Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

José Luis Torres Soto

Idiomes d'impartició


L'assignatura s'impartirà en anglès. Els alumnes podran adreçar-se al professor en l'idioma que els sigui més còmode.

Competències


Competències específiques
 • CE22: Dissenyar i aplicar models dirigits a la resolució de problemes d'organització industrial.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria d’investigació operativa. L’assignatura pretén introduir a l’estudiantat en la problemàtica i les possibilitats dels mètodes quantitatiu en l’organització industrial, i capacitar a l’alumne per a obtenir models en el context de l’organització industrial basats en la programació lineal i la programació dinàmica. Addicionalment s’estudien els conceptes fonamentals sobre teoria de cues i de grafs, i la seva aplicació a la resolució de problemes propis de l’organització industrial. Finalment, s’introdueixen conceptes bàsics relacionats amb aplicacions empresarials.

Com a pre-requisits per cursar l'assignatura, es recomana que l'estudiantat hagi aprovat la totalitat d'assignatures dels dos primers cursos dels estudis de grau.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • RA1: Interpretar els tipus de model: lineals, no lineals, binaris (CE 22).

 • RA3: Identificar les eines d’optimització de models que tenen un sol objectiu o varis objectius (CE 22).

 • RA4: Aplicar els coneixements bàsics de les tècniques i models de la investigació operativa i ser capaç de projectar-los a aplicacions de l’organització industrial (CE 22).

 • R5: Gestionar els models de sistemes de cues i aplicar-los en l’organització industrial (CE 22).

 • R6: Dissenyar models adequats als problemes relacionats amb l’organització industrial (CE 22).

Metodologia de treball


Sessions teòriques: classe magistral, conferències, presentacions.

Aprenentatge dirigit: seminaris, fòrums i debats, estudi de casos, ús d'eines informàtiques aplicades a l'objecte de l'assignatura, visites a entorns reals.

Aprenentatge autònom: Resolució de problemes, recerca i lectura crítica d'articles, tutories no presencials

Continguts


Títol contingut 1: Programació lineal

Dedicació: Grup Gran: 8h, Grup Petit: 4h, Aprenentatge autònom: 18h    
Descripció:

•    Revisió de conceptes
•    Problema dual d’un problema lineal
•    Anàlisi de sensibilitat
•    Problema del transport
•    Programació sencera
•    Modelització amb programació lineal
•    Introducció  a la programació no lineal

Activitats vinculades:

1- Activitats pràctiques. Dues sessions de laboratori on es treballarà amb el software R per resoldre problemes de Programació Lineal. L'estudiantat hauran de lliurar una activitat de resolució autònoma segons plantegin els docents.
2- Exercicis d’aplicació pràctica dels conceptes exposats a classe.
3- 1r Examen: on s’avaluaran els conceptes adquirits per l’estudiant.

Títol contingut 2: Teoria de grafs

Dedicació: Grup Gran: 8h, Grup Petit: 4h, Aprenentatge autònom: 18h    
Descripció:

•    Introducció
•    Representació d’un graf
•    Problema de l’arbre parcial mínim: algorisme de Prim
•    Problema del camí més curt: algorismes de Dijkstra i Bellman-Kallaba
•    Problema del flux màxim: algorisme de Ford-Fulkerson

Activitats vinculades:

1- Activitats pràctiques. Dues sessions de laboratori on es treballarà amb el software R per resoldre problemes de Grafs. L'estudiantat haurà de lliurar una activitat de resolució autònoma segons plantegin els docents.
2- Exercicis d’aplicació pràctica dels conceptes exposats a classe.
3- 1r Examen: on s’avaluaran els conceptes adquirits per l’estudiantat.

Títol contingut 3: Programació dinàmica

Dedicació: Grup Gran: 8h, Grup Petit: 4h, Aprenentatge autònom: 18h  
Descripció:

•    Introducció
•    Etapes, estats, variables de decisió i funció de recurrència
•    Programació dinàmica determinista
•    Programació dinàmica aleatòria

Activitats vinculades:

1- Activitats pràctiques. Dues sessions de laboratori on es treballarà amb el software R per resoldre problemes de Programació Dinàmica. L'estudiantat haurà de lliurar una activitat de resolució autònoma segons plantegin els docents.
2- Exercicis d’aplicació pràctica dels conceptes exposats a classe.
4- 2n Examen: on s’avaluaran els conceptes adquirits per l’estudiantat.

Títol contingut 4:  Models de línies d’espera

Dedicació: Grup Gran: 8h, Grup Petit: 4h, Aprenentatge autònom: 18h  
Descripció:

•    Paràmetres d’un sistema de línies d’espera
•    Paràmetres dels models de línies d’espera
•    Resultats del model
•    Processos de naixement i mort
•    Models basats en processos de naixement i mort
•    Costos d’un sistema de línies d’espera

Activitats vinculades:

1- Activitats pràctiques. Dues sessions de laboratori on es treballarà amb el software R per resoldre problemes de línies d’espera. L'estudiantat haurà de lliurar una activitat de resolució autònoma segons plantegin els docents.
2- Exercicis d’aplicació pràctica dels conceptes exposats a classe.
4- 2n Examen: on s’avaluaran els conceptes adquirits per l’estudiantat.

Títol contingut 5:  Aplicacions empresarials

Dedicació: Grup Gran: 8h, Grup Petit: 4h, Aprenentatge autònom: 18h   
Descripció:

•    Planificació i programació d’operacions
•    Gestió logística
•    Gestió de la qualitat
•    Gestió del manteniment


Activitats vinculades:

1- Activitats pràctiques. Dues sessions de laboratori on es treballarà amb el software R i altres solucions de software per resoldre problemes d’aplicació dels conceptes assolits. L'estudiantat haurà de lliurar una activitat de resolució autònoma segons plantegin els docents.
2- Exercicis d’aplicació pràctica dels conceptes exposats a classe.
4- 2n Examen: on s’avaluaran els conceptes adquirits per l’estudiantat.

Activitats d'aprenentatge


Títol de l’activitat 1:  Activitats pràctiques
Dedicació:   Grup Petit: 20h, Aprenentatge autònom: 40h  
Descripció general: activitats pràctiques relacionades amb els 5 temes principals de l’assignatura, en les que l’estudiantat treballarà sobre diferents aplicacions informàtiques que facilitaran la resolució de les activitats plantejades i l’anàlisi de la informació.
Material de suport: software instal·lable, i guies tècniques i d'ús facilitades pel professor.
Competències: CE 22, CB 5, CT 2
Lliurables i vincles amb l’avaluació: Informes que continguin els raonaments i les solucions proposades davant de les qüestions que es demanen a l'enunciat.
Objectius específics: en finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de conèixer la utilitat de les diferents eines que s’han fet servir, i la seva aplicació pràctica a situacions reals d’un entorn empresarial.

Títol de l’activitat 2:  Exercicis

Dedicació: Grup Gran: 12h, Aprenentatge autònom: 24h   
Descripció general: activitats relacionades amb els 5 temes principals de l’assignatura, proposades pels docents,  per facilitar l’aprenentatge dels diferents conceptes introduïts a l’assignatura.
Material de suport: apunts de l’assignatura i enunciats dels exercicis facilitats pel professor.
Competències: CE 22, CB 5, CT 2
Lliurable i vincles amb l’avaluació: informes que continguin els raonaments i les solucions proposades davant de les qüestions que es demanen a l'enunciat.
Objectius específics: en finalitzar els exercicis, l’estudiantat ha de ser capaç de comprendre la situació plantejada, elaborar un diagnòstic de la situació, i plantejar una solució a la problemàtica plantejada.

Títol de l’activitat 3:  Examen 1

Dedicació: Grup Gran: 2h, Aprenentatge autònom: 13h  
Descripció general: realització d'un examen teòric i de problemes dels primers 2 temes de l'assignatura.
Material de suport: bibliografia i guies metodològiques de l'assignatura.
Competències: CE 22, CB 5
Lliurable i vincles amb l’avaluació: resolució de la prova. Aquesta activitat representa el 30% de la nota final de l'assignatura
Objectius específics: objectiu eminentment avaluatiu del grau d'assoliment dels coneixements teòrics i la seva aplicació a situacions pràctiques. Recollir informació per a l'avaluació sumativa individual.


Títol de l’activitat 4:   Examen 2

Dedicació: Grup Gran: 2h, Aprenentatge autònom: 13h   
Descripció general: realització d'un examen teòric i de problemes dels darrers 3 temes de l'assignatura.
Material de suport: bibliografia i guies metodològiques de l'assignatura.
Competències: CE 22, CB 5
Lliurable i vincles amb l’avaluació: resolució de la prova. Aquesta activitat representa el 30% de la nota final de l'assignatura
Objectius específics: objectiu eminentment avaluatiu del grau d'assoliment dels coneixements teòrics i la seva aplicació a situacions pràctiques. Recollir informació per a l'avaluació sumativa individual.

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà d'una nota obtinguda a partir de la avaluació continuada, l'assistència i els exàmens segons els següents percentatges:

 • Examen parcial Parts 1 i 2: 30%.
 • Activitats pràctiques: 30%.
 • Exercicis: 10%.
 • Examen parcial Parts 3, 4 i 5: 30%.

La nota mínima dels exàmens ha de ser de 3,5 perquè sigui computable amb la resta de l'avaluació.
Recuperació: els que aprovin la prova de recuperació obtindran la nota d'aprovat 5.0 com a màxim.

Serà potestatiu dels docents impartidors de l’assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperació de les activitats suspeses.

Per a les activitats pràctiques, si el resultat de la seva avaluació no és satisfactori, o els docents ho consideren oportú podran convocar als integrant d’un grup a la realització d’una prova d’avaluació individualitzada.

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin. Aquesta informació es comunicarà a l'aula física o es publicarà a l'aula virtual.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí).

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que l'integren de realitzar-les en el si del grup.

Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí). La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no pas de les individualitats que el composen. En qualsevol cas, els docents poden, en base a la informació de què disposin, personalitzar la qualificació per a cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts. És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta.

Bibliografia


Bàsic

Sallán Leyes, José María; Lordan, Oriol; Fernández Alarcón, Vicenç. Modeling and solving linear programming with R : OmniaScience, 2015.

Hillier, Frederick S.; Lieberman, Gerald J. (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones. McGraw-Hill.

Sallán, J.M; Suñé, A; Fernández, V.; Fonollosa, J.B. (2006). Métodos Cuantitativos de Organización Industrial II. Edicions UPC.

Sallán, J.M; Suñé, A; Fernández, V.; Fonollosa, J.B. (2006). Métodos Cuantitativos de Organización Industrial I. Edicions UPC.