Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Vicenç Luna Quintana

Competències


Competències específiques
  • CE16: Coneixements bàsics de les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

  • CE19: Gestionar la logística del procés productiu: gestió d'sctocks, planificació de la producció i sistemes de programació i control de producció.

  • CE22: Dissenyar i aplicar models dirigits a la resolució de problemes d'organització industrial.

  • CE26: Dissenyar estratègies de direcció.

  • CE28: Integrar les tecnologies energètiques actuals en les polítiques energètiques de les organitzacions.

Descripció


Els sistemes d’informació son un element essencial per donar suport als processos d’una empresa industrial: des de la venta de productes, producció, cadena de subministrament, emmagatzematge, control de qualitat  fins a la logística.

Actualment, aquest sistemes de gestió més habituals s'estan integrant amb noves tecnologies com IIoT, Digital Twin, Realitat Virtual/Augmentada que capaciten a les empreses cap la transformació digital de les industrials i la fabricació intel·ligent en temps real.

En aquesta assignatura, s’estudien les tecnologies i metodologies principals que donin suport a la gestió d’aquest conjunt del processos que intervenen en l’empresa industrial.

Per comprendre aquestes eines de suport i com ajuden a abordar els reptes de les empreses industrials, es treballarà un conjunt de casos d’usos que posteriorment es podran veure implementats en solucions disponibles de mercat mitjançant una demostració realitzada directament pel fabricant de software.

Es proporcionarà una visió de consultoria per poder liderar la implantació de sistemes d’informació en una empresa industrial.

Resultats d'aprenentatge


RA2.  Integrar les diferents aplicacions de gestió empresarial, qualitat, eficiència energètica i de gestió mediambiental en una empresa (CB2, CE16, CE28).

RA8.  Identificar i aplicar conceptes avançats de gestió de la producció (CB3, CE19, CE22).

RA12.   Dissenyar productes amb criteris de generació de valor per al client (CP4, CE26).

RA13.   Gestionar la cartera de productes d'una empresa (CE22, CE19).

RA14.   Dissenyar i digitalitzar els processos de negoci d'una empresa industrial (CE22, CE26).

RA1.  Aplicar les tècniques de gestió empresarial, qualitat, eficiència energètica i de gestió mediambiental en una empresa (CE16).

Metodologia de treball


Metodologia

Continguts


Títol contingut 1:     Arquitectura empresarial i sistema de gestió

Descripció

-   Models de gestió empresarial. Mapa de Processos

-  Sistemes d’informació per a la gestió d’empreses industrials

-  Tipus de Solucions

- Arquitectura de Solucions de Software

-  Referències del sector del Software

- Casos d'Ús. Definició

Activitats vinculades

Activitat 1

Activitat 5

 

Títol contingut 2:     Gestió basada en producte

Descripció

-  Cicle de vida del producte - PLM

- Disseny de Producte i Innovació

- Entorn Col.laboratiu

- Vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva. Smart Product

- Estratègies de Corporate Entrepreneurship

Activitats vinculades

Activitat 2

Activitat 5


 

Títol contingut 3:     Gestió de la planta de fabricació

Descripció

-   Gestió de Comandes. ERP. Fonaments i Eines

-   Ordres de Fabricació MES/MRP.Fonaments i Eines

-   Subministraments - SCM.Fonaments i Eines

-   Producció. Planificació, execució i control de la producció Ordres de Fabricació MES/MRP. Fonaments i Eines

IIoT. Plataformes de mercat

Sistemes SCADA.

-   Control de Qualitat - QMS. Fonaments i Eines

-   Emmagatzematge - SGA. Fonaments i Eines

Activitats vinculades

Activitat 3

Activitat 5

 

Títol contingut 4:    Gestió basada en Proceso

Descripció

- Disseny de processos de fluxos de negoci

- BPM. Fonaments i Eines.

- Integració amb  ERP, SCM.

Activitats vinculades

Activitat 4

Activitat 5

 

Títol contingut 5:     Gestió energètica i mediambiental

Descripció

-        Sistemes de Gestió Mediambiental: ISO 14001 / EMAS

-         Implantació d’un Sistema de Gestió Mediambiental

-         Objectius de desenvolupament sostenible i Indústria 4.0

-        Gestió energètica intel·ligent: energies renovables, plataformes tecnològiques, manteniment eficient

Activitats vinculades

Activitat 5

 

Títol contingut 6:     Transformació Digital

Descripció

- Avaluació de la Maduresa Digital d’una empresa. Eines.

- Nivells de Maduresa. 

- Full de ruta de la transformació digital d’una empresa

- Reptes Organitzatius.

- Integració dels sistemes d’informació. Formats i protocols d’intercanvi d’informació

Activitats vinculades

Activitat 5

Activitat 6

Activitats d'aprenentatge


Títol de l’activitat 1: Gestió basada en producte

Descripció general

A partir d’un cas d’us i la demostració d’un producte de mercat que realitzarà un fabricant, l’activitat consisteix en         

  • Definir els processos de cicle d’un producte.

-        Identificar les principals entitats de dades, regles de negoci, usabilitat del sistema de gestion que dona suport

-        Avaluar les implicacions organitzatives, i de formació que es requereix

-        Comparar-ho amb el producte PLM demostració presentat.

Competències

CB2, CE 16, CE 28, CB3, CE19, CE22, CP4, CE26

Material de suport

-          Cas

-          Dossier explicatiu subministrat pel professor

-          Articles acadèmics

-          Bibliografia de l'assignatura.

Evidència dels resultats de l’aprenentatge

RA2, RA8, RA12, RA13, RA14

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Informe de grup amb el resultat de l’activitat.

Aquesta activitat representa un 15% de la nota total de l’assignatura.

Objectius específics

Saber analitzar el conjunt de sistemes d’informació que una empresa pot implantar

Aplicar criteris per diagnosticar la idoneïtat dels sistemes actuals i justificar la millora que pot proporcionar a l’empresa.

Sessions de laboratori

- 

Títol de l’activitat 2: Gestió de la planta de fabricació.

Descripció general

A partir d’un cas d’us i les diferents demostracions de productes de mercat que realitzaran els fabricant, l’activitat consisteix en   

 

- Definir els processos de subministrament, fabricació d’un producte.

- Identificar les principals entitats de dades, regles de negoci, usabilitat del sistema de gestion que dona suport

- Avaluar les implicacions organitzatives, i de formació que es requereix

- Comparar-ho amb el producte demostració presentat.

Competències

CB2,CE16,CE28,CB3,CE19,CE22,CE26

Material de suport

- Dossier explicatiu subministrat pel professor

- Articles acadèmics

- Bibliografia de l'assignatura.

Evidència dels resultats de l’aprenentatge

RA2, RA8, RA12, RA13, RA14

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Informe de grup amb el resultat de l’activitat.

Aquesta activitat representa un 15% de la nota total de l’assignatura.

Objectius específics

Saber analitzar el conjunt de sistemes d’informació que una empresa pot implantar

Aplicar criteris per diagnosticar la idoneïtat dels sistemes actuals i justificar la millora que pot proporcionar a l’empresa.

Entendre la relació entre les funcions i relació entre els sistemes que donen suport al cicle de producte, subministrament i producció

Sessions de laboratori

  

Títol de l’Activitat 3: Gestió basada en Proceso

Descripció general

A partir d’un cas d’un de flux d’aprovació d’una ordre de compra, l’exercici consisteix en configurar-ho en un software de mercat tipus ‘No Code’

 

Caldrà implementar les regles de negocio i la usabilitat definida en el cas d'ús.

 

Avaluarà les implicacions organitzatives i de formació en una empresa

Competències

CB2,CE28,CB3,CE19,CE22

Material de suport

- Dossier explicatiu subministrat pel professor

- Bibliografia de l'assignatura.

- Documentació del fabricant del software

- Formació en l'ús d’una eina de BPM

Evidència dels resultats de l’aprenentatge

RA2, RA8,  RA14

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Informe de grup amb el resultat de l’activitat.

Aquesta activitat representa un 15% de la nota total de l’assignatura.

Objectius específics

Implementar un cas d'ús en un sistema d’informació ‘sense codi’

Avaluar els criteris de idoneïtat d’aquest tipus de solucions.

Sessions de laboratori

-
 

Títol de l’activitat 4: Transformació Digital.

Descripció general

Els alumnes realitzaran entrevistes als diferents responsables d’una ‘empresa ficticia’, i l’activitat consisteix en:

- Identificar les preguntes claus per avaluar l’empresa

- Proporcionar el grau de maduresa de la empresa utilitzant una eina d'avaluació, segons un guió que es proporcionarà

- Elaborar un informe de diagnosis de transformació digital de l'empresa, 

- Proposar potencials projectes de transformació digital per millorar el seu nivell de maduresa, Les propostes hauran d’estar basades temari anteriorment vist.

Competències

CB 2, CB 3, CP 3, CP 4

Material de suport

-  Dossier explicatiu subministrat pel professor

-  Eina d'avaluació de transformació digital

-  Guió de diagnosi de transformació digital

-  Bibliografia de l'assignatura.

Evidència dels resultats de l’aprenentatge

RA2, RA8, RA12

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Informe de grup amb el resultat de l’activitat.

Aquesta activitat representa un 15% de la nota total de l’assignatura.

Objectius específics

 

Sessions de laboratori

-

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es farà pels resultats obtinguts al llarg del trimestre,

A continuació s’indica el pes de cadascuna de les activitats en l’avaluació final de l’assignatura.

-   ACTIVITAT 1: 15 %: Definicio del proces

-   ACTIVITAT 2: 15 %: Extracció Informació MRP

-   ACTIVITAT 3: 15 %: Informe i Configuració de cataleg productes i variants, Operacions, Rutes, Lloc de Treball

-   ACTIVITAT 4: 15 %: Configuracio d'un flux en BPM.

-   ACTIVITAT 5: 15%. Informe diagnosi transformació digital.

-   ACTIVITAT 6: 25 %: Examen Final

L’assistència a les sessions de classe i el lliurament dels informes corresponents de les activitats desenvolupades és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.