Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

José Luis Torres Soto

Idiomes d'impartició


L'assignatura s'impartirà en català. Els alumnes podran adreçar-se al professor en l'idioma que els sigui més còmode.

Alguns continguts, transparències i bibliografia estaran en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • EIS1_Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i que es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria del software

   

 • EIS2_Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte, mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions

   

 • EIS3_Capacitat per donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologia disponibles

   

 • EIS4_Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals

   

 • EIS5_Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que es puguin presentar

   

 • EIS6_Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics

   

 • ESI1_Capacitat per integrar solucions de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, aconseguint així avantatges competitives

   

 • ESI2_Capacitat per determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent a aspectes de seguretat i compliment de la normativa i legislació vigent

   

 • ESI3_Capacitat per participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació

   

 • ES14_Capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècniques i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris

   

 • ESI5_Capacitat per comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació

   

 • ES16_Capacitat per comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions

   

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

   

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


L’objectiu general de l’assignatura és introduir els conceptes clau relacionats amb els sistemes d’informació (SI), les tecnologies de la informació (TI) i el seu ús a les organitzacions on juguen un rol estratègic i on han esdevingut un component molt important de la infraestructura empresarial. L’assignatura permet ajudar a descobrir com els SI i les TI actuals condicionen l’assoliment dels objectius de les organitzacions i l’obtenció d’avantatges competitius sostenibles.

Igualment, és propòsit de l’assignatura mostrar l’actual mercat tecnològic d’aplicacions informàtiques empresarials i els avantatges per a les organitzacions de cadascuna d’aquestes aplicacions, com ERP, CRM, SCM, DSS entre d’altres.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


A nivell general, aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual pertany:

 • Utilitzar de forma apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
 • Demostrar coneixement de la dimensió ètica de l'empresa: la responsabilitat social corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • Definir i gestionar els requeriments d'un sistema de informació
 • Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
 • Avaluar sistemes hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.
 • Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en què mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • Dissenyar i gestionar sistemes d'informació.
 • Comprendre i utilitzar eficaçment manuals, especificacions de productes i qualsevol altra informació de caràcter tècnic escrita en anglès.

A un nivell més concret, en acabar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de:

 • RA1: Definir amb precisió els conceptes d’organització, empresa, sistema d’informació (SI) i tecnologia de la informació (TI)
 • RA2: Explicar el paper dels SI i les TI en les organitzacions actuals
 • RA3: Reconèixer la informació com a recurs organitzatiu i la necessitat de gestionar-la com a actiu clau
 • RA4: Valorar el recurs informació i l'ús dels SI com a eina estratègica de l'organització
 • RA5: Descriure els components bàsics, els propòsits i les funcions dels sistemes d'informació organitzacionals
 • RA6: Enumerar i distingir els diferents tipus de SI i els seus components
 • RA7: Enumerar i distingir les diferents TI que ofereix actualment el mercat tecnològic a les empreses
 • RA8: Descriure els fluxos d’informació interna dels SI de les organitzacions i el seu alineament amb la cadena de valor
 • RA9: Definir els conceptes d’ERP, CRM i SCM.
 • RA10: Conèixer l'entorn d'usuari d'un ERP.
 • RA11: Conèixer l'entorn usuari d'un CRM.

Metodologia de treball


1 - Classes teòriques en gran grup en les quals el professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura. 10 sessions de 2 hores

Es realitzen petites activitats docents i estudis de casos que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en l'adquisició dels seus coneixements.

2. Pràctiques en equips petits que tenen una part que es realitza al laboratori conduïdes o supervisades pel professorat i una part en la que l'equip ha de funcionar autònom. 5 sessions de 2 hores.

3- Un examen de matèria que englobarà els continguts dels temes 1 i 2, que es durà a terme a les dates previstes per l'escola pels exàmens finals.

 

Dedicació

Hores

Tant per cent

Aprenentatge dirigit

Grup gran/teoria (GG)

30

30%

Grup petit/laboratori

10

10%

Aprenentatge autònom

 

60

60%

Normes de realització de les activitats

A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades.

Les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades -o a les que no s'ha assistit- són avaluades com a 0.

Continguts


Títol contingut 1: Introducció als Sistemes d’Informació per a les Organitzacions

Dedicació: GG:15h GP:5h AA:30h

 

 

 

Descripció

Introducció als conceptes d’organització, empresa, informació, recurs informació, sistema d’informació, tecnologia de la informació, avantatge competitiu i la relació d’aquests conceptes amb l’ús estratègic dels SI en les organitzacions d’avui.

Temari

1.1 Introducció al rol dels sistemes d’informació en les empreses

1.2 Estratègia, organitzacions i sistemes d’informació

1.3 Aspectes ètics i socials dels sistemes d’informació

 

Títol contingut 2:  Tecnologies de la informació

Dedicació:GG:15h GP:5h AA:30h

 

 

 

Descripció

Introducció al concepte de Tecnologia de la Informació i revisió de les propostes del mercat tecnològic per a la gestió de les organitzacions

Temari

2.1 Concepte de Tecnologia de la Informació (TI)

2.2 Oferta en TI del mercat tecnològic

2.3 Fonaments dels sistemes decisionals: Business Intelligence, Data Warehouse i Big Data.

2.4 Aplicacions empresarials: ERP, CRM i SCM

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1: Pràctiques de SIO

(MECES 2, descriptors a, b, c, d, e i f)

 • Descripció: cinc sessions de pràctiques (grup petit) on es treballaran amb diferents aplicacions que permetran la millora en l'assoliment dels continguts.
 • Lliurables: informes que continguin els raonaments i les solucions proposades davant de les qüestions que es demanen a l'enunciat, amb dates de lliurament fixades pel professor.
 • Material: software instal·lable, i guies tècniques i d'ús facilitades pel professor.
 • Resultats d'aprenentatge: RA10 i RA11
 • Competències a la que col·labora:
  • CB2: que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • CB3: que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica.
  • CB5: que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • CIN1: capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, segons els principis ètics i la legislació i normativa vigent.
  • CIN2: capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
  • CIN3: capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
  • CIN4: capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.
  • CIN5: coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • CIN13: coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
  • EIS1: capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i que es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria del software.
  • EIS2: capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte, mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
  • EIS3: capacitat per donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologia disponibles.
  • EIS4: capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
  • EIS5: capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que es puguin presentar.
  • EIS6: capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.
  • ESI1: capacitat per integrar solucions de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, aconseguint així avantatges competitives.
  • ESI2: capacitat per determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent a aspectes de seguretat i compliment de la normativa i legislació vigent.
  • ESI3: capacitat per participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
  • ESI4: capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècniques i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
  • ESI5: capacitat per comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.
  • ESI6: capacitat per comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.
  • T1: que els estudiants coneguin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació.
  • T2: que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • Avaluació: 30% (es farà la mitja de la qualificació de les diferents activitats).

Activitat 2: Casos de SIO

(MECES 2, descriptors a, b, c, d, e i f)

 • Descripció: seminaris 2, 4 i 5, on els alumnes hauran de donar resposta a les qüestions plantejades a resultes dels casos proposats.
 • Lliurables: informes que continguin els raonaments i solucions aportades als casos proposats.
 • Material: apunts de l'assignatura (disponibles a e-campus) i texts dels casos proposats (disponibles a e-campus o facilitats en suport paper, facilitat pel professor).
 • Resultats d'aprenentatge: RA1..RA9
 • Competències a la que col·labora:
  • CB2: que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • CB3: que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica.
  • CB4: que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat.
  • CB5: que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • CIN1: capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, segons els principis ètics i la legislació i normativa vigent.
  • CIN2: capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
  • CIN3: capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
  • CIN4: capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instalació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.
  • CIN13: coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
  • EIS1: capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i que es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria del software.
  • EIS2: capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte, mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
  • EIS3: capacitat per donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologia disponibles.
  • EIS4: capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
  • EIS5: capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que es puguin presentar.
  • EIS6: capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.
  • ESI1: capacitat per integrar solucions de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, aconseguint així avantatges competitives.
  • ESI2: capacitat per determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent a aspectes de seguretat i compliment de la normativa i legislació vigent.
  • ESI3: capacitat per participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
  • ESI4: capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècniques i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
  • ESI5: capacitat per comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.
  • ESI6: capacitat per comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.
  • T1: que els estudiants coneguin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació.
  • T2: que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • Avaluació: 30% (es farà la mitja de la qualificació de les diferents activitats proposades).

Activitat 3: Examen de l'assignatura

(MECES 2, descriptors a, b, c, d i e)

 • Descripció: prova individual per avaluar els coneixements adquirits sobre els continguts de l'assignatura.
 • Lliurables: document en suport paper, amb la resposta a les qüestions plantejades a l'examen.
 • Resultats d'aprenentatge: RA1..RA9
 • Competències a la que col·labora:
  • CB2: que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • CB3: que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica.
  • CIN1: capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, segons els principis ètics i la legislació i normativa vigent.
  • CIN2: capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
  • CIN4: capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.
  • CIN13: coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
  • EIS1: capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i que es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria del software.
  • EIS2: capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte, mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
  • EIS3: capacitat per donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologia disponibles.
  • EIS4: capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
  • EIS5: capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que es puguin presentar.
  • EIS6: capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.
  • ESI1: capacitat per integrar solucions de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, aconseguint així avantatges competitives.
  • ESI2: capacitat per determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent a aspectes de seguretat i compliment de la normativa i legislació vigent.
  • ESI3: capacitat per participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
  • ESI4: capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècniques i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
  • ESI5: capacitat per comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.
  • ESI6: capacitat per comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.
 • Avaluació: 20%.

 

Normes de realització de les activitats

 

A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades.

 

Les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades -o a les que no s'ha assistit- són avaluades com a 0.

 

Sistema d'avaluació


Pràctiques de SIO: 50% (RA10 i RA11)

Casos SIO: 30% (RA1..RA9)

Examen de l'assignatura: 20% (RA1..RA9)

 

Totes les notes són obligatòries. Les activitats no realitzades -o a les que no s'ha assistit- són avaluades com a 0.

Cal una nota superior a 3,5 a l'examen per a superar l’assignatura i poder fer la mitja.

Seguint la normativa general, la còpia en les activitats d’avaluació porta com a conseqüència l’avaluació amb una nota SUPENS(0) de tota l’assignatura.

Bibliografia


Bàsic

Laudon,K.C,Laudon,J.P. “Management Information Systems: managing the digital firm,15th edition Global edition”. G. Pearson, 2018. ISBN-13 978-1-292-21175-6.