Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Maider Véliz Ramas
Víctor Daniel García Mena 

Idiomes d'impartició


Els materials podran proporcionar-se tant en castellà com en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que demostren mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • V9. Dissenyar i desenvolupar curtmetratges d'animació 2D.

Competències transversals
 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

   

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   

Descripció


L'animació 2D té actualment múltiples aplicacions en camps diversos com el cinema, la televisió, Internet, els videojocs, la publicitat, l'educació... Conèixer i posar en pràctica els principis bàsics de l'animació aportarà major qualitat, espontaneïtat i expressivitat al nostre treball, ja sigui aquest un producte final d'animació 2D o una fase preparatòria d'altres tècniques digitals, com animació 3D, motion graphics o videojocs.

L'assignatura Expressió artística i animació 2D té com a objectiu que l'estudiant adquireixi les competències necessàries per conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar peces d'animació 2D. Al llarg del curs, també s'estudiaran i aplicaran conceptes de dibuix artístic que permetin a l'estudiant utilitzar el dibuix a mà alçada com a mitjà per analitzar i expressar el moviment de la figura humana. S'analitzaran obres i autors claus que permetin entendre l'evolució de les tècniques i estils de l'animació 2D. També s'estudiaran i aplicaran els processos i procediments bàsics que requereix la producció d'animació 2D, aplicant els fonaments i estratègies pròpies dels videojocs.

Expressió artística i animació 2D forma part de la matèria de Creació Artística i està relacionada amb les assignatures d'Introducció a l'expressió artística, Disseny gràfic i Animació 3D. L'assignatura Expressió artística i animació 2D, en tractar sobre la producció d'elements gràfics per ser animats —definits en la fase de disseny— i integrats en la fase de desenvolupament del joc, també està relacionada amb la matèria de Disseny i creació de videojocs i la matèria de Desenvolupament.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura els estudiants han de ser capaços de:

 • E9.1 Expressar de forma gràfica els elements 2D d'un videojoc per a la posterior animació.
 • E9.2 Descriure els fonaments bàsics de l'animació.
 • E9.4 Dissenyar una animació 2D aplicant els fonaments i estratègies apropiats al videojoc.
 • E9.5 Desenvolupar una animació 2D.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, presentacions, cápsules de vídeo, resolució de problemes, laboratori en grup reduït.

Continguts


1. Animació 2D. Definició i state-of-the-art

1.1. Història i principals fites de l'animació 2D.
1.2. Tècniques d'animació. Àmbits d'aplicació. Fases de la producció. Eines i equip.
1.3. Estudis, artistes, referències i fonts de documentació.
1.4. Animació 2D i videojocs.

2. Principis d'animació

2.1. Lleis de moviment.
2.2. Principis d'animació.
2.3. Expressió del pes i velocitat.
2.4. Timing, spacing & flexibility.
2.5. Keyposes/extreme, breakdown, Inbetween.

2.6. Full animation i limited animation. Interpolació i morphing. Cutout animation.

3. Anàlisi de moviment

3.1. Simulació, representació i interpretació.
3.2. Les quatre aes de l'animació: activity, action, animation, acting.
3.3. Jerarquia d'una acció animada.
3.4. Referències i inspiració. Fonts de documentació. Estudis del natural. Rotoscòpia. Animació realista i animació convincent.
3.5. Equilibri. Línia d'acció. Pose i silueta.
3.6. Personatges bípedes. Idle. Walk, run, fast run, jump, hold/moving hold.
3.7. Quadrúpedes, aus i insectes.

4. Disseny i construcció de personatges

4.1. Model sheets. (Creativitat, comparatius, constructius, turn around, expressivitat, color, props).
4.2. Construcció de personatges. Anàlisi del model i importació.
4.3. Llibreries de color.
4.4. Breakdown i rigging.

5. Eines i procediments d'animació 2D

5.1. Transform i morphing, stop-motion, keyframing, interpolation, onion skin
5.2. Creating cycles.
5.3. Àudio. LipSync & Acting.
5.4. Efectes d'animació 2D: take, ones, vibració, stagger, splats, solarització, aigua, pluja, foc.
5.5. Càmera.
5.6. Exportació de l'animació.
5.7. Frame by frame export.
5.8. Sprites i rigging.
5.9. Animation tree i estats

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Exercici a classe i casa: Sketchbook (Evidència dels resultats d’aprenentatge E9.1 i E9.2)

Consisteix en l'elaboració d'esbossos a mà alçada, com a mitjà per expressar idees, analitzar i estudiar el moviment i planificar l'animació que seran realitzats pels estudiants al llarg de les sessions de l'assignatura.

A2. Pràctica de laboratori - Individual: Animació de personatge (Evidència dels resultats d’aprenentatge E9.2, E9.4 i E9.5)

Creació d'una animació d'un personatge geomètric en un fons estàtic usant els principis necessaris i corresponents de l'animació per a duur-la a terme.

A3. Pràctica de laboratori - Parelles: Game animation reel (Evidència dels resultats d’aprenentatge E9.1, E9.4 i E9.5)

La pràctica consisteix en la creació, disseny i construcció de personatges per a un videojoc i la seva posterior animació en 2D dins d'un motor gràfic.

A4. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

 

A1. Exercici a classe i casa: Sketchbook 20%

A2. Pràctica de laboratori - Individual: Animació de personatge 15%

A3. Pràctica de laboratori - Parelles: Game animation reel 35%

A4. Examen final 30%

 

Nota final = A1 0.2 + A2 0.15 + A3 0.35 + A4 0.3 

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l'activitat A1 per a aprovar l’assignatura.
 • Cal obtenir una nota superior a 4 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

 • Cal obtenir una nota superior a 4 a l’examen final de recuperació per a aprovar l’assignatura.
 • La nota de l’examen de recuperació s’aplicarà només a la nota de l’activitat A4.
 • En cas de suspendre l'activitat A1, es pot tornar a entregar en convocatòria de recuperació amb la possibilitat d'obtenir una nota màxima de 5.

Bibliografia


Bàsic

Cavalier, S. (2011). The World History of Animation. Los Angeles: University of California Press

Williams, Richard (2012). The Animator's Survival Kit: a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators. London: Faber and Faber.

Johnston, O.; Thomas, F (1997). Disney Animation: The Illusion of Life. New York: Hyperion.

Complementary

Webster, C.(2012). Action Analysis for Animators. Nueva York: Focal Press

Mattesi, Mike (2006). Force: Dynamic Life Drawing for Animators (Force Drawing Series) 2º Ed. New York: Focal Press.

Bancroft, Tom (2012). Character Mentor. New York: Focal Press.

Muybridge, Eadweard (2000). Human figure in motion. New York: Dover Publications.

Halas, John; Whitaker, Harold; Sito, Tom (2009). Timing for animation. New York: Focal Press.

Muybridge, Eadweard (2000). Animals in motion. New York: Dover Publications.

White, Tony (1988). The Animator’s Workbook. Step-By-Step Techniques of Drawn Animation. Nueva York: Billboard Books (Watson-Guptill)