Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Jordano Massó

Idiomes d'impartició


La docència d'aquesta assignatura és, principalment, en català. Tanmateix, algunes sessions, la bibliografia, part dels continguts i les eines poden ser en castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • EIS1_Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i que es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria del software

   

 • EIS2_Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte, mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions

   

 • EIS3_Capacitat per donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologia disponibles

   

 • EIS5_Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que es puguin presentar

   

 • EIS6_Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics

   

 • ESI2_Capacitat per determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent a aspectes de seguretat i compliment de la normativa i legislació vigent

   

 • ESI3_Capacitat per participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació

   

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

   

Descripció


Aquesta assignatura introdueix l'estudiant en el disseny i la implementació de serveis d'informació basats en sistemes gestors de contingut, de plataformes de comerç electrònic i d'estratègies de posicionament a la WWW.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Dissenyar, configurar i editar un plataforma de gestió de continguts amb diferents tipus de sistemes gestors de contingut
 • Dissenyar, desenvolupar i configurar una plataforma de comerç electrònic usant passarel·les de pagament i tenint en compte la legislació
 • Dissenyar i gestionar una estratègia de posicionament i de presència en la Xarxa
 • Definir una estratègia de gestió de continguts per a sistemes de dades obertes

Metodologia de treball


Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:
Classes teòriques en gran grup en les quals:
> el professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura.
> es realitzen petites activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en l'adquisició dels seus coneixements.
Projectes en equips petits de dues/tres persones que tenen una part que es realitza al laboratori conduïdes o supervisades pel professorat i una part en la que l'equip ha de funcionar de manera autònoma.
Activitats dirigides de recerca sobre temes relacionats amb l'assignatura.
Dins les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores per a preparar les classes teòriques, les hores per a estudiar i consolidar els coneixements adquirits, les hores per a desenvolupar els projectes i, per últim, les hores que l'estudiant pot dedicar a augmentar i complementar els seus coneixements sobre la matèria.

Continguts


1. Sistemes Gestors de Contingut (CMS): classificació, disseny, edició i arquitectura.

1.1 Introducció als CMS

1.2 Implantació d'una plataforma CMS

2. Plataformes de comerç electrònic

2.1 Anàlisi del comerç electrònic a nivell nacional i internacional

2.2 Requeriments logístics, legals, de gestió i tecnològics d'un projecte de comerç electrònic

2.3 Implantació d'una plataforma de comerç electrònic

3. Posicionament i presència a la Xarxa

3.1 SEO, SEM i SMM

3.2 Marcatge de dades

3.3 Dades obertes i web semàntica

 

Activitats d'aprenentatge


1. Projecte de servei d'informació corporatiu amb un sistema de gestor de continguts

2. Projecte de plataforma de comerç electrònic.

3. Examen final

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)

1. Projecte de servei d'informació corporatiu amb un sistema de gestor de continguts (20%)

2. Projecte de plataforma de comerç electrònic. (30%)

3. Examen final (50%)

 

Totes les activitats són obligatòries. Cal una nota superior a 3,5 en cada activitat per a superar l’assignatura i poder fer la mitja.
Seguint la normativa general, la còpia en les activitats d’avaluació porta com a conseqüència l’avaluació amb una nota SUPENS(0) de tota l’assignatura.


Normes de realització de les activitats


A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades.
Les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades -o a les que no s'ha assistit- són avaluades com a 0.

Bibliografia


Bàsic

Alex Manfield; "Prestashop MVC Developer Guide", Lulu Press, Inc, 11 d’oct. 2017 ISBN: 978-1-326-39911-5

Complementary

Kenneth, Laudon; Traver, Carol. "E-Commerce 2017: Business, Technology, Society (13d Edition)", tretzena edició, 2017. ISBN-13: 978-1-292-21168-8. ISBN-10: 1-292-21168-7

Antoniou, Grigoris; Groth, Paul; van Harmelen, Frank; Hoekstra, Rinke. "A Semantic Web Primer", tercera edició, Massachusetts Institute of Technology, 2012. ISBN-13: 978-0262018289. ISBN-10: 0262018284.

https://docs.joomla.org/Main_Page

https://www.drupal.org/documentation

https://www.prestashop.com/en/resources