa emprenedora i la innovació per a la creació de nous videojocs i línies de negoci.

 • V13. Aplicar la visió sobre el negoci, el màrqueting i les vendes, l'anàlisi econòmic i el coneixement tècnic per a la producció de videojocs.

 • V14. Liderar equips de dissenyadors, artistes o desenvolupadors per a la consecució dels objectius especificats en el temps previst, de forma estructurada segons la metodologia establerta per a la gestió del projecte.

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


L'assignatura d'Administració d'Empreses és la primera aproximació als elements de planificació organitzativa i gestió econòmica i financera d'un projecte en el marc de la matèria de Producció i Negoci. L'assignatura treballa els elements centrals de l'administració i gestió de les empreses modernes com la planificació, l'organització, la direcció i el control. L'assignatura consta de sessions teòriques i pràctiques i d'un treball d'aplicació d'una idea de negoci. Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb l'elaboració d'un treball en grup i amb la realització de proves de coneixements individuals.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E12.1. Generar idees innovadores de productes de videojocs i analitzar-les com a oportunitat de negoci.

E12.5. Desenvolupar projectes emprenedors, tenint en compte el model de negoci, la viabilitat del mateix, el pla de màrqueting i vendes i el client.

E13.1. Demostrar coneixements sobre l'estructura i organització d'una empresa.

E13.2. Fer servir eines de previsió i planificació empresarial.

E13.7. Analitzar la viabilitat econòmica d'un negoci o línia de negoci.

E14.2. Exercir el lideratge i la gestió d'equips.

E14.3. Contribuir a generar una cultura de l'aprenentatge, gestió dels errors, feedback i gestió de les crítiques.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

 1. Classe magistral
 2. Conferències
 3. Presentacions
 4. Càpsules de vídeo
 5. Debats i fòrums
 6. Estudi de casos
 7. Aprenentatge col·laboratiu
 8. Resolució de problemes
 9. Recerca i lectura crítica d’articles
 10. Tutories no presencials

Continguts


BLOC 1: CONCEPTES BÀSICS I VALORACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE L'EMPRESA

 

Tema 1: L’empresa i la seva administració

1.1. Conceptes bàsics d'economia, empresa i administració

1.2. L'empresa com a organització: funcions, tipus i administració

1.3. Valoració econòmico-financera de l'empresa (1): el balanç general de l'empresa i el compte de resultats

1.4. Valoració econòmico-financera de l'empresa (2): Productivitat, rendibilitat i punt mort

1.5. Valoració econòmico-financera de l'empresa (3): Gestió de tresoreria i ràtios (solvència, liquiditat i endeutament).

 

BLOC 2: LES FUNCIONS BÀSIQUES DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL

 

Tema 2: La planificació empresarial

2.1. La previsió i l’anàlisi de l’entorn

2.2. Concepte de planificació: Diferents nivells de planificació

2.3. Tipus de plans: Plans permanents i Plans temporals

 

Tema 3: L'organització de l'empresa

3.1. Definició i disseny de l’estructura organitzativa

3.2. Les parts de l’organització

3.3. L’organigrama: Disseny horitzontal i vertical

3.4. Els mecanismes de coordinació

 

Tema 4: El control a l'empresa

4.1. Els sistemes d’informació per al control

4.2. El procés de control

4.2.1. Les variables crítiques i els indicadors de gestió

4.2.2. El registre de resultats

4.2.3. L’anàlisi de desviacions i les accions correctores

 

Tema 5: La direcció de l'empresa

5.1. Principis, funcions i realitat de la tasca directiva

5.2. Variables que condicionen la funció de direcció: Motivació, incentius i estils de direcció

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir l’evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1. Exercicis a classe i per fer a casa: (Evidència del resultat d’aprenentatge E12.1, E13.1., E13.2, E13.7)

Exercicis i pràctiques per a realitzar a classe o per fer a casa a través de documents, llibres, articles i altres formats. Els exercicis realitzats a casa i a l’aula es resoldran en comú i serviran per comentar, analitzar i generar debats a classe en torn als continguts de l’assignatura.

 

A2. Treball en grup: planificació d’un projecte de negoci (Evidència del resultat d’aprenentatge E12.5, E13.1, E13.2, E13.7, E14.2, E14.3)

Posada en pràctica per part dels equips de treball (3-4 persones) d'un projecte de negoci aplicant els elements fonamentals d’administració empresarial explicats en els continguts teòrics de l’assignatura.

El desenvolupament del treball compta amb tutories setmanals dins i fora de la classe, de manera que els alumnes puguin aplicar els continguts explicats en les sessions teòriques.

 

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d'aprenentatge) Prova individual que avalua tots els continguts de l'assignatura.

 

Criteris generals de les activitats:

Els exercicis de classe, per norma general, es faran de manera individual.

Els treballs del curs en grup es presentaran en format paper DIN-A4. Cal que estiguin correctament paginats i han de contar amb: índex, introducció, cos del treball, conclusions i bibliografia (els annexos són optatius).

El professor informarà de les dates i format del lliurament de l'activitat.

El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d'avaluació.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercici a classe i/o per a casa: entre 4 i 6 activitats sobre els continguts de l'assignatura: 20%

A2. Treball en grup: planificació d'un projecte de negoci: 30%

A3. Examen final: 50%

Nota final = (A1 x 0,2) + (A2 x 0,30) + (A3 x 0,50)

Consideracions:

No s'acceptaran els treballs i exercicis lliurats fora de la data límit i constaran com a activitat no lliurada. Les activitats no lliurades comptaran com un 0. Per poder optar a l’avaluació continuada de l’assignatura és imprescindible obtenir una nota igual o superior a 5 en l'examen.

L'examen final de l'assignatura es farà el dia designat per la Direcció del centre.

Recuperació:

Finalment, els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final o amb l'examen suspès hauran de presentar-se a l'examen de reavaluació de l’assignatura. Aquest examen avaluarà tots els continguts treballats durant el curs i la nota obtinguda serà la nota definitiva de l'assignatura (no es tindrà en compte l'avaluació continuada). Per tant, a l'examen de reavaluació és necessari obtenir una nota igual o superior a 5 per poder aprovar l'assignatura.

Bibliografia


Bàsic

DEV (2020). Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2019.

DIEZ de CASTRO, J.; REDONDO LÓPEZ, C.; BARREIRO FERNÁNDEZ, B.; LÓPEZ CABARCOS, M.A. (2002): Administración de empresas. Dirigir en la sociedad del conocimiento. Madrid, Pirámide.

 

Barcelona Activa (s.d.) Com fer el Pla Econòmic-Financer. Document de Treball de Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.

 

AMAT, ORIOL (2005): Análisis económico-financiero. Barcelona: Gestión 2000.

Complementary

GIL ESTALLO, M.A., GINER DE LA FUENTE, F. (2010): Cómo crear y hacer funcionar una empresa. Madrid, Ed. Esic.

ROBBINS, S.P y COULTER, M.C (2005): Administración. Mexico, Ed. Pearson. 8a edición.